แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 15 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ ดท าสอดคล องตามกรอบของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยระบ ถ งเป าหมาย แนวทาง กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และผ ร บผ ดชอบ เพ อส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให ปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ปฏ บ ต เพ อช วยสน บสน น ให กลย ทธ ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของการพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งเห นว า แผนส งเสร มการเพ มค ณว ฒ ของคณาจารย และแผนพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน จะเป นระบบและกลไกท สามารถข บเคล อนให การพ ฒนาบ คลากรท งระบบเป นไปอย าง เหมาะสมและเป นร ปธรรม และรองร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการได เป นอย างด คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร มกราคม ๒๕๕6 สารบ ญ บทท 1 บทน า ๑ บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง... 3 บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 4 โครงการและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร..... ๑0 บทท 5 ระบบการต ดตามการปฏ บ ต งานและรายงานความก าวหน าการด าเน นงานแผนพ ฒนาบ คลากร ภาคผนวก รายละเอ ยดรายละเอ ยดท นลาศ กษา ฝ กอบรม เสนอบทความ หร อผลงานทางว ชาการ ภายในประเทศและต างประเทศ และงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏ บ ต งานบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 2 แบบเข ยนโครงการ เอกสารหมายเลข 3 รายงานแผนและผลปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เอกสารหมายเลข 4 แบบต ดตามผลการน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผน มหาว ทยาล ยรามค าแหง หน า บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นต นมา การบร หารทร พยากรบ คคลในระบบราชการพลเร อน เร มม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางของการ บร หารทร พยากรบ คคลอย างช ดเจน เช นเด ยวก บระบบราชการในต างประเทศ โดยม แนวความค ดท จะยกระด บการบร หารทร พยากรบ คคลจากการท างานใน ระด บก จกรรมพ นฐาน (Baseline Activities) ไปส การบร หารทร พยากรบ คคลเช งย ทธศาสตร ท ม จ ดม งเน นต อผลส าเร จตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ สามารถ ว ดและประเม นผลส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลได เพ อให เก ดการปร บปร งและพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม ม เป าหมายส งส ดเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและม ประส ทธ ภาพเก ดผลส มฤทธ ต อ ภารก จของร ฐและตอบสนองความต องการของประชาชน ตามน ยของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน น การปร บเปล ยนบทบาทด านการบร หารทร พยากรบ คคลใน ภาคราชการ จ งม จ ดม งหมายเพ อสร างความเข มแข งให ก บส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลของตนเองตามหล กปร ชญาการบร หารงานสม ยใหม ท ผ บร หารสาย งานหล ก ค อ ผ บร หารทร พยากรบ คคลท แท จร ง ด วยเหต น ระบบการบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม จ งต องเป นระบบท สร างความคล องต วให ก บผ บร หาร ไม ต ดย ดอย ก บ ระเบ ยบ และต องเป นระบบท เก อหน นต อการท างานเช งย ทธศาสตร ช วยให ส วนราชการบรรล เป าหมายท ต งไว ในขณะเด ยวก นจะต องเป นระบบท ม ประส ทธ ภาพ ม ความ โปร งใส เป นธรรม ตรวจสอบได และท าให ข าราชการม ความพ งพอใจ ตลอดจนม ค ณภาพช ว ตท ด ด วย มหาว ทยาล ยรามค าแหง เป นส วนราชการท ก าก บโดยกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ด งน น การจ ดท าแผน โครงการ หร อก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยจะต องบ รณาการให สอดคล อง และเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรก เช นก นจะต องสอดคล องเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ กระทรวงศ กษาธ การ 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อให ได แผนการพ ฒนาบ คลากรท บ รณาการตามย ทธศาสตร กลย ทธ และต วช ว ด ท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง 2. เพ อเป นการก าหนดท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยในท ศทางเด ยวก น ท สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได ภายใต ทร พยากรท ม อย างพอเพ ยง เป นระบบ และค มค าต อผลประโยชน ท ได ร บ 3. เพ อเป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1. ทบทวนและว เคราะห ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และต วช ว ดผลผล ต ท ผ านมาเพ อทบทวนจ ดท าให แผนพ ฒนาบ คลากรให ส การปฏ บ ต จร งมากย งข น 2. ทบทวนประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) โดยใช เทคน คการว เคราะห SWOT Analysis 3. ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง เพ อก าหนดท ศทางการพ ฒนา 4. เสนอร างแผนพ ฒนาบ คลากร ต อมหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาอน ม ต และเผยแพร แก บ คลากรของมหาว ทยาล ยทราบ ระยะเวลาการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เด อนต ลาคม พ.ศ ถ งเด อนก นยายน พ.ศ ๓ บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อม ของมหาว ทยาล ยรามค าแหง การประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค กร ( Internal and External Scanning ) เป นกระบวนการท ท าให ทราบถ งป จจ ยท ส งเสร มหร อ ข อจ าก ดท ม ผลกระทบต อองค กร ท งในทางบวกและทางลบ เพ อน าจ ดแข งและโอกาสมาก าหนดนโยบายเช งร ก และน าจ ดอ อนเพ อปร บปร ง แก ไข หร อหล กเล ยงส งท จะ เก ดข นก บองค กร 1. ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมของมหาว ทยาล ยรามค าแหง สภาพแวดล อมภายในองค กร จ ดแข ง ( Strengths ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ศ กยภาพ การกระจายโอกาส สร างความเสมอภาพและเท าเท ยมก นของบ คลากรในองค กรท กด าน 2. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม การส งเสร ม สน บสน นให บ คลากรท กระด บได ร บการศ กษาท ส งข น ท งด านเวลา และงบประมาณ 3. มหาว ทยาล ยรามค าแหง สน บสน นให บ คลากรท กระด บสามารถพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง จ ดอ อน ( Weaknesses ) 1. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ภาระงานสอนของคณาจารย มากข นท าให ไม ม เวลาในการเพ มค ณว ฒ การศ กษา ผลงานทางว ชาการ หร อการท า ว จ ย ท าให ส ดส วนต าแหน งทางว ชาการไม เป นไปตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด 2. บ คลากรไม ได ร บการฝ กอบรม หร อพ ฒนาตรงตามภาระงานท ปฏ บ ต ท าให จ ดประสงค ของการฝ กอบรม และพ ฒนาไม บรรล เป าหมาย 3. บ คลากรบางส วนขาดจ ตส าน กการเป นเจ าของมหาว ทยาล ย และว ฒนธรรมการท างานท ย ดประโยชน ส วนตนมากกว าส วนรวม 4. มหาว ทยาล ยรามค าแหง ย งขาดระบบการต ดตามและประเม นผลการฝ กอบรม หร อพ ฒนาท ช ดเจน 4 สภาพแวดล อมภายนอกองค กร โอกาส ( Opportunities ) 1. พระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กระต นให ข าราชการต นต วในการพ ฒนาตนเอง 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เห นความส าค ญต อการพ ฒนาค ณภาพของคนในชาต 3. แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 ( พ.ศ ) ให ความส าค ญต อการพ ฒนาคน โดยเน นการพ ฒนาอาจารย ให ม ความเช ยวชาญด านการสอนและการว จ ย พ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พ และพ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พอย างเป นระบบ ม ความเป น คร สามารถถ ายทอดความร ม ค ณธรรม และพ ฒนาตนเองด านว ชาการอย างสม าเสมอ 4. กรอบแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ( พ.ศ ) ให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาโดยเฉพาะ บ คลากรประเภทว ชาการไว ช ดเจน ข อจ าก ด ( Threats ) 1. นโยบายภาคร ฐท ม การเปล ยนแปลงไปตามการเม องขาดความแน นอน เป นอ ปสรรคต อการบร หารงาน การวางแผน และการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย 2. การพ ฒนาด านเทคโนโลย อย างต อเน องท าให บ คลากรต องพ ฒนาตนเองให ท นต อกระแสการเปล ยนแปลงของโลก 3. การเป ดเสร ทางด านการค าและการบร การด านการศ กษา ส งผลต อการแข งข นในตลาดแรงงานด านทร พยากรบ คคลของสถาบ นอ ดมศ กษา ร นแรงมากข น ๕ บทท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง การพ ฒนาบ คลากรถ อเป นภารก จท ส าค ญของมหาว ทยาล ย และต องจ ดท าข นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ท กษะ และความร ความสามารถท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร เป ดโอกาสให ได ร บประสบการณ ความช านาญ และท ศนคต ใหม ๆ ให เก ดความเจร ญก าวหน าในอาช พ และเป นการเตร ยมพร อมของบ คลากรต อ การเปล ยนแปลงและการแข งข นในอนาคต พร อมรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยมหาว ทยาล ยได ก าหนดให บ คลากรจ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ท ครอบคล มการพ ฒนา ด านการศ กษา การเข าส ต าแหน ง และสมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดยผ านการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชาในหน วยงานท ส งก ด และได ก าหนดว ธ การในการพ ฒนา บ คลากรท หลากหลาย ม ความย ดหย นและย งย น เช น การส งบ คลากรไปศ กษาต อ การเพ มพ นความร ทางว ชาการ การพ ฒนาเพ อเข าส ต าแหน ง การฝ กอบรมและส มมนา เป นต น มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได น าแนวทางของส าน กงาน ก.พ. ท ได ศ กษาและพ ฒนาเคร องม อส าหร บ การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล หร อท เร ยกว า HR Scorecard มาใช แล วน ามาออกแบบให เหมาะสมก บมหาว ทยาล ย โด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks