ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office เข าส หน าเร มต น Office การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 13 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office เข าส หน าเร มต น Office การเป ดใช อ เมลด วย Outlook Web App... 3 การต งค า Outlook...5 บ ญช ผ ใช... 5 จ ดการอ เมล 8 กล ม... กล องจดหมายของไซต...7 การต งค า.. 7 โทรศ พท... 8 บล อคหร ออน ญาต... 8 แอป... 9 การใช งานปฏ ท น (Calendar) เพ มตารางการน ดหมาย 9 ข อม ลต ดต อ (People) การเพ มข อม ลผ ต ดต อ... 0 ต วด งข อม ลข าวสาร (Newsfeed)... การเปล ยนร ปประจาต ว.. แก ไขข อม ลส วนต ว.. การใช งาน OneDrive... 3 การสร างเอกสารใหม... 3 การอ ปโหลดเอกสาร. 5 การใช งานเอกสารท ได อ ปโหลดข นไว ท OneDrive... 6 การใช งาน Site... 7 เร มต นการใช งาน Office365. พ มพ ลงในเว บเบราว เซอร แล ว Enter จะ ปรากฏหน าต างเร มการใช งานด งภาพท ภาพท หน าต างเร มต นการใช งาน. เพ อเข าส ระบบ ในช องบ ญช ผ ใช ให ใส รห สน กศ กษาแล วตามด และในช องรห สผ านให ใส รห สผ านท ได ร บจากทางสถาบ น (เป นรห สเด ยวก นก บการเข า ใช อ นเตอร เน ต) () แล วคล ก Sign in หร อ ลงช อเข าใช () ภาพท การเข าส ระบบ เข าส หน าเร มต น Office365 ในหน าน จะเป นหน าเร มต นสาหร บการใช งาน Office365 ใน PIT Mail ซ งจะ ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งน Outlook : เคร องม อการส อสารในร ปแบบจดหมายอ เล คทรอน กส Calendar (ปฏ ท น) : ปฏ ท นเพ อทาการน ดหมายต างๆ People (บ คคล) : ข อม ลต ดต อของเพ อนๆ ซ งสามารถเพ มข อม ลได หลากหลายร ปแบบ เช น สร าง รายบ คคล (Create Contact) หร อรายกล ม (Create Group) Newsfeed (ต วด งข อม ลข าวสาร) : ช องทางการส อสารเพ อแบ งป นก น ซ งการใช งานง ายมาก สามารถกด Like หร อ Reply เพ อตอบโต การสนทนาน นๆ บนหน าบล อคน น OneDrive : พ นท เก บข อม ลบนคลาวด ซ งน กศ กษาจะได ร บบ ญช ผ ใช ละ 5GB. ซ งใช งานง ายเพ ยง ลากและวาง รวมถ งการพร ว วก อนเป ดไฟล ได ด วย เพ มความสะดวกสบายให ก บผ ใช งานได เห นก อน การเป ดใช งาน Site (ไซต ) : สร างไซด ส วนต วง ายๆ หร อปร บใช เป นรายว ชาเพ อให น กศ กษาสาหร บทางานกล ม สามารถกาหนดส ทธ สมาช กได เช นก น ภาพท 3 เข าส หน าเร มต นการใช งาน Office365 3 การเป ดใช อ เมลด วย Outlook Web App เล อกแถบการใช งาน Outlook ด านบนขวา () ภาพท 4 การเข าใช งานอ เมล Outlook ในการเร มต นการใช งานคร งแรกระบบจะให ทาการต งค าภาษา() และ โซนเวลา() แล วกด บ นท ก(3) 3 ภาพท 5 การต งค าภาษาและเวลา 4 ภาพท 6 ระบบกาล งทาการบ นท กค าท ต งไว หน าเร มต นการใช งาน Outlook จดหมายใหม หร อ New Mail สาหร บการสร างอ เมลใหม () แถบ กล องจดหมายขาเข า หร อ Inbox ซ ายม อ เม อม อ เมลใหม เข ามา และสามารถสร างโฟลเดอร ใหม เปล ยนช อ ลบ ได ตามอ ธยาศ ยโดยการคล กขวาเม อวางเมาส ไว ท แถบ Inbox ภายใต ช อบ ญช ผ ใช () เน อหาของอ เมลจะแสดงท ด านขวาม อ หร อสามารถด บเบ ลคล กเพ อให เป ดข นมาท หน าใหม ได เช นก น (3) การ ตอบกล บ, ตอบกล บท งหมด หร อ ส งต อ สามารถท าได ท นท จากหน าเน อหาของเมล (4) 3 4 ภาพท 7 หน าเร มต น Outlook 5 การต งค า Outlook ท านสามารถปร บแต ง Outlook ให ตรงก บความต องการของท านได โดย เล อกท แถบเคร องม อ () จากน นเล อกท ต วเล อก () ภาพท 8 การต งค า Outlook งาน บ ญช ผ ใช เป นแถบเคร องม อท ใช ในการแก ไขข อม ลบ ญช การใช งานต างๆ คล กท บ ญช ผ ใช เพ อแก ไขข อม ลการใช ภาพท 9 หน าบ ญช ของผ ใช งาน 6 จากน นระบบจะแสดงหน าต าง ข อม ลบ ญช เพ อให ท านสามารถแก ไขข อม ลได ซ งประกอบไปด วยส วน ต างๆ ด งน. ร ปภาพ สามารถเปล ยนร ปท ใช แสดงในบ ญช ได ภาพท 0 แก ไขร ปภาพส วนต ว. ท วไป ค อ รายละเอ ยดช อของผ ใช งาน รวมถ งการแก ไขช อของผ ใช งาน ภาพท แก ไขข อม ลช อ 7 3. สถานท ต ดต อ แก ไขข อม ลเก ยวก บสถานท ต างๆ ภาพท ข อม ลสถานท ต ดต อ 4. หมายเลขท ต ดต อ แก ไขหมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได ภาพท 3 หมายเลขท ต ดต อ 8 จ ดการอ เมล เป นเคร องม อท ใช จ ดการก บอ เมลต างๆท ง กฎกล องขาเข า การตอบกล บอ ตโนม ต รายงานการนาส ง นโยบายการเก บข อม ล ภาพท 4 การจ ดการ . กฎกล องขาเข า เป นการจ ดการก บกล องขาเข าโดยการกาหนดกฎเพ อแสดงจดหมายต างๆ ม ว ธ การใช งานด งต อไปน - เล อกท กฎกล องข อความ () หากท านต องการเพ มกฎใหม สาหร บกล องขาเข าของท านให คล กท เคร องหมาย + () ภาพท 5 สร างกฎใหม สาหร บข อความท ถ งท าน 9 ระบบจะแสดงรายการให ท านเล อก เพ อจ ดการก บจดหมายของท าน หร อเล อกท สร างกฎใหม สาหร บ ข อความท มาถ ง... (3) 3 ภาพท 6 สร างกฎสาหร บข อความท มาถ ง - ท หน าต างกฎกล องขาเข าใหม ให ท านกรอกช อของกฎในช องช อ () จาเป นต องเล อกกฎในช อง เม อ ม ข อความเข ามาและ () และระบ ส งท ต อง กระทาก บข อความน นๆ ในช อง ให ทาด งน (3) จากน น คล กท บ นท ก (4) 3 4 ภาพท 7 กฎกล องขาเข าใหม 0 - หล งจากเพ มกฎขาเข าเร ยบร อยแล วจะได ด งภาพท 8 ภาพท 8 เพ มกฎกล องขาเข าเสร จเร ยบร อย. รายงานการนาส ง ใช รายงานการนาส งสาหร บค นหาข อม ลเก ยวก บข อความท ท านได ส งหร อได ร บ ซ งท านสามารถกาหนดขอบเขตได ด วยตนเอง ภาพท 9 รายงานการนาส ง 3. นโยบายการเก บข อม ล สามารถควบค มระยะเวลาการเก บจดหมายของท านได ภาพท 0 นโยบายการเก บข อม ล กล ม ท านสามารถสร างกล มเพ อเผยแพร จดหมายระหว างสมาช ก () และสามารถ เข าร วมกล มก บสมาช ก ท านอ นได () ในกรณ ท ท านต องการสร างกล มสาหร บหน วยงานของท าน หร อ สร างอ เมลกลาง เพ อเป น ศ นย กลางการต ดต อระหว างเจ าหน าท และน กศ กษาภายในสถาบ น ท านสามารถ คล กท เคร องหมาย + (3) เพ อเพ มกล ม (กล มท สร างข นน สามารถร บจดหมายได จากภายใน สถาบ นเท าน น) 3 ภาพท กล มการแจกจ าย . ช อท ใช แสดง () ช อท ใช แสดงควรเป นช อท จาง ายและส อความหมายถ งหน วยงานของท าน (ในกรณ ท สร างกล มสาหร บหน วยงาน). นามแฝง () จะปรากฏอย ทางซ ายม อของส ญล ในท อย อ เมลของกล มแจกจ าย 3. ท อย อ เมล (3) ท านสามารถเป นท อย อ เมลของท านได แต ย งคงได ร บจดหมายท ส งไปย งท อย เด ม 4. คาอธ บาย (4) ท านสามารถให คาอธ บายเก ยวก บกล มการแจกจ ายของท าน 5. เจ าของ (5) กล มท กกล มต องม เจ าของอย างน อยหน งท าน เพ อร บผ ดชอบในการจ ดการกล มหร ออาจคล ก ท เคร องหมาย + (6) เพ อเพ มผ ด แลได ภาพท การสร างกล มการแจกจ ายใหม เม อคล กท ป มบ นท กแล ว ท านสามารถแก ไข โดยการ เล อกท กล มท ต องการแก ไข จากน นคล กท ร ป ด นสอ () ด งภาพท 3 ภาพท 3 แก ไขกล ม 3 สาหร บแก ไขกล มการแจกจ าย โดยแบ งตามเมน ด งน - ท วไป สามารถแก ไขข อม ลช อกล ม นามแฝง ท อย อ เมล คาอธ บายได ภาพท 4 ข อม ลท วไปของกล ม - ความเป นเจ าของ สามารถเพ ม ลบ ผ ด แลกล มได ภาพท 5 การแก ไขความเป นเจ าของ 4 - การเป นสมาช ก สามารถเพ ม หร อ ลบ สมาช กท สามารถร บจดหมายท ส งมาย งกล มน ได ภาพท 6 การแก ไขสมาช กกล ม - การอน ม ต การเป นสมาช ก ภาพท 7 การอน ม ต การเป นสมาช ก 5 - การจ ดการการนาส ง ถ าค ณต องการจาก ดผ ท จะสามารถส งข อความไปย งกล ม โปรดเพ มผ ใช หร อ กล มลงในรายการด านล างเฉพาะผ ส งท ระบ เท าน นจะสามารถส งถ งกล มน และจดหมายท ผ อ นส งจะถ กปฏ เสธ ภาพท 8 การจ ดการการนาส ง - การอน ม ต ข อความ ข อความขาเข าจะได ร บการควบค มก อนการนาส งให กล ม ผ ควบค มสามารถ อน ม ต หร อปฏ เสธข อความได ภาพท 9 การอน ม ต ข อความ 6 - ต วเล อกอ เมล กล มท สามารถร บข อความท ส งไปย งท อย ด งกล าว ภาพท 30 ต วเล อกอ เมล - MailTips ส งข อม ลท ถ กต องไปย งบ คคลท เหมาะสมและตอบกล บอ เมลได อย างรวดเร ว MailTips จะแจ งเต อนค ณในท นท ถ งป ญหาด านการแจกจ ายท อาจเก ดข น และจะม ข นตอนด วน ท ท าให ค ณสามารถ ดาเน นการงานแบบหลายข นตอนท ค ณต องทาบ อยท ส ดได ด วยการคล กเพ ยงคร งเด ยว ภาพท 3 MailTips 7 กล องจดหมายของไซต กล องจดหมายของไซต จะช วยให ท านสามารถเข าถ งโครงการท งหมดท ม การเผยแพร ภายในสถาบ น ภาพท 3 กล องจดหมายไซต การต งค า เป นการต งค าสาหร บ จดหมาย ปฏ ท น และ ภ ม ภาค ม รายละเอ ยดการใช งาน เช น ลายเซ นอ เมล () ค อการสร างข อความท จะแนบท ายไปก บจดหมายท กฉบ บท ได ทาการส งออก ภาพท 33 ลายเซ นอ เมล 8 โทรศ พท เป นการต งค าการใช งานควบค ไปก บบนอ ปกรณ ม อถ อ ภาพท 34 การต งค าโทรศ พท บล อคหร ออน ญาต เป นการกาหนดความปลอดภ ยให ก บการร บส งจดหมาย ท านสามารถบล อคบ คคลท เป นอ นตรายหร อ ก อกวนท านได ภาพท 35 การต งค าบล อคหร ออน ญาต 9 แอป เป นการต งค าสาหร บแอพล เคช นซ งสามารถดาวน โหลดได ท Office Store ภาพท 36 การต งค าแอป การใช งานปฏ ท น (Calendar) ท านสามารถเข าใช งานปฏ ท นโดยการเล อกท แถบ ปฏ ท น () ระบบจะแสดงปฏ ท นในร ปแบบค า เร มต น ค อ แบบรายเด อน โดยว นท ในป จจ บ นจะม แถบส น าเง นข น () ท าน สามารถปร บเปล ยนร ปแบบการแสดงของปฏ ท นได ท งแบบ ว น ส ปดาห ท ทางาน ส ปดาห และเด อน (3) เม อท านต องการเพ มตารางการน ดหมายให คล กท เหต การณ ใหม (4) 4 3 ภาพท 37 ปฏ ท น 0 ข อม ลต ดต อบ คคล (People) เล อกท แถบ บ คคล (People) () ระบบจะแสดงรายช อผ ต ดต อของท าน () และท านสามารถ เพ มผ ต ดต อใหม ได โดยเล อกท ใหม (New) (3) 3 ภาพท 38 ข อม ลผ ต ดต อ การเพ มข อม ลผ ต ดต อ เม อเล อกท ใหม แล วระบบสามารถสร างการต ดต อได ท งแบบบ คคลและแบบกล ม ภาพท 39 เพ มข อม ลการต ดต อ ต วด งข อม ลข าวสาร (Newsfeed) สามารถแก ไขข อม ลต าง ๆ เช นการเปล ยนร ปประจาต วของท าน เป นต น การเปล ยนร ปประจาต ว เม ออย ในหน า ต วด งข อม ลข าวสาร (Newsfeed) () ให ท านเล อกท เปล ยนร ปถ ายของ ค ณ (CHANGE YOUR PHOTO) () เพ อเปล ยนร ปท แสดง ภาพท 40 การเปล ยนร ปประจาต ว ระบบจะแสดงหน าต างข อม ลบ ญช เล อกท Browse~ () เพ อเปล ยนร ปประจาต วของท าน จากน น คล กท บ นท ก () ภาพท 4 ข อม ลบ ญช แก ไขข อม ลส วนต ว ท านสามารถแก ไขข อม ลส วนต วของท านได โดยการเล อกท เก ยวก บฉ น (About me) () จากน น เล อกท แก ไขโปรไฟล ของค ณ (edit your profile) () เพ อแก ไขข อม ล ภาพท 4 แก ไขข อม ลส วนต ว ในหน า แก ไขโปรไฟล ของค ณ แบ งการแก ไขข อม ลส วนต วเป น 3 ห วข อใหญ ๆ ค อ ข อม ลพ นฐาน () ข อม ลท ต ดต อ () และ รายละเอ ยด (3) หล งจากท แก ไขข อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks