งานซ อมแซมคานท แตกร าว - PDF

Description
ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น , 527 Taksin Road, Samrae,

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 9 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมเสาใต สระว ายน าท แตกร าว เจ าของโครงการ : BB Learning Center สถานท ต งโครงการ : ถ.ลาดพร าว - ว งห น แขวงลาดพร าว เขตลาดพร าว กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : สระว ายน า ( อาคารสโมสรและส นทนาการ ) 3 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมเพดาน คสล.ท ชาร ดของห อง Boiler, ห องซ กร ด เจ าของโครงการ : โรงแรมฮาร ดอ นท สถานท ต งโครงการ : ถ.ศร นคร นทร ต.บางเม อง อ.เม อง จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : อาคารโรงแรม 4 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซม / ปร บปร งโครงสร างคาน, พ น, เพดาน เจ าของโครงการ : บร ษ ท ประจวบอ ตสาหกรรม จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.แสงช โต ต.ท ามะกา อ.ท ามะกา จ.กาญจนบ ร ประเภทอาคาร : บ านพ กคนงาน 2 ช น จานวน 156 ห อง แผ นท 1 / 3 5 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซม / ปร บปร งโครงสร างคาน, พ น, เพดาน เจ าของโครงการ : บร ษ ท ประจวบอ ตสาหกรรม จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.แสงช โต ต.ท ามะกา อ.ท ามะกา จ.กาญจนบ ร ประเภทอาคาร : บ านพ กคนงาน 2 ช น จานวน 156 ห อง แผ นท 2 / 2 6 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซม / ปร บปร งโครงสร างคาน, พ น, เพดาน เจ าของโครงการ : บร ษ ท ประจวบอ ตสาหกรรม จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.แสงช โต ต.ท ามะกา อ.ท ามะกา จ.กาญจนบ ร ประเภทอาคาร : บ านพ กคนงาน 2 ช น จานวน 156 ห อง แผ นท 3 / 3 ประเภทงาน : 1. งานซ อมเสา คาน พ นแตกร าว 2. งานเพ มกาล งการร บน าหน กของโครงสร างอาคาร เจ าของโครงการ : ธนาคารกร งเทพ จาก ด (มหาชน) สถานท ต งโครงการ : หม บ านก จเจร ญ ถนนกาน นแม น แขวงบางหว า เขตภาษ เจร ญ กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช น ต อเต มเพ ม 2 ช น จานวน 2 ค หา แผ นท 1 / 3 7 ประเภทงาน : 1. งานซ อมเสา คาน พ นแตกร าว 2. งานเพ มกาล งการร บน าหน กของโครงสร างอาคาร เจ าของโครงการ : ธนาคารกร งเทพ จาก ด (มหาชน) สถานท ต งโครงการ : หม บ านก จเจร ญ ถนนกาน นแม น แขวงบางหว า เขตภาษ เจร ญ กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช น ต อเต มเพ ม 2 ช น จานวน 2 ค หา แผ นท 2 / 3 8 ประเภทงาน : 1. งานซ อมเสา คาน พ นแตกร าว 2. งานเพ มกาล งการร บน าหน กของโครงสร างอาคาร เจ าของโครงการ : ธนาคารกร งเทพ จาก ด (มหาชน) สถานท ต งโครงการ : หม บ านก จเจร ญ ถนนกาน นแม น แขวงบางหว า เขตภาษ เจร ญ กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช น ต อเต มเพ ม 2 ช น จานวน 2 ค หา แผ นท 3 / 3 9 10 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมโครงสร าง เจ าของโครงการ : บร ษ ท บ ญเจร ญการทอ จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.ส ขสว สด ต.บางคร อ.พระประแดง จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : โกด งเก บส นค าและพ กอาศ ยส ง 3 ช น แผ นท 1 / 3 11 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมโครงสร าง เจ าของโครงการ : บร ษ ท บ ญเจร ญการทอ จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.ส ขสว สด ต.บางคร อ.พระประแดง จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : โกด งเก บส นค าและพ กอาศ ยส ง 3 ช น แผ นท 2 / 3 12 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมโครงสร าง เจ าของโครงการ : บร ษ ท บ ญเจร ญการทอ จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.ส ขสว สด ต.บางคร อ.พระประแดง จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : โกด งเก บส นค าและพ กอาศ ยส ง 3 ช น แผ นท 3 / 3 ประเภทงาน : งานซ อมแซมรอยร าว / ซ อมร ว เจ าของโครงการ : ค ณมนตร เล กว จ ตรธาดา สถานท ต งโครงการ : ถ.ทางเข าเม อง ต.แม กลอง อ.เม อง จ.สม ทรสงคราม ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย พ กอาศ ย 3.5 ช น จานวน 4 ค หา พร อมช นดาดฟ า แผ นท 1 / 2 13 14 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมรอยร าว / ซ อมร ว เจ าของโครงการ : ค ณมนตร เล กว จ ตรธาดา สถานท ต งโครงการ : ถ.ทางเข าเม อง ต.แม กลอง อ.เม อง จ.สม ทรสงคราม ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย พ กอาศ ย 3.5 ช น จานวน 4 ค หา พร อมช นดาดฟ า แผ นท 2 / 2 15 525, 527 Taksin Road, Samrae, Thonburi, Bangkok ประเภทงาน : งานซ อมแซมรอยร าว / ซ อมร ว เจ าของโครงการ : ค ณอภ ว ฒน ธนะส ก จ สถานท ต งโครงการ : ซ.กาน นแม น 26 แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช นพร อมช นดาดฟ า แผ นท 1/ 2 ประเภทงาน : งานซ อมแซมรอยร าว / ซ อมร ว เจ าของโครงการ : ค ณอภ ว ฒน ธนะส ก จ สถานท ต งโครงการ : ซ.กาน นแม น 26 แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช นพร อมช นดาดฟ า แผ นท 2 / 2 16 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณฉ ตตร น เพ ยรธรรม สถานท ต งโครงการ : ซ.จร ญสน ทวงศ 69 แยก 22/1 แขวงบางพล ด เขตบางพล ด กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น 17 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : บร ษ ท ว ฒนาฟ ตแวร จ าก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.บางพล -ว ดก งแก ว ซ.9/1 ต.ราชเทวะ อ.บางพล จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : อาคารโรงงาน MINI FACTORY 18 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณเมธ ภ กด โต สถานท ต งโครงการ : ถ.ประชาช น แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น หม บ านป นซ เมนต ไทย ซอย 4 19 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณอภ ว ฒน ธนะส ก จ สถานท ต งโครงการ : ซ.กาน นแม น 26 แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย 3.5 ช นพร อมช นดาดฟ า 20 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณรว วรรณ อ ตตาภ บาล สถานท ต งโครงการ : ซ.รามคาแหง 150 ถ.รามคาแหง แขวงสะพานส ง เขตสะพานส ง กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช นพร อมระเบ ยงหน าบ าน หม บ านธารารมย 21 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณกมลวรรณ ไพส ฐธ ญพงศ สถานท ต งโครงการ : ถ.เล ยบคลองทว ว ฒนา แขวงทว ว ฒนา เขตทว ว ฒนา กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น 22 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณอมรา สารส น สถานท ต งโครงการ : ถ.เพชรเกษม ต.หนองแค อ.ห วห น จ.ประจวบค ร ข นธ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น 23 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : บร ษ ท สไตล คอนเซป (2006) จาก ด สถานท ต งโครงการ : ถ.เพชรเกษม ต.ห วห น อ.ห วห น จ.ประจวบค ร ข นธ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น 24 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณณ ฐวรรณ จรรยาช ยเล ศ สถานท ต งโครงการ : ถ.บรมราชชนน แขวงอร ณอมร นทร เขตบางกอกน อย กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารพาณ ชย ส ง 4 ช นจานวน 2 ค หา 25 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณก นตพ ฒน ล วณ ชย พ ฒนา สถานท ต งโครงการ : หม บ านคาซ าว ลล 1 ราชพฤกษ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น 26 ประเภทงาน : งานซ อมแซมฐานรากและยกอาคาร เจ าของโครงการ : ค ณสมศ กด ร งเร อง สถานท ต งโครงการ : ซ.ร งเร อง ต.บางพล ใหญ อ.บางพล จ.สม ทรปราการ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น บ านสวนสน 27 ประเภทงาน : งานทดสอบก าล งร บน าหน กบรรท กของพ นช น 2 (FLOOR LOAD TEST) เจ าของโครงการ : ARCHITECT AREA CO.,LTD. สถานท ต งโครงการ : ถ.ราชพฤกษ แขวงบางระมาด เขตตล งช น กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : บ านพ กอาศ ย 2 ช น หม บ านโกลเด น เฮอร ร เท จ 28 ประเภทงาน : งานตรวจสอบอาคารพ กอาศ ย 3.5 ช น (เป นอาคาร 5.5 ช น) จ านวน 9 ห อง เจ าของโครงการ : ค ณฮาร ร นเดอร ปาลซ งห นาร งค สถานท ต งโครงการ : ถ.เพชรบ ร ต ดใหม อโศก กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : งานต อเต มอาคารพ กอาศ ย 3.5 ช น (เป นอาคาร 5.5 ช น) จ านวน 9 ห อง 29 ประเภทงาน : งานเจาะส ารวจตรวจสอบช นด น (Boring Log) เจ าของโครงการ : ค ณศ ร พงศ ศร สถานท ต งโครงการ : จ.ลพบ ร ประเภทอาคาร : โชว ร มม ตซ บ ช ไทยธาดา 30
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks