มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช - PDF

Description
1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน โดยการเข าส ระบบด วยโปรแกรม Web Browser เช น (Internet Explore, FireFox, Safari หร อ Google Chrome เป นต น หล งจากน!นให พ มพ ท Mอย เว บไซต (URL) เป น ด งร ปท M 1 ร ปท + 1 แสดงการเข า ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงานด วย Web Browser 2. เล อกเง Mอนไขการค นหาแบบประเม นตามสล ปรห สย นย นการเข าร วมประเม นท Mท านได ร บ ด งร ปท M 2 ซ Mงด านหน าสล ปจะระบ ช Mอแบบประเม น กล มประเม น และคณะ(ในกรณ ท Mเป นการประเม น คณบด ) จากน!นให ท านการเล อกร ปแบบการประเม น และเล อกกล มผ ประเม นให ถ กต อง ซ Mงม รายละเอ ยดด งต อไปน! แบบสอบถามในการประเม นค ณภาพการบร หารงานน! จะประกอบได ด วย การประเม น ค ณภาพการบร หารงานของอธ การบด และการประเม นค ณภาพการบร หารงานของ คณบด ด งร ปท M 3 2 ร ปท + 2 แสดงสล ปรห สย นย นการเข าร วมประเม น ร ปท + 3 แสดงการเล อกเง Mอนไขการประเม น 2.1 ในกรณ ท +เล อกร ปแบบการประเม นเป นการประเม นค ณภาพการบร หารงานของ อธ การบด ระบบจะให ท านเล อกกล มผ ประเม น ซ Mงม อย ด วยก น 6 กล มประกอบด วย (1) คณบด /รองอธ การบด, (2) ผ อ านวยการส าน ก/สถาบ น/กอง, (3) อาจารย ผ สอน, (4) บ คลากรสายสน บสน น, (5) ผ แทนน กศ กษาในองค การน กศ กษา และ (6) ผ แทน ศ ษย เก าในสมาคมศ ษย เก า ด งร ปท M 4 3 ร ปท + 4 แสดงการเล อกกล มผ ประเม นคณะภาพการบร หารงานของอธ การบด ท!ง 6 กล ม 2.2 ในกรณ ท +เล อกร ปแบบการประเม นเป นการประเม นค ณภาพการบร หารงาน ของคณบด ระบบจะให ท านเล อกคณะ และกล มผ ประเม นซ Mงอย ด วยก น 6 กล ม ประกอบด วย (1) อธ การบด /รองอธ การบด, (2) ประธานหล กส ตร, (3) อาจารย ผ สอน, (4) บ คลากรสายสน บสน น, (5) ผ แทนน กศ กษาในสโมสรน กศ กษา และ (6) ผ แทนศ ษย เก าจากสมาคมศ ษย เก า ด งร ปท M 5 ร ปท + 5 แสดงการเล อกคณะ และการเล อกกล มผ ประเม นคณะภาพการบร หารงาน ของคณบด ท!ง 6 กล ม 4 3. หล กจากเล อกเง Mอนไขร ปแบบการประเม น คณะ และกล มผ ประเม น เร ยบร อยแล ว ให ท านกดป ม ด งร ปท M 6 ร ปท + 6 แสดงการค นหาแบบประเม น 4. หล งจากน!นระบบจะแสดงแบบประเม นท Mได จากการค นหาจากเง Mอนไข ด งร ปท M 7 และให ท านท า การคล bกเล อกท Mแบบประเม นน!นๆ เพ Mอไปย งแบบประเม น ร ปท + 7 แสดงแบบประเม นท Mได จากการค นหา 5 5. เม Mอท านท าการคล bกท Mแบบประเม นจะปรากฏด งร ปท M 8 ให ท านใส รห สย นย นการกรอก แบบสอบถามท Mได ร บจากสล ปรห สย นย นการเข าร วมประเม น จากน!นให กดป ม ด าเน นการต อ ร ปท + 8 แสดงการกรอกรห สย นย นการกรอกแบบสอบถาม 6. ถ าท านกรอกรห สย นย นการกรอกแบบสอบถามถ กต องและตรงก บแบบสอบถามน!นๆ ระบบจะ แสดง ช Mอแบบประเม น และค าช!แจง ด งร ปท M 9 จากน!นให กดป ม ต อไป ร ปท + 9 แสดงแบบสอบถาม และค าช!แจง 6 7. จากน!นระบบจะแสดงแบบประเม นเป นตามข อค าถามเป นด านๆ ด งร ปท M 10 ให ท านเล อกระด บ ความพ งพอใจตามความเหมาะสมให ครบท กข อ เม Mอเสร จแล วให กดป มถ ดไปเพ Mอไปย งข อ ค าถามด านอ Mนๆ ส าหร บในกรณ ท Mท านต องการพ กการประเม นช Mวคราวท านสามารถกดป ม ท าต อ ภายหล ง จากน!นระบบจะท าการบ นท กค าระด บความพ งพอใจในข อท Mท านได ท าการประเม น แล ว และกรณ ท Mท านต องการออกจากแบบสอบถามเพ Mอท าการประเม นในภายหล ง หร อต องการ ลบการท าแบบสอบถามในกรณ ท Mต องการแก ไขระด บความพ งพอใจใหม ให ท านกดป ม ออกและ ลบการท าแบบสอบถาม ร ปท + 10 แสดงแบบประเม นแต ละด าน 8. จากน!นเม Mอท านท าแบบประเม นครบท กด านแล ว ระบบจะแสดงข อค าถามแบบแสดงความ ค ดเห น ซ Mงจะเป นข อค าถามในตอนส ดท าย ท านสามารถพ มพ ค าตอบเพ Mอแสดงความความ ค ดเห นได ตามความค ดเห นส วนต ว และระบบจะสงวนความค ดเห นน!ไว เป นความล บ ด งร ปท M 11 จากน!นให ท านกดป ม ซ Mงเป นข!นตอนส ดท ายของการท าแบบประเม น 7 ร ปท + 11 แสดงข อค าถามแบบแสดงความค ดเห น และการส งแบบประเม น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks