โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** - PDF

Description
โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 14 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ๑.หล กการและเหต ผล ********************************** ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ก าหนดให องค กรปกครองส วนท องถ นม อ สระใน การบร หารงานท งการจ ดบร การสาธารณะ การบร หารงานบ คคลและการงบประมาณ ประกอบก บแนวนโยบายของร ฐท ม งเน นให ม การกระจายอ านาจให องค กรปกครองส วนท องถ นมากข นโดยได ม การถ ายโอนภารก จในการให บร การ สาธารณะของร ฐให องค กรปกครองส วนท องถ นจ านวนมาก ด งน น องค กรปกครองส วนท องถ นจ งเป นองค กรหล กท ม หน าท ในการด าเน นงานบร การสาธารณะท าให การปฏ บ ต งานม ข อผ ดพลาดหร อบกพร องอาจส งผลให กระทบต อสถานภาพ แห งส ทธ และเสร ภาพของประชาชนได จากสภาพความเป นจร งองค กรปกครองท องถ นในป จจ บ นม บ คลากรเข ามาท างาน จ านวนมากท งท ม สถานะเป นข าราชการฝ ายประจ าและข าราชการการเม อง โดยเฉพาะข าราชการการเม อง ซ งเป น บ คลากรท มาจากการเล อกต งของประชาชน ได แก ผ บร หารท องถ น ผ ช วยผ บร หารท องถ น สมาช กสภาท องถ น ท าให ม ความแตกต างก น ท งแนวค ด ความร ความสามารถและประสบการณ ในการท างาน การบร หารจ ดการองค กรและช มชน การเพ มศ กยภาพโดยการฝ กอบรม การประช มส มมนาเป นส งหน งท จะท าให บ คคลากรของท องถ นม ความร ม ประสบการณ และได แนวความค ด ใหม ๆท จะท าให การปฏ บ ต งานได ด ย งข นอ นจะช วยลดป ญหาอ ปสรรคในการปฏ บ ต งาน ท าให การพ ฒนางานและการประสานงานท ด ข นเป นการช วยพ ฒนาศ กยภาพการด าเน นงานขององค กรให ม ความเข มแข ง สามารถตอบสนองความต องการของประชาชนและแก ไขป ญหาของท องถ นได อย างม ประส ทธ ภาพและท าให องค กร ปกครองส วนท องถ นเป นท เช อม นของประชาชน สมาคมพน กงานจ างและข าราชการท องถ นจ งหว ดยโสธรเป นองค กรหน งท ม หน าท หล กในการช วยเหล อ และเพ มพ นความร ให แก เหล าสมาช กของสมาคมและบ คลากรของท องถ นรวมท งผ ท สนใจให ม ความร มากข นเป นการลด การปฏ บ ต งานไม ถ กต องให น อยลง ลดอ ตราการเส ยงต อการถ กร องเร ยนหร อฟ องร องด าเน นคด สมาคมข าราชการ ท องถ นและพน กงานจ างของจ งหว ดยโสธร ร วมก บ สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย)และภาค (ชมรมพน กงานส วนท องถ นจ งหว ดเลย) จ งได จ ดโครงการส มมนาเช งว ชาการเพ อการพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ท องถ น ข าราชการ และพน กงานจ างขององค กรปกครองส วนท องถ น ข น ๒.ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อสร างการเร ยนร และประสบการณ การท างานให ก บผ บร หาร สมาช กสภาท องถ น ข าราชการ และพน กงานจ างส วนท องถ น เพ อต อยอดกระบวนการเร ยนร จากการส มมนาคร งก อน ป ๒๕๕๔ (ท เขาใหญ นครราชส มา) ๒.๒ เพ อให ผ เข าร วมการประช มส มมนาได ม แนวทางการปฏ บ ต งานท ถ กต องเป นไปตามระเบ ยบ กฎหมายและแนวทางปฏ บ ต และเพ อป องก นไม ให ผ บร หาร สมาช กสภาท องถ น และข าราชการส วนท องถ นเป นผ ถ ก ฟ องร องด าเน นคด ทางปกครอง และการเบ ก จ ายงบประมาณ ๒.๓ เพ อส งเสร มให บ คลากรขององค กรแกครองส วนท องถ นได เพ มศ กยภาพข ดความสามารถใน การพ ฒนาท องถ นได อย างถ กต องและครองใจประชาชน /๓.เป าหมาย... -๒-๓.เป าหมาย ผ บร หารท องถ น ผ ช วยผ บร หารท องถ น สมาช กสภาท องถ น ข าราชการส วนท องถ น ล กจ างประจ าและ พน กงานจ างขององค การบร หารส วนจ งหว ด เทศบาลและองค การบร หารส วนต าบลในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาค อ นๆ ท สนใจ จ านวน ๕๐๐ คน ๔. ร ปแบบการจ ดก จกรรม ประกอบด วย ห วข อ และขอบข ายการบรรยาย ด งน ๔.๑ การบรรยายเร อง การตรวจสอบของ สตง. ท อปท.ควรร และน าไปแก ไข ใช เวลา ๒.๑๕ ช วโมง ม ขอบข ายการบรรยาย ด งน - ระเบ ยบปฏ บ ต ของ สตง. - กรณ ต วอย างในการตรวจพบความผ ดหร อข อบกพร อง / การ ถาม ตอบ ข อสงส ย ๔.๒ การบรรยายเร อง ว ธ การบร หารงบประมาณและการเบ ก จ าย ของ อปท. ใช เวลา ๓.๐๐ ช วโมง ม ขอบข ายการบรรยาย ด งน - ว ธ การงบประมาณของ อปท. - การเบ ก จ าย ของ อปท. - ต วอย างข อบกพร องในการงบประมาณและเบ ก จ าย / ถาม ตอบ ประเด นข อสงส ย ๔.๓ การบรรยายเร อง ว ธ ปฏ บ ต ราชการทางปกครองของ อปท. ใช เวลา ๓.๐๐ ช วโมง ม ขอบข ายการ บรรยาย ด งน - ว ธ ปฏ บ ต ราชการทางปกครองของ อปท. - คด ต วอย าง / ถาม ตอบประเด นข อสงส ย ๔.๔ การบรรยายเร อง ความเปล ยนแปลงในหล กเกณฑ การบร หารงานบ คคลส วนท องถ น ส ทธ ประโยชน สว สด การและความเจร ญก าวหน าของบ คลากร อปท. ใช เวลา ๓.๔๐ ช วโมง ม ขอบข ายการบรรยาย ด งน - หล กเกณฑ การบร หารงานบ คคลส วนท องถ น ส ทธ ประโยชน สว สด การ ฯลฯ - ความค บหน าร างกฎหมายท เก ยวข องก บ อปท. รวมท งป ญหาอ ปสรรคต างๆ - บทสร ปเก ยวก บเง นเด อน ค าตอบแทน สว สด การ และส ทธ ประโยชน ของบ คลากรท กภาคส วน ของ อปท. - การก าหนดต าแหน งผ บร หารใน อบต.ขนาดเล ก กลาง ใหญ เพ อให ปล ดฯ ห วหน าส วนท กคน และต าแหน งรองสามารถเต บโตได ส งข น (การเล อนระด บถ งซ ๘) - การแก ไขป ญหา การก าหนดต าแหน งเก อก ลก น และมาตรฐานต าแหน งท ย งไม ได ก าหนด มาตรฐานต าแหน งไว - การเสนอเร องการเล อนข นเง นเด อนใหม ให ข าราชการท องถ นท อย ระหว างการถ กต งกรรมการ สอบสวนว น ยร ายแรง และอย ระหว างด าเน นคด อาญา - ส ทธ ประโยชน ของพน กงานจ างเก ยวก บค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ค าเบ ยประช ม ค าใช จ ายในการฝ กอบรม และประสบอ นตราย เจ บป วย หร อส ญหาย (เน องจากการท างาน ราชการ) เง นช วยเหล อค าร กษาพยาบาล เง นทดแทน - การปร บต าแหน งห วหน าส วนราชการ ระด บ ๗ ให เป น ผอ.กอง ระด บ ๗ โดยไม ต องค ดเล อก - ตอบข อซ กถาม /๔.๕ การบรรยาย... -๓-๔.๕ การบรรยายเร อง การพ ฒนาท องถ นเช งร กและกลย ทธ การครองใจประชาชน ใช เวลา ๓.๔๐ ช วโมง ม ขอบข ายการบรรยายด งน - ประมวลสถานการณ ส งคมไทย โลก และการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ๕๘ - ภาวะผ น าก บการบร หารงานของ อปท. / ท กษะการฟ ง ค ด พ ด ปฏ บ ต - กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นเช งร ก - การปฏ บ ต งานพ ฒนาท องถ นอย างเข าถ งประชาชนควบค ก บก จกรรมมวลชนส มพ นธ - การพ ฒนาองค กรหร อหน วยงานให เป นองค กรแห งการเร ยนร และม ความส ขในการท างาน ฯลฯ ๔.๖ เวท ระดมความค ดเพ อก าหนด กระบวนการปฏ บ ต งาน อปท.ได อย างถ กต องและถ กใจท กภาคส วน ใช เวลา ๓.๐๐ ช วโมง ม ร ปแบบด งน - เป ดเวท น าเสนอความค ดเห นโดยผ ร วมส มมนา - รวบรวมประเด นเป นหมวดหม และล าด บความส าค ญ - เป ดอภ ปรายผลด ผลเส ย ของแต ละประเด นตามล าด บ - สร ปประเด นและก าหนดแนวทางร วมก น ๔.ข นตอนการด าเน นงาน ๔.๑ ประช มคณะกรรมการสมาคมเพ อพ จารณาโครงการพร อมก าหนดแผนงานและข นตอนการ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนมอบหมายหน าท ความร บผ ดชอบงานในด านต างๆ ๔.๒ ประสานว ทยากรและประธานในพ ธ เป ด ๔.๓ ประสานสถานท ด าเน นส มมนาและการเตร ยมการสถานท ลงทะเบ ยน อาหารเคร องด ม สถานท พ ก ตลอดจนว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ในการประช มส มมนา ๔.๔ ประสานการแจ งกล มเป าหมายเพ อเข าประช มส มมนา ๔.๕ สร ปและประเม นผลการด าเน นงาน ๕.ระยะเวลาและสถานท ระหว างว นท ๑๙ ๒๒ ธ นวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเลยพาเลช อ.เม องเลย จ.เลย โดย ผ เข า ประช มส มมนาต องประสานการจองห องพ กก บทางโรงแรมเอง (รายงานต วว นท ๑๙ ธ นวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น.) ๖.งบประมาณ ค าลงทะเบ ยนจากผ เข าร วมประช มส มมนา คนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพ นสองร อยบาทถ วน) เพ อเป น ค าใช จ ายในการด าเน นการประช มส มมนา เช น ค าห องประช ม ค าอาหารกลางว น อาหารว างและเคร องด ม ค าตอบแทนว ทยากร ค าพาหนะว ทยากร ค าเอกสารประกอบการประช มส มมนา ค าบร การและค าใช จ ายอ นๆ ท เก ยวข อง (ส าหร บค าพาหนะ ค าเบ ยเล ยงและค าเช าท พ กให เบ กจ ายจากต นส งก ดตามส ทธ ตามน ยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว า ด วยค าใช จ ายเด นทางไปราชการของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ. ๒๕๒๖ แก ไขเพ มเต มถ งฉบ บท ๖ พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๙ และหน งส อ กระทรวงมหาดไทย ด วนท ส ด ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๑๒ ลงว นท ๒๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๔ เร องการเบ กค าใช จ ายในการ เด นทางไปราชการของเจ าหน าท ท องถ น) /๗.ผ ร บผ ดชอบโครงการ... -๔-๗.ผ ร บผ ดชอบโครงการ ๗.๑ สมาคมข าราชการท องถ นและพน กงานจ างจ งหว ดยโสธร ๘.การร บสม คร ท งน ให กรอกรายละเอ ยดในแบบตอบร บเข าอบรม ส งมาท สนง.เทศบาลต าบลตาดทอง หร อแฟกซ หล กฐานการสม ครมาท หมายเลขโทรสาร ๐-๔๕๕๘-๐๐๐๐ พร อมระบ ช อผ สม คร ส งก ดอบต. หร อ เทศบาล หร อ อบจ. หร อหน วยงานอ นและเบอร โทรศ พท ต ดต อกล บ เพ อความสะดวกในการตรวจสอบ หร อต ดต อสอบถามโดยตรงได ท สนง. เทศบาลต าบลตาดทอง(ค ณบ นล สมยาภ กด )หร อทาง หร อทางไปรษณ ย ใน นาม สมาคมข าราชการท องถ นและพน กงานจ างจ งหว ดยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง หม ท ๑๒ ต.ตาดทอง อ.เม อง จ. ยโสธร ๓๕๐๐๐ ๙.การช าระค าลงทะเบ ยน ๑. ช าระค าลงทะเบ ยนทางธนาคาร ช อบ ญช สมาคมข าราชการและพน กงานจ างท องถ นจ งหว ด ยโสธร ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาขายโสธร เลขท บ ญช ๐๕๑ ๒ ๐๗๕๓๗-๔ บ ญช ออมทร พย และส งแฟกซ หล กฐานการสม ครและหล กฐานการช าระเง นมาท หมายเลข ๐-๔๕๕๘-๐๐๐๐ พร อมระบ ช อผ สม คร ส งก ด อบต. หร อ เทศบาล หร อ อบจ.หร อหน วยงานอ นแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks