แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม - PDF

Description
แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค กร เพ อให ม ล กษณะเป น องค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลความร ในด าน ต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น เพ อให การปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบล ห วยทราย เป นไปตามหล กเกณฑ และ ม ว ธ การบร หารท ด จ งได น าการจ ดการความร (Knowledge Management) ซ งเป นระบบการจ ดการ ท สามารถก าหนดข น และน าไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม โดยทางเทศบาลต าบล ห วยทราย ได ด าเน นการจ ดวางระบบการจ ดการความร และแผนการด าเน นงาน ไว เพ อท จะให ม การ รวบรวม จ ดระบบ เผยแพร ถ ายโอนองค ความร ท เป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ของเทศบาลต าบล ห วยทราย ให สามารถน าไปประย กต ใช ในสถานการณ ต าง ๆ ได ท นเวลา และท นเหต การณ จะส งผลให การปฏ บ ต งานของบ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลห วยทราย ม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น ซ งจะท าให องค กรบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization ) ส าน กปล ด งานการเจ าหน าท เทศบาลต าบลห วยทราย แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ************************************************* สารบ ญ เร อง หน า ๑ บทสร ปผ บร หาร ๑ ๒ ประกาศแต งต งท มงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) ๒ ๓ ขอบเขต KM (KM Focus Area) ๓ ๔ เป าหมาย KM (Desired State) ๔ ๕ ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) ๔ ๖ แนวทางการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย ๕ ๗ แนวค ดการจ ดท าแผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย ๘ ๘ ห วใจของการจ ดการความร ๑๐ ๙ เคร องม อในการจ ดการความร ๑๑ ๑๐ การจ ดการความร ก บองค กรแห งการเร ยนร ๑๒ ๑๑ Cop (Community of Practice) ช มชนน กปฏ บ ต ๑๓ ๑๒ กรมการปกครองเร มช มชนแห งการเร ยนร (Cop) น าร องท วปค. ๑๖ ๑๓ ค ณเอ อ ค ณอานวย ค ณก จ ค ณประสาน คนส าค ญท ด าเน นการจ ดการความร ๑๗ ๑๔ ภาษ ต ค าคม KM ๑๙ ๑๕ เร ยนร ค าน ยมของข าราชการย คใหม ๑๙ ๑๖ การประเม นตนเองเร องการจ ดการความร และสร ปผลการประเม นตนเอง ๒๐ ๑๗ เกณฑ การประเม น ๒๑ ๑๘ แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย ๒๒ ๑๙ การต ดตามและประเม นผล ๒๖ -๑-๑. บทสร ปผ บร หาร จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค กร เพ อให ม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลคว ามร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น เพ อให การปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบล ห วยทราย เป นไปตามหล กเกณฑ และม ว ธ การบร หาร ท ด จ งได น าการจ ดการความร (Knowledge Management) ซ งเป นระบบการจ ดการท สามารถก าหนดข น และน าไป ปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม โดยทางองค กรได จ ดวางระบบการจ ดการความร และแผนการด าเน นงาน ไว ด งรายการ ต อไปน -๒-๒. ประกาศแต งต งท มงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) เพ อให การจ ดท าระบบการจ ดการความร ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ผล เทศบาลต าบลห วยทราย จ ง ได ประกาศแต งต งท มงาน KM และ CKO ด งต อไปน ๑. ต าบลห วยทราย เป น CKO ๒. รองต าบลห วยทราย คนท ๑ เป น ท ปร กษา CKO ๓. รองต าบลห วยทราย คนท ๒ เป น ท ปร กษา CKO ซ งม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน - ให ค าปร กษาเก ยวก บการด าเน นการ และอ ปสรรคต าง ๆ ท เก ดข นก บคณะท างาน ๔. ปล ดเทศบาลต าบลห วยทราย เป น ผอ. ๕. ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล เป น ๖. ผ อ านวยการกองคล ง เป น ๗. ผ อ านวยการกองช าง เป น ๘. ผ อ านวยการกองการศ กษา เป น ๙. น ต กร เป น และเลขาน การ โดย CKO ม หน าท และความร บผ ดชอบ ให การสน บสน นในด านต าง ๆ เช น ทร พยากร และให ค าปร กษาแนะน าและร วมประช มเพ อการต ดส นใจแก คณะท างาน และท ปร กษา CKO ม หน าท และความร บผ ดชอบ ให ค าปร กษาเก ยวก บการด าเน นการ และอ ปสรรคต าง ๆ ท เก ดข นก บคณะท างาน และผอ. ม หน าท และความร บผ ดชอบ จ ดท าแผนงานการจ ดการความร ในองค กรเพ อ น าเสนอประธาน รายงานผลการด าเน นงานและความค บหน าต อประธาน ผล กด น ต ดตามความก าวหน าและ ประเม นผลเพ อปร บปร งแก ไข ประสานงานก บคณะท ปร กษาและคณะท มงาน และ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด าเน นการตามแผนงานท ได ร บมอบหมายจ ดท า รายงานความค บหน าของงานในส วนท ร บผ ดชอบ เป น แบบอย างท ด ในเร องการจ ดการความร เป น Master Trainer ด านการจ ดการความร -๓-๓ ขอบเขต KM (KM Focus Area) กรอบการประเม นด านการจ ดการความร ซ งจะม ความเก ยวข องและเช อมโยงก บพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค กร เพ อให ม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและ สามารถประมวลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บ สถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการให สอดคล องกบการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ตามพระราชกฤษฎ กา ด งน น ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ท งหมด ประกอบด วย ๑). ส งเสร มการน ากระบวนการจ ดการความร มาใช พ ฒนาบ คลากร และให เป นส วนหน งของการ ปฏ บ ต งาน ๒). เสร มสร างบรรยากาศให เอ อต อการน าการจ ดการความร มาเป นเคร องม อในการพ ฒนา บ คลากรและพ ฒนางานของหน วยงานต าง ๆ ภายในเทศบาล ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลต าบลห วยทราย ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลต าบลห วยทราย ขอบเขต KM ท (KM Focus Areas) ๑. ส งเสร มการน า กระบวนการ จ ดการความร มา ใช พ ฒนาบ คลากร และให เป นส วน หน งของการ ปฏ บ ต งาน ประชาชนไทย/ ชาวต างชาต /ช มชน ๑. ได ร บการ บร การท สะดวก รวดเร ว ๒. ได ร บความร เพ มข นจาก ส อ ประชาส มพ นธ ต าง ๆ ๓. ช มชนได ร บ การพ ฒนาไป ในทางท ด ข น ๔. ช มชนเก ด ภาพล กษณ ท ด ข น ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ข าราชการของ กระทรวง กรม ร ฐบาล หน วยงานตนเอง กอง ของ หน วยงานอ น ๑. ได ร บความร เพ มข น ๒.ได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพของตนเอง และเทศบาล ๓. สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. ได ร บความไว วาง ใจจากผ ใช บร การ -๔-๑. ได ร บ ผลงานท ม ประส ทธ ภาพ ๒.ภาพล กษณ ท ด ๑. เก ด ภาพล กษณ ท ด Outsource ของ หน วยงาน ขอบเขต KM ท (KM Focus Areas) ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของเทศบาลต าบลห วยทราย ประชาชนไทย/ ชาวต างชาต /ช มชน ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ข าราชการของ กระทรวง กรม ร ฐบาล หน วยงานตนเอง กอง ของ หน วยงานอ น ๒. เสร มสร าง บรรยากาศให เอ อ ต อการน าการ จ ดการความร มา เป นเคร องม อใน การพ ฒนา บ คลากรและ พ ฒนางานของ หน วยงานต าง ๆ ภายในเทศบาล ๑. ได ร บการ บร การท สะดวก สบาย ๒. สามารถส บ / ค นหาความร ต าง ๆ ได ง าย ๑. ม ว ส ยท ศน ร วมก น ๒. ม ความค ดร วมก น ๓. ม การพ ฒนาตนเอง ๔. ม การเร ยนร ในท ม ๕. ม ความค ดเช ง ระบบ ๖. ม ความค ด สร างสรรค ๑. เก ด ภาพล กษณ ท ด ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : นายว ยศ กด ใจเทพ (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) ๑. เก ด ภาพล กษณ ท ด Outsource ของ หน วยงาน ๔ เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM (Desired State) ท งหมด ท สอดร บก บขอบเขต KM ท จะเล อกด าเน นการ ประกอบด วย ๑) การสน บสน นส งเสร มให บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลห วยทราย ไดร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร ความสามารถทางด านต าง ๆ เช น การศ กษาต อ / ฝ กอบรม / ส มมนา ในหล กส ตร ต าง ๆ ๒) การสน บสน นส งเสร มให บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลห วยทราย ม ส วนร วมในการด าเน นงาน / ก จกรรม ของเทศบาลอย างเข มแข งและต อเน อง ๓) การสน บสน นส งเสร มให บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลห วยทราย ม ส วนร วมในการแลกเปล ยนองค ความร แก เพ อนร วมงาน ๔). การสน บสน นส งเสร มการย ดหล กค ณธรรมและน ต ธรรม ในการบร หารและปฏ บ ต งาน ๕). การสน บสน นส งเสร มการสร างขว ญและก าล งใจแกผ ปฏ บ ต งาน ๕ ป จจ ยแห งความสาเร จ (Key Success Factor) ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) เพ อให ด าเน นการจ ดการความร ตามเป าหมาย KM ท เล อกท า สามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรมภายในองค กร ค อ ๑) ผ บร หารส วนใหญ ให ความส าค ญ และสน บสน นให บ คลากรได เข าร วมก จกรรม ๒) บ คลากรท เก ยวข องให ความร วมม อเป นอย างด -๕-๓) คณะกรรมการจ ดการความร ม ความร ความเข าใจ และม งม นในการด าเน นงานอย างเต มประส ทธ ภาพ เพ อให บรรล เป าหมาย ๔) ม ระบบการต ดตามประเม นผลการจ ดการความร อย างต อเน องและเป นร ปธรรม ๖ แนวทางการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย การจ ดการความร Knowledge Management การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ค อ การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในส วนราชการซ ง กระจ ดกระจายอย ในต วบ คคล หร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร และ พ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข น ส งส ด โดยท ความร ม ๒ ประเภท ค อ ๑.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks