ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ PDF

Description
รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 17 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดน ภาคใต ฉบ บน จ ดท าข น เพ อรายงานผลการด าเน นงานโครงการท มหาว ทยาล ยได ร บจ ดสรรงบประมาณป งบประมาณ พ.ศ โดยได ร บจ ดสรรงบประมาณจาก 2 แหล ง ได แก งบปกต ในแผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ด ชายแดนภาคใต โครงการ : โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ และจากงบตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ รวมท งส น ท งส น 12 โครงการ วงเง น 152,196,591 บาท โดยรายละเอ ยดในเอกสารประกอบด วยสร ปผลการใช จ ายงบประมาณ ผลการด าเน นการ โครงการ และภาพก จกรรมประกอบ อ กท งในแต ละโครงการจะระบ ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ก จกรรมท ด าเน นการ และป ญหา/อ ปสรรค ของแต ละโครงการ ซ งผ จ ดท าค ดว าน าจะเป นปะโยชน ไม มากก น อย ส าหร บเป นแนวทางในการจ ด ก จกรรม/โครงการต อไปในอนาคต กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553 สารบ ญ ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 รายงานผลการด าเน นการ โครงการงบปกต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 5 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 8 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทางว ฒนธรรมภาคใต 14 โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต างว ฒนธรรมเข าศ กษา 20 ต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 30 หน า 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากสถานการณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท ส งผลกระทบอย างกว างขวางต อส งคมท ก ระด บในพ นท มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ในฐานะสถาบ นว ชาการในพ นท ตระหน กถ งความส าค ญในการพ ฒนา ท องถ น รวมท งประสานความเข าใจ ความร วมม อร วมใจในการพ ฒนาประเทศชาต และส งคมร วมก น เพ อสร างความ ปลอดภ ยและการแก ป ญหาแบบส นต ว ธ เพ อให เหต การณ ความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ลดลง มหาว ทยาล ย จ งเป นอย างย งในการท เข าไปม ส วนร วม ท งในส วนของการพ ฒนาช มชน การสร างความเข มแข งให ก บช มชน การ ยกระด บมาตรฐานและค ณภาพการศ กษาของน กเร ยน บ คลากรทางการศ กษา รวมท งสถานศ กษา ท สอดคล องก บว ถ ช ว ต และความต องการของพ นท ในป งบประมาณ 2553 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได ร บจ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน น การจ ดก จกรรม/โครงการเพ อพ ฒนาการศ กษาและช มชนในเขตพ นท เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต รวม 12 โครงการ เป นเง น 152,196,591 บาท จ าแนกเป น 1. งบปกต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท 2. งบโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ วงเง น 93,650,951 บาท งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากท งสองแหล ง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โดยคณะ/หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องได ไปด าเน นการ โดยม ผลการใช จ ายงบประมาณรายละเอ ยดด งตารางข างล าง 2 สร ปการใช จ ายงบประมาณ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ช อโครงการ ได ร บ (บาท) จ ายจร ง (บาท) คงเหล อ (บาท) 58,546, ,546, งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดน ภาคใต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทาง ว ฒนธรรมภาคใต โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง 2. โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต าง ว ฒนธรรมเข าศ กษาต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 5. โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร 6. โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร 7. โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ใน โรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 8. โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 34,000, ,000, ,196, ,350, ,650, ,456, ,250, ,631, ,271, ,230, ,130, ,855, ,826, ,000, ,000, ,196, ,350, ,445, ,981, ,125, ,965, ,397, ,007, , ,152, ,826, ,205, , , ,666, ,873, , , ,702, รวม (12 โครงการ) 152,196, ,991, ,205, รายงานผลการด าเน นการ 3 4 งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท จ ายจร ง 58,546,000 บาท 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 34,000,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 34,000,000 บาท ว ตถ ประสงค - ส งเสร มให เก ดเคร อข ายว จ ยฮาลาลและเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายว จ ยฮาลาลของคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ย เพ อผล กด นให เก ดนว ตกรรมใหม ด านฮาลาล - ส งเสร มการผล ตบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านฮาลาลท กระด บ เพ อผล กด นให เก ดความก าวหน า ของอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลท งในระด บอ ตสาหกรรม ว สาหก จช มชน OTOP กล ม เกษตรกรในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให สามารถยกระด บให เป นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP HALAL เป นท ยอมร บและเป นส นค าส งออกส ตลาดฮาลาลของโลกม สล ม - เป นแหล งบร การทางว ชาการในการให ความร ด านการแปรร ปอาหารและส นค า รวมท งการบร การตาม มาตรฐานฮาลาลอาหารและส นค า และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าฮาลาลท สอดคล องก บความ ต องการของตลาดให ก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และผ ประกอบการในช มชนพ นท ชายแดนภาคใต - สร างความม นใจให ก บผ ต องการลงท นและผ ประกอบการท เก ยวก บก จการฮาลาลส งเสร มและสร างแรง ด งด ดให เก ดการลงท นการด าเน นก จการอ ตสาหกรรมอาหารส นค า และบร การ ในพ นท จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เป นแหล งเก บและจ ดการความร ด านฮาลาล รวมท งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความเช ยวชาญใน ก จกรรมฮาลาล ซ งสามารถเป นเคร องม อในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลอย าง ครบวงจรให ก บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และในระด บประเทศ กล มเป าหมาย เป นผ ประกอบการแปรร ปอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เช น กล มส นค า OTOP, กล มว สาหก จช มชน, กล มเกษตรกร, กล มแม บ าน และกล มสตร ท ด าเน นก จการอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ - ก จกรรมให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาค ณภาพสถานประกอบการให เป นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ HALAL - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล - ก จกรรมให การอบรมความร ความเข าใจทางด านเทคโนโลย การผล ตและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาล - สร างความพร อมในการจ ดหาเคร องม อเคร องจ กร และเคร องว เคราะห ค ณภาพอาหารรวมท งพ ฒนา ห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร เพ อให สามารถรองร บการให บร การการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลได อย างครบวงจร ท งการแปรร ปผล ตภ ณฑ อาหาร การว เคราะห ค ณภาพอาหารและว ตถ ด บ และการพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ สามารถท จะให บร การแก ผ ประกอบการและว สาหก จช มชนได อย างม ระบบครบวงจร และม ประส ทธ ภาพ 5 สร ปผลการด าเน นการ - ก จกรรมการให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม ผ ประกอบการให ความสนใจ ในการว เคราะห ต วอย างผล ตภ ณฑ เป นอย างมาก จนเก น KPI ท ทางศ นย ก าหนดไว นอกจากน ผ ประกอบการย งม ความเข าใจในกระบวนการส งต วอย างเพ อท าการตรวจว เคราะห ค ณภาพอาหาร และ เข าใจถ งกระบวนการ การขอเคร องหมาย อย. และฮาลาล มากข น - การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องต างๆ ท ทางศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล ได จ ดข นมากกว า KPI ท ต งไว เน องจากม ผ ให ความสนใจเป นอย างมาก บางหล กส ตรผ เข าอบรมสามารถน ากล บไปประกอบอาช พได จร ง และน าไปพ ฒนาผล ตภ ณฑ เพ อเพ มค ณภาพส นค า จากการจ ดอบรมท าให ผ เข าร บการอบรมม ความค นเคย ก บหน วยงานศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาลมากข น ส งผลให ม การประสานงานในร ปแบบของเคร อข าย ทางศ นย ฯ จ งสามารถพ ฒนาก จการของกล มอาช พ และผ ประกอบการได อย างต อเน อง - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล สามารถสร างงานว จ ยได เป นจ านวนไม ต ากว า 15 เร องต อป และสามารถเผยแพร ผลงานทางว ชาการ รวมท งสามารถสร างผล ตภ ณฑ ต นแบบจากงานว จ ย ด งกล าว นอกจากน ก จกรรมว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล ย งช วยแก ไขป ญหาให ก บ ผ ประกอบการได อ กด วย - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาสถานประกอบการ ได ช วยช แนะผ ประกอบการอาหารฮาลาล ในการ ปร บปร งสถานประกอบการผล ต ให ถ กต องตามหล กเกณฑ ของส ขล กษณะท ด รวมท งการให ค าปร กษาถ ง การปร บปร งกระบวนการผล ตให ม ระเบ ยบ, ความสะอาด และความม นคงปลอดภ ย รวมถ งการป องก นส ตว และแมลงเข ามาในสถานท ผล ตอาหาร ตลอดจนการขจ ดส งปฏ ก ลขยะรอบสถานท ผล ต - ก จกรรมสร างความพร อมในการให บร การ การพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลได อย า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks