คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - PDF

Description
-ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อ านวยการกล มและศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ผ มาประช ม ๑. นายปราโมทย เล ศช วกานต รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๒. นายแสวง ด วงทรง รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๓. นายสมช ย ศร ลาช ย รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๔. นายสมพงศ พรมจ นทร รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๕. นายอ สระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๖. นายพ ท รย ป ญญาศร รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ๗. นางส ภาภรณ อ นทมา ผอ.กล มอานวยการ ๘. นายประส ทธ นาคม ล ผอ.กล มบร หารงานบ คคล ๙. นายปร ดา พรหมด ผอ.กล มนโยบายและแผน ๑๐. นางอ มพร ศ กด เพ ญศร ผอ.กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ๑๑. นายอานวย ส น นต ะ ผอ.กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ๑๒. นางสาววณ ร ตน แย มพราม ผอ.กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ๑๓. นางทองส ข พ มพาภรณ ผอ.กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ๑๔. นางส ภ ค อ นตา ผอ.หน วยตรวจสอบภายใน ๑๕. นางสาวฐาน สสรณ ศร ส งห ช ย ผอ.ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสาร ผ ไม มาประช ม ๑. นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ต ดราชการ ผ เข าร วมการประช ม ๑. นางจ นดา ต นหล า ศ กษาน เทศก ๒. นางเกษแก ว ปวนแดง ศ กษาน เทศก ๓. นางสาวธนพร มาใหม ศ กษาน เทศก ๔. นางสาวมณฑาท พย ข นแก ว ศ กษาน เทศก ๕. นางจรรยา ม ส มมา ศ กษาน เทศก ๖. นายณ ฐส ทธ ธงย ส บสอง ศ กษาน เทศก ๗. นางฉว วรรณ ไชยพ เศษ ศ กษาน เทศก ๘. นางสาวกมลพรรณ ก นทะท พย ศ กษาน เทศก ๙. นายกฤตต ว ฒน เม องวงศ ศ กษาน เทศก ๑๐. นางท ศยา สว างไสว เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน เร มประช มเวลา ๐๙.๒๐ น. - ๒ - ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ประธานกล าวสว สด และขอบค ณผ ท มาประช ม กล าวเป ดการประช มและด าเน นการประช มตามระเบ ยบ วาระ ด งน ๑. จากท ประธานในท ประช มได เข าร วมประช มส มมนาผ บร หารสาน กงานเขตพ นท การศ กษาท วประเทศ คร งท ๒ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๘ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ เด น กทม. ม ข อราชการท จะแจ ง ให แก ผ บร หารการศ กษา สพป.ชม เขต ๖ ด งน - ขอให เร งร ดการเบ กจ ายโครงการใดท ย งไม ได ด าเน นการขอให เร งขออน ม ต เง น ภายในว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ผ อานวยการสาน กการคล งและส นทร พย สพฐ.ได แจ งว าสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ม ผลการเบ กจ ายเง นเป นอ นด บท ๑๕ จาก ๒๒๕ เขตพ นท การศ กษา และขอให เปล ยนแปลงงบประมาณรายจ ายงบลงท นให ดาเน นการให แล วเสร จภายในว นท ๑๕ ม.ย. ๒๕๕๖ ๒. ข าวการเป ด ป ดภาคเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ สาน กนโยบายและแผนแจ งว า สพฐ.ได ดาเน นการ ปร บเปล ยนการเป ด ป ดโรงเร ยนให สอดคล องก บการท ปร บเข าส อาเซ ยนในป ๒๕๕๘ โดยภาคเร ยนท ๑ จะเป ด ภาคเร ยนในว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ และจะป ดภาคเร ยนในว นท ๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ และภาคเร ยนท ๒ จะเป ดภาคเร ยน ในว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ และจะป ดภาคเร ยนในว นท ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๓. การสอบคร ผ ช วย โดยใช หล กเกณฑ ใหม ค อให มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงรายออกข อสอบและด าเน นการ ตรวจข อสอบ และในการสอบคร งน จะม การสอบส มภาษณ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ ม ผ สม ครสอบคร ผ ช วยจานวน ๘๒๕ คน ห องสอบจานวน ๓๖ ห องสอบ ณ โรงเร ยนศร จอมทอง สอบว นท ๒๒ ๒๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ และสอบส มภาษณ ว นท ๒๔ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ๔. การประช มส มมนาเพ อพ ฒนาผ บร หารการศ กษาคร และบ คลากรทางการศ กษา ห วข อ ๒๐๑๕ เหล ยวหล ง แลหน าการศ กษาไทยจะไปอาเซ ยนอย างไร ว นท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องปาร ส โรงแรมเมอร เค ยว อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โดยขออน ม ต ปร บแผนเพ มก จกรรมเน องจากโครงการเด มไม ม ค าตอบแทนและของท ระล กว ทยากร ค าใช จ ายในการจ ดประช มส มมนาในคร งน ได ขออน ม ต ย มเง น ๗๕,๐๐๐ บาท โดยม รายละเอ ยดด งน ค าตอบแทนว ทยากร จานวน ๖,๐๐๐ บาท ค าอาหารกลางว น อาหารว าง จานวนคนละ ๒๘๐ บาท โดยทางโรงแรมได เพ มห องพ กว ทยากร จานวน ๑ ค น ช อดอกไม จานวน ๑๐ ช อ ห องร บรอง ว ทยากรจานวน ๑ ห อง ห องอาหารเร อนกระจกสาหร บ VIP จานวน ๒ ห อง ให แก สาน กงานเขตพ นท ฯ ในการประช มส มมนาในคร งน ม ผ เข าร วมจากภายนอกจานวน ๑๒ คน และม ผ สน บสน นงบประมาณ ค อ สหกรณ ออมทร พย คร จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท โมเด ร นลาพ น จานวน ๓,๐๐๐ บาท การแต งกายใส ช ดพ นเม อง ผ า ไทย การประชาส มพ นธ ได ประสานน กข าวของเช ยงใหม น วส แล ว มอบค ณกร ณา พ ฒ มา ประชาส มพ นธ การ ประช มส มมนา ฯ และเช ญน กข าว ท ประช ม ร บทราบ - ๓ - ระเบ ยบวาระท ๒ เร องการร บรองรายงานการประช ม ประธานได เสนอร างรายงานการประช มคร งท ๒ / ๒๕๕๖ เม อว นท ๑๘ ม นาคม ๒๕๕๖ ให ท ประช มพ จารณา ท ประช มพ จารณาแล ว ร บรองรายงานการประช มโดยไม ม การแก ไข ระเบ ยบวาระท ๓ เร องท เสนอให ท ประช มทราบ กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ขอเช ญรอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต ๖ ผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก ร วมก จกรรมไป ท ศนศ กษา ร นท ๒ ณ ส บสองป นนา ประเทศลาว กล มนโยบายและแผน ตามท กล มนโยบายและแผนได ปร กษาหาร อผ บร หาร สพป. เช ยงใหม เขต ๖ แล วว า ต อจากน งบประมาณต าง ๆ ท เข ามาขอให ดาเน นการด งน ๑. เม อได ร บหน งส อแจ งจ ดสรรเง นงบประมาณจากท กหน วยงาน ให ท กกล มแจ งวงเง น งบประมาณท ได ร บจ ดสรร ให กล มนโยบายและแผน เป นผ ดาเน นการจ ดสรรให โรงเร ยนในส งก ด / ผ เก ยวข อง ตาม รายละเอ ยดงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน / หน วยงานอ น ๒. กรณ ท ต องการเสนอโครงการใหม / ปร บโครงการเด ม ให เสนอผ านกล มนโยบายและแผน เพ อตรวจสอบรายละเอ ยดตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณของเขตพ นท การศ กษาโดยต องระบ แผนงาน / งาน / โครงการให สอดคล องก บวงเง นท ได ร บจ ดสรร กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ๑. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได เข าร วมต อนร บร ฐมนตร ช วยกระทรวงศ กษาธ การ ท าน สมศ กด พงษ พาน ชและได เข าร วมร บฟ งนโยบายการป องก นยาเสพต ดในสถานศ กษา ณ โรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ ๒. ทางกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได จ ดส งบ คลากรเข าร บการประช มแนวทางการ ดาเน นการการจ ดระเบ ยบแถวในระด บเขตพ นท และระด บเขตจ งหว ด ๓. ได จ ดส งเจ าหน าท เข าร วมประช มการดาเน นการตามแนวทางพ ทธพจนพ ธ จ.นครนายก และได เข าร วมการประช มการจ ดสรรเง นกองท น กยศ. จ.พ ษณ โลก ๔. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได จ ดการอบรมคร ผ ร บผ ดชอบโครงการอาหารกลางว นตาม นโยบายของสพฐ. โดยอบรมก อนเป ดภาคเร ยนในโปรแกรม Thai school lunch ซ งทางกล มส งเสร มการจ ด การศ กษาได จ ดการอบรมคร ท งหมด ๑๐๑ คน แต ในขณะน ม ผ เข าร วมการประช มไม ครบตามท สพฐ.กาหนด จ งขอ จ ดการอบรมอ กคร งในว นท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท ฯ ๕. สพป.ชม เขต ๖ ได ร บการประสานจากค ณจต พร บร ษ ทเทสโก โลต ส สาขาตลาดค า เท ยงจะดาเน นการมอบท นการศ กษาให แก น กเร ยนในเขตพ นท การศ กษา จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให กล ม ส งเสร มการจ ดการศ กษาค ดเล อกน กเร ยนจานวน ๕๐ คน จาก ๕ โรงเร ยน จานวนท นละ ๒,๐๐๐ บาท จะ มอบท นในว นครบรอบว นเก ดของบร ษ ทเทสโก โลต ส และกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาได ดาเน นการค ดเล อกน กเร ยน ได จานวน ๔๐ คน ขณะน ก าล งรอคาตอบจากผ บร หารเน องจากโรงเร ยนท ม น กเร ยนท ได ร บท นการศ กษาจะต องม การแสดงด วย กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน - ๔ - การประเม นผ เร ยนระด บชาต ได ร บความอน เคราะห จากกล มงานว ดผล สพป.ชม เขต ๖ เป นอย าง ด ท ได อน เคราะห ในเร องของข อสอบเน องจาก สพฐ.ไม ม งบประมาณท จะสน บสน นและได ขอความร วมม อให คร โรงเร ยนเอกชนช วยก นตรวจและว เคราะห ขณะน ผลการตรวจข อสอบได ดาเน นการเสร จส นเร ยบร อยแล ว กล มนโยบายและแผน ๑. ในว นท ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กล มนโยบายและแผนได เข าร วมการประช มการบร หาร จ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก เป นการระดมความค ดว าภารก จใดเป นของกล มใด ๒. กล มนโยบายและแผนได ดาเน นการจ ดเก บข อม ล ๑๐ ม ถ นายน โดยจะดาเน นการจ ดประช ม โดยเร ว กล มอานวยการ ๑. จากข อผ ดพลาดเร องการส งเอกสารทางไปรษณ ย ขอความร วมม อจากท กกล มขอให บรรจ เอกสารใส ในซองและถ าต องการความรวดเร วในการส งเอกสาร ขอให เข ยนหน าซองจดหมายว าเป นจดหมาย EMS หร อจดหมายลงทะเบ ยน โดยเจ าหน าท จะดาเน นการส งเอกสารในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของท กว น ๒. หน งส อท ส งในระบบ E filling ทางสารบรรณกลางจะเป นโหลดเอกสาร ลงทะเบ ยนร บ และ จ ดส งให แต ละกล ม ส วนหน งส อท ทางสาน กลงเว ปไซต ขอให เจ าหน าท ธ รการแต ละกล มดาเน นการโหลดเอกสารและ นามาลงทะเบ ยนตามระบบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ๑. การเข าร วมการอบรมต วช ว ดของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ฯ ในระหว างว นท ๗-๑๐ ณ โรงแรม แม กซ กร งเทพ ฯ ๒. เร งร ดการเบ กจ ายงบประมาณภายในว นท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว นโครงการต อเน องสามารถ เบ กจ ายได ถ งเด อนก นยายน ๒๕๕๖ ระเบ ยบวาระท ๔ เร องท เสนอให ท ประช มพ จารณา...ไม ม ระเบ ยบวาระท ๕ เร องอ น ๆ...ไม ม ป ดประช มเวลา ๑๓.๓๐ น. ท ศยา สว างไสว (นางท ศยา สว างไสว) เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน ผ จดรายงานการประช ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks