หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) - PDF

Description
1 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) 1.ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) Bachelor of Business Administration

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 17 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) 1.ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) Bachelor of Business Administration Program in Industrial Management (Continuing Program) 2.ช อปร ญญา ภาษาไทย ช อเต ม บร หารธ รก จบ ณฑ ต (การจ ดการอ ตสาหกรรม) ช อย อ บธ.บ. (การจ ดการอ ตสาหกรรม) ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม Bachelor of Business Administration (Industrial Management) ช อย อ B.B.A. (Industrial Management) 3.หน วยงานท ร บผ ดชอบ คณะบร หารธ รก จ สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น 4.ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม เป นหล กส ตรหน งท สนองตอบต อ ความต องการของภาคอ ตสาหกรรมของไทยท น บว นย งขยายต วและม บทบาทส าค ญต อเศรษฐก จของ ประเทศไทยมากข นเร อยๆ หล กส ตรน สอดคล องก บปร ชญาการศ กษาของสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น ท ม งสร างบ คลากรท ม ความร ความสามารถส ภาคอ ตสาหกรรมเป นเป าหมายส าค ญ โดยเป นหล กส ตรท ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในด านการบร หารจ ดการระบบงานต างๆ ในองค การอ ตสาหกรรม ได แก การจ ดการผล ต การจ ดการต นท น การจ ดการทร พยากรมน ษย การจ ดการการตลาด การจ ดการ โซ อ ปทาน รวมท งสามารถว น จฉ ยองค การ เพ อสร างปร บปร งหร อเปล ยนแปลงระบบงานเพ อให เก ดการ พ ฒนา การเร ยนร นว ตกรรม และม ลค าเพ มให แก ส นค า การบร การ และบ คลากรในองค การภาคอ ตสาห กรรม 2 4.2 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ม งผล ตบ ณฑ ตด านการจ ดการอ ตสาหกรรมท ม ความร ความสามารถ ท งภาคทฤษฎ และปฏ บ ต ในการบร หารงานจ ดการโรงงานอ ตสาหกรรม และการผล ต ม งผล ตบ ณฑ ตด านการจ ดการอ ตสาหกรรมท สามารถน าความร ในสาขาว ชาท ศ กษาไป ประย กต ใช ในสถานประกอบการได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งสามารถว น จฉ ยองค การ เพ อสร างและปร บ ปร งระบบงานและกลไกใหม ๆ ให เก ดข นในองค การท ส งก ดได 5. ก าหนดการเป ดสอน จะเป ดด าเน นการเร ยนการสอนหล กส ตรน ต งแต ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2551 เป นต นไป 6.ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 6.1. ส าเร จการศ กษาช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งหร อเท ยบเท า โดยเน นสาขาช างเทคน คเป น หล ก จากสถาบ นการศ กษาท กระทรวงศ กษาธ การร บรองว ทยฐานะแล ว 6.2 เป นผ ม ความประพฤต เร ยบร อย ปฏ บ ต ตนเหมาะสมก บสภาพความเป นน กศ กษาและสามารถ ปฏ บ ต ตนอย ในระเบ ยบของสถาบ นฯ และส งคม 6.3 เป นผ ท ม ส ขภาพพลานาม ยสมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ ไม เป นผ ม โรคต ดต อร ายแรง โรคท ส งคมร งเก ยจ หร อต ดยาเสพต ด 6.4 ม ค ณสมบ ต อ นๆ ตามท สถาบ นฯ จะได ประกาศได ทราบเป นป ๆ ไป 7.การค ดเล อกผ เข าศ กษา สถาบ นฯ จะค ดเล อกผ สม ครเข าศ กษาโดยการสอบตรงหร อว ธ การอ นๆ โดยสถาบ นจ ดสอบเองซ ง เกณฑ การค ดเล อกน นจะพ จารณาจากคะแนนสอบ เกรดเฉล ย บ คล กภาพ และการส มภาษณ 8.ระบบการศ กษา สถาบ นฯ จ ดระบบการศ กษาในระบบทว ภาค โดย 1 ป การศ กษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษา ปกต และ 1 ภาคการศ กษาม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห และอาจจะม การเป ดการศ กษา ภาคฤด ร อน โดยม ระยะเวลาและจ านวนหน วยก ตเป นส ดส วนเท ยบเค ยงได ก บการศ กษาภาคปกต 8.1 รายว ชาภาคทฤษฎ ท ใช เวลาบรรยาย หร ออภ ปรายป ญหาไม น อยกว า 15 ช วโมงต อภาคการ ศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ตระบบทว ภาค 8.2 รายว ชาภาคปฏ บ ต ท ใช เวลาฝ กหร อทดลองไม น อยกว า 30 ช วโมงต อภาคการศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ตระบบทว ภาค 8.3 การฝ กงานหร อการฝ กภาคสนาม ท ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 45 ช วโมงต อภาคการปกต ให ม ค า เท าก บ 1 หน วยก ตระบบทว ภาค 8.4 การท าโครงงานหร อก จกรรมการเร ยนอ นใดตามท ได ร บมอบหมาย ท ใช เวลาท าโครงงานหร อ ก จกรรมน น ๆ ไม น อยกว า 45 ช วโมงต อภาคการศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค 8.5 การค นคว าอ สระท ใช เวลาศ กษาค นคว าไม น อยกว า 45 ช วโมง ต อภาคการศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ตระบบทว ภาค รายละเอ ยดอ นๆ เป นไปตามข อบ งค บสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น ว าด วย การศ กษาในระด บ ปร ญญาตร พ.ศ ระยะเวลาการศ กษา หล กส ตรปร ญญาตร ต อเน อง ส าเร จการศ กษาได ไม ก อน 3 ภาคการศ กษาปกต รายละเอ ยดอ นๆ เป นไปตามข อบ งค บสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น ว าด วย การศ กษาในระด บ ปร ญญาตร พ.ศ การลงทะเบ ยนเร ยน การลงทะเบ ยนเร ยนเต มเวลา ได ไม น อยกว า 9 หน วยก ตและไม เก น 22 หน วยก ต ในแต ละภาค การศ กษาปกต และจะส าเร จการศ กษาได ไม ก อน 3 ภาคการศ กษาปกต การลงทะเบ ยนเร ยนในภาคฤด ร อน ให ลงทะเบ ยนเร ยนได ไม เก น 9 หน วยก ต รายละเอ ยดอ นๆ เป นไปตามข อบ งค บสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น ว าด วย การศ กษาในระด บ ปร ญญาตร พ.ศ การว ดผลและการส าเร จการศ กษา 11.1 การว ดผลการศ กษา กระท าเม อส นภาคการศ กษาแต ละภาค 11.2 การว ดผลการศ กษาให ค ดจากการสอบไล ประจ าภาคการศ กษา การสอบกลางภาคและการ ฝ กห ดงาน หร ออาจประเม นผลในล กษณะอ นๆ ซ งอาจารย ผ สอนจะเป นผ ก าหนดและให คะแนน 11.3 น กศ กษาท ม ส ทธ เข าสอบไล ต องม เวลาเร ยนในช นในรายว ชาน นๆ ไม น อยกว าร อยละ 80 ของเวลาเร ยนท งหมด 11.4 ระบบการให คะแนนใช ระบบต วเลขโดยเท ยบก บระด บคะแนน (Grade) และแต มคะแนน (Grade Point) ด งน 3 4 ระด บคะแนน ความหมาย แต ม A ด เย ยม (Excellent) 4.0 B + ด มาก (Very Good) 3.5 B ด (Good) 3.0 C + ค อนข างด (Fairly Good) 2.5 C พอใช (Fairly) 2.0 D + ผ าน-อ อน (Poor) 1.5 D ผ าน-อ อนมาก (Very Poor) 1.0 F ตก (Failed) 0 I การว ดผลย งไม สมบ รณ W การถอนรายว ชาโดยได ร บอน ญาต S พอใจ (Satisfactory) U ไม พอใจ (Unsatisfactory) รายละเอ ยดอ นๆ เป นไปตามข อบ งค บสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น ว าด วย การศ กษาใน ระด บปร ญญาตร พ.ศ. 2549 5 ล าด บ ท 12. จ านวนและค ณว ฒ ของอาจารย 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตร รห สบ ตร ต าแหน ง ประจ าต ว ทางว ชา ประชาชน การ 1 นายว ว ฒน พนมไพฑ รย 2 นางร ตนา กล นแก ว ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา นายช านาญ ร ตนากร 4 นายมนตร ศร ทอง 5 นางสร ยา จ นทร เพ ญ ส าเร จการศ กษาจาก สถาบ น ปร ญญาโท M.B.A. XMBA มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2531 ปร ญญาตร B.Eng ว ศวกรรมไฟฟ า จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2514 ปร ญญาโท บธ.ม. บร หารธ รก จ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2533 ปร ญญาตร บธ.บ. ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2530 ปร ญญาโท พบ.ม. การคล ง สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2513 ปร ญญาตร น.บ. น ต ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2515 ปร ญญาตร พณ.บ. บ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2509 ปร ญญาโท บธ.ม. การจ ดการอ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 2545 ปร ญญาตร อส.บ. ว ศวกรรมเคร องกล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 2542 ปร ญญาโท วท.ม. การตลาด มหาว ทยาล ยกร งเทพ 2549 ปร ญญาตร วศ.บ. การตลาด มหาว ทยาล ยกร งเทพ 2519 ป 6 ล าด บ ท 12.2 อาจารย ประจ าร วมสอน รห สบ ตร ส าเร จการศ กษาจาก ต าแหน ง ประจ าต ว ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา ทางว ชาการ สถาบ น ป ประชาชน ศ.ก ตต ค ณ นางอ มพ กา ไกรฤทธ ปร ญญาโท M.S. Engineering Management University of Missouri(Rolla), USA ปร ญญาตร วศ.บ. อ ตสาหการเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2508 นางณ ฐกาญจน ส วรรณปฏ กรณ ปร ญญาโท บธ.ม. การจ ดการ สถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จศศ นทร นายจ กรกร นทร ศร ม ล นายด ารงเก ยรต ร ตนอมรพ น นายร งสรรค เล ศในส ตย นายป ณณท ต จอมจ กร ปร ญญาตร ศศ.บ. เศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 2524 ปร ญญาเอก Ph.D. International Marketing Kyoto University, Japan 2544 ปร ญญาโท M.A. International Marketing Kyoto University, Japan 2541 ปร ญญาตร B.B.A. International Business มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ 2538 Management ปร ญญาเอก D. Eng. Industrial Engineering & Tokyo Institute of Techology, Japan 2528 Management ปร ญญาโท M.Eng. Industrial Engineering & Tokyo Institute of Techology, Japan 2525 Management ปร ญญาตร วศ.บ. ว ศวกรรมเคร องกล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธน 2516 บ ร ปร ญญาโท MBA Marketing Kyoto University, Japan 2518 ปร ญญาตร B.A. Marketing Kyoto University, Japan 2520 ปร ญญาโท วศ.ม. เทคโนโลย อ นเตอร เน ตและสาร มหาว ทยาล ยนเรศวร 2548 สนเทศ ปร ญญาตร อศ.บ. การจ ดการอ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร 2544 เหน อ 7 ล าด บ ท รห สบ ตร ประจ าต ว ประชาชน ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา ส าเร จการศ กษาจาก นายว ฐ ณ ฐ ภ คพรหม นทร ปร ญญาโท MBA Management Southeastern University, USA ปร ญญาตร วศ.บ. อ ตสาหกรรมเคร องกล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล นายอลงกรณ ประกฤต พงศ ปร ญญาโท ศศ.ม. จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การ ปร ญญาตร วศ.บ. ว ศวกรรมการผล ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระ 2531 นครเหน อ นายธ รเวช ท ตย ส แสง ปร ญญาโท วท.ม. ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร วท.บ. ว ทยาศาสตร ท วไป จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย นายชวการ ธรแพทย ปร ญญาโท วศ.ม. ว ศวอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ปร ญญาตร วท.บ. ฟ ส กส มหาว ทยาล ยมห ดล นางสาวท ฐ ร ฐ ร งแก ว ปร ญญาตร ศศ.บ. อ งกฤษส อสาร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รศ. ดร.เพ ญแข ประจนป จจน ก ปร ญญาเอก Ed.D. Adult and Extension Texas A&M University,USA Education ปร ญญาโท M.Ed Elementary Education Texas A&M University,USA 2545 ปร ญญาตร B.Ed School Education Tokyo University ดร.วรรณว มล ร งธ ระ ปร ญญาเอก Ph.D. Japanese Language and Osaka University culture ปร ญญาโท M.A Japanese Studies Osaka University 2545 ปร ญญาตร B.A. Japanese Language มหาว ทยาล ยนเรศวร 2542 สถาบ น ป 8 ล าด บ ท รห สบ ตร ประจ าต ว ประชาชน ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา ส าเร จการศ กษาจาก นายอภ ชาต บ วหอม ปร ญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาอ งกฤษเป น มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ภาษาต างประเทศ ปร ญญาตร อษ.บ. ภาษาอ งกฤษ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย MZ นายจ น โทยามา ปร ญญาโท M.Ed. Japanese Education Tokyo Gakugei University, Japan 2544 ปร ญญาตร B.A. Education in the field of University of the Ryukyus 2541 Department of General Science Mr.Richard Alfred Rezac ปร ญญาตร B.A. Sociology Californai Lutheran University นายกฤษณะ โฆษช ณหน นท ปร ญญาโท ศศ.ม. ภาษาอ งกฤษ (ก าล งศ กษาต อ) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ ปร ญญาตร ศศ.บ. ภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย TF นายซ อ จ ซาโนะ ปร ญญาตร B.Art. Oli Painting / Certificate in Nagoya Zokei University of rt and 2539 Teaching Design, Japan 19 TF นางสาวช คาโกะ โคสะกะ ปร ญญาตร B.A. Sociology Tokyo Metropolitan University, Japan MZ นายโคอ ช ม ซ ทาน ปร ญญาโท M.A. Environmental Management Hosei University 2005 ปร ญ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks