แผนพ ฒนาป การศ กษา - PDF

Description
แผนพ ฒนาป การศ กษา โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทรศ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาป การศ กษา โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทรศ พท โทรสาร คานา แผนพ ฒนาฉบ บน เป นแผนหล กระยะ 3 ป ( พ.ศ ) ของโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ซ งจ ดทาข นเพ อใช เป นเคร องม อในการนานโยบาย ว าด วยการบร หารจ ดการและพ ฒนาสถานศ กษาใน 3 ป ข างหน าไปส การปฏ บ ต กระบวนการจ ดท าอาศ ยการม ส วนร วมของบ คลากรในสถานศ กษาท งฝ ายบร หารและฝ าย ปฏ บ ต เร มจากการว เคราะห แผนเก าซ งได แก แผนพ ฒนาโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ป การศ กษา จากน นท าการว เคราะห ศ กยภาพเพ อประเม นสถานภาพของสถานศ กษาในป จจ บ น (SWOT Analysis) ได แก การประเม นป จจ ยภายใน (SW) และประเม นป จจ ยภายนอก (OT) ความสอดคล องก บแผนการศ กษาชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายหน วยเหน อ แผนพ ฒนาของหน วยงานท องถ น และนโยบาย ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของสถานศ กษา รวมท งกรอบการประก นค ณภาพการศ กษา อ นประกอบด วยการประก น ค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก โดยคาน งถ งประโยชน ท ผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชนพ งได ร บ น ามา กาหนดเป นแผนงาน ก จกรรม/โครงการ เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการพ ฒนาและการต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาประกอบด วยเน อหาสาระ 5 บท ด วยก น เร มต งแต บทน าซ งว าด วย นโยบายและแผนพ ฒนาว า ด วยการจ ดการศ กษาระด บชาต ระด บกระทรวง บทต อๆไปจะว าด วย ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน สถานศ กษา ในป การศ กษา ต อด วยการว เคราะห ศ กยภาพเพ อ พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค เป าหมาย และปร ชญา ว ส ยท ศน ของสถานศ กษา และโครงสร างการบร หาร ท ศทางการบร หารสถานศ กษา ป การศ กษา และบทส ดท ายว าด วยการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และรายงานผล แผนพ ฒนาน ได ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา ในการจ ดทาคร งน ต องขอขอบค ณ คณาจารย ท กท านท ให ความร วมม อเป นอย างด ท าให เอกสารฉบ บน ปรากฏเป นร ปธรรมม ความสมบ รณ ในเน อหา รายละเอ ยดต างๆ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาส บต อไป ผ อานวยการโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค เมษายน สารบ ญ หน า บทท 1 บทนา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 1.2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) 1.4 มาตรฐานการศ กษาของชาต 1.5 ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 1.6 ข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๘ 1.7 พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 1.8 พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท 2) พ.ศ นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1.11 พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.12 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.13 มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในของสอศ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ด านอาช วศ กษาของสมศ. บทท 2 สภาพป จจ บ น ป ญหา และความต องการ 9 2.1ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน 2.2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ 2.3 การว เคราะห ภาพรวม (SWOT Analysis) 1) การว เคราะห ป จจ ยภายใน - จ ดแข ง (Strength) - จ ดอ อน (Weakness) 2) การว เคราะห ป จจ ยภายนอก - โอกาส (Opportunity) - อ ปสรรค (Threat) 2.4 การว เคราะห การดาเน นการตามแผนงานของป การศ กษา บทท 3 ว ส ยท ศน แผนพ ฒนา นโยบาย เป าหมาย พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมายการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บทท 4 รายละเอ ยนแผนงาน/โครงการ เป าหมาย แผนงาน (กลย ทธ ระด บสถานศ กษา) โครงการ/ก จกรรม/งาน โครงสร างการบร หารสถานศ กษา 4.4 แผนการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม/งาน เป าหมายและงบประมาณ (ป การศ กษา ) 3 บทท 5 แผนการควบคม กาก บ ต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล การดาเน นการตามแผน 5.2 การประเม นผลการดาเน นงาน 5.3 การรายงานผล ภาคผนวก 77 ภาคผนวก 1 คณะผ ดาเน นการจ ดทา 4 บทท 1 บทนา ในการจ ดทาแผนพ ฒนา เพ อใช เป นกรอบในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนในระยะ 3 ป (พ.ศ ) สถานศ กษาคาน งถ งแผนหล กของชาต และปร ชญาของโรงเร ยน นามาประสานให เก ดความเช อมโยง สอดคล องก น แผนหล กและนโยบายท โรงเร ยนนามาใช ประกอบในการจ ดแผนพ ฒนาฉบ บน ได แก 1.1 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 ว าด วยแนว ทางการจ ดการศ กษาและหมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา หมวด 4 แนวทางการจ ดการศ กษา มาตรา ๒๒ การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว า ผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต ม ตามศ กยภาพ มาตรา ๒๓ การจ ดการศ กษา ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน น ความสาค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระด บการศ กษาใน เร องต อไปน (๑) ความร เก ยวก บตนเอง และความส มพ นธ ของตนเองก บส งคม ได แก ครอบคร ว ช มชน ชาต และส งคมโลก รวมถ งความร เก ยวก บประว ต ศาสตร ความเป นมาของส งคมไทย และระบบการเม องการปกรองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (๒) ความร และท กษะด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รวมท งความร ความเข าใจและประสบการณ เร องการจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างสมด ลย งย น (๓) ความร เก ยวก บศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม การก ฬา ภ ม ป ญญาไทย และการประย กต ใช ภ ม ป ญญา (๔) ความร และท กษะด านคณ ตศาสตร และด านภาษา เน นการใช ภาษาไทยอย างถ กต อง (๕) ความร และท กษะในการประกอบอาช พและการดารงช ว ตอย างม ความส ข มาตรา ๒๔ การจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการด งต อไปน (๑) จ ดเน อหาสาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน โดยค าน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คคล (๒) ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและ แก ไขป ญหา (๓) จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ทาได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและ เก ดการใฝ ร อย างต อเน อง (๔) จ ดการเร ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความร ด านต างๆอย างได ส ดส วนสมด ลก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ไว ในท กว ชา 5 (๕) ส งเสร มสน บสน นให ผ สอนสามารถจ ดบรรยากาศสภาพแวดล อม ส อการเร ยน และอ านวยความสะดวกเพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และม ความรอบร รวมท งสามารถใช การว จ ยเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนร ท งน ผ สอน และผ เร ยนอาจเร ยนร ไปพร อมก นจากส อการเร ยนการสอนและแหล งว ทยาการประเภทต างๆ (๖) จ ดการเร ยนร ให เก ดข นได ท กเวลาท กสถานท ม การประสานความร วมม อก บบ ดามารดา ผ ปกครอง และบ คคล ในช มชนท กฝ าย เพ อร วมก นพ ฒนาผ เร ยนตามศ กยภาพ หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๗ ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและ ให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อ นาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก 1.2 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 และฉบ บท 10 ( ) ต อ ( ) ว าด วยการพ ฒนาศ กยภาพของคนไทยด านการศ กษา 1) ให คนไทยได ร บการศ กษาเฉล ยส งข น โดยการขยายโอกาสทางการศ กษาให มากข น 2) ขยายโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ตให มากข น โดยจ ดต งศ นย การเร ยนร ช มชน 3) พ ฒนาค าส งคมระด บกลางและระด บส ง เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นของประเทศและแก ป ญหาการขาด แคลนกาล งคนโดยเฉพาะในภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม 4) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5) เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรม และระบบค ณค าท ด ของส งคมไทย เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมท เน น ว ตถ น ยม ค าน ยม บร โภคน ยมและจ ตส าน ก แก ป ญหาเด กและเยาวชนก บประส ทธ ภาพในสถาบ นครอบคร ว ป ญหายาเสพต ดและอาชญากรรม 1.3 นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กาหนดว า สถานศ กษาม หน าท จ ดการศ กษา ฝ กอบรม และส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชนให เป นไปตาม กฎหมายว าด วยการศ กษาแห งชาต และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ตามแนวนโยบายของร ฐบาล และแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าว ให สถานศ กษาดาเน นการด งต อไปน 1) จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ย ย ดหย น สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาช พอ สระ เพ อการดารงช ว ตตามสภาพเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรม เทคโนโลย และ ส งแวดล อม ม งเน นการปฏ บ ต จร งตามความพร อมและศ กยภาพของสถานศ กษา 2) จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ในน น ท งในด านการจ ดการว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3) จ ดการศ กษาโดยการระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส นและบ คลากรท งจากร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks