ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท. - PDF

Description
ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท.) ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลท วไป เพ อค ดเล อกเป นพน กงาน ทอท. ซ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 13 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท.) ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลท วไป เพ อค ดเล อกเป นพน กงาน ทอท. ซ งต องม ค ณสมบ ต และไม ม ล กษณะต องห ามตามพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสาหร บกรรมการและพน กงานร ฐว สาหก จ พ.ศ.2518 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานสาหร บกรรมการและพน กงานร ฐว สาหก จ (ฉบ บท 4) พ.ศ.2543 (ฉบ บท 5) พ.ศ.2550 และ (ฉบ บท 6) พ.ศ.2550 ระเบ ยบ ทอท. ว าด วย การบรรจ การแต งต ง การพ นสภาพ ว น ย การดาเน นการทางว น ย การลงโทษ และการอ ทธรณ ของพน กงาน พ.ศ.2554 และระเบ ยบ ทอท. ว าด วย การจ าง การแต งต ง การพ นสภาพ ว น ย การดาเน นการทางว น ย การลงโทษ และการอ ทธรณ ของล กจ าง พ.ศ.2554 โดยม รายละเอ ยด ด งน 1. ภารก จของ ทอท. ทอท. เป นร ฐว สาหก จประเภทบร ษ ทจาก ด (มหาชน) ท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ม ว ตถ ประสงค ในการประกอบและส งเสร มก จการท าอากาศยาน รวมท ง ดาเน นก จการอ น ท เก ยวข องหร อต อเน องก บการประกอบก จการท าอากาศยาน ป จจ บ นม ท าอากาศยานท อย ในความร บผ ดชอบ 6 แห ง ค อ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ท าอากาศยานดอนเม อง ท าอากาศยานภ เก ต ท าอากาศยานเช ยงใหม ท าอากาศยานหาดใหญ และท าอากาศยานแม ฟ าหลวง เช ยงราย 2. ค ณสมบ ต ของผ สม คร 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป ม ค ณสมบ ต และไม ม ล กษณะต องห ามท กาหนดไว ในกฎหมายว าด วยค ณสมบ ต มาตรฐานสาหร บกรรมการและพน กงานร ฐว สาหก จ ด งน (1) ม ส ญชาต ไทย (2) สามารถทางานให แก ทอท. ได เต มเวลา (3) ไม เป นบ คคลล มละลาย หร อไม เคยเป นบ คคลล มละลายท จร ต (4) ไม เคยต องคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก ไม ว าจะได ร บโทษจาค กจร งหร อไม เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ หร อพ นโทษหร อพ นระยะเวลา การรอการลงโทษหร อรอการกาหนดโทษ แล วแต กรณ เก นห าป (5) ไม เป นบ คคลว กลจร ตหร อจ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ (6) ไม เคยต องคาพ พากษาหร อคาส งของศาลให ทร พย ส นตกเป นของแผ นด น เพราะร ารวยผ ดปกต หร อม ทร พย ส นเพ มข นผ ดปกต (7) ไม เป นข าราชการซ งม ตาแหน งหร อเง นเด อนประจา รวมท งข าราชการการเม อง ล กจ างของกระทรวง ทบวง กรม หร อทบวงการเม องซ งม ฐานะเท ยบเท า พน กงานส วนท องถ น และสมาช ก สภาท องถ นหร อสภากร งเทพมหานครและผ บร หารท องถ น -2- (8) ไม เป นผ ดารงตาแหน งใดในพรรคการเม อง หร อเจ าหน าท ของพรรคการเม อง (9) ไม เคยถ กไล ออก ปลดออก หร อให ออกจากงาน เพราะท จร ตต อหน าท ม ค ณสมบ ต ท กาหนดไว ในระเบ ยบ ทอท. ว าด วย การบรรจ การแต งต ง การพ นสภาพ ว น ย การดาเน นการทางว น ย การลงโทษ และการอ ทธรณ ของพน กงาน พ.ศ.2554 และระเบ ยบ ทอท. ว าด วย การจ าง การแต งต ง การพ นสภาพ ว น ย การดาเน นการทางว น ย การลงโทษ และการอ ทธรณ ของล กจ าง พ.ศ.2554 ด งน (1) ไม เป นคนไร ความสามารถ หร อคนเสม อนไร ความสามารถ (2) ไม เป นผ ม กายท พพลภาพ เว นแต ความท พพลภาพน นไม เป นอ ปสรรค ในการปฏ บ ต หน าท (3) ไม เป นโรคด งต อไปน ค อ โรคเร อนในระยะต ดต อหร อในระยะท ปรากฏอาการ เป นท ร งเก ยจแก ส งคม ว ณโรคในระยะอ นตราย โรคเท าช างในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจแก ส งคม โรคต ดยาเสพต ดให โทษ และโรคพ ษส ราเร อร ง 2.2 ตาแหน งหมายเลข 1 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง น ต กรอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายก จการเพ อส งคมและกาก บด แลก จการ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 1) 2.3 ตาแหน งหมายเลข 2 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยอาว โส ระด บ 5-6 ศ นย ปฏ บ ต การพ เศษ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 2) 2.4 ตาแหน งหมายเลข 3 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ว ศวกร ระด บ 3-4 ฝ ายกลย ทธ เทคโนโลย สารสนเทศ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 3) 2.5 ตาแหน งหมายเลข 4 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ว ศวกร ระด บ 3-4 ฝ ายระบบสารสนเทศ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 4) 2.6 ตาแหน งหมายเลข 5 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ช างเทคน ค ระด บ 2-4 ฝ ายระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 5) 2.7 ตาแหน งหมายเลข 6 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ช างเทคน ค ระด บ 2-4 ฝ ายส อสารอ เล กทรอน กส (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 6) 2.8 ตาแหน งหมายเลข 7 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท การต างประเทศอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายก จการต างประเทศ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 7) 2.9 ตาแหน งหมายเลข 8 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ทร พยากรบ คคลอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายพ ฒนาระบบงานบ คคล (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 8) ตาแหน งหมายเลข 9 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ทร พยากรบ คคลอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายทร พยากรบ คคล (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 9) 2.11 ตาแหน งหมายเลข 10 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ทร พยากรบ คคลอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายสว สด การและแรงงานส มพ นธ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 10) 2.12 ตาแหน งหมายเลข 11 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ควบค มยานพาหนะ ระด บ 2-4 ฝ ายอานวยการกลาง (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 11) 2.13 ตาแหน งหมายเลข 12 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท บ ญช อาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายบ ญช (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 12) 2.14 ตาแหน งหมายเลข 13 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท บ ญช ระด บ 3-4 ฝ ายบ ญช (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 13) 2.15 ตาแหน งหมายเลข 14 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ว เคราะห อาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายบร หารทร พย ส น (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 14) 2.16 ตาแหน งหมายเลข 15 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ว ศวกร ระด บ 3-4 ฝ ายว ศวกรรมโครงการ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 15) 2.17 ตาแหน งหมายเลข 16 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง สถาปน ก ระด บ 3-4 ฝ ายว ศวกรรมโครงการ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 16) 2.18 ตาแหน งหมายเลข 17 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ช างโยธา ระด บ 2-4 ฝ ายว ศวกรรมโครงการ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 17) 2.19 ตาแหน งหมายเลข 18 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท น รภ ยท าอากาศยานอาว โส ระด บ 5-6 ฝ ายมาตรฐานการบร การท าอากาศยานและการบ น (รายละเอ ยด ตามเอกสารแนบ 18) 2.20 ตาแหน งหมายเลข 19 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการทางาน ระด บ 3 ท าอากาศยานหาดใหญ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 19) 2.21 ตาแหน งหมายเลข 20 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท บร การท าอากาศยาน ระด บ 3 ท าอากาศยานหาดใหญ (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 20) 2.22 ตาแหน งหมายเลข 21 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ช างเทคน ค ระด บ 2-4 ท าอากาศยานแม ฟ าหลวง เช ยงราย (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 21) 2.23 ตาแหน งหมายเลข 22 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท การเง น ระด บ 3-4 ฝ ายบ ญช และการเง น ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 22) ตาแหน งหมายเลข 23 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท การบ ญช ระด บ 3-4 ฝ ายบ ญช และการเง น ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 23) 2.25 ตาแหน งหมายเลข 24 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ปฏ บ ต การท าอากาศยาน ระด บ 3 ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตาม เอกสารแนบ 24) 2.26 ตาแหน งหมายเลข 25 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท บร การท าอากาศยาน ระด บ 3 ฝ ายการท าอากาศยาน ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตามเอกสาร แนบ 25) 2.27 ตาแหน งหมายเลข 26 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง ช างเทคน ค ระด บ 2 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 26) 2.28 ตาแหน งหมายเลข 27 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ว เคราะห ระด บ 3 ฝ ายการพาณ ชย ท าอากาศยานส วรรณภ ม (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 27) 2.29 ตาแหน งหมายเลข 28 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการทางาน ระด บ 3 ท าอากาศยานภ เก ต (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 28) 2.30 ตาแหน งหมายเลข 29 เพ อบรรจ เป นพน กงานในตาแหน ง เจ าหน าท น รภ ยท าอากาศยาน ระด บ 3 ท าอากาศยานภ เก ต (รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 29) 3. ระยะเวลาการร บสม คร ผ สม ครต องย นเอกสารและหล กฐานประกอบการสม ครด วยตนเองผ านทางระบบ Internet ท Website ระหว างว นท 8-26 พฤษภาคม 2557 โดยม ข นตอนการสม ครงานด งน (1) ลงทะเบ ยนสาหร บสมาช กใหม หร อทาการ Login สาหร บบ คคลท สม ครสมาช กแล ว (2) เล อกตาแหน งงานท ต องการสม คร (สามารถสม ครงานได เพ ยง 1 ตาแหน งงานเท าน น) (3) อ านและทาความเข าใจค ณสมบ ต ท วไป และกด Accept เพ อยอมร บ (4) กรอกข อม ลส วนท 1-3 (5) ทาการอ พโหลดข อม ลและเอกสารไปพร อมก น (6) ตรวจสอบข อม ลการสม ครงาน และทาการย นย น (ท งน เม อย นย นแล วจะไม สามารถแก ไข ข อม ลการสม ครงานได อ ก) เพ อให สามารถกดป มเพ อทางานต อด งน (6.1) พ มพ เอกสารการสม คร (6.2) พ มพ ใบ Pay Slip สาหร บจ ายเง น โดยม ค าสม คร จานวน บาท (6.3) นาใบ Pay Slip ไปต ดต อชาระเง นท เคาน เตอร ธนาคารกร งไทย/ธนาคารทหารไทย -5- (7) ผ สม ครสามารถกล บมา Login เพ อตรวจสอบตาแหน งงานท สม ครไว และดาเน นการต างๆ เพ มเต ม ได ด งน (7.1) หากผ สม ครประสงค จะเปล ยนตาแหน งท สม คร โดยต องทาการยกเล กใบสม คร เด มก อน และดาเน นการตามข นตอนสม ครงานใหม ท กข นตอน รวมท งชาระเง นค าสม ครใหม อ กคร งหน ง (7.2) การยกเล กใบสม คร ทอท.ขอสงวนส ทธ ในการไม ค นเง นค าสม ครให ก บผ สม คร ในท กกรณ (7.3) ตรวจใบสม คร(โดยไม สามารถแก ไขได ) หร อพ มพ เอกสารใบสม คร (7.4) Download Pay Slip (7.5) เปล ยนรห สผ าน (7.6) แนบหล กฐานการสม ครอ กคร ง กรณ เอกสารไม ช ดเจน (7.7) ตรวจสอบว าใบสม ครได ม การชาระเง นถ กต องแล วหร อไม (ว นถ ดไปหล งจาก การชาระเง น) 4. ทอท. จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบค ดเล อกทางระบบ Internet ท Website ในว นท 24 ม ถ นายน 2557 เวลา น. หากท านไม ย นเอกสารและหล กฐานประ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks