แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 8 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน... ผ ช วยศาสตราจารย ดร.บร บ รณ ศร มาช ย ต าแหน ง...ระด บต าแหน ง...เลขท... คณบด ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน ตลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร และท กษะท ใช ในการปฏ บ ต งาน (การสอนด านม ลต ม เด ย) 2. สมรรถนะหล ก (การส งสมความเช ยวชาญในอาช พ) 3. ท กษะ (การจ ดการ) 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การฝ กอบรม 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การศ กษาด งาน 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การฝ กอบรม ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย. 57 ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย. 57 ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย ม ความร และท กษะในด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยมากข น - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได - ม ความร และท กษะและความเช ยวชาญ ในด านอาช พทางเทคโนโลย ม ลต ม เด ย - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได - ม ความร และท กษะในด านการจ ดการใน การบร หารว ชาการมากข น - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ) (ผ ช วยศาสตราจารย บร บ รณ ศร มาช ย) แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ าย/งาน...สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย... ช อผ ปฏ บ ต งาน...นายเก ยรต งพงษ ยอดเย ยมแกร...ต าแหน ง...อาจารย...ระด บต าแหน ง...อาจารย ระด บ 7...เลขท... ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน...ผศ.บร บ รณ ศร มาช ย...ต าแหน ง...คณบด คณะว ทยาศาสตร...ระด บต าแหน ง...เลขท... ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน...29 ต ลาคม พ.ศ ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา (ระบ เด อน ต.ค 56 ก.ย 57) 1. การสอน เทคน คการสอน การว จ ยหร อ ศ กษาด งาน/ฝ กอบรม เมษายน 57 ส งหาคม 57 สามารถสอนด วยเทคน คการสอน การท าผลงานทางว ชาการ ใหม ๆ เพ มประส ทธ ภาพการเร ยน การสอนในห องเร ยน ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ ข อตกลง 2. คอมพ วเตอร (ด านม ลต ม เด ยป ศ กษาด งาน/ฝ กอบรม เมษายน 57 ม ถ นายน 57 ได ท กษะและความร ใหม ไปถ าย ศ กษาค นคว าด วยตนเอง ทอดให ก บน กศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและการหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( นายเก ยรต พงษ ยอดเย ยมแกร ) ( ) แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน นายอด ศร โค วเน องศร ต าแหน ง อาจารย ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ต าแหน ง ประธานหล กส ตรเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 29 ต ลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน การสอน และการศ กษาค นคว าเพ มเต ม 2. สมรรถนะหล ก ส งสมความเช ยวชาญในอาช พ 3. ท กษะ คอมพ วเตอร การสอนงาน (Coaching) และการเร ยนร ด วยตนเอง (Self Learning) - การเร ยนร ค นคว าด วยตนเองเพ อเข าใจในเทคโนโลย ใหม ทางด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในเทคน คใหม ๆ - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บ การสอน การ ว จ ย และคอมพ วเตอร - การศ กษาด งานนอกสถานท - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ใน ระด บข นส ง และเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในระด บข นส ง เด อน พ.ย ก.ย. 57 เพ มพ นความร และความสามารถด านการสร าง ส อม ลต ม เด ย เพ อถ ายทอดให แก น กศ กษาต อไป เด อน พ.ย ก.ย สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร - เพ มศ กยภาพในการสอนและการว จ ยมากข น - ได ม ความองค ความร ในเร องใหม ๆ ท ด จาก ภายนอกองค การ น ามาประย กต ใช และพ ฒนา การสอน การว จ ย และองค กรให ด ข น เด อน พ.ย ก.ย สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ( นายอด ศร โค วเน องศร ) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ) แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน นายก ตต มศ กด ในจ ต ต าแหน ง อาจารย ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ต าแหน ง ประธานหล กส ตรเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 29 ต ลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน การสอน การว จ ย 2. สมรรถนะหล ก ส งสมความเช ยวชาญในอาช พ 3. ท กษะ คอมพ วเตอร การเร ยนร ด วยตนเองเพ อพ ฒนาตนเองให เข าใจใน เทคน คว ธ การเร ยนการสอน ระเบ ยบว ธ การว จ ย และ แนวทางการว จ ยในการพ ฒนาการทดลอง - การเร ยนร ค นคว าด วยตนเองเพ อเข าใจในเทคโนโลย ใหม ทางด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในเทคน คใหม ๆ - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บ การสอน การว จ ย และคอมพ วเตอร - การศ กษาด งานนอกสถานท - การถ ายทอดความร ใหม ท ค นพบจากการท าการว จ ย เผยแพร ส สาธารณะชนท งในระด บชาต และนานาชาต - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ใน ระด บข นส ง และเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในระด บข นส ง เด อน พ.ย ก.ย. 57 เด อน พ.ย ก.ย. 57 เด อน พ.ย ก.ย. 57 เข าใจในเทคน คว ธ การเร ยนการสอน ระเบ ยบ ว ธ การว จ ย และแนวทางการว จ ยในการ พ ฒนาการทดลอง - สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร - เพ มศ กยภาพในการสอนและการว จ ยมากข น - ได ม ความองค ความร ในเร องใหม ๆ ท ด จาก ภายนอกองค การ น ามาประย กต ใช และพ ฒนา การสอน การว จ ย และองค กรให ด ข น - ได องค ความร ใหม จากการว จ ยเผยแพร ส สาธารณะชนท งในระด บชาต และนานาชาต - สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ( นายก ตต มศ กด ในจ ต ) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ) แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน...สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย...คณะว ทยาศาสตร... ช อผ ปฏ บ ต งาน...นางสาวศ ภรางค เร องวาน ช... ต าแหน ง...อาจารย...ระด บต าแหน ง เลขท... ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน...ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท... ต าแหน ง...ผ ช วยศาสตราจารย...ระด บต าแหน ง...เลขท... ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน... ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา การม งผลส มฤทธ - ก จกรรมการเร ยนร ท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ - จ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นให ผ เร ยนได ปฏ บ ต จร ง - จ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ส อ นว ตกรรมท น าสนใจท ง ทางเทคโนโลย และแหล งเร ยนร การพ ฒนาตนเอง 1. ความสามารถในการ ว เคราะห ตนเอง 2. ความสามารถในการใช ภาษาไทยเพ อการส อสาร 3. ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการ แสวงหาความร - เข าร บการอบรม ส มมนาท มหาว ทยาล ย หน วยงานอ น ๆ จ ดข นท งในประเทศ และ ต างประเทศ - ศ กษาด งานมหาว ทยาล ย ต นแบบ บ คลากรต นแบบเพ อ น ามาพ ฒนาตนเอง - แลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากร 1 เมษายน ม นาคม 2558 ผ เร ยนให สนใจ ต งใจ ม ความ กระต อร อร นท จะเร ยนร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท ด ข น ม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรมตาม ศ กยภาพของแต ละบ คคล 1 เมษายน ม นาคม 2558 ตนเองเป นผ ม ค ณภาพ ได ร บการ พ ฒนาไปในท ศทางท ด ข นส งผลและ เก ดประโยชน ต อผ เร ยน สาขาว ชา และมหาว ทยาล ย ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา 4. ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสาร 5. ความสามารถในการ ต ดตามความเคล อนไหว ทางว ชาการและว ชาช พ 6. ความสามารถในการ ประมวลความร และการน า ความร ไปใช การจ ดการเร ยนร 1 ความสามารถในการสร างและ พ ฒนาหล กส ตร 2 ความสามารถในเน อหาสาระท สอน 3 ความสามารถในการจ ด กระบวนการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 4 ความสามารถในการใช และ พ ฒนานว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อจ ดการเร ยนร 5 ความสามารถในการว ดและ ประเม นผลการเร ยนร ในมหาว ทยาล ย - ศ กษาเอกสาร ผลงานทาง ว ชาการจากต ารา วารสาร - ส บค นความร ทางอ นเทอร เน ต 1 เมษายน ม นาคม เข าร บการอบรม ส มมนา ศ กษา ด งาน ศ กษาเอกสารเก ยวก บ หล กส ตร การออกแบบการ เร ยนร การเข ยนแผนการจ ด ประสบการณ การว ดผล ประเม นผลเพ อพ ฒนาตนเอง - เข าร บการอบรมเก ยวก บการ ผล ตส อ การใช ส อประเภท ICT ท หน วยงานจ ดข นท ก ๆ คร ง ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา การออกแบบการเร ยนร อ งมาตรฐาน พ ฒนาเน อหารายว ชาท เน น กระบวนการค ด ท าหน วยการเร ยน ว เคราะห เน อหาสาระ ท าแผนการ จ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สร างเคร องม อว ดและประเม นผล ตามสภาพจร ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks