โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต - PDF

Description
โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได นาเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาใช ในการจ ดการเร ยนการ สอน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ต างๆ ภายในโรงเร ยนให ม ความท นสม ยและ ครบวงจร ซ งแบ งเป นศ นย การเร ยนร ท

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 11 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได นาเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาใช ในการจ ดการเร ยนการ สอน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ต างๆ ภายในโรงเร ยนให ม ความท นสม ยและ ครบวงจร ซ งแบ งเป นศ นย การเร ยนร ท งหมด 15 ศ นย 1. ศ นย การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ก อต งเม อ พ.ศ เป นคอมพ วเตอร ร นจอเข ยวไม ม ฮาร ดด สก โดยม จ ดม งหมายให น กเร ยนโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตท ก คนท จบการศ กษาไปได ม ความร คอมพ วเตอร เบ องต น ป จจ บ น ม ห องคอมพ วเตอร 4 ห องเร ยน ห องเร ยนละ 50 เคร อง โดยน กเร ยนท กคนจะได ใช คอมพ วเตอร นอกจากน โรงเร ยนได นา โปรแกรม Open net มาร วมสอนซ งโปรแกรมด งกล าวสามารถส ง ภาพหน าจอของผ สอนให เห นการปฏ บ ต งานท ละข นตอนพร อมก นใน ห วข อต างๆ คร ผ สอนสามารถด ภาพหน าจอของ น กเร ยนได โดยท ไม ต องเด นไปท เคร องของน กเร ยน ในขณะเด ยวก นคร ผ สอนสามารถ ล อคและป ดเคร องของน กเร ยนจากเคร องคร ได ในกรณ ท น กเร ยนไม ปฏ บ ต ตามคาส ง ซ งโปรแกรมด งกล าวช วยอานวยความสะดวกใน การสอนได มากท เด ยว นอกจากน ย งได ต ดต ง Software crocodile Technology เพ อให ความร เก ยวก บว ชาเทคโนโลย ให ก บน กเร ยน 1. ศ นย การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร 2. ศ นย โสตท ศนศ กษาและส อนว ตกรรม ม การให การบร การด านต างๆ ด งน 1. ผล ตส อว ด ท ศน ให คร -อาจารย ใช ประกอบการสอน 2. สน บสน นคร อาจารย นาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอนโดยส งไฟล VDO VCD DVD Clip-VDO บทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอนทางระบบ TV ส ห องเร ยนโดยระบบเคเบ ลท ว 22 ช องร บส ญญาณ 3. ร วมก บหมวดว ชาต างๆผล ตว ด ท ศน VCD เพ อการศ กษาเผยแพร ความร ของกล มสาระ ต างๆ 4. ร วมก บงานประชาส มพ นธ นาเสนอรายการภาษาไทยว นละคาในคาบโฮมร ม 5. ร วมก บหมวดส งคมศ กษาออกอากาศรายการพ ทธส ภาษ ตประจาว นในคาบโฮมร ม 6. บร การถ ายทาและต ดต อเทปว ด ท ศน เพ อการศ กษาให คร -อาจารย เพ อใช ในการสอน 7. ท กว นอ งคารและว นพฤห สบด จะเป นรายการสาระความร ส ห องเร ยนโดยน กเร ยนท กคน เข าแถวบนอาคารเร ยนโดยม การควบค มท ห องสต ด โอธนผล นม กาหนดการ ด งน น. รายการ อาจารย ฝ ายปกครองพบน กเร ยน รายการ ออนไลน ของกล มสาระการเร ยนร ต างๆ รายการ ข าวประจาว น น. อาจารย ท ปร กษาแต ละห องพบน กเร ยนนอกจากน ห องสต ด โอย งสามารถ ใช เป นห องบ นท กเส ยง ห องถ ายทา ว ด ท ศน ของแต ละกล มสาระ ห องต ดต อว ด ท ศน เพ อ การศ กษา โดยใช คอมพ วเตอร ในการต ดต อ 2. ศ นย โสตท ศนศ กษาและส อนว ตกรรม 3. ศ นย การเร ยนอน ร กษ พล งงาน (ห องเร ยนส เข ยว) การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทยร วมก บกระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดทาโครงการห องเร ยนส เข ยว ข นเม อป พ.ศ โดยการ ค ดเล อกโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตเป นโรงเร ยนม ธยมหน งจากโรงเร ยน ม ธยมท วประเทศท ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ เบ องต น โดยเป นโรงเร ยนท ต งอย ในเขตช มชนใหญ และม จานวนน กเร ยน 2,500 คนข นไปท ม ความพร อมทางด านบ คลากร สถานท และสภาพแวดล อมต างๆ โดย ในห องเร ยนส เข ยวน ได แบ งออกเป นก จกรรมต างๆ 5 หน วยค อ ก จกรรมท 1 ไฟฟ าม ประโยชน มากมาย ก จกรรมท 2 แหล งกาเน ดไฟฟ า ก จกรรมท 3 เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพของอ ปกรณ ไฟฟ า ก จกรรมท 4 ผลกระทบจากการใช ไฟฟ าเปล อง ก จกรรมท 5 ร วมใจประหย ดไฟฟ า 4 ศ นย ปฏ บ ต การภาษา เฉล มพระเก ยรต ได เร มก อต งเม อป พ.ศ เป นห อง Sound lab ร นใหม โดย ใช ท งระบบภาพและเส ยง เพ มเคร องคอมพ วเตอร ห ฟ งและระบบ โต ตอบระหว างคร และน กเร ยนท กคน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอนท กษะฟ งพ ดภาษาต างประเทศ พ ฒนา ศ กยภาพการเร ยนร ภาษาต างประเทศของน กเร ยนและฟ นฟ เพ มพ น ความร ภาษาต างประเทศแก คร อาจารย ในโรงเร ยน ป จจ บ นม การนาโปรแกรม Tell me more 4 ภาษา ค อ ภาษาอ งกฤษ ภาษาฝร งเศส ภาษาจ น ภาษาญ ป น มาใช ในการเร ยน การสอนเพ อฝ กให น กเร ยนโต ตอบเล ยนเส ยงจากเจ าของภาษาผ าน ระบบ Multimedia 5. ศ นย ว ทยบร การ(E-learning) ได ถ กนามาใช ในโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ในป การศ กษา 2547 จากการสน บสน นและว ส ยท ศน ท ก าวไกลของผ บร หารโรงเร ยนโดย จ ดต งข นในศ นย ว ทยบร การ ม เคร องคอมพ วเตอร สาหร บใช ใน การเร ยนการสอน ให น กเร ยนได ศ กษา ทบทวน ส บค น ข อม ล ตลอดจนสามารถทาการทดสอบได น บได ว าเป นอ กร ปแบบหน ง นอกเหน อจากการเร ยนการสอนภายในห องเร ยนปกต โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตเล อกใช ระบบปฏ บ ต การ Moodle LMS เป นระบบจ ดการบทเร ยน E - learning โดยคร ท กคนของ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตม บทเร ยน E - learning ท กคนน กเร ยนม การส งการบ านผ านระบบ Moodle เป นการเร ยนเน อหาสารสนเทศสาหร บการสอนหร อการอบรมซ ง ใช ในการนาเสนอด วยต วอ กษร ภาพน ง ผสมผสานก บการใช ภาพเคล อนไหว ว ด ท ศน และเส ยงโดยอาศ ยเทคโนโลย ของเว บในการ ถ ายทอดเน อหา รวมท งใช เทคโนโลย 6. ศ นย ปฏ บ ต การคณ ตศาสตร ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยน 5 เคร อง ต ดต งระบบ E -class room ค อเม อเข ยนข อความบน White board ข อม ลจะถ กบ นท กด วยเซนเซอร ลงฮาร ดด สก ของ คอมพ วเตอร สามารถเข ยนลงแผ นซ ด ให น กเร ยน นาไปศ กษาท บ าน ได และต ดต ง Graphing Calculator 20 เคร อง เพ อให น กเร ยน ได เร ยนร คณ ตศาสตร ด วยเคร องผ านจอโปรเจคเตอร นอกจากน ย ง ต ดต ง Soft ware Crocodile Mathematics และ Soft ware Geometer s Sketchpad เพ อศ กษาว ชาคณ ตศาสตร โดยใช ICT 6. ศ นย ปฏ บ ต การคณ ตศาสตร 7. ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ได สร างบรรยากาศของห องให เป นส งแวดล อมทางว ทยาศาสตร เพ อปล กฝ งให น กเร ยนร กในว ชาว ทยาศาสตร เพ อเตร ยมต วเป น น กว ทยาศาสตร ท ด ในอนาคตโดยม ภาพสต กเกอร เก ยวก บ ว ทยาศาสตร ต ดผน งสวยงาม ม โปรเจคเตอร ต ดต งไว ม เคร อง คอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 3 เคร อง เพ อให น กเร ยนได เข ามา ปร กษาหาร อร วมก นในการทาโครงงานว ทยาศาสตร ต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อบ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อเก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได 7. ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา 8. ศ นย ปฏ บ ต การฟ ส กส ได ต ดต งคอมพ วเตอร ให น กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร สาหร บนาเสนองานและโปรเจคเตอร 1 ช ด ให น กเร ยนเร ยนร ว ชา ฟ ส กส โดยใช ICT เช น ต ดต งวงจรไฟฟ าโดยใช ซอร ฟแวร Crocodileให น กเร ยนสามารถศ กษา ค นคว า และพ ฒนาความค ด จ นตนาการเพ อนาไปส เร องท ศ กษาอย ในเคร องคอมพ วเตอร เพ อฝ ก ความเป นน กว ทยาศาสตร เบ องต น ต ดต ง Software Crocodile Physics ให น กเร ยนและคร ได นามาจ ดกระบวนการเร ยนร ว ชาฟ ส กส เพ อให เก ดความเข าใจมากย งข น 8. ศ นย ปฏ บ ต การฟ ส กส 9. ศ นย ปฏ บ ต การเคม ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร พร อมโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ให น กเร ยนศ กษา ค นคว าและทดลองว ชาเคม โดยใช ซอร ฟแวร การทดลองบางอย าง อ นตราย เราก ใช การทดลองในซอร ฟแวร เช น ใช สาร 2 สาร ทา ปฏ ก ร ยาก นแล วเก ดระเบ ดเหม อนจร ง โดยน กเร ยนไม ได ร บอ นตราย ป จจ บ นต ดต ง Software crocodile chemistry 9. ศ นย ปฏ บ ต การเคม 10. ศ นย ปฏ บ ต การช วว ทยา ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร และโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ใช ทาการเร ยนการ สอนว ชาช วว ทยาผ าน ICT เช น การใช กล องจ ลทรรศน คอมพ วเตอร ศ กษาด เซลล หร อจ ล นทร ย โดยผ านจอพร อมๆก นโดยไม ต องต งกล อง จ ลทรรศน จานวนมากมาย การผ าต ด ห วใจหม ผ านเคร อง Video Presenter ส งออกโปรเจคเตอร ให น กเร ยนสามารถศ กษาได พร อมๆ ก น เป นต น 10. ศ นย ปฏ บ ต การช วว ทยา 11. ศ นย E-learning ส งคมศ กษา ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร และโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนอจ านวน 1 ช ด ให น กเร ยนส บค นและศ กษาว ชาส งคมศ กษาโดยใช ICT เช น ศ กษาแผน ท โลก แผนท ประเทศต างๆ โดยใช ซอร ฟแวร Encarta เร ยนร พระไตรป ฎกด วยแผ นซ ด รอมและต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อบ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อ เก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได อ ก 11. ศ นย E-learning ส งคมศ กษา 12. ศ นย E-learning ภาษาไทย ได ต ดต งคอมพ วเตอร สาหร บน กเร ยนส บค น 2 เคร อง คอมพ วเตอร พร อมโปรเจคเตอร สาหร บนาเสนองานอ ก 1 ช ด ใช ใน การเร ยนการสอนภาษาไทยด วย ICT เช น CAI เก ยวก บการอ านออก เส ยง CAI สานวนส ภาษ ตไทยการส บค นความร เก ยวก บภาษาไทย จาก WEBSITE ต างๆ ต ดต ง Software Acu learn Studio เพ อ บ นท กการสอนของคร เก บไว สอนในคาบต อไปหร อเพ อเก บไว ให น กเร ยนได นาไปศ กษาทบทวนท บ านได อ ก 13. ศ นย ปฏ บ ต การศ ลปศ กษา ต ดต งเคร องฉาย Projector สาหร บแสดงส อการสอนจาก คอมพ วเตอร ท งภาพด จ ตอล ไฟล ว ด โอ และโปรแกรมต าง ๆ เพ อให น กเร ยนได เร ยนร พร อมก นในช นเร ยนท กข นตอน ร วมก บการใช โปรแกรม Paintbrush และเมาส ปากกา ซ งเป นเมาส แบบพ เศษ ใช ในการฝ กท กษะด านการวาดภาพ และสร างสรรค งานศ ลปะจาก คอมพ วเตอร โดยน กเร ยนสามารถส งผลงาน และเร ยนร ด วยตนเอง ผ านระบบ ออนไลน ทาให เข าถ งการเร ยนร ว ชาศ ลปะอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด จากการนาเทคโนโลย ICT มาเป นส วนสาค ญ ในการส งเสร มการศ กษา 13. ศ นย ปฏ บ ต การศ ลปศ กษา 14. ศ นย การเร ยนร อาเซ ยน โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องเร ยนอาเซ ยนเป นแหล งเพ มพ นองค ความร ส การเข าร วม เป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน 14. ศ นย การเร ยนร อาเซ ยน โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องเร ยนอาเซ ยนเป นแหล งเพ มพ นองค ความร ส การเข าร วม เป นส วนหน งของประชาคมอาเซ ยน 15. ห องสม ดม ช ว ต โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง ห องสม ดม ช ว ต เป นแหล งเร ยนร ท ท นสม ย ด วยการจ ดและ ตกแต งห อง ด วยส ส นและว สด ท ท นสม ย 16. Home theater 3D tutor on demand โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ได สร าง Home theater 3d tutor on demand เพ อส งเสร มการเร ยน การสอนท ท นสม ย และใกล เค ยงก บความจร งมากท ส ด ห องเร ยนพ เศษ ICT Classroom น กเร ยนท ได ร บค ดเล อกเข าเร ยนห อง ICT Genius ค อน กเร ยนช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks