(นายพรส ทธ ศร ส ข) สาธารณส ขอ าเภอหลมเกา - PDF

Description
ท พช ๐๓๓๒/ว๑๓๕ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ๑๖๘ หม ๑ ต.นาแซง อ.หลมเกา พช ๖๗๑๒๐ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง สงแบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ เร ยน ผอ.รพ.สต.ท กแหงและศสม.หลมเกา ส งท สงมาด7วย แบบรายงานผลการต

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท พช ๐๓๓๒/ว๑๓๕ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ๑๖๘ หม ๑ ต.นาแซง อ.หลมเกา พช ๖๗๑๒๐ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง สงแบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ เร ยน ผอ.รพ.สต.ท กแหงและศสม.หลมเกา ส งท สงมาด7วย แบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ฉบ บ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ได7ร บแบบรายงานผลการต าบลจ ดการ ส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ ตามส งท สงมาด7วยแนบมาพร7อมน ให7ทานได7ด าเน นการจ ดท าแบบรายงานผลการ ต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ ให7ทานด าเน นการตามน ๑. ด าเน นการจ ดท าแบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด ป4 ๒๕๕๘ ภายในเด อน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๒. สงแบบประเม นหม บ7านท กหม บ7านท ได7กรอกข7อม ล กล บค นให7 ส าน กงาน สาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ภายในว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ จ งเร ยนมาเพ อทราบและแจ7งผ 7เก ยวข7องด าเน นการตอไป ขอแสดงความน บถ อ (นายพรส ทธ ศร ส ข) สาธารณส ขอ าเภอหลมเกา ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอหลมเกา โทร. ๐๕๖-๗๐๘-๗๐๗ โทรสาร. ๐๕๖-๗๐๘-๗๐๙ แบบรายงานผลการต าบลจ ดการส ขภาพด (ส าหร บพ นท ต าบล) อ าเภอหล!มเก!า จ งหว ดเพชรบ รณ' ******************************** ต าบลจ ดการส ขภาพด หมายถ ง ต าบลท ม กระบวนการสร7างส ขภาพท ให7ความส าค ญก บการพ ฒนา บทบาทภาค ประชาชน ท7องถ น และท ก ๆ ภาคสวนในท7องถ น ท ม การบ รณาการรวมก น ชวยก นค7นหาหร อก าหนดปHญหาส ขภาพ ก าหนดอนาคต ด าเน นก จกรรมการพ ฒนาด7านส ขภาพและมาตรการทางส งคม รวมท งนว ตกรรมตาง ๆ ได7ด7วยตนเอง ด7วยความต งใจ เต มใจ ม จ ตส าน กสาธารณะ โดยเน7นกระบวนการการม สวนรวมและเร ยนร 7รวมก น ท งน เพ อลดปHจจ ย เส ยงตามกล มว ย เชน 3อ. 2ส. (ตามกล มว ย) และโรคว ถ ช ว ต 5 โรค ได7แก เบาหวาน ความด นโลห ตส ง ห วใจ หลอด เล อดสมอง และมะเร ง ช อต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด... ช อ รพ.สต... ผ *รายงาน ช อ...นามสก ล... ต าแหน!ง... สถานท ปฏ บ ต งาน... โทรศ พท'...ม อถ อ แบบรายงานผลการ ประกอบด*วย 3 ส!วน ส!วนท ๑. ข7อม ลท วไปของต าบล ส!วนท ๒. การประเม นกระบวนการการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพ 5 ระด บ ๒.๑ ระด บพ นฐาน : การพ ฒนาท มส ขภาพต าบล (ท มงาน) ๒.๒ ระด บพ ฒนา : การพ ฒนากระบวนการจ ดท าแผนส ขภาพต าบล ๒.๓ ระด บด : การข บเคล อนแผนส ขภาพต าบลส การปฏ บ ต ๒.๔ ระด บด มาก : ต าบลม ระบบการบร หารจ ดการอยางตอเน อง ๒.๕ ระด บด เย ยม : ต าบลจ ดการส ขภาพต7นแบบ ส!วนท ๓. ปHญหา อ ปสรรค และข7อเสนอแนะในการพ ฒนา... ผลการประเม นตนเอง รอบท ๑ (ว/ด/ป)... รอบท ๒ (ว/ด/ป)... จากการประเม นตนเองด7วยเกณฑXการประเม นการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพด ๕ ระด บ ผลการประเม นตนเองของต าบลทาน อย ในระด บใด ระด บพ นฐาน ระด บพ ฒนา ระด บด ระด บด มาก ระด บด เย ยม ส!วนท ๑. ข*อม ลท วไปของต าบล 1. ด7านภ ม ศาสตรX 1.1 อาณาเขต สภาพพ นท ทร พยากรธรรมชาต แหลงน า ด7านปกครอง 2.1 จ านวนหม บ7าน หม บ7าน 2.2 จ านวนคร วเร อน...คร วเร อน 2.3 จ านวนประชากร...คน จ าแนกเป[น ชาย...คน หญ ง...คน ๓. ด7านส งคม ๓.๑ โรงเร ยน...แหง ๓.๒ สถาน ต ารวจ...แหง ๓.๓ ว ด...แหง ๓.๔ กล มส งคม...แหง ๔. ข7อม ลด7านส ขภาพท งต าบล - จ านวนเด กกอนว ยเร ยน (อาย ๐-๖ ป4)... คน - จ านวน เด กว ยเร ยน (อาย ๗-๑๘ ป4)... คน - จ านวนว ยท างาน (อาย ๑๙-๖๐ ป4).... คน - จ านวนผ 7ส งอาย (อาย ๖๐ ป4ข นไป)... คน - จ านวนผ 7ป\วยโรคเร อร ง... คน - จ านวน อสม. ท งต าบล... คน ๕. ข7อม ลด7านท นว สาหก จช มชน - เง น... - ทร พยากร... - ผลผล ต... - ความร 7 / ภ ม ปHญญา/ท ก... - ท นทางว ฒนธรรม... - ท นทางส งคม... ๖. ข นตอนการต าบลจ ดการส ขภาพด ล าด บ ว ธ การ / ข นตอน ๑ ม การทบทวนแผนการ ม ค าส งแตงต งคณะกรรมการและคณะท างานสงเสร ม ๒ และสน บสน นการต าบล 4 จ ดการส ขภาพ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ม การพ ฒนาชองทาง/กลไกการประสานงาน/บทบาท ของหนวยงานในต าบล ม การส อสารความเข7าใจรวมก นของกลไกระด บท เก ยวข7องในต าบล ม การพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรท เก ยวข7องในการ ด าเน นการ เชน อสม. แกนน า องคXกรตางๆ ม การพ ฒนาเคร องม อ อ ปกรณX ว ธ การเพ อการ สน บสน นการท างาน ม การสน บสน นงบประมาณเพ อพ ฒนาศ กยภาพ เคร อขายการท างาน ๘ ม การสน บสน นงบประมาณเพ อจ ดก จกรรม ๙ ๑๐ ช มชนและท7องถ นใช7แบบประเม นผลต าบลจ ดการ ส ขภาพในการประเม นตนเอง ม ระบบฐานข7อม ลและระบบการก าก บ ต ดตาม ประเม นผลท ม งเน7นเช งกระบวนการ ผลการ ม ไม!ม ๗. จากการจ ดท าแผนส ขภาพต าบล ได7ม การจ ดท าโครงการเพ อพ ฒนาหร อแก7ไขปHญหาในประเด น/เร อง/ ห วข7อการค 7มครองผ 7บร โภคท ง 8 ประเด น/เร อง/ห วข7อ ตอไปน อยางไร จ านวนเทาใด ล าด บ ประเด น / เร อง / ห วข*อ การค *มครอง ผ *บร โภค ๑ ส ขภาพกล มว ยตางๆ ๒ โรคไมต ดตอสภาวะเส ยง ๓ สภาวะโภชนาการ ๔ เบาหวาน-ความด น ๕ อาหารปลอดภ ย ๖ ป ^ยอ นทร ยX ๗ สภาวะแวดล7อมขยะช มชน ๘ โรคต ดตอ ผลจากการจ ดท า แผนส ขภาพต าบล ม ไม!ม จ านวน (โครงการ) 8. จากความส าเร จของการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพของต าบลทาน หากขอให7ทานค ดค าขว ญเพ อสร7าง เอกล กษณXของต าบลทานท แสดงผลความส าเร จท ทานภ ม ใจ ทานจะม ห วข7อ (Theme) วาอยางไร ผลส าเร จท ได7จากการ ผลล พธXความส าเร จด7านเปdาหมาย 9.1 เปdาหมายการจ ดท าแผนส ขภาพช มชน... แผน ผลงาน... แผน 9.2 เปdาหมายการพ ฒนา อสม.... คน ผลงาน... คน 9.3 เปdาหมายอบรมให7ความร 7เร องแผนท ทางเด นย ทธศาสตรX (SRM)... คน ผลงาน... คน 10. ต าบลของทานม ผลล พธXท เก ดข นจากการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพในเร องเหลาน หร อไม 10.1 หม บ7านจ ดการส ขภาพ ( ) 1. ม ( ) 2. ไมม 10.2 หม บ7านปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ( ) 1. ม ( ) 2. ไมม 10.3 ช มชนลดเส ยงลดโรค ( ) 1. ม ( ) 2. ไมม 10.4 ช มชนไร7พ ง ( ) 1. ม ( ) 2. ไมม 11. นว ตกรรมท เก ดข นจากการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพ ***** ข*อม ลในส!วนท ๒ ต!อไปน ใช*ส าหร บบ นท กท ฐานข*อม ลต าบลจ ดการส ขภาพด ท ส!วนท ๒. การประเม นกระบวนการการพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพด ๕ ระด บ ๑ การพ ฒนาท มส ขภาพต าบล (ระด บพ นฐาน) เกณฑ'การประเม นผล ๑.๑ ม องคXประกอบเคร อขายท เข7ารวมท มส ขภาพต าบลจากหลาย ภาคสวน - ภาคร ฐ (ระบ ช อ / ต าแหนง) ได7แก.. - ภาคท7องถ น(ระบ ช อ / ต าแหนง) ได7แก... - ภาคประชาชน (ระบ ช อ / ต าแหนง) ได7แก... - หนวยงาน หร อองคXกร อ นๆ ระบ หมายเหต : รายช อให7ท าเป[นเอกสารแนบท7าย ๑.๒ ม การสร7างและพ ฒนาท มเคร อขายส ขภาพต าบล โดยก าหนด เปdาหมายของการพ ฒนารวมก น และบทบาทของแตละภาคสวนท ช ดเจน - ม การพ ดค ยประสานงาน /ประชาส มพ นธX - ม การจ ดประช มช แจงท าความเข7าใจ /ระดมความค ดเห น - ม การค ดเล อกท มงาน /ก าหนดบทบาทหน7าท - ม การอบรม /ส มมนา เร อง... - ม การศ กษาด งาน เร อง... ๑.๓ ม การพ ฒนาศ กยภาพท มส ขภาพต าบล ในเร องการจ ดท าแผน ส ขภาพต าบล โดยใช7แผนท ทางเด นย ทธศาสตรX หร ออ นๆ โดย กระบวนการจ ดท าแผนอยางม สวนรวม และใช7เกณฑXหม บ7าน จ ดการส ขภาพประกอบการพ ฒนา ๑.๔ ม การพ ฒนาความร 7 อสม.ในเร องการด แลส ขภาพตามกล มว ย โรคไมต ดตอเร อร งท เก ดจากว ถ ช ว ต ได7แก โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง โรคห วใจ โรคหลอดเล อดสมอง โรคมะเร ง และหล กส ตรน กจ ดการส ขภาพ ผลการ ม ไม!ม ๒. การพ ฒนากระบวนการจ ดท าตามแผนส ขภาพต าบล (ระด บพ ฒนา) (ผานเกณฑXการประเม นในระด บพ นฐานครบท กข7อ) เกณฑXการประเม นผล ผลการ ม ไมม ๒.๑ ม การค นข7อม ลสถานะส ขภาพของช มชน เพ อสร7างการร บร 7 และเข7ามาม สวน รวมในการจ ดท าแผนส ขภาพต าบล ๒.๒ ม การจ ดท าแผนส ขภาพต าบล โดยเปhดโอกาสให7ผ 7ม สวนได7 สวนเส ยเข7ารวมในการว เคราะหXปHญหาส ขภาพของช มชน และรวมจ ดท าแผนส ขภาพต าบล โครงการและก จกรรม ผ 7ร บผ ดชอบ เพ อการแก7ปHญหาด7วยกระบวนของช มชน ๒.๓ ม การระดมทร พยากร ท น และภ ม ปHญญาท7องถ นจากช มชน มาใช7สน บสน นโครงการ และก จกรรมท ก าหนดไว7 ๒.๔ ม การส อสารแผนงาน / โครงการแกผ 7เก ยวข7องร บร 7เพ อ น าไปส การปฏ บ ต 3. การข บเคล อนแผนส ขภาพต าบลส!การปฏ บ ต (ระด บด ) (ผานเกณฑXการประเม นในด บพ นฐาน และระด บพ ฒนาครบท กข7อ) เกณฑXการประเม นผล ๓.๑ ม ช มชน/ท7องถ นเป[นพล งส าค ญข บเคล อนแผนส ขภาพต าบล / โครงการ /ก จกรรม อยางม ความร 7ส กเป[นเจ7าของ และเข7ามาม สวน รวมด7วยความเต มใจ ๓.๒ ม ก จกรรมเช งร กในหม บ7าน/ช มชน ตามแผนส ขภาพต าบล เชน การสงเสร มส ขภาพ(๓อ. ๒ส.) (ตามกล มว ย) การเฝdา ระว งโรค/เฝdาระว งพฤต กรรมส ขภาพว ถ ช ว ต การค ดกรอง การค 7มครองผ 7บร โภค โดยม อสม. แกนน าช มชน เป[นก าล ง ส าค ญในการข บเคล อนครอบคล มท กหม บ7าน ๓.๓ ม อสม.น กจ ดการส ขภาพ ท ได7ร บการอบรม และม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ อยางน7อยร7อยละ ๒๐ ของท ได7ร บการอบรม ๓.๔ ม หม บ7านท ผานเกณฑXการประเม นหม บ7านจ ดการส ขภาพ อยางน7อยร7อยละ ๗๐ ผลการ ม ไมม ๔. ต าบลม ระบบการบร หารจ ดการอย!างต!อเน อง (ระด บด มาก) (ผานเกณฑXการประเม นในระด บพ นฐาน ระด บพ ฒนา และระด บด ครบท กข7อ) เกณฑXการประเม นผล ๔.๑ ม ข7อม ลท จ าเป[นเพ อใช7ในการต ดตามประเม นผล และ รายงานความก7าวหน7าให7ช มชนร บร 7อยางตอเน อง ๔.๒ ม กระบวนการต ดตามและควบค มก าก บ การบร หารจ ดการ การพ ฒนาต าบลจ ดการส ขภาพ ตามเปdาหมายท ต งไว7อยาง สม าเสมอ ๔.๓ ม การสร ปประเม นผล เพ อปร บกระบวนการ / ก จกรรม / โครงการ ๔.๔ ม ผลล พธXของการพ ฒนา เชน ม มาตรการทางส งคม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ประชาชนกล มเปdาหมายได7ร บ บร การส ขภาพท เหมาะสม ผลการ ม ไมม ๕. ต าบลจ ดการส ขภาพต*นแบบ(ระด บด เย ยม) (ผานเกณฑXการประเม นในระด บพ นฐาน ระด บพ ฒนา ระด บด และระด บด มาก ครบท กข7อ) เกณฑXการประเม นผล ผลการ ม ไมม ๕.๑ ม ว ทยากรช มชนท ได7ร บการพ ฒนาศ กยภาพความเป[นคร หร อ ว ทยากรกระบวนการ ว ทยากรต7นแบบในการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ๕.๒ ม การสร ปบทเร ยนการพ ฒนา การจ ดการความร 7 และ นว ตกรรมส ขภาพช มชน ท น าไปส การสงเสร มส ขภาพ การ ปdองก นโรค และการฟklนฟ ส ขภาพ ๕.๓ ม การพ ฒนาศ นยXเร ยนร 7ส ขภาพช มชน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks