. ن ا ر ه ت ی ئ ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د - - PDF

Description
ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ص ص ه ط س و ت م ه ر و د ن ا ر ب د ت ق ال خ و س ر

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 25 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ص ص ه ط س و ت م ه ر و د ن ا ر ب د ت ق ال خ و س ر ا د م ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ر د ن ا و د ن ا ت س ر ه ش 1 د م ح م ا ق آ د ا و ج ه د ک چ ر ب ه ر ت ا م ح و ق و ش ت ه ک د ن ر ا د د ک أ ت ه ت ک ن ن ا ر ب ا ه ن ا م ز ا س ر د ت ق ال خ ه ن م ز ر د ه ت ف ر گ صورت پژوهشها ه ب ن ا ر ب ه ر ت ق و د و ش ق و ش ت و ن ا ه ر ا ت ف ر و د ا ق ع ه ک د و ش م ث ع ا ب م ک ز ا س م س ر ن ا م ز ا س ع ب ا ن م ر ا ت خ ا د ا ز آ س ر ر ب ف د ه ا ب ش ه و ژ پ ن ا. د ن ک م ا د پ ش ر ت س گ ن ا ن آ خالق مهارتها د ن ه د ت م ه ا ن ا د ن م ر ا ک ا ه ز ا ن و ت ا س ا س ح ا ش ه و ژ پ ش و ر. ت س ا ه د د ر گ ا ر ج ا ه ر د ن ا و د ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م ع ط ق م ن ا ر ب د ت ق ال خ و ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر ه ل ک ل م ا ش ر ا م آ ه ع م ا ج. د آ م ر ا م ش ه ب گ ت س ب م ه ع و ن ز ا و د ر ب ر ا ک ق ق ح ت ع و ن و ت س ا ش ا م پ ف ص و ت ر ض ا ح ز ( ر ف ن ن شامل آن ر ا م آ ه ن و م ن و ه ط س و ت م ع ط ق م د ر م و ن ز ن ا ر ب د سبک 0 سوال ا ه ق ب ط ر گ ه ن و م ن ه و ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب که ) مرد و ه م ا ن ش س ر پ و LBDQ ر ب ه ر 3 ه م ا ن ش س ر پ ش ه و ژ پ ن ا ر د ت ا ع ال ط ا گر اندازه ر ا ز ب ا. د ن ا شده انتخاب ب ر ض و ل ق ت س م ت ( ل ل ح ت و ف ص و ت صورت دو ه ب ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت. د ن ش ا ب م پ س د ن ر ت ق ال خ ل ا و س 0 5 و م ق ت س م ه ط ب ا ر ن ا ر ب د ت ق ال خ و ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ن ب ه ک د ا د ن ا ش ن ا ه ه ت ف ا ا ه ه ت ف ا. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ) گ ت س ب م ه ن ا ر ب د خالقت و ت س ن ج ب س ح ر ب ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ن ب ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ت و ا ف ت ن ن چ م ه. د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ر ب ن ا ر د م ر ب ه ر سبک گفت متوان ه د م آ ت س د ه ب ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب گر نتجه و ث ح ب. د د ر گ ن ه د ه ا ش م د ر م و ن ز. د ر ا د ر ث أ ت ن ا ر ب د ت ق ال خ. ش ر و ر پ و ش ز و م آ ن ا ر ب د ت ق ال خ ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ا: ه ه ژ ا و د ل ک /01/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د /52/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ 1 ن ا ر ه ت ئ ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ه ا گ ش ن ا د ش ز و م آ ت ر د م ر ت ک د و ج ش ن ا د - (. ) ص بوو ) س ر ه ن ا ت س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 1 ه م د ق م و ع س و ت ال و ح ت د ا ج ا و ت ف ر ش پ ت ا ب ج و م ف ل ت خ م ا ه ه ن م ز ر د ر و آ ن ف و م و ل ع ه ن ه پ ش ر ت س گ ا ن د ر د ت ف ر ش پ د ن و ر ن ا ا ه د ر و آ ه ر ز ا ک ت ر د م و ت س ا ه ت خ ا س م ه ا ر ف ر ض ا ح ن ر ق ر د ا ر جلوگر و ا ه ن ا م ز ا س ر و م ا ه ن ه ب صحح هدات ا ر ب ه ک جهان ددگاه ن ا ر و ه ظ. ت س ا ز و ر م ا ا ر ه ن م ز د ش ا ب م ر ث ؤ م و ا ر ا ک ت ر و ص ه ب ت ر د م ه ب ز ا ن سازمان سرماه و ژ ر ن ا ن ت ف ر ر د ه ه ب ز ا م ا ج ن ا و ت ر د م ن ا ص ص خ ت م و س ز ا ع و ن ت م ا ه ش ر گ ن و ا ه ه ا گ د د ن و د ت و و ح ا ر ط ا ر ب ع ا م ت ج ا ر ک ف ن و گ ا ن و گ ل ا ه ت ف ر ش پ ز ا غ آ و ل و ح ت ز ا س پ. ت خ ا س م ه ا ر ف د د ع ت م ت ا ق ق ح ت ضرورت ک ن ا و ن ع ه ب ن آ ت و ا ف ت م ا ه ه و ش و ا ه و گ ل ا ر ب ه ر ع و ض و م جهان واقتصاد گ ن ه ر ف ر ا ت ف ر م و ل ع ن ا ر ک ف ت م. ت ف ر گ ر ا ر ق ر م ا ن ا ص ص خ ت م و ن ا د ن م ش د ن ا ه ج و ت د ر و م ش پ ز ا ش ب ع ا م ت ج ا که طور ه ب. د ن ا ه د ا د ر ا ر ق ث ح ب د ر و م ف ل ت خ م د ا ع ب ا ز ا ا ر ر ب ه ر م و ه ف م 1 ر ب ه ر 4( ( ل د گ و ت س ا ف ا د ه ا ا ف د ه ه ب ب ا ت س د ت ه ج ش ال ت ه ک د ن ا د م د ر ف و ه و ر گ ا ه ت ل ا ع ف ر د ذ و ف ن د ن ا ر ف ا ر ن ع م ت ع ق و م ر د ص خ ش م ص 3 2 ر ب گذار تأثر ل م ع ا ر ر ب ه ر 0( ( ر گ ا و 1( ( ن س د م. د ش ا ب د ن ن ک م ش ال ت گروه هدفها ه ب ن ت ف ا ت س د ا ر ب ل ا م ت و ه ق ال ع و ر ز ا ه ک ا گونه به افراد و. ) ص محمد و ش خ ب ر و ن ( د ن ن ک م ف ر ع ت 4 و ن ا ر گ د ر د ذ و ف ن د ن ا ر ف ا ر ر ب ه ر و و ب ت س ا ه د ر ک ف ر ع ت ن ا م ز ا س ا ه ف د ه ق ق ح ت ت ه ج ر د ر گ د ک ا ب ر ا ک م ه ا ر ب ن ا ن آ ن ت خ گ ن ا ر ب د ا ر ف ا ه ک ر م ت س م و م ئ ا د ر ا ت ف ر ا ه و گ ل ا ز ا ت س ا ت ر ا ب ع م ه ر ب ه ر ک ب س د ن و ش م ک ر د ر گ د د ا ر ف ا ه ل س و ب و د ن ا م ن م ه د ا ف ت س ا ن آ ز ا ن ا ر گ د ه ل س و ه ب و ا ب ر ا ک م ا گ ن ه د ر ا چ ن ال ب ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ر د م ن ا م ز ا س ف ا د ه ا ق ق ح ت ا ر ب س پ. ) د ن ر گ م ر ا ک ه ب ا ر ا ه ه و ش ا ک ب س د و خ ق ال خ ا ت ا ص و ص خ ن ن چ م ه و ن ا م ز و ن ا ک م و س ز ا ر ب ه ر سبکها اتخاذ ه چ ن ا ن چ. د ر ک د ه ا و خ ا د پ ق ق ح ت ن ا م ز ا س ف ا د ه ا أ ن ق سازگارباشد موجود سازمان موفقتها ا ب ن ا ر د م 1 Stogdill 2 Medson 3 Egri 4 Bovee. 5 Herscy &Blanchard. (. ) ص م ش ا ه 1 1 د م ح م ا ق آ / س ر ا د م ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر س ر ر ب ن د ن ا س ر م ا ج ن ا ه ب ا ر ب ن ا ن ک ر ا ک ه م ه ا ه ش ال ت ت ا د ه ت ه ج ر د ا ر ر س م د ا ب ر ث ؤ م ر ب ه ر ف ا د ه ا ن ا م ر د د و ج و م ل ا ص ت ا حلقه است ن ک م م ر ب ه ر د و ج و ن و د ب. د ر و آ م ه ا ر ف ن ا م ز ا س ف ا د ه ا ک ر ب ه ر ن ا ر ب ا ن ب. ) 8 3 ص 5831 دگران و نورائ ( شود گسخته ا ضعف سازمان و د ر ف ر ب ه ر ا ه ه و ش ه ب ک ت م ن ا م ز ا س ر و ه ر ه ب و د د ر گ م ب و س ح م ن ا م ز ا س ر ه ل ص ا ا ه د ن ا ر ف ز ا ف ا د ه ا ه ب ل ن ا ر ب ن ا م ز ا س ر ه ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح د د ع ت م ت ا ع ل ا ط م. د ر ا د گ ت س ب ن آ ن ا ر د م. د ر ا د م ز ال ا ر ت ر د م و ر ب ه ر ز ا ص ا خ ا ه ه و ش ا و ه و ش د ا ع ب ا ر د و ا ن و م ا ر پ ط ح م و ن ا س ن ا گ د ن ز ه ک م ن ک م گ د ن ز ر ص ع ر د ا م ر گ د و س ز ا ب و ن و گ م ه ا ن ل ئ ا س م ا ب ر ش ب ع م ا و ج د ر و خ ر ب. ت س ا ر غ ت ل ا ح ر د ه د ن ا ز ف ت ع ر س ا ب ن و گ ا ن و گ ب و خ ا ر ب ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ه د ر ک ب و ل ط م ا ه ل ح ه ا ر ن ت ف ا ه ب د ن م ز ا ن ا ر ا ه ن آ ر ا م ش و گر تصمم ل ال د ت س ا ب ا خ ت ن ا چون بالفعل ا ه ا ن ا و ت ن ت ش ا د ن ا م ز و ر ص ع چنن در ن ت س ز ا ه ن ه ذ ش ر و ر پ و شناسا طرق ز ا ا ه ن ت ا ه توانا چنن اجاد. ت س ا ضرورات از ه ل ئ س م ل ح د ن ن ا و ت م ن د و ج و م ت ن س ا ه ش و ر و م ت س س ا ب ش ز و م آ م ا ظ ن ا م ر و ش ک ر د. د ش د ه ا و خ ر س م ق ال خ ا ر د ا ر ف ا د ن ا و ت ب د ا ب ش ز و م آ ر ص ع ن ن چ ر د ه ک ل ا ح ر د. د ه د ب ر ض ا ح ل ئ ا س م ه ب ر و خ ر د خ س ا پ ت ال و ح ت و ت ا ر غ ت ا ب د ر و خ ر ب ا ر ب د ا ب ا م ن ا ن ا و ج. د ز ا س ه د ا م آ د ر ف ل ئ ا س م ه ب و گ خ س ا پ ا ر ب ه ب ا ن د ر د ع ا م ت ج ا و ه ن ا ر و ا ن ف ت ا ر غ ت ه ک ن ا ر و د. د ن و ش ه د ا م آ د ن د ن و پ م ع و ق و ه ب ه ک ع ر س و ل و ح ت د ا ب ت س ا گرفته پش ا م کنون آموزش ا ه ه م ا ن ر ب ز ا ت د ش ش ز و م آ م ا ظ ن ر د ن و گ ر گ د ل و م ش م م ر و آ د د پ ت ا ر غ ت ن آ ا ه ش و ر و ام ظ ن ن ا ر د م ن ا و ت ن ر گ ا. م ر ذ پ ب ا ر د و خ ر و ش ک ت ش ا د خواهد باز ن د ر ک ق ل خ و ن د ر و آ د د پ د ل و ت ز ا ا ر ا م ن د ش ه ن ه ک ن ا و د ش خواهم کهنگ ا ر ب س ا ن م ر ت س ب ه ک ت س ا ن آ م ز ل ت س م ل م ا ه ح ر ط م ا م ت د ن ن ا م ه ش ز و م آ ا ه ر و آ و ن ر د ت ق ف و م م ظ ع ن و گ ر گ د ن ا ر د د ا ب ن جامعه. گرند صورت تر ن ا و ر ت ا ر غ ت ا ت سازم فراهم ت ال و ح ت ا ر ب ه ا گ آ ن آ ز ا و د ن ن ک ت ل ا خ د ر و آ و ن ر م ا ر د د ا ب ه م ه. د ن ک گ ن ا گ ب س ا س ح ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ م ا ظ ن د ن ر ا د ر ت م ه م ه ا گ ا ج ا ه ه د ا و ن ا خ و ل ص ح ت ن ا ر و ا ش م ن ا ر د م ن ا ر گ ا ر ف ه ا گ آ ن ا ر د. د ن و ش ن ا و ن ع ه ب ز ن ن ا ر ب د و ن ا م ل ع م ش ق ن. د ب ل ط م ا ر ا ه ن آ ه م ه ت ک ر ا ش م ه ن م ز ن ا ر د ت ق ف و م ا ر ز و ا و ت ح م ف ا د ه ا ر د ر غ ت ه ن و گ ر ه. ت س ا ح ض ا و و ه ت س ج ر ب ال م ا ک ن و گ ر گ د ن ا ا ر ج ا ن ال م ا ع ت 2 ع ا س ر ا ز ه ن ا ت س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 1 ر م ث ر م ث م ن ا ر ب د و ن ا م ل ع م ش ر گ ن ر د ر غ ت ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ن و د ب ش ز و م آ ا ه ه م ا ن ر ب ر ا ت خ ا س ش ز و م آ ن ا و ن ع ه ب ن ا م ل ع م ن ع تغر ل م ا و ع گرفتن نظر ر د ن و د ب ت ا ر غ ت به ن ت س ب ل د. د و ب د ه ا و خ ن ز ا. د ن ک م ن ل ص ا ح ت ف ر ش پ ن ا ر گ ا ر ف ه ب ن ا ج ه م ه د ش ر د ن ا ر ف ن ا گ د ن ن ک ل ه س ت و ن ا گ د ن ه د ه ب ت ب س ن ن ا م ل ع م ر د ش ن ب و ش ر گ ن د ا ج ا ر ب ز ک ر م ت ه ن م ز ن ا ر د ه ج و ت د ر و م ا ه ه ل و ق م ن ر ت م ه م. ت س ا ه ن و گ ر گ د 1 ه ب ت ق و ن ا م ل ع م ه ب ا ه ش ه و ژ پ م ل ع و د ن ن ک ه ج و ت ن ا ص ص خ ت م و ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ن و گ ن آ ا ر خود نقش حققت در د ن ه د م ا ج ن ا ا ه ن آ ا ن ب م ر ب ا ر خود فعالتها و گرها تصمم ز ا ش ب م س ر ر و ط ه ب و ا م ق ت س م ه ک د ن ت س ه ن ا س ک ا ه ن ت ن ا م ل ع م. د ر ک د ن ه ا و خ ا ف ا د ش ا ب د ا ب ه ک ن ا ز ا. د ن ن ک م ش ال ت ش ر و ر پ و ش ز و م آ ر د ر و ش ک ن ا ز ا س ه د ن آ ت ب ر ت ا ر ب ل ا س ر د ش ب ا ر م ه م ن ا ه ب ن ت خ ا د ر پ ش ز و م آ طرحها اجرا ر د ن ا ن آ ش ق ن و ن ا م ل ع م ه ج و ت و ه ا گ آ و ر د. ن ک م ر ت ر ذ پ ه ج و ت ا ر ه ر ا ب ن ا ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س و ر ت ت م ه ا ا ب ش پ ز ا ن ا ر د م ت ر د م سبکها بن ه ط ب ا ر س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب 7831( ( جهرم پما ه و ک ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا خالقت با ت ر د م سبکها بن ه ک د ا د ن ا ش ن جهرم شهرستان متوسطه س ر ا د م ن ا ر ب د خالقت و س ر ا د م ر د ن ن چ م ه. ت س ا د ر م ن ا ر ب د ز ا ر ت ش ب ن ز ن ا ر ب د ر د ه ط ب ا ر ن ا و د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ن ا ر ب د ر ش ب و ض ف. ت س ا ه د و ب ت ک ر ا ش م و ت ر و ش م ک ب س ج ا ر ت ر د م ک ب س ه ن ا ر ت خ د ه ط س و ت م ن ا ر ب د خالقت بر ت ن س و ت ک ر ا ش م ت ر د م سبکها تأثر س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر د ) ( ه ر ا ش ا ن ا ر ب د ت ق ال خ و ت ر د م ک ب س ر ا د ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ه ب ه ا ش ن ا م ر ک ر ه ش ا ه ن ا ت س ر ب د و ر ر ب د ر م ن ا ر د م ه ب ت ب س ن ر ت ش ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ر ا د ن ا ن ز ن ا ر د م که مکنند د ک أ ت و د ن ن ک م ه ب و ه ن ا ت س و د و صممانه رابطه ا ر ا د که مدران و د ن ش ا ب م خود همکاران ت ق ال خ ن ا ت س د ر ز ز ا ه ل م ج ن ا ر ب د د و خ ه ق ال ع د ن م د ن ت س ه ن ا ر ب د ا ه ن آ ا ر ا د ز ا ر ا ت خ ا ض و ف ت ت ق ال خ ر ت ش ب ن ب ط ا ب ت ر ا س ر ر ب ن ا و ن ع ت ح ت 7( ( ن ا ر گ د و ر و ف غ ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا. د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ن ب ر ا د ن ع م گ ت س ب م ه ه ک د ه د م ن ا ش ن ن د ب ت ب ر ت ن ا م ل ع م ت ق ال خ ا ب ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ه ب ر ب ه ر ک ب س ه ک د ا ز ف ا م ه د ن ر ا گ ن د ر ا د د و ج و ن د ب ت ب ر ت ن ا م ل ع م ت ق ال خ و ر ب ه ر ک ب س ر ا ذ گ ر ث أ ت د ا ر ف ا ت ق ال خ ر ب م ق ت س م ر غ و م ق ت س م ر و ط ه ب ه د ن ن ا ز گ ن ا ر ب و ه د ن ن ک ل ه س ت ل م ا ع ن ا و ن ع ر ب ن ا م ل ع م ه ب ت ق ال خ ش ز و م آ ر ث أ ت س ر ر ب ه ب ه ک ق ق ح ت ر د 0( ( ه ر ا ص ع و ن ه ک ر ا ش ف ا. ت س ا ه ک د ن ا ه ت ف ا ت س د م ه م ن ا ه ب د ن ا ه ت خ ا د ر پ خراسان استان ا د ت ب ا ل و ا ه ا پ ن ا ز و م آ ش ن ا د ت ق ال خ 3 1 د م ح م ا ق آ / س ر ا د م ن ا ر د م ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر س ر ر ب ل و ا ه ا پ کودکان خالقت مزانرشد د ن ا ه د و ب ه د د ت ق ال خ ش ز و م آ ن ا م ل ع م م ل ع ت ت ح ت که ابتدا ر د )4831( ق ط ن م. ت س ا ر ت ش ب د ن د و ب ه د د ن خالقت آموزش شان معلمان که کودکان به ت ب س ن ال و ا ه ک د س و ن م ت س ا ه ت خ ا د ر پ» ن ا ر ا س ر ا د م ر د ش ز و م آ ا ه ر و آ و ن س ر ر ب به» ه ک ق ق ح ت ر ب ا ت د م ع س ر ا د م ر د د و ج و م ا ه ر و آ و ن م ک ن آ ر د ط ح م ت ا ن ا ک م ا ن ز و ه ک ت س ا ا ه ر و آ و ن س ا س ا د ن ت س ه ا ه ر و آ و ن س ر ا د م ح ط س ر د ن ا م ل ع م شده مالحظه ش ز و م آ ا ه ر و آ و ن ن ا ث ر د ت س ا ط ا ب ت ر ا س ر ر ب «ن ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر د. ) ( ه د ا ز ل ع. د ن ت س ن ر ا د ر و خ ر ب ر ا س ب گ د چ پ ز ا ه ک ر ا ت خ ا س ه ک ز ا ن ا م ز ا س ن ب س ر ا د م ا ب ن ا ز م ه ز گ ن ا ر و آ و ن ن ا ر ب د ا ه ن ا ت س ر ب د ه ن ا ر ت خ د ه ح ا ن ک ر ه ش ه ط ب ا ر ن ا ر ب د ر و آ و ن ه ز گ ن ا و س ر ا د م ن ا م ز ا س ر ا ت خ ا س ن ب ه ک ت س ا ه د س ر ه ج ت ن ن د ب ارومه«ن ا ر ب د ه ز گ ن ا ن ا ز م ا ب ت ال ص ح ت و ه ق ب ا س ن س ت ص خ ش ا ه گ ژ و ن ب ن ن چ م ه و. د ر ا د د و ج و س ر ر ب ه ب ه ک د و خ ق ق ح ت ر د ) 2831 ( گودرزنژاد. گردد مشاهده ر ا د ن ع م ت و ا ف ت ر و آ و ن ا ر ب ن ا د م ه ن ا ت س ر ه ش ه ن ا ر ت خ د ا د ت ب ا ن ا م ل ع م ت ق ال خ ز و ر ب و ن ز ن ا ر د م ت ر د م ک ب س ن ب ه ط ب ا ر ر ا د م ه ف ظ و ت ر د م ک ب س و ر ا د م ه ط ب ا ر ت ر د م ک ب س ن ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ه ج ت ن ت س ا ه ت خ ا د ر پ ب س ا م ه ط ر و پ ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا د. ر ا د ن د و ج و ر ا د ن ع م ت و ا ف ت ن ا م ل ع م خالقت بروز ر د ن ز ن ا ر د م ه ط س و ت م س ر ا د م ن ا ر د م خالقت با ن ا م ز ا س و د ر ف ل م ا و ع ن ب ه ط ب ا ر ن ا و ن ع ا ب ) ( ن ا ر گ د و صورت ان ه ب. د ن ر ث ؤ م د ا ر ف ا خالقت بر ن ا م ز ا س و د ر ف ل م ا و ع که مدهد ن ا ش ن ل ب د ر ا ن ا ت س ر ه ش ل م ا و ع ن ا م ز ا س ک ب س ر ب ه ر ن ا ر د م و ر ا ت خ ا س ن ا م ز ا س ا ب ت ق ال خ د ا ر ف ا ه ط ب ا ر ل م ا و ع ر ث أ ت س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر د 8( ( ن ا ه چ ر س. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م و گ ن ت ا گ ن ت جمله از ن ا م ز ا س ل م ا و ع ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ز ا ر ش ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م ن ا ر د م خالقت بر ن ا م ز ا س. د ش ا ب م ن ا ر د م ت ق ال خ ر ا د ن ع م ه د ن ن ک ن ب ش پ و ه د و ب ر ث ؤ م ن ا ر د م ت ق ال خ ر ب ر ب ه ر ک ب س 1 ت س ن ج ش ق ن ص خ ش ت عنوان» ا ب ش ه و ژ پ ه ع ل ا ط م ا ک ر م آ ر د ا ت س و ن ه ا گ ش ن ا د د ا ت س ا 4( ( س ن ر و ت و ل ک ت ق ال خ ز ا ت م ا ن ب م ه م ت و ا ف ت ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ه ج ت ن و ه د ا د م ا ج ن ا ق«ال خ ر ک ف ت ر د. ) ض ف ز: ا ل ق ن ه ب ( ت س ا ه د ر ک ن ش ر ا ز گ ن ز ا د ر م ا ر ب ت س ن ج ا ه ز ا ت م ا ز ا م ا د ک چ ه 2 خالق رفتار ا ب ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ن و ر د ل ر ت ن ک ه ک د ا د ن ا ش ن خود پژوهش ج ا ت ن ر د 6( ( س ا ر د و ش م ن ا ن ک ر ا ک خالق رفتار ش ا ز ف ا ب ج و م ن ا م ز ا س ر د د ا م ت ع ا ل ب ا ق و ز ا ب ا ض ف و د ر ا د ن ا ن ک ر ا ک 1 Torrance 2 Rice. ) ض ف ن ا ت س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ت ف ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ص. ) ا ه ش ه و ژ پ 1 د ا د ن ا ش ن ) ( و د ر ا پ ر ب ه د د ش ز و م آ ن ا م ل ع م ه ک ن ا ز و م آ ش ن ا د ه و ر گ ر ه ل م ا ش ر ث أ ت ن ا و د ن ر ا د ا ز س ه ب ر ث أ ت ن ا ز و م آ ش ن ا د ت ق ال خ د ر ک ل م ع ر د ه ژ و ه ب ن ا م ل ع م ا ر ب ه ک د ن ک م د ا ه ن ش پ و ا س ا س ا ن م ه ر ب و د و ش م د ع
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks