แนวข อสอบ การสอบว ดท กษะทางด านคอมพ วเตอร - PDF

Description
แนวข อสอบ การสอบว ดท กษะทางด านคอมพ วเตอร 1. ข อใดค อความหมายของคอมพ วตอร 3 ก. เคร องค านวณอ ตโนม ต ข. เคร องใช ส าน กงาน อ ตโนม ต ร นใหม ค. อ ปกรณ อ เล คทรอน กส อย างหน ง ง. เป นแผงวงจรอ เล กทรอน กส อย

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 158 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวข อสอบ การสอบว ดท กษะทางด านคอมพ วเตอร 1. ข อใดค อความหมายของคอมพ วตอร 3 ก. เคร องค านวณอ ตโนม ต ข. เคร องใช ส าน กงาน อ ตโนม ต ร นใหม ค. อ ปกรณ อ เล คทรอน กส อย างหน ง ง. เป นแผงวงจรอ เล กทรอน กส อย างหน ง 2.ย คไหนของคอมพ วเตอร ท ม หลอดส ญญากาศ เป นส วนประกอบส าค ญ 1 ก. ย คท 1 ข. ย คท 2 ค. ย คท 3 ง. ย คท 4 3. ข อใดท เป นซอฟต แวร ประย กต 4 ก. Linux ข. Microsoft Windows ค. MS Dos ง. Microsoft Word 4. แผ น CD 1 แผ น ม ความจ เท าไร 1 ก. 700 MB ข. 600 MB ค. 400 MB ง. 300MB 5. คอมพ วเตอร ท ใช ก นตามบ านเร อน หร อตามสถานท ต าง ๆ เป นชน ดใด มากท ส ด 2 ก. Notebook Computer ข. Micro Computer ค. Mini Computer ง. Mainfram Computer 6. ข อใดต อไปน ถ กต อง 3 ก. การต ดต งโปรแกรมท ใช งานท วไป ต องท าก อนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ ข. การต ดต งโปรแกรมท ใช งานเฉพาะ ต องท าก อนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ ค. การต ดต งโปรแกรมท ใช งานเฉพาะ ต องท าหล งจากการต ดต งระบบปฏ บ ต การ ง. การต ดต งระบบปฏ บ ต การ ต องท าหล งจากการต ดต งโปรแกรมอ น ๆ 7.ข อใดเป นไม ใช ข อด ของการน าระบบการจ ดการ ล กค าส มพ นธ มาใช ในธ รก จ 1 ก.สามารถตามไปด พฤต กรรม การซ อส นค าของล กค าท เว บไซด อ นๆ ได ข. ช วยให ธ รก จม ล กค าช นด ค. ท าให สามารถสร างส นค า หร อบร การให ล กค า เฉพาะรายได ง. สร างความพ งพอใจให ล กค า 8.ส งท เป นห วใจของอ นเทอร เน ตค อข อใด 3 ก. เคร อข ายระยะใกล ข. เคร อข ายย อยของแต ละ องค กร ค. เคร อข ายเช อมโยงท ว ท กม มโลก ง. ถ กท งข อ ก และ ข 9.หากต องการให คอมพ วเตอร สามารถต ดต อก บอ นเทอร เน ตผ านทางโทรศ พท จะต องใช อ ปกรณ ในข อใด 2 ก. การ ดแลนหร อแผงวงจร เช อมต อเคร อข าย ข. โมเด ม ค. แฟกซ ง. ข อ ก และ ข ถ ก 10.อ ปกรณ ในข อใดท าหน าท ในการจ ดเส นทางร บส งข อม ลข ามเคร อข ายเพ อให ข อม ลเด นทาง ถ งปลายทางโดยใช เส นทางท ส นท ส ด 2 ก. สว ตช ข. เราท เตอร ค. เกตเวย ง. ฮ บ 11.อ นเตอร เน ตในประเทศไทย เร มข นเม อป เม อป พ.ศ.ใด 3 ก ข ค ง ถ าไม ร ท ต งเว บบนอ นเตอร เนท ต องใช อะไรช วยส บค น 2 ก. spread sheet ข. search engine ค. web browser ง. data engine 13.ข อใดเร ยงล าด บโครงสร างข อม ลได ถ กต อง 2 ก. บ ต-ไบต -เขตข อม ล-แฟ มข อม ล -ระเบ ยนข อม ล-ฐานข อม ล ข. บ ต-ไบต -เขตข อม ล-ระเบ ยนข อม ล -แฟ มข อม ล-ฐานข อม ล ค. ไบต -บ ต-เขตข อม ล-แฟ มข อม ล -ระเบ ยนข อม ล-ฐานข อม ล ง. ไบต -บ ต-แฟ มข อม ล-ระเบ ยนข อม ล -เขตข อม ล-ฐานข อม ล 14.การเพ มข อม ลด วยการ push ม ในโครงสร างข อม ลแบบใด 1 ก. กองซ อน ข. แถวคอยสองปลาย ค. แถวคอย ง. ถ กท กข อ 15.ข อใดกล าวถ ง ระบบฐานข อม ลไม ถ กต อง 1 ก. ข อม ลไม ควรส มพ นธ ก น ข. ข อม ลไม ควรถ กน ามาใช งานแยกก น ค. ข อม ลควรม มาตรฐานเด ยวก น ง. ไม ม ข อถ ก 16. จากร ปข อใดค อ แอททร บ ว (Attribute) 1 ก. SaleID ข. SaleCompany ค. Product ง. ถ กท กข อ 17.ข อใดไม ใช เคร องม อส าหร บจ ดการฐานข อม ล (DBMS) 1 ก. Microsoft Excel ข. Microsoft Access ค. MySQL ง. Oracle 18. จากภาพ ความส มพ นธ ระหว างน ส ตและอาจารย ท ปร กษาม ความส มพ นธ แบบใด 3 ก. One to One ข. One to Many ค. Many to One ง. Many to Many 19.ภาษาใดต อไปน ไม เป นภาษาคอมพ วเตอร ท ใช ในการพ ฒนาระบบผ เช ยวชาญ 2 ก. LISP ข. FORTRAN ค. PROLOG ง. EXSYS 20.ข อใดต อไปน เป นข นตอนของการสร างระบบผ เช ยวชาญ 4 ก. ก าหนดป ญหาและว เคราะห ความร เล อกเคร องม อ ทดสอบและปร บปร ง ออกแบบระบบ พ ฒนาระบบ ข. ออกแบบระบบ ก าหนดป ญหาและว เคราะห ความร เล อกเคร องม อ พ ฒนาระบบ ทดสอบและปร บปร ง ค. เล อกเคร องม อ ก าหนดป ญหาและว เคราะห ความร ออกแบบระบบ พ ฒนาระบบ ทดสอบและปร บปร ง ง. ก าหนดป ญหาและว เคราะห ความร เล อกเคร องม อ ออกแบบระบบ พ ฒนาระบบ ทดสอบและปร บปร ง 21.การประย กต ใช ป ญญาประด ษฐ ด านใดท เก ยวข องก บการมองเห นมากท ส ด 1 ก. Pattern recognition ข. Intelligent highway ค. Language translation system ง. Air traffic control system 22.เอกสารใดท ใช ในการพ ฒนาระบบท เปร ยบเสม อนก บกระดาษพ มพ เข ยวในการก าหนด รายละเอ ยดการสร างอาคารบ านเร อน 1 ก. เอกสารสร ปค ณล กษณะความต องการใช งานระบบสารสนเทศ (SRS) ข. แผนผ งแสดงกระแสของข อม ล(Data Flow Diagram) ค. ค ม อการพ ฒนาระบบ (System Development Manual) ง. ค ม อการใช งานระบบ (User Manual) 23.โปรแกรมต นแบบ (Prototype) ของระบบจะถ กก าหนดข นจากข นตอนใดของวงจรการ พ ฒนาระบบสารสนเทศ 1 ก. การออกแบบระบบ ข. การว เคราะห ระบบ ค. การทดสอบระบบ ง. ไม ม ข อใดถ กต อง 24.การต ดต งระบบสารสนเทศแบบใดเป นท น ยมมากท ส ด 2 ก. แบบต ดต งใหม ท นท (Direct Changeover) ข. แบบค ขนาน (Parallel Running) ค. แบบต ดต งท ละฝ าย (Phase Changeover) ง. แบบโครงการน าร อง (Pilot Project) 25.ค ณสมบ ต จ ดว าเป นข อด อยของคอมพ วเตอร เม อเท ยบก บมน ษย 1 ก. ความค ด ข. ความจ า ค. การควบค มตนเอง ง. ความเร ว 26.ข อใดค อย ห อของ CPU 2 ก. IBM ข. Intel ค. Microsoft ง. Adobe 27.ย คแรกของระบบสารสนเทศค อย คใด 4 ก. MIS ข. EIS ค. DSS ง. TPS 28.อใดไม ใช โครงสร างข อม ล 3 ก. Data File ข. Data Record ค. Data Processing ง. Data Item 29. ข อใด ไม ใช ในข นตอนการย ายไฟล 1 ก. Ctrl+C ข. Ctrl+V ค. Ctrl+X ง. ไม ม ข อถ ก 30.การส งไฟล หร อเอกสารไปก บ ค อ 4 ก. สม ครสมาช กเพ อม Address ข. พ มพ จดหมาย ค. การบ นท กไฟล ง. การแนบไฟล 31. จากภาพเป นสถานะใดของจดหมายของ Hotmail 3 ก. จดหมายใหม ย งไม ได เป ดอ าน ข. จดหมายอ นตราย ค. จดหมายท เป ดอ านแล ว ง. จดหมายขยะ 32.ส งใดต อไปน ท สามารถส งผ านระบบอ นเทอร เน ตได 1. ร ป 2. รส 3. กล น 4. เส ยง 3 ก. ข อ 1. และ ข อ 2 ข. ข อ 2. และ ข อ 3 ค. ข อ 1. และ ข อ 4 ง. ข อ 3. และ ข อ 4 33.การ Upload ค ออะไร 1 ก. การน าไฟล ต างๆ ท สร างไว ในเคร องคอมพ วเตอร เข าส อ นเทอร เน ต ข. การน าเคร องคอมพ วเตอร ไปปร บปร งประส ทธ ภาพในการประมวลผลให เร วข น ค. การน าไฟล ต างๆ จากอ นเทอร เน ตมาไว ในเคร องคอมพ วเตอร ง. การต ดต อส อสารระหว างเคร องคอมพ วเตอร 34.โปรแกรมท ใดใช ส าหร บเป ดไฟล นามสก ล.pdf ท อย บนเว บไซต 4 ก. Windows media player ข. Outlook ค. Remote Desktop ง. Acrobat Reader MS Word 35.ข อใดค อข นตอนการแทรกภาพท ถ กต อง 3 ก. แทรก - ร ปภาพ - ร ปวาด ข. แทรก - แฟ ม - ร ปภาพ ค. แทรก - ร ปภาพ - จากแฟ มหร อภาพต ดปะ ง. แทรก - แฟ ม - สร างร ปวาด 36. ค อแถบเคร องม อใช ท าอะไร 4 ก. ก าหนดแบบต วอ กษร และต วเอ ยง ข. ก าหนดต วหนา ต วบาง และขนาดต วอ กษร ค. ก าหนดต วหน งส อเอ ยง และจ ดขนาดอ กษร ง. ก าหนดแบบต วอ กษร และขนาดต วอ กษร 37. ป มท เห นน ใช ท าหน าท อะไร 1 ก. ใช สล บภาษาไทย-ภาษาอ งกฤษ ข. ใช สล บเลขไทย-เลขอาราบ ก ค. ใช สล บเปล ยนผ ใช ไทย ง. ใช สล บเปล ยนผ ใช อ งกฤษ 38.ข อใด ไม ใช ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรมประมวลผลค า 4 ก. ใช แป นพ มพ คล ายก บแป นพ มพ ด ดแต ใช งานได ง ายกว า ข. สามารถ แก ไข ด ดแปลง ลบ และเพ มข อความได สะดวก ค. ใส ห วและท ายกระดาษได อย างอ ตโนม ต ง. สามารถใส ม ลต ม เด ยได หลายแบบ 39.แป นพ มพ ล ดในการบ นท กเอกสารค อข อใด 3 ก. Ctrl + O ข. Ctrl + W ค. Ctrl + S ง. Ctrl + P 40. Ctrl + Z ค อค าส งในข อใด 3 ก. เล อกท งเอกสาร ข. ลดขนาดส งท เล อก ค. เล กท าการกระท าล าส ด ง. ท าส าเนาข อความหร อกราฟ ก 41.การค นหาแฟ มข อม ลอย างรวดเร วใน Word ใช ค าส งใด 1 ก. แฟ ม ค นหาแฟ ม ข. แก ไข ค นหาแฟ ม ค. ม มมอง ค นหาแฟ ม ง. แทรก ค นหาแฟ ม 42. ในการเร ยกใช ไม บรรท ดสามารถเร ยกใช ได จากเมน ใด 4 ก. แฟ ม ข. แก ไข ค. แทรก ง. ม มมอง 43.เม อเราพ มพ แล วเก ดเส นใต หย กๆส แดง แสดงว า 4 ก. ค าน นพ มพ ไม ถ ก ข. ค าน นเป นค าพ เศษ ค. ค าน นเป นค าเฉพาะ ง. ค าน นไม ม ในพจนาน กรม 44.การแทรกเลขหน าท าได โดยการเล อกแถบค าส งใด 3 ก. ม มมอง ข. แก ไข ค. แทรก ง. แฟ ม 45.การคล กท เซลส ดท ายของตาราง(เซลขวาส ดของแถวล าง) แล วกดแป น Tab 1 คร ง เป นการกระท าเพ อจ ดประสงค ใด 3 ก. เพ มคอล มน ข. ลบคอล มน ค. เพ มแถว ง. ลบแถว 46.ข นตอนการสร างตารางด วยค าส งค อข อใด 1.เล อกเมน ตาราง - แทรก - ตาราง 2.คล กเล อกต าแหน งท ต องการ 3.ระบ จ านวนคอล มน และจ านวนแถว 3 ก. 1 2 3 ข. 3 2 1 ค. 2 1 3 ง. 2 3 1 Excel 47.ร ปในข อใดเป นเคร องม อการหาผลรวมอ ตโนม ต 2 ก. ข. ค. ง. 48.หล งจากป อนข อม ลแล วกด Enter ต วเล อกเซลจะเล อนไปทางใด 3 ก. ทางซ าย ข. ทางขวา ค. ลงข างล าง ง. ข นข างบน 49.ผลล พธ ของการค ณ A3 ก บ B3 หารด วย A4 พ มพ เป นส ตรได อย างไร 2 ก. = A3/B3*A4 ข. = A3*B3/A4 ค. = A4/B3*A3 ง. = B3*A3/A4 50.ข อใดไม ใช ว ธ การแก ไขข อความในโปรแกรม Microsoft Excel 4 ก. คล กท เซลท จะแก ไข แล วกดป ม F2 ท แป นพ มพ จะเป นการแก ไขในโหมด Edit ข. ด บเบ ลคล กตรงเซลท จะแก ไข แล วเล อนเคอร เซอร ไปแก ไขข อม ลภายในเซลได ค. คล กตรงท เซลท จะแก ไข แล วคล กท แถบส ตรตรงต าแหน งท จะแก ไข ง. คล กท แถบร ปแบบต วอ กษรแล วแก ข อความท พ มพ ผ ด 51.การย ายกล มเซลท เล อก จากท หน งไปไว อ กท หน งม ว ธ การอย างไร 2 ก. เล อกกล มเซล คล กค ดลอก เล อกเซลท จะวาง คล กวาง ข. เล อกกล มเซล คล กต ด เล อกเซลท จะวาง คล กวาง ค. เล อกกล มเซล คล กย าย เล อกเซลท จะวาง คล กวาง ง. เล อกกล มเซล กดป ม Delete เล อกเซลท จะวาง คล กวาง 52. จากร ปท เซล F2 เข ยนเป นส ตรได ว าอย างไร 3 ก. =D2 / F2 ข. =D2 * F2 ค. =D2 + E2 ง. =D2 - E2 53. 01/11/2010 เป นข อม ลประเภทใด 4 ก. ข อความ ข. บ ญช ค. ต วเลข ง. ว นท 54.หากต องการย ายแผ นงานท 1 ไปอย หล งแผ นงานท 2 สามารถท าได อย างไร 1 ก. คล กเมาส ซ ายค างท ช อแผ นงานท 1 แล วลากเมาส ไปทางด านขวาหล งแผ นงานท 2 แล ว ปล อยเมาส ข. คล กเมาส ขวาท ช อแผ นงานท 1 เล อกย ายหร อค ดลอก... ไปหล งแผ นงานท 2 คล ก ป ม OK ค. คล กเล อกแผ นงานท 1 แล วคล กป ม บนแถบช อแผ นงาน ง. คล กเมาส ขวาท ช อแผ นงานท 1 แล วเล อกย ายไปหล งแผ นงานท 2 Power Point 55.การแสดงแถบเคร องม อสามารถท าได ตามข นตอนใด? 2 ก. แถบเคร องม อ - คล กเล อกประเภทของเคร องม อท ต องการ ข. ม มมอง - แถบเคร องม อ - คล กเล อกประเภทของเคร องม อท ต องการ ค. ม มมอง - ม มมองปกต ง. แฟ ม - ค ณสมบ ต 56.ข อใดกล าวไม ถ กต องเก ยวก บการป ดแฟ มเอกสาร 4 ก. การป ดแฟ มท าได โดย คล กค าส ง แฟ ม - ป ด ข. ถ าแฟ มท ต องการป ดย งไม เคยบ นท กมาก อน หร อเคยบ นท กมาแล วแต ม การเปล ยนแปลง หร อ ม การตกแต งข อความในเอกสาร จะม ข อความถามว าต องการเปล ยนแปลงลงในแฟ มหร อไม ค. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม ง. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม 57.ข อใดกล าวถ งการลบภาพน งได ถ กต อง 3 ก. คล กเมน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks