กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข - PDF

Description
กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 21 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร COMMUNICATION STRATEGIES AND PERCEPTION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THAI BEVERAGE PLC, LTD.(THAILAND) By Miss Chotirat Srisuk A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Business Administration Program in Entrepreneurship Program of Entrepreneurship Graduate School, Silapakorn University Academic Year 2011 Copyright of Graduate School, Silapakorn University บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร อน ม ต ให ว ทยาน พนธ เร อง กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด(มหาชน) เสนอโดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ อาจารย ดร.ธน นท ร ฐ ร ตนพงศ ภ ญโญ คณะกรรมการตรวจสอบว ทยาน พนธ... ประธานกรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พ ท กษ ศ ร วงศ ).../.../ กรรมการ (อาจารย ดร.พรธ ดา ว เศษศ ลปานนท ).../.../ กรรมการ (อาจารย ดร.ธน นท ร ฐ ร ตนพงศ ภ ญโญ).../.../ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารท ศนวงศ ) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท...เด อน... พ.ศ... : สาขาว ชาการประกอบการ ค าส าค ญ : กลย ทธ การส อสาร, การร บร, ความร บผ ดชอบต อส งคม โชต ร ตน ศร ส ข : กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบ ต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน). อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ : อ.ดร.ธน นท ร ฐ ร ตนพงศ ภ ญโญ. 133 หน า. การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษา การให ความหมาย ร ปแบบ กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบโครงการความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR) ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ล กษณะการศ กษาเป นการว จ ยเช งค ณภาพ ท าการเก บรวบรวมข อม ลโดยการว จ ยเอกสาร และการส มภาษณ แบบเจาะล ก (In-Depth Interview) จากบ คลากรในบร ษ ท และผ บร โภคผล ตภ ณฑ ในกล มเบ ยร ของบร ษ ท และใช ว ธ ว เคราะห ข อม ลเช งพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ อตอบ ว ตถ ประสงค การว จ ย ผลการว จ ยพบว า (1) การให ความหมาย: บร ษ ทได ก าหนดความร บผ ดชอบ ต อส งคมไว เป นลายล กษณ อ กษรโดยม งเน นการสร างสรรค ส งท ด ให แก ส งคมและส งแวดล อมด วย การปล กฝ งคนในองค กรและประชาชนท วไปให อน ร กษ และร กษาส งแวดล อม (2) ร ปแบบโครงการ ความร บผ ดชอบต อส งคม: เป นร ปแบบของการบร จาคเพ อการก ศลเป นส วนมากเป น CSR-after-process ค อการร บผ ดชอบต อส งคมท าอย นอกกระบวนการบร ษ ท และเป น Strategic- CSR การท าความร บร บผ ดชอบต อส งคมในเช งร ก (Proactive) ท องค กรสามารถร เร มก จกรรมด วย ต วเองให แก ส งคม (3) กลย ทธ การส อสาร: จ าแนกเป น 2 ประเภท ได แก การส อสารภายในใช การ ส อสารจากบนส ล าง ค อม การถ ายทอดจากผ บร หารระด บส ง ลงส ผ บร หารระด บกลาง ไปถ งผ ปฏ บ ต และการส อสารภายนอกผ านเคร องม อทางการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ(IMC) ได แก ส อ ภาพยนตร โฆษณา ป ายโฆษณา ส อกลางแจ ง ส อส งพ มพ การจ ดก จกรรมพ เศษ การเป นผ อ ปถ มภ ก จกรรม และส อออนไลน (4) การร บร ร ปแบบโครงการความร บผ ดชอบต อส งคม: ผ บร โภคเห นว า การท าโครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ม ว ตถ ประสงค เพ อสร างภาพล กษณ ท ด ให แก บร ษ ท ก จกรรมท ผ บร โภคร บร จะอย ในร ปแบบของการบร จาคส งของหร อส นค าจากบร ษ ท เพ อเป น การช วยเหล อช มชน ซ งโครงการท ผ บร โภคร จ กและสามารถจดจ าได ด ค อ โครงการไทยเบฟ รวม ใจต านภ ยหนาว โดยผ บร โภคร บร ว าโครงการน ด าเน นการโดยการออกไปแจกจ ายผ าห มให แก ผ ประสบภ ยหนาวเป นประจ าท กป ซ งผ บร โภคพบเห นได จาก ส อโฆษณาทางโทรท ศน สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ลายม อช อน กศ กษา... ป การศ กษา 2554 ลายม อช ออาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ... ง : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP KEY WORD : COMMUNICATION STRATEGIES, PERCEPTION, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CHOTIRAT SRISUK : COMMUNICATION STRATEGIES AND PERCEPTION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THAI BEVERAGE PLC, LTD.(THAILAND). THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO,Ph.D pp. The objective of this research were to study meaning, model, communication strategy of Thai Beverage PLC, LTD. (Thailand) s Corporate Social Responsibility (CSR) project and the consumers perception of Thai Beverage PLC, LTD.(Thailand). This research was qualitative research methods: Documentary study and In-depth interviews were applied to analyze in a group of Thai Beverage and beer s consumers, The data was analyzed with descriptive analysis method. The research found that. (1) Meaning: Thaibev had CSR policy was focus on creating something good for society and the environment by cultivate in the organization and outside the organization to protect the environment. (2) model of social responsibility: there had form of donations to charity and CSR-after-process, was responsible out of process of the company and strategic CSR that was proactive CSR. (3) Communication strategies in social responsibility: There are two types of Communication strategies used in CSR of Thai Beverage Company Limited (PCL). First, the Internal communication was top-down communication strategies from senior executives to middle management and then to practitioners. All levels of the personnel had the opportunity to participate in CSR activities of the company. Another was external communications strategy which was Integrated Marketing Communication (IMC), and TV advertising, outdoor media, printed media, event, event sponsorships and online publications. (4) The additional results found that the consumers realized on the CSR that aimed to create a good image for the company. Most activities were in the forms of a goods or merchandise s donation company in order to help community or society. The CSR project that consumers could recognize and memorize mostly is ThaiBev... Against the cold. The consumers perceived the project of blankets distribution to the poor people in every winter of the year by TV advertising. Program of Entrepreneurship Graduate School, Silpakorn University Student's signature... Academic Year 2011 Thesis Advisor's signature... จ สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ... จ ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญตาราง... ญ สารบ ญภาพ... ฎ บทท 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 1 ว ตถ ประสงค... 9 ขอบเขตการศ กษา... 9 กรอบแนวค ดการว จ ย ประโยชน ท ได ร บ น ยามศ พท เฉพาะ วรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดเก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคมขององค กรธ รก จ ความหมายของความร บผ ดชอบต อส งคม องค ประกอบของความร บผ ดชอบต อส งคมท ยอมร บในป จจ บ น ระด บความร บผ ดชอบต อส งคมขององค กรธ รก จ ประโยชน ของความร บผ ดชอบต อส งคมขององค กรธ รก จ แนวค ดเก ยวก บร ปแบบของความร บผ ดชอบต อส งคม แนวค ดเก ยวก บการส อสารภายในองค กร ความหมายของการส อสารภายในองค กร บทบาทและว ตถ ประสงค ของการส อสารในองค การ โครงสร างของการส อสารองค กร ร ปแบบการส อสาร แนวค ดและทฤษฎ การส อสารทางการตลาด ความหมายของการส อสารทางการตลาด ข นตอนการวางแผนการส อสารการตลาด ช บทท... หน า แนวค ดเก ยวก บการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ ความหมายของการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ แนวค ดหล กของการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ หล กการวางแผนการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ เคร องม อการส อสารทางการตลาดแบบบ รณาการ แนวค ดและทฤษฎ การร บร ความหมายของการร บร กระบวนการร บร ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการร บร ของผ บร โภค ค ณล กษณะของการร บร ท ม ผลต อผ บร โภค งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ด าเน นการว จ ย ขอบเขตในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การตรวจสอบความน าเช อถ อของข อม ล การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล ข อม ลท วไปของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) การให ความหมายของโครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ร ปแบบของการด าเน นโครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) กลย ทธ การส อสารโครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) การร บร ร ปแบบโครงการความร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ของผ บร โภค สร ป อภ ปรายผลการว จ ยและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ซ บทท... หน า อภ ปรายผลการศ กษา ข อเสนอแนะจากการว จ ย ข อเสนอแนะเพ อการศ กษาต อไป รายการอ างอ ง ภาคผนวก ประว ต ผ ว จ ย ฌ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ความร บผ ดชอบต อส งคมแบบตอบสนอง กลย ทธ และสร างสรรค จ ดแข งและจ ดอ อนของเคร องม อส อสารการตลาดบางชน ด ค าน ยมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ความหมายความร บผ ดชอบต อส งคมของ บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ร ปแบบความร บผ ดชอบต อส งคมตามแนวค ดของฟ ลล ป คอตเลอร และแนนซ ล ร ปแบบความร บผ ดชอบต อส งคมตามแนวค ดของสถาบ นไทยพ ฒนา ร ปแบบความร บผ ดชอบต อส งคมตามแนวค ดของสถาบ นธ รก จเพ อ ส งคม ร ปแบบความร บผ ดชอบต อส งคมมนแต ละโครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ญ สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 กรอบแนวค ดการว จ ย ระด บความร บผ ดชอบต อส งคมขององค กรธ รก จ พ ฒนาการความร บผ ดชอบต อส งคมขององค กรธ รก จ ร ปแบบการส อสารการตลาดแบบบ รณาการ ร ปแบบของการส อสารแบบ IMC กระบวนการการร บร โครงสร างองค ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โฆษณา โครงการไทยเบฟ...รวมใจต านภ ยหนาว โฆษณาในโครงการเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว รายการบ นท กไทยเบฟ ส อโฆษณาเคล อนท เก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคมของ บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) การเผยแพร ข าวเก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคมของ บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ค ม อเก ยวก บโครงการความร บผ ดชอบต อส งคม บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ส อบนอ นเทอร เน ตของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ก จกรรมเก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคมของ บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) การเป นผ อ ปถ มภ ก จกรรมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) แบบจ าลองผลการศ กษากลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบโครงการความ ร บผ ดชอบต อส งคมของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ล าด บช นของผ ม ส วนได เส ยในระด บต างๆ ท เก ยวข องก บ ความร บผ ดชอบต อส งคม ฎ บทท 1 บทน า ความเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks