หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก - PDF

Description
หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก เลขท.../... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า...อาย...ป...เด อน เลขประจ าต วประชาชน เลขประจ าต วสมาช ก ช.พ.ค... ต าแหน ง...ส งก ด... ได ร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 32 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก เลขท.../... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า...อาย...ป...เด อน เลขประจ าต วประชาชน เลขประจ าต วสมาช ก ช.พ.ค... ต าแหน ง...ส งก ด... ได ร บเง นเด อน/ค าจ าง เด อนละ...บาท ท อย ป จจ บ น บ านเลขท...หม ท...ถนน...ต าบล/แขวง... อ าเภอ/เขต...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... ซ งต อไปในส ญญาน จะเร ยกว า ผ ก ขอท าหน งส อก เง นให ไว ต อส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและ สว สด ภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งต อไปในส ญญาน จะเร ยกว า ผ ให ก เพ อเป นหล กฐานด งต อไปน ข อ 1. ผ ก ได ก เง นตามโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญา ซ งเป นของผ ให ก เป นจ านวน...บาท (...) โดยม รายละเอ ยดการขอร บเง นก ด งน 1.1 จ านวน...บาท โดยผ ก ได ร บครบถ วนแล วในว นท จ านวน...บาท โดยผ ก ได ร บครบถ วนแล วในว นท... ข อ 2. ผ ก ยอมช าระดอกเบ ยเง นก ในอ ตราร อยละ 3 ต อป ข อ 3. ผ ก ตกลงช าระค นเง นก พร อมดอกเบ ยเป นงวดรายเด อนภายในว นส นเด อนของท กเด อนท ก าหนดไว ส าหร บงวดน น ด งน 3.1 เง นก ตามข อ 1.1 ช าระค นเร มต งแต เด อน...พ.ศ...เป นต นไป เด อนละ...บาท (...) 3.2 เง นก ตามข อ 1.2 ช าระค นเร มต งแต เด อน...พ.ศ...เป นต นไป เด อนละ...บาท (...) การช าระค นเง นก ตามข อ 3.2 ผ ก ย งคงม หน าท ต องช าระค นเง นก ตามข อ 3.1 พร อมก นไปด วย แต รวมแล วต องไม เก น 60 งวด ข อ 4. ในการส งค นต นเง นก พร อมด วยดอกเบ ยตาม ข อ 3. น น ผ ก ย นยอมให ผ บ งค บบ ญชาและหร อ เจ าหน าท ผ จ ายเง นได รายเด อนหร อเง นได อ นของผ ก หร อเง นบ าเหน จ บ านาญ ห กจ านวนเง นงวดช าระหน ซ งผ ก ต องส งต อผ ให ก จากเง นได รายเด อน เง นได อ น หร อเง นบ าเหน จ บ านาญ ของผ ก เพ อส งต อผ ให ก ด วยความย นยอม น ให ม อย ตลอดไปโดยท าหน งส อย นยอมให ห กเง นได รายเด อน เง นได อ น เง นบ าเหน จ บ านาญ มอบไว ท งน จนกว า จะได ช าระหน ตามหน งส อก เง นน โดยส นเช งแล ว /ข อ 5. ให ถ อว า... - 2 - ข อ 5. ให ถ อว าผ ก ผ ดน ดในกรณ ใดกรณ หน งด งต อไปน 5.1 เม อผ ก ไม ช าระเง นต นพร อมดอกเบ ยตามจ านวน/หร อก าหนดเวลาท ก าหนด ในส ญญาน 5.2 เม อผ ก ไม ปฏ บ ต หร อปฏ บ ต ผ ดข อส ญญาข อหน งข อใดแห งส ญญาน หร อผ ดเง อนไขอ น ตามหล กเกณฑ การก เง น กรณ ต องออกจากสถาบ นการศ กษาก อนส าเร จการศ กษา ยกเว น กรณ ย ายสถาบ นการศ กษา 5.3 เม อปรากฏว าหล กฐาน หน งส อ ข อร บรอง หร อเอกสารท ผ ก มอบแก ผ ให ก ไว เป น เอกสารเท จปลอมท งหมดหร อบางส วนรวมถ งเอกสารของผ ค าประก นด วย 5.4 เม อผ ก ถ กฟ องร องด าเน นคด หร อม เหต การณ อ นใดท ผ ให ก เห นว าอาจก อให เก ด ความเส ยหายต อการด าเน นการหร อสถานะการเง นของผ ก 5.5 เม อผ ก ตกเป นผ ม หน ส นล นพ นต ว หร อถ กพ ท กษ ทร พย ช วคราวหร อเด ดขาด หร อ ถ กเจ าพน กงานบ งค บคด ย ดทร พย 5.6 เม อผ ก ไม ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ การก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ข อ 6. ในกรณ ท ถ อว าผ ก ผ ดน ดตามส ญญาในข อ 5 ผ ก ยอมให ถ อว าเป นการผ ดน ดในจ านวนหน ท งหมด โดยหน ท งหมดตามส ญญาน เป นอ นถ งก าหนดช าระท นท โดยผ ให ก ม ต องแจ งให ทราบก อน และผ ก ย นยอมเส ยดอกเบ ยของต นเง นก ท ค างช าระในอ ตราส งส ด และย นยอมชดใช ค าเส ยหายท งหลายในบรรดาท ผ ให ก จะพ งได ร บอ นเน องจากการผ ดน ดของผ ก รวมท งค าใช จ ายในการเต อน เร ยกร อง ทวงถาม ด าเน นคด และ บ งค บช าระหน จนเต มจ านวนท กประการ ข อ 7. ถ าผ ก ออกจากราชการหร องานประจ าผ ก จะต องแจ งเป นหน งส อให ผ ให ก ทราบ และจ ดการช าระหน ส นซ งผ ก ม อย ต อผ ให ก ให เสร จส นเส ยท นท ยกเว นการออกจากราชการโดยม ส ทธ ได ร บ บ านาญ ผ ก สามารถผ อนช าระต อไปในระยะเวลาท ก าหนดไว ในส ญญา ถ าผ ก ไม จ ดการช าระหน ส นให เสร จส นตามท กล าวในวรรคก อน ผ ก ย นยอมให เจ าหน าท ผ จ ายเง นสะสมส าหร บข าราชการ บ าเหน จ เง นกองท นบ าเหน จบ านาญข าราชการ (กบข.) เง นกองท น ส ารองเล ยงช พหร อเง นอ นใดท ทางราชการหร อหน วยงานต นส งก ดหร อนายจ างจ ายให แก ผ ก ห กเง นด งกล าว เพ อช าระหน ต อผ ให ก ให เสร จส นเส ยก อนได แต ท งน ไม ต ดส ทธ ผ ให ก ท จะด าเน นการตามข อ 5 และข อ 6 แห งส ญญาน ข อ 8. ในกรณ ผ ก ได ย ายท อย หร อย ายส งก ดจากท ได แจ งไว ในหน งส อน ผ ก จะแจ งให ผ ให ก ทราบ เป นหน งส อภายใน 7 ว นน บแต ม การย ายสถานท อย หร อย ายส งก ด ข อ 9. ผ ก ได ท าหน งส อย นยอมให ผ บ งค บบ ญชาห กเง นได รายเด อน เง นได อ น เง นบ าเหน จ บ านาญ จ านวน 3 ฉบ บ มอบไว ให หน วยงานต นส งก ด ผ ให ก และผ ก เก บร กษาไว ฝ ายละฉบ บ ข อ 10. บรรดาหน งส อบอกกล าว ทวงถาม หร อหน งส ออ นใดท จะส งให แก ผ ก น นไม ว าจะส งทาง ไปรษณ ย ลงทะเบ ยนหร อไม ลงทะเบ ยน หร อให คนน าไปส งเองก ได ถ าหากได ส งไปย งต าบลสถานท ท ระบ ไว ข างต นในส ญญาน แล วให ถ อเป นการส งโดยชอบด วยกฎหมาย - 3 - ส ญญาน ท าข นสามฉบ บข อความตรงก น ค ส ญญาอ านแล วตรงตามเจตนารมณ แห งตนท กประการ จ งได ลงลายม อช อไว เป นส าค ญต อหน าพยานและเก บไว ฝ ายละฉบ บ ลงช อ...ผ ก เง น ลงช อ...ผ ให ก เง น ลงช อ...พยาน ลงช อ...พยาน ค าย นยอมของค สมรส (ใช เฉพาะกรณ ท ผ ก ม ค สมรส) เข ยนท... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า นาย/นาง...เป นค สมรสของ นาย/นาง... ย นยอมให ค สมรสของข าพเจ าก เง นกองท นส งเสร มสว สด การเพ อพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาของ ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและสว สด ภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ตามหน งส อก เง น เลขท.../... ลงว นท...และหน งส อย นยอมให ห กเง นเด อน และเง น ได อ นจากทางราชการ/หน วยงาน ข าพเจ าได ลงลายม อช อไว เป นส าค ญต อหน าค สมรสและพยาน ลงช อ...ค สมรสผ ให ค าย นยอม ลงช อ...ผ ก เง น ลงช อ...พยาน ลงช อ...พยาน 1.1 การร บเง นก งวดท ข าพเจ า...ได ร บเง นก จ านวน...บาท (...) ตามหน งส อส ญญาก เง น ข อ 1 ฉบ บลงว นท...เด อน...พ.ศ... ไว เป นการถ กต องแล ว ได ตรวจสอบหน งส อส ญญาก เง นเร ยบร อยแล ว ลงช อ... เจ าหน าท ผ ตรวจหน งส อก เง น ลงช อ...ผ ร บเง น ลงช อ...เจ าหน าท ผ จ ายเง น 1.2 การร บเง นก งวดท 2 ข าพเจ า...ได ร บเง นก จ านวน...บาท (...) ตามหน งส อส ญญาก เง น ข อ 1 ฉบ บลงว นท...เด อน...พ.ศ... ไว เป นการถ กต องแล ว ได ตรวจสอบหน งส อส ญญาก เง นเร ยบร อยแล ว ลงช อ... เจ าหน าท ผ ตรวจหน งส อก เง น ลงช อ...ผ ร บเง น ลงช อ...เจ าหน าท ผ จ ายเง น - 5 - หน งส อย นยอมให ห กเง นเด อนและเง นได อ นจากทางราชการ/หน วยงาน (ผ ก ) ท ท างาน ว นท... เร ยน หน วยงานต นส งก ด ผ จ ดการโรงเร ยน/ผ แทนน ต บ คคล... ข าพเจ า...ต าแหน ง... ส งก ด...ต าบล/แขวง...อ าเภอ/เขต... จ งหว ด...ได ร บเง นเด อนเด อนละ...บาท และม เง นได อ นจากต นส งก ดเด อนละ...บาท ม อาย ราชการ/อาย งานคงเหล อ...ป...เด อน (น บจากว นท ย นขอก ) ได ขอก เง น จากส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. (โครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก) โดยย นยอมให หน วยงาน ต นส งก ด/หน วยงานเจ าส งก ดห กเง นเด อน เง นได อ นใดท ข าพเจ าม ส ทธ ได ร บจากทางราชการ/หน วยงานท ข าพเจ าส งก ด เพ อช าระหน ตามส ญญาก เง นตลอดไปจนกว าจะช าระหน เสร จส น ไม ว าจะเป นหน เง นต น ดอกเบ ย ค าอ ปกรณ แห งหน และค าเส ยหายตามท ปรากฏในส ญญาก เง นได จนเต มจ านวน ท งน โดยไม จ าต องบอกกล าวให ข าพเจ าทราบล วงหน า และในกรณ ท ข าพเจ าย ายหน วยงาน ข าพเจ าย นยอมให หน วยงานต นส งก ด/หน วยงานเจ าส งก ดใหม ห กเง นเด อน เง นได อ นใดจากทางราชการ/หน วยงานท ข าพเจ าม ส ทธ ได ร บจากหน วยงานท ข าพเจ าส งก ดใหม เพ อช าระหน ด งกล าว ให ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. ตลอดไปจนกว าจะช าระหน เสร จส น กรณ ข าพเจ าออก ลาออกหร อเกษ ยณอาย ราชการ ข าพเจ าย นยอมให ผ ม อ านาจของหน วยงานต น ส งก ด/หน วยงานเจ าส งก ด ห กเง นบ าเหน จ บ านาญ และหร อเง นได อ นใดจากทางราชการ/หน วยงานท ข าพเจ าม ส ทธ ได ร บ เพ อช าระหน ด งกล าวให แก ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. ต อไปจนกว าจะช าระหน เสร จส น ลายม อช อ...ผ ให ความย นยอม/ผ ก (...) ค าร บรองในการห กเง นเด อนหร อเง นได อ นใดของหน วยงานต นส งก ด/หน วยงานเจ าส งก ด ขอร บรองว าจะด าเน นการห กเง นเด อนหร อเง นได อ นใดของผ ให ความย นยอมเพ อช าระหน ให ก บ ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. ตลอดไปจนกว าจะช าระหน เสร จส น 1. ลายม อช อ...เจ าหน าท การเง น (...) 2. ลายม อช อ...ห วหน าหน วยจ ายเง นเด อน (...) หมายเหต กรณ ส งก ดสถานศ กษาเอกชน ให ลงนามพร อมประท บตราของหน วยงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks