แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา PDF

Description
1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ปฏ บ ต งานตามภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ต วช ว ด : ร อยละของอาจารย ท เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ความร และท กษะ เป าหมายของต วช ว ด : อาจารย ท เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ความร ท กษะ ร อยละ การก าหนดประเด นความร 2.การก าหนดกล มเป าหมาย 3.การแบ งป นและแลกเปล ยน เร ยนร 4.การรวบรวมความร ตาม ประเด นความร ท ก าหนด 5.การน าความร ท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการ ปฏ บ ต จร ง 1. เพ อหาป จจ ย ความส าเร จในการจ ดการเร ยน การสอนซ งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 2.เพ อศ กษาป ญหาว ธ การแก ไข ป ญหา ข อเสนอแนะ การ ด าเน นการ 3.เพ อการถ ายทอดแลกเปล ยน ประสบการณ ในการด าเน นงาน 4. เพ อน าผลมาปร บปร งว ธ การ ด าเน นงาน อาจารย ผ สอนท จ ดการเร ยนการ สอนท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ 40 คน ต.ค ,000 ผ ช วยฝ ายว ชาการ 3 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (TQF) พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ปฏ บ ต งานตามภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การจ ดการเร ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (TQF) ต วช ว ด : ร อยละของบ คลากรสายผ สอนท เข าร วมก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร เป าหมายของต วช ว ด : บ คลากรสายผ สอนท เข าร วมก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ร อยละ 80 1 การแลกเปล ยนเร ยนร การ พ ฒนาหล กส ตรรายว ชาตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ (TQF) 1. เพ อหาป จจ ยความส าเร จใน การพ ฒนาหล กส ตรรายว ชา ตาม กรอบ TQF 2. เพ อศ กษา ป ญหา ว ธ การ แก ไขป ญหา ข อเสนอแนะการ ด าเน นงาน 3. เพ อการถ ายทอดแลกเปล ยน ประสบการณ ในการพ ฒนา หล กส ตรรายว ชา เพ อหาแนวทาง ปฏ บ ต ท ด 4. เพ อน าผลมาพ ฒนาปร บปร ง ว ธ การด าเน นงาน อาจารย ผ สอน 40 คน เม.ย ,000 ผ ช วยฝ าย ว ชาการ 4 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการข บเคล อนการประก นค ณภาพ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 9.1 : การทบทวนและพ ฒนาระบบ กลไก การประก นค ณภาพการศ กษา องค ความร ท จ าเป น : การข บเคล อนการประก นค ณภาพภายใน ต วช ว ด : ร อยละของผ แลกเปล ยนเร ยนร เป าหมายของต วช ว ด : ผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร การข บเคล อนการประก นค ณภาพภายใน ร อยละ 80 1 การแลกเปล ยนเร ยนร การ ด าเน นงาน การประก นค ณภาพ ตามองค ประกอบต างๆ เพ อเก ดการแลกเปล ยน เร ยนร ความร ท กษะ และการด าเน นงานการ ประก นค ณภาพของ คณะ/ส าน กงานรอง อธ การบด /ศ นย ก ฬาเพ อความ เป นเล ศ ตามองค ประกอบต างๆ ผ ช วยอธ การบด รอง คณบด คณะท างาน พ ฒนาระบบฯและ บ คลากรท ร บผ ดชอบ องค ประกอบการ ประก นค ณภาพ การศ กษา 30 คน ต.ค.- ธ.ค ,000 บาท งานประก น ค ณภาพ การศ กษา 5 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร ด านการว จ ย การบ รณาการการเร ยนการสอนก บการบร การว ชาการและการว จ ยและการใช ประโยชน จากงานว จ ย พ นธก จ : การว จ ย กลย ทธ ท 5.1 : การพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย องค ความร ท จ าเป น : การจ ดการความร ด านการว จ ย การบ รณาการการเร ยนการสอนก บการบร การว ชาการและการว จ ยและการใช ประโยชน จากงานว จ ย ต วช ว ด : ร อยละของบ คลากรสายว ชาการท ร วมแลกเปล ยนเร ยนร เป าหมายของต วช ว ด : บ คลากรสายว ชาการท เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ร อยละ 80 1 การแลกเปล ยนเร ยนร ด านการว จ ย ห วข อ การบ รณาการการเร ยนการ สอนก บการบร การว ชาการและการ ว จ ยและการใช ประโยชน จาก งานว จ ย 1.เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดองค ความร ท งภายในและภายนอก องค กร(KM) ตาม เป าหมายท วางไว 2.เพ อสร างความเข าใจให คณาจารย และบ คลากรได เล งเห นความส าค ญของ การบ รณาการการเร ยน การสอนก บการบร การ ว ชาการและการว จ ยและ การใช ประโยชน จาก งานว จ ย อาจารย ผ สอน 40 คน ก.พ ,000 บาท ผ ช วยฝ ายว จ ย 6 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บระเบ ยบการเบ กค าใช จ ายเด นทางไปราชการ พ นธก จ : ผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 2.1 : การพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การจ ดการความร เก ยวก บระเบ ยบการเบ กค าใช จ ายเด นทางไปราชการ ต วช ว ด : ร อยละของผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร / ค าเฉล ยความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรม เป าหมายของต วช ว ด : จ านวนผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ไม น อยกว าร อยละ 80 / ค าเฉล ยความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรมไม น อยกว า การก าหนดประเด นความร 2.การก าหนดกล มเป าหมาย 3.การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร 4.การรวบรวมความร ตามประเด น ความร ท ก าหนด 5.การน าความร ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต จร ง 1.เพ อให บ คลากรได แลกเปล ยน เร ยนร ถ ายทอดองค ความร สร างความเข าใจ ระเบ ยบฯ 2.เพ อให บ คลากรสามารถจ ดท า เอกสารการขออน ม ต เด นทางไป ราชการ การเบ กจ ายค าใช จ าย ในการเด นทางไปราชการ และ รายงานการปฏ บ ต งานเด นทาง ไปราชการได อย างถ กต อง 3.เพ อเป ดโอกาสให บ คลากรได แลกเปล ยนเร ยนร ถ งป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะในการ ปฏ บ ต งานการเด นทางไป ราชการ บ คลากรสายผ สอน บ คลากรสาย สน บสน น 60 คน ก.พ เม.ย ,500 ส าน กงานรอง อธ การบด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks