แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 26 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงสร างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 2 ข อม ลพ นฐาน 3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 8 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 12 บทท 3 บ ญช สร ปโครงการเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ บทท 5 การบร หารแผน / โครงการและงบประมาณ 46 ภาคผนวก ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ท 468/2556 บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นหน วยงานทางการศ กษา ท อย ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 37 ของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษา พ.ศ.2546 ด งน ก. ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (มาตรา 36) ข. ม อ านาจหน าท เก ยวก บการศ กษาท ก าหนดไว ในกฎหมายน ( พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ) และกฎหมายอ นและ ค.ม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐาน การศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งจ ดสรร งบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบและก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ดและพ ฒนาการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กร หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะ ส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งาน อ นตามท มอบหมาย ข อม ลพ นฐาน 3 ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 รายการ จ านวน 1. โรงเร ยนท งหมด 138 โรง 1 สาขา อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท 4 5 โรง อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท โรง ประถมศ กษาป ท 1 ประถมศ กษาป ท 6 1 โรง อน บาล 1 ม ธยมศ กษาป ท 3 16 โรง 2. น กเร ยนท งหมด 33,852 คน ก อนประถมศ กษา 6,285 คน ประถมศ กษา 26,246 คน ม ธยมศ กษาตอนต น 1,321 คน 3. ห องเร ยนท งหมด 1,455 ห อง ก อนประถมศ กษา 341 ห อง ประถมศ กษา 1,060 ห อง ม ธยมศ กษาตอนต น 54 ห อง 4. ขนาดโรงเร ยน ขนาดเล ก (นร คน) 35 โรง ขนาดกลาง (นร คน) 96 โรง ขนาดใหญ (นร ,500 คน) 7 โรง ขนาดใหญ พ เศษ (นร. 1,501 คนข นไป) 1 โรง 5. บ คลากรในสถานศ กษา 2,852 คน ผ อ านวยการโรงเร ยน 121 คน รองผ อ านวยการโรงเร ยน 15 คน คร ผ สอน 1,617 คน พน กงานราชการ 485 คน ล กจ างประจ า 81 คน ล กจ างช วคราว 269 คน ว ทยากรอ สลาม 264 คน 6. บ คลากรในส าน กงาน 108 คน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 คน รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 11 คน ศ กษาน เทศก 17 คน บ คลากร 38 ค (2) 62 คน คร ช วยราชการ 5 คน ล กจ างประจ า 8 คน ล กจ างช วคราว 4 คน ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 ผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (NT) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ตารางท 1 ข อม ลโรงเร ยนเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ ท ระด บ จ านวน น กเร ยน ความสามารถ ด านภาษา คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านค านวณ คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านเหต ผล คะแนนเฉล ย ร อยละ รวม คะแนน เฉล ยร อยละ ประเทศ 496, เขตพ นท 3, โรงเร ยน 1 โรงเร ยนบ านปะกาฮะร ง โรงเร ยนบ านเตราะห ก โรงเร ยนบ านราวอ โรงเร ยนบ านร สะม แล โรงเร ยนบ านจะร ง โรงเร ยนบ านท าส โรงเร ยนบ านลางา โรงเร ยนว ดศร ส ดาจ นทร โรงเร ยนบ านท าชะเมา โรงเร ยนบ านดอนนา ผลการสอบประเม นค ณภาพระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช น ประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ตารางท 2 ข อม ลเปร ยบเท ยบโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ยร อยละส งกว าระด บประเทศ 8,7 กล มสาระการเร ยนร ล าด บ การ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท งาน รวมเฉล ย ระด บประเทศ อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม ตารางท 3 ข อม ลโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท 1 อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม บ านท ง บ านท าข าม บ านเกาะหม อแกง ประชาอ ท ศบ านโคกม วง พระราชด าร ศ นย คร ใต จ งหว ดป ตตาน บ านควนค หา บ านปะกาล อสง บ านหนองแรต การ งาน รวม เฉล ย ตารางท 4 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร (ระด บศ นย เคร อข ายค ณภาพ) ล าด บ ท ศ นย เคร อข าย ค ณภาพ จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป การ งาน รวม เฉล ย ระด บประเทศ 772, ระด บส งก ด 531, ระด บจ งหว ด 8, ระด บเขตพ นท 4, ชลาล ย ทว พ ฒน ธาราม ตร อน บาลป ตตาน พ ก ลทอง ว งพญาหนองจ ก ส วรรณากร ยาบ คอลอ ป ย ด เม องป ตตาน ยะหร งแหลมทราย ค ร ชล ตารางท 5 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท โรงเร ยน จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ กษา ศ ลปะ การ งาน รวม 8 สาระ ระด บประเทศ 754, ระด บส งก ด 574, ระด บจ งหว ด 9, ระด บเขตพ นท เม องป ตตาน ช นชนบ านกะม ยอ บ านตาหมน บ านคาโต บ านหนองแรต บ านน าบ อ บ านเกาะเปาะ บ านต นหยงเปาว บ านบ ด บ านมะปร ง บ านบางท น บ านน าด า บ านฝาง บ านบากง บ านคอลอต นหยง บ านท าน าตะว นออก นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา 1. เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยนสามารถค ด ว เคราะห เร ยนร ด วยตนเอง อย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยนการสอนในโลก ย คใหม และการพ ฒนาคร ระบบการ ทดสอบ การว ดและประเม นผล โดยจะเร มจากว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาต างประเทศ 2. ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร จ านวนการผล ตท สอดคล องก บความต องการ ม ความร ความสามารถในการ จ ดการเร ยนการสอนในโลกย คใหม พ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด แลระบบสว สด การคร เพ อขว ญและก าล งใจ 3. เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการปฏ ร ปการเร ยนร สร างมาตรฐานการเร ยนการสอน และพ ฒนาคร การพ ฒนาเน อหาสาระ เพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล ผล กด นกรอบค ณว ฒ ว ชาช พตามกรอบ ค ณว ฒ แห งชาต มาใช ก าหนดท กษะ ความร ความสามารถให สอดคล องก บความต องการของผ ใช เพ อการม งานท า ม ความก าวหน า และม ค าตอบแทนตามท กษะ ความร ความสามารถ ม มาตรการจ งใจให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษาในล กษณะ ทว ภาค เพ อเพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษามากข น 5. ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน มากกว าการขยายเช งปร มาณ ว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรมและเทคโนโลย จ ดอ นด บสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อเป นเคร องม อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน และการจ ดสรรทร พยากร อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก 6. ส งเสร มให เอกชนและท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน นการศ กษามากข น โดยร ฐก าก บ ควบค มเท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 7. เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพ ให ประชาชนท กกล ม โดยร ฐก าก บควบค ม เท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 8. ให ความส าค ญก บการพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต ให สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม อ ตล กษณ ตามความต องการประชาชนในพ นท โดยให ความส าค ญก บความปลอดภ ย การสร างขว ญก าล งใจให ก บน กเร ยน คร และ บ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นองค กรหล กข บเคล อนการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ส มาตรฐานสากล พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยนบนพ นฐานของความเป นไทย กลย ทธ จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งก าหนด กลย ทธ ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 6 กลย ทธ ด งต อไปน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks