บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว - PDF

Description
บทนา 1 การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว ศ.นพ.ประเวศ วส กล าวว า เป าหมายไปให ถ ง Goal ของการสร างส ขภาวะ ค อ Begin with the end in mind

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 21 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทนา 1 การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว ศ.นพ.ประเวศ วส กล าวว า เป าหมายไปให ถ ง Goal ของการสร างส ขภาวะ ค อ Begin with the end in mind หมายถ ง หน ง ช มชนไม ทอดท งก น สอง ประชาชนพ งตนเองได ในความเจ บป วยท พบบ อย สาม สามารถควบค ม และด แลโรคเร อร งสาค ญ ได แก เบาหวาน ความด นโลห ตส ง ได ในช มชน ส ม ความ เข มแข งของการควบค มโรคในท องถ น เช น ไข เล อดออก และโรคไม ต ดต อ ห า ผ ส งอาย ผ ท ต องพ งพา สามารถ ได ร บการด แล ได ในช มชน ตนเองและท บ าน เก ดภ ม ค มก น และเก ดเป นการสร างส ขภาวะของช มชนโดยความ เข มแข งของช มชน นายแพทย น ท ศน รายยวา รองปล ดกระทรวงสาธารณส ข ม คากล าวถ ง น กส ขภาพครอบคร ว หมายถ ง ทาอะไรก ตามจะต องเร มจากการสร างฐานรากให เข มแข งเส ยก อน หล กการ ค อ การใช บร การปฐมภ ม เป นหล ก ในการข บเคล อนระบบบร การส ขภาพ เหม อนก บภาพการใช เร อเล กลากจ งเร อใหญ ผ านช องแคบโดย ให เร อลาใหญ รอทาภารก จใหญ ๆ ด งน น ประชาชนไทย 65 ล านคนจาก 16 ล านคร วเร อน หากม บ คลากรสาธารณส ขด แลแต ละคร วเร อน อย างใกล ช ด คนละ 300 คร วเร อน (ประมาณ 1,250 คน) จะม บ คลากรด งกล าวท งส น ประมาณ 55,000 คนถ าไม น บรวมกร งเทพมหานคร ก ม จานวนประมาณ 44,000 คน ครอบคล มช มชนเม องและชนบท ประเทศไทยของเราม ระบบการจ ดบร การในระด บชนบท โดยอาศ ยแนวค ด การสาธารณส ขม ลฐาน ดาเน นการมานานกว า 35 ป ช มชนและประชาชนค นเคยก บกระบวนการพ งตนเอง การม ส วนร วมของช มชน การใช เทคโนโลย ท เหมาะสม และการประสานระดม ความร วมม อจากท กภาคส วน ร วมแรงร วมใจ เก ด อาสาสม ครสาธารณส ขประจาหม บ าน (อสม.) และน ก สาธารณส ข ท ประกอบด วย ผด งครรภ พน กงานอนาม ย ผ ช วยพยาบาล พยาบาล และอ นๆ เพ อให ระบบบร การม ประส ทธ ภาพ ท งชน ดของบร การ การส งเสร มส ขภาพ ป องก นโรค ร กษาพยาบาล พ นฟ สภาพ และค มครองผ บร โภค รวมท งประเภทความร นแรง ยากง ายของการด แล ด านร กษาพยาบาล ท ประชาชนท กคนม ความเท าเท ยมในการเข าถ งบร การเหล าน การจ ดการระบบ ประชาชน ม ญาต เป นหมอ หร อ หมอครอบคร วประจาต วท กคร วเร อน จ งเป นทางเล อกการจ ดการระบบบร การ ส ขภาพในย คเปล ยนผ านท สาค ญ ในเบ องต นจะม บ คลากร ระด บจรย ทธ ด แลถ งบ านท กคร วเร อน ซ ง ประกอบด วย พยาบาลเวชปฏ บ ต น กว ชาการสาธารณส ข เจ าพน กงานสาธารณส ขช มชน เจ าหน าท บร หารงาน สาธารณส ข ท นตาภ บาล แพทย แผนไทย ฯลฯ ซ งเร ยกรวมๆ ว า น กส ขภาพ ครอบคร ว (นสค.) น กส ขภาพ ครอบคร วเหล าน ปฏ บ ต หน าท เหม อนญาต ใกล ช ดวงในด แลจ ดความส มพ นธ ช ดเจนเป นกล มๆ คนละ 1 กล ม ประมาณ 300 หล งคาเร อน หร อ 1,250 คน โดยท มน กส ขภาพครอบคร วเหล าน ร วมทางานในหน วยเด ยวก น เร ยก โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล (รพ.สต.) หร อศ นย ส ขภาพช มชนเม อง (ศสม.) ด และประชาชน เพ อให เก ดความม นใจในค ณภาพ บร การ และความอ นใจในการประสานบร การต อยอดครบวงจร น กส ขภาพครอบคร ว เหล าน จะม แพทย เป นท ปร กษา ช วยด แลบร การท กประเภทเสม อนหน งเป นญาต ประชาชน อ นจะนาไปส การ เข าถ งบร การครอบวงจรท ม ค ณภาพ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดนครราชส มา จ งได จ ดทาโครงการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม เขตนครช ย บ ร นทร ป 2556 เพ อพ ฒนาบทบาทหน าท น กส ขภาพครอบคร ว เขตนครช ยบ ร นทร ท ประกอบด วย พยาบาล เวชปฏ บ ต พยาบาลเทคน ค พยาบาลว ชาช พ ท นตาภ บาล น กว ชาการสาธารณส ข เจ าพน กงานสาธารณส ขช มชน น กการแพทย แผนไทย เพ อให ระบบบร การม ประส ทธ ภาพการบร การ ด านการส งเสร มส ขภาพ ป องก นโรค ร กษาพยาบาล พ นฟ สภาพ และค มครองผ บร โภค รวมท งโรคเร อร งและเฉ ยบพล น ในการด แลร กษาพยาบาล ซ ง ประชาชนท กคนต องเท าเท ยมในการเข าถ งบร การ ค ม อ การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข งระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว เล มน จ ดทาข นตามว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท สาธารณส ขในระด บ จ งหว ดให สามารถถ ายทอดความร เพ อพ ฒนา น กส ขภาพครอบคร ว ท ประกอบด วย 5 เส อปฐมภ ม พยาบาลเวช ปฏ บ ต พยาบาลเทคน ค พยาบาลว ชาช พ ท นตาภ บาล น กว ชาการสาธารณส ข เจ าพน กงานสาธารณส ขช มชน น กการแพทย แผนไทย เพ อให ระบบบร การม ประส ทธ ภาพ ร ปแบบการดาเน นงานเป นการอบรมพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท สาธารณส ขท จะพ ฒนาเป นว ทยากร ในระด บจ งหว ด เขตพ นท เคร อข ายบร การท 9 นครช ยบ ร นทร ท ง 4 จ งหว ด ค อ จ งหว ดนครราชส มา ช ยภ ม บ ร ร มย ส ร นทร โดยคณะว ทยากรจาก เคร อข ายหร อหน วยงานอ นๆ ม ส วนร วมในการพ ฒนาศ กยภาพน กส ขภาพ ครอบคร ว ได แก ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครราชส มา โรงพยาบาลจ ตเวชนครราชส มาราชนคร นทร และ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ความคาดหว งต อการพ ฒนาว ทยากรน กส ขภาพครอบคร ว คร งน ค อการอบรมและสร างความเข าใจ น กส ขภาพครอบคร ว ระด บอาเภอ ระด บตาบล ท ประกอบด วย 5 เส อปฐมภ ม พยาบาลเวชปฏ บ ต พยาบาล เทคน ค พยาบาลว ชาช พ ท นตาภ บาล น กว ชาการสาธารณส ข เจ าพน กงานสาธารณส ขช มชน น กการแพทย แผน ไทย นาส ระบบบร การท ม ประส ทธ ภาพ คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า ค ม อ การจ ดการกาล งคนด าน สาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข งระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว เล มน จะเป น ประโยชน ในการพ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) ต อไป 2 คณะทางานพ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) สารบ ญ 3 บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง หน า 1 ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว สารบ ญ หน า 3 กรอบแนวค ด หล กส ตรการพ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) หน า 4 บทบาทหน าท น กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) หน า 6 : คณะว ทยากร จาก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดนครราชส มา เส อท 1 : น กเวชปฏ บ ต ครอบคร ว หน า 20 คณะว ทยากร จาก ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครราชส มา เส อท 2 : น กจ ดการย ทธศาสตร หน า 24 คณะว ทยากร จาก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดช ยภ ม เส อท 3 : น กปร บเปล ยนพฤต กรรม หน า 25 คณะว ทยากร จาก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร เส อท 4 : น กระบาดว ทยา หน า 27 คณะว ทยากร จาก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดบ ร ร มย เส อท 5 : น กให คาปร กษา หน า 32 คณะว ทยากร จาก โรงพยาบาลจ ตเวชนครราชส มาราชนคร นทร คณะทางาน : ค ม อ น กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) หน า 34 กรอบแนวค ด หล กส ตรการพ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) 4 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดนครราชส มา จะได เตร ยมการจ ดทาหล กส ตรการพ ฒนาน กส ขภาพ ครอบคร ว (นสค.) เขตนครช ยบ ร นทร เพ อข บเคล อนการดาเน นงานน กส ขภาพครอบคร ว โดยจ ดอบรมว ทยากร ระด บจ งหว ด และให แต ละจ งหว ดไปขยายผลต อ เพ อให ครอบคล มในท กพ นท โดยได เช ญท ปร กษาจากศ นย ว ชาการ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครราชส มา โรงพยาบาลจ ตเวชนครราชส มาราชนคร นทร และ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดนครราชส มา ช ยภ ม บ ร ร มย ส ร นทร มาร วมร างหล กส ตรและแนวทางการอบรม กาหนดการอบรม การ พ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว ในว นท พฤษภาคม 2556 ณ จ งหว ด นครราชส มา กล มเป าหมายเข าร วมจ งหว ดละ 15 คน ร ปแบบการอบรม เป นการต ดอาว ธทางป ญญา ปร บแนวค ด ปร บท ศคต ในการทางาน ความช ดเจน เน อหาในบทบาทของ นสค. ม ส อการสอนสามารถนาไปใช ในพ นท กรอบ แนวค ดหล กส ตรการพ ฒนาน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) เส อ ความหมาย/น ยาม เน อหา/ ว ตถ ประสงค กระบวนการ ผลล พธ (การว ด) ระบาด การศ กษาการกระจาย และส งกาหนดของโรค และภ ย ท เก ดในช มชน รวมท งการนา องค ความร ท ได ไปประย กต ใช ในการ ควบค มป ญหา สาธารณส ข - ระบาดว ทยาเบ องต น - หล กการสอบสวนโรค - หล กการป องก น การ ควบค มโรค - เข ยนรายงานสอบสวน โรค ก อน-ขณะเก ด -หล งเก ดโรค - ลดโรค ลดป วยโรค ท เป นป ญหาท สาค ญ ในพ นท - สามารถควบค มโรค ได ท นเหต การณ และม ประส ทธ ภาพ ให คาปร กษา การสร างส มพ นธภาพ ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ ให บร การและผ ร บบร การ V - Shape + KAP ป จจ ยทางส งคมว ทยา กระบวนการให คาปร กษา ท กษะการ ส อสาร ครอบคร วเข าใจ สาเหต และป ญหา KAP เส อ ความหมาย/น ยาม เน อหา/ ว ตถ ประสงค กระบวนการ ผลล พธ (การว ด) เวชปฏ บ ต ให การช วยเหล อและด แล ผ ป วยต ดเต ยงเพ อป องก น การต ดเช อความพ การ และส งเสร มค ณภาพช ว ต ของผ ป วยต ดเต ยงและ ผ ด แล ประเม น V/S+BP -การต ดเช อ -การเคล อนไหวข อต อ -การหายของแผล -ผ ป วยท ใส สายฯลฯ -ประเม น ภาวะส ขภาพ -วางแผน -ดาเน น ก จกรรม -ประเม นผล -บ นท ก รายงาน -ลดภาวการณ ต ดเช อ/ ความพ การ ในผ ป วยต ดเต ยงได -ผ ป วยสามารถด แล ตนเองได มากข น ปร บเปล ยน พ ฒนาความร ความ เข าใจ แนวค ดทฤษฎ ความสาค ญด าน พฤต กรรมศาสตร ย ทธศาสตร ความสาค ญของการใช แผนท ทางเด น ย ทธศาสตร ในการ ว เคราะห สภาพป ญหา เพ อวางแผนงาน ระบบงาน การประเม นผล โดยพ ฒนาท กษะการ ประสานงาน และการ ทางานเป นท ม ทฤษฎ เทคน ค และ เส นทาง 7 ข นส การปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพลดโรค การปร บเปล ยนพฤต กรรม -แนวค ดความสาค ญของ การใช แผนท ทางเด น ย ทธศาสตร -เทคน คการค ดเล อก จ ดลาด บความสาค ญของ ป ญหาในช มชน -เทคน คการกาหนด จ ดหมายปลายทาง เป าประสงค และกลย ทธ -การถ ายทอดแผนท ทางเด นย ทธศาสตร ลงส ตาราง 11 ช อง การปฏ บ ต ใน พ นท -ค ดกรอง ป งปองเจ ดส -การประเม น -การเฝ าระว ง -การว เคราะห -การนา ย ทธศาสตร ไปส การ ปฏ บ ต สามารถประย กต แนวค ด ทฤษฎ ไปใช ในการดาเน นงาน ปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพลด โรค -ประชาชนม ส ขภาพ ด บนว ถ ช ว ตเศรษฐก จ พอเพ ยง -การเช อมโยง แผนงาน งบประมาณ ตามนโยบาย ท กระด บ ท สามารถ ตอบว ตถ ประสงค การ ทางานร วมก น 5 แผนการอบรมน กส ขภาพครอบคร ว (นสค.) โดย สา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks