แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ มนตร กาญจนะเดชะ ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร - PDF

Description
แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ มนตร กาญจนะเดชะ ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 1 บทน า ห วข อ เทคโนโลย สารสนเทศค ออะไร การเพ มผลผล ตของงานโดยเทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย ในการต ดต อส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 20 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ มนตร กาญจนะเดชะ ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 1 บทน า ห วข อ เทคโนโลย สารสนเทศค ออะไร การเพ มผลผล ตของงานโดยเทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย ในการต ดต อส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ 2 ท านเคยได ย นช อเหล าน หร อไม คอมพ วเตอร, สมาร ทโฟน, แทบเล ต, ซ พ ย, แรม, ฮาร ดด สก, เมนบอร ด, ท ชสกร น ด ว ด, ซ ด รอม, แฟลชไดรฟ Facebook, YouTube, Instagram, LINE, Google+, Twitter Microsoft, Adobe, Oracle, Sun, IBM, Intel ว นโดวส XP, ว นโดวส 8, ล น กซ, ios, แอนดรอยด สต ฟ จ อบส, บ ล เกตส เว บเพจ, เว บไซต, HTML, ล Vงค, Search Engine Photoshop, JAVA, Excel, Word, Powerpoint เซ ร ฟเวอร, อ นเทอร เน ต, Wi-Fi, แลน, ไฟเบอร ออฟต ก ดาวน โหลด, อ พโหลด, 10 เมกะบ ต, ไวร ส, แฮงค, ร บ ท, แบ คอ พ, ก อปป V, แช ท, แชร, กดไลค 3 ย คข อม ลข าวสาร ย คเกษตรกรรม (Agricultural Age) ย คอ ตสาหกรรม (Industrial Age) ย คข อม ลข าวสาร (Information Age) 4 ข อม ล (data) ค ออะไร? ข อเท จจร งของส งท เราสนใจ ข อเท จจร งท เป นต วเลข ข อความ หร อรายละเอ ยดซ ง อาจอย ในร ปแบบต าง ๆ เช น ภาพ เส ยง ว ด โอไม ว าจะเป นคน ส ตว ส งของ หร อ เหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ ต วอย าง เช น ช อ-นามสก ลของน กเร ยน คะแนนสอบของแต ละว ชาของน กเร ยน ราคาทองของแต ละว น ปร มาณไฟฟ าท แต ละบ านใช ในแต ละเด อน อ ณหภ ม ส งส ดต าส ดของแต ละว น ในย คข อม ลข าวสาร ข อม ลม กจะหมายถ งข อม ลคอมพ วเตอร หร อข อม ลด จ ตอล 5 สารสนเทศ (information) ค ออะไร? หมายถ งข อม ลท ผ านการประมวลผลแล ว ม ความเหมาะสมก บการใช งาน 6 เทคโนโลย สารสนเทศค ออะไร? เทคโนโลย หมายถ งการประย กต เอาความร ทางด านว ทยาศาสตร มาใช ให เก ด ประโยชน เทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ การรวบรวมการจ ดเก บข อม ล การประมวลผล การแสดงผลล พธ (การพ มพ, การสร างรายงาน) การส อสารข อม ล เทคโนโลย ท ท าให เก ดระบบการให บร การ การใช และการด แลข อม ล ฯลฯ 7 เทคโนโลย สารสนเทศค ออะไร? เทคโนโลย สารสนเทศ(Information Technology: IT) อย บนพ Vนฐานของเทคโนโลย คอมพ วเตอร ประกอบด วย 3 ส วน 1. ฮาร ดแวร (Hardware) 2. ซอฟต แวร (Software) 3. บ คลากรทางคอมพ วเตอร (Peopleware) ม กใช ร วมก บเทคโนโลย ส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communication Technology: ICT) 8 เทคโนโลย การต ดต อส อสาร การส อสารไร สาย (Wireless Communication) ระบบโทรศ พท ม อถ อ (GSM, 3G, 4G, ) ระบบเคร อข ายไร สาย (Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, RFID) การส อสารผ านดาวเท ยม อ นเทอร เน ต (Internet) เคร อข ายคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม การเช อมต อระหว างเคร อข าย หลาย ๆ เคร อข ายท วโลก 9 ว ว ฒนาการของโทรศ พท ม อถ อ 10 อ นเทอร เน ต 11 อ นเทอร เน ต ร บ-ส งข อม ล ร บ-ส งอ เมล (จดหมายอ เล กทรอน กส ) ด ว ด โอ ฟ งเพลง เคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) เล นเกมส ศ กษาหาความร ควบค มอ ปกรณ ระยะไกล ฯลฯ 12 แนวโน มการใช เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต Smartphone/Tablet Explosion (การขยายต วของสมาร ทโฟนและแทบเล ต) Cloud Computing (คลาวด คอมพ วต Vง) Online Consumerization(การบร โภคออนไลน ) Mobile Application (โปรแกรมประย กต บนอ ปกรณ โมบาย) BYOD: Bring Your Own Device (น าอ ปกรณ ของตนเองมาใช ) Internet of Things (อ นเทอร เน ตในท กส ง) M-Commerce (การท าธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ผ านอ ปกรณ โมบาย) Augmented Reality (การผสานโลกแห งความเป นจร งเข าก บโลกเสม อน) 13 การขยายต วของสมาร ทโฟนและแทบเล ต สมาร ทโฟนและแทบเล ต มาแรง ใช เคร องคอมพ วเตอร พ ซ น อยลง จ านวนผ ใช โทรศ พท ล านคน (131.8% ของจ านวนประชากร) ประมาณ 27 ล านเคร องเป น สมาร ทโฟน ม จ านวนเคร องท ใช ระบบปฏ บ ต การ Android มากกว า ios ของ Apple 14 คลาวด คอมพ วต ง ระบบคอมพ วเตอร ท กระจายจายตามพ Vนท ต างๆ และม การเช อมต อก น จ ดสรรทร พยากรด วยเทคโนโลย เวอร ชวลไลเซช น (Virtualization) ผ ใช บร การไม จ าเป นต องทราบว าเคร องต Vงอย ท ใด ต วอย าง ระบบอ เมลฟร ของ Google (Gmail), Hotmail, Yahoo ระบบร บฝากไฟล ข อม ล เช น DropBox, SkyDrive, GoogleDrive 15 คลาวด คอมพ วต ง 16 คลาวด คอมพ วต ง 17 คลาวด คอมพ วต ง 18 การบร โภคออนไลน การเป ดบร การระบบ 3G ท าให คนไทยใช ระบบ ออนไลน มากข Vน จ านวนผ ใช อ นเทอร เน ต 24 ล านคน คนไทยโดยเฉล ย เล นเน ต 16.6 ช วโมงต อส ปดาห คนไทยใช งาน Social Network ค อนข างส ง Facebook 18.5 ล านคน LINE 18 ล านคน Twitter 2 ล านคน ม ว ด โอคล ปบน YouTube 5.3 ล านคล ป 19 Mobile Application Android (Sumsung, LG, ฯลฯ) ios (iphone) โปรแกรมประย กต บนอ ปกรณ โมบาย 20 BYOD: Bring Your Own Device ม การน าอ ปกรณ ส วนต วมาท างานมากข Vน 1 คนม มากกว า 1 อ ปกรณ องค กรต องปร บเร องนโยบายเร องความปลอดภ ย จะป องก นข อม ลองค กรไม ให ร วไหลได อย างไร 21 Internet of Things ภายในป 2020 จะม อ ปกรณ ท เช อมต ออ นเทอร เน ตในโลกถ ง 50,000 ล านช Vน 22 M-Commerce ค อ E-Commerce (อ คอมเม ร ซ) บนอ ปกรณ โมบาย จ ายเง นผ านระบบออนไลน บ ตรเครด ต PayPal การซ )อส นค าทางสมาร ทโฟน 23 Augmented Reality (เทคโนโลย เสม อนจร ง) 24 Search Engine (เคร องม อค นหาเว บไซต ) ระบบส งงานด วยเส ยงพ ด Google Map, Google Earth ระบบประช มทางไกล (Telemeeting) เทคโนโลย อ นท น าสนใจ 25 เคร องม อค นหาเว บไซต 26 ระบบสงงานด วยเส ยงพ ด 27 Google Map 28 29 Google Street View 30 ระบบประช มทางไกล (Telemeeting) 31 ผลของการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ช วยเพ มผลผล ต ลดต นท น และเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน เปล ยนร ปแบบการบร การเป นแบบกระจาย เช นการให บร การต างๆ แบบออนไลน ท าให ช ว ตความเป นอย ของคนเก ยวข องก บเทคโนโลย สร างเสร มค ณภาพช ว ตท ด ข Vน เก ดสภาพความเป นอย ของส งคมเม อง ม การพ ฒนาใช ระบบส อสารโทรคมนาคมท ต ดต อส อสารได สะดวกข Vน ม การประย กต ใช ก บเคร องอ านวยความสะดวกภายในบ าน เช น ระบบกล องวงจรป ด ระบบควบค มไฟฟ าภายในบ าน เป นต น 32 ผลของการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เสร มสร างความเท าเท ยมในส งคมและการกระจายโอกาส การเร ยนการสอนในโรงเร ยนม การน าคอมพ วเตอร และเคร องม อประกอบช วยในการ เร ยนร เช น ว ด ท ศน เคร องฉายภาพ คอมพ วเตอร ช วยสอน คอมพ วเตอร ช วยจ ด การศ กษา การจ ดการทร พยากรธรรมชาต หลายอย างจ าเป นต องใช สารสนเทศ เช น การด แล ร กษาป า จ าเป นต องใช ข อม ล ม การใช ภาพถ ายดาวเท ยม การต ดตามข อม ลสภาพ อากาศ การพยากรณ อากาศ การจ าลองร ปแบบสภาวะส งแวดล อมเพ อปร บปร งแก ไข 33 ผลของการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก จการทางด านการทหารม การใช เทคโนโลย อาว ธย ทโธปกรณ สม ยใหม ล วนแต เก ยวข องก บคอมพ วเตอร และระบบควบค ม ม การใช ระบบป องก นภ ย ระบบเฝ าระว ง ท ม คอมพ วเตอร ควบค มการท างาน การผล ตในอ ตสาหกรรม และการพาณ ชยกรรม การแข งข นทางด านการผล ตส นค า อ ตสาหกรรมจ าเป นต องหาว ธ การในการผล ตให ได มาก ราคาถ กลง เทคโนโลย สารสนเทศม ผลเก ยวข องก บท กเร องในช ว ตประจ าว น บทบาทเหล าน Vม แนวโน มท ส าค ญมากย งข Vน 34 การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศไม น ากล วอย างท ค ด เทคโนโลย สารสนเทศน ากล วกว าท ค ด ควรต ดตามเทคโนโลย และ เร ยนร ส งใหม ๆ อย ตลอดเวลา ใช เทคโนโลย เท าท จ าเป น อย าให ม ผลต อส ขภาพหร อความส มพ นธ ก บคนรอบข าง พ งระว งเร องความเป นส วนต ว 35 ขอบค ณคร บ 36
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks