นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - PDF

Description
นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว งต อองค การต ารวจอย างส ง และข าราชการต ารวจต องการพ ฒนาท กษะ ความช านาญการในว ชาช พต ารวจเพ อให สามารถตอบสนองต อเหต การณ ท ม ความซ บซ อนและ เช อมโยงเป นระบบ ได ส งผลกระทบต อการบร หารงานของกองบ ญชาการศ กษา ซ งม หน าท พ ฒนาหล กส ตรการฝ กอบรม ระบบการเร ยนการสอน และบร หารจ ดการฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรในส งก ดสาน กงานตารวจแห งชาต กองบ ญชาการศ กษา จ งต องม การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาข าราชการต ารวจ ให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม นคงย งย น และตอบสนองความต องการของประชาชนได อย าง ม ประส ทธ ภาพ โดยในห วงเวลาท ผ านมากองบ ญชาการศ กษาได ม การพ ฒนามาโดยตลอด แต การด าเน นการย งประสบป ญหาอย หลายประการโดยเฉพาะอย างย งการสร างมาตรฐานค ณภาพ ทางการศ กษาอบรม จ งจ าเป นอย างย งท ต องม การด าเน นการเพ อพ ฒนากองบ ญชาการศ กษา ให สอดคล องก บบร บทของสาน กงานตารวจแห งชาต ท ต องการพ ฒนาให องค การสามารถตอบสนอง ต อกระแสการเปล ยนแปลงได อย างรวดเร ว และให บร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งแนวค ดหล กในการพ ฒนากองบ ญชาการศ กษา ได แก การพ ฒนาเพ อสร างองค การให เป น องค การแห งการเร ยนร และสร างมาตรฐานการศ กษาอบรมข าราชการต ารวจ รวมถ งจ ดระบบ การศ กษาอบรมท สามารถพ ฒนาข าราชการตารวจให ม ความร และท กษะการค ดและการปฏ บ ต งาน ท สามารถให บร การประชาชนได อย างตรงตามความต องการอย างแท จร ง หน า -๑- ๑. ว ส ยท ศน ; กองบ ญชาการศ กษา เป นองค การแห งการเร ยนร สร างมาตรฐาน การศ กษาอบรม และเป นแหล งรวมองค ความร ว ชาช พตารวจ ๒. เจตนารมณ ; พ ฒนาและเสร มสร างให กองบ ญชาการศ กษาม ค าน ยม ด งน ๒.๑ เร ยนร และศ กษาองค ความร ว ชาช พตารวจตลอดเวลา ๒.๒ สร างและร กษามาตรฐานการศ กษาอบรมข าราชการตารวจ ๒.๓ รวบรวมและเผยแพร องค ความร ว ชาช พต ารวจ เพ อให ข าราชการต ารวจ หน วยงานในส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต ส วนราชการอ นๆ หร อภาคเอกชน สามารถส บค นและ นาไปประย กต ใช ได อย างเหมาะสม ๓. นโยบายการบร หารราชการ ; เพ อให เป นไปตามว ส ยท ศน และเจตนารมณ ด งกล าวข างต น จ งได ก าหนดนโยบายในการบร หารราชการกองบ ญชาการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด งน ๓.๑ การปร บเปล ยนกองบ ญชาการศ กษาไปส การเป นองค การท ม การเร ยนร ตลอดเวลา เพ อให สามารถตอบสนองต อกระแสการเปล ยนแปลงได อย างรวดเร วและย งย น (๑) เช อมโยงนโยบายของร ฐบาลและสาน กงานต ารวจแห งชาต เข าก บการ บร หารการศ กษาอบรมของกองบ ญชาการศ กษา โดยการใช แผนงานและแผนงบประมาณ เพ อน าไปส การปฏ บ ต งานจร ง ภายใต กรอบแนวทางการบร หารราชการตามพระราชด าร ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว รวมถ งหล กของธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบ านเม องท ด (๒) สร างกระบวนท ศน ให ข าราชการต ารวจในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ม จ ดม งหมายร วมก นในการพ ฒนากองบ ญชาการศ กษาให เป นองค กรท ม การเร ยนร และศ กษา องค ความร ใหม ๆ อย ตลอดเวลา เพ อสร างมาตรฐานการศ กษาอบรมข าราชการตารวจ (๓) สร างกระบวนท ศน ให หน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ม การรวบรวม สร าง และเผยแพร องค ความร เก ยวก บว ชาช พตารวจในท กสายงาน หน า -๒- ๓.๒ การพ ฒนาปร บปร งสภาพแวดล อมให เอ อต อการให บร การศ กษาอบรม และม ความพร อมสามารถจ ดการศ กษาอบรมได อย างเพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ (๑) ปร บปร งสถานท และอาคารเร ยนให ม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย สะอาด เหมาะสม และเพ ยงพอต อการจ ดการศ กษาอบรม (๒) จ ดหาอ ปกรณ และเคร องช วยฝ กท ท นสม ย (๓) สร างห องปฏ บ ต การจ าลองท จ าเป นต อว ชาช พต ารวจ ส าหร บใช การ ฝ กปฏ บ ต เสม อนการปฏ บ ต งานจร งเพ อเพ มท กษะและความชานาญในการปฏ บ ต งาน (๔) จ ดหาส งอานวยความสะดวกให เพ ยงพอก บผ เข าร บการฝ กอบรม ๓.๓ การพ ฒนาปร บปร งหล กส ตรการศ กษาอบรมให เก ดมาตรฐานและ ครอบคล มการปฏ บ ต งานท กล กษณะงาน (๑) แสวงหาความร วมม อทางว ชาการก บภาคส วนต างๆ ท งในประเทศ และต างประเทศ โดยการทาบ นท กความตกลงความร วมม อด านว ชาการบร หารจ ดการศ กษาอบรม (๒) ศ กษาองค ความร การบร หารจ ดการการศ กษาอบรมหร อน าผลงาน ท ด ท ส ดของหน วยงานอ นๆ มาประย กต ใช ก บการจ ดการศ กษาอบรมข าราชการตารวจ (๓) ทบทวนและปร บปร งหล กส ตรการศ กษาอบรมท ม อย เด มให เหมาะสม สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น (๔) สร างหล กส ตรการศ กษาอบรมเพ มเต มให ครบถ วนและครอบคล ม ล กษณะงานในว ชาช พตารวจ (๕) หลอมรวมองค ความร ก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสร าง หล กส ตรการศ กษาอบรมท สามารถให บร การผ านทางส อเทคโนโลย สารสนเทศด วยระบบออนไลน (๖) รวบรวมและเผยแพร องค ความร ว ชาช พต ารวจผ านช องทางการ ส อสารของหน วยงาน หน า -๓- ๓.๔ การพ ฒนาเพ มศ กยภาพบ คลากรท ท าหน าท คร -อาจารย เพ อเป นผ ทรงค ณว ฒ หร อผ ช านาญการ หร อเป นพ เล ยงให แก บ คลากรท ท าหน าท คร -อาจารย ในสถานการศ กษาอบรมในส งก ดสาน กงานตารวจแห งชาต (๑) ส งเสร มให บ คลากรท ท าหน าท คร -อาจารย ได ไปศ กษาอบรมเพ มเต ม ท งภายในประเทศและต างประเทศ (๒) แสวงหาความร วมม อทางว ชาการจากภาคส วนต างๆ ท งในประเทศ และต างประเทศ โดยการท าบ นท กความตกลงความร วมม อในการแลกเปล ยนให บ คลากรท ท า หน าท คร -อาจารย ในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ได ไปทาหน าท สอนหร อให บร การการศ กษาอบรม ในสถาบ นต างๆ เพ อเป นการเพ มพ นประสบการณ การสอนและการให บร การการศ กษาอบรม (๓) การหม นเว ยนแลกเปล ยนบ คลากรท ท าหน าท คร -อาจารย ระหว าง กองบ ญชาการศ กษาก บสถานการศ กษาอบรมในส งก ดสาน กงานตารวจแห งชาต (๔) การเช ญข าราชการต ารวจท ม ผลการปฏ บ ต งานด เย ยมจนเป น ท ประจ กษ มาบรรยายพ เศษในการฝ กอบรมหล กส ตรต างๆ เพ อถ ายทอดประสบการณ และสร าง องค ความร ว ชาช พตารวจจากการปฏ บ ต งานจร ง ๓.๕ การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเพ มข ดความสามารถ การให บร การศ กษาอบรม (๑) จ ดระเบ ยบองค กร บ คลากร และการมอบหมายงาน ให เหมาะสม สอดคล อง และเพ ยงพอต อการให บร การศ กษาอบรม ท งในส วนของการผล ตและการฝ กอบรม เพ มประส ทธ ภาพให แก ข าราชการต ารวจในระด บปฏ บ ต และการฝ กอบรมเพ มประส ทธ ภาพให แก ข าราชการตารวจในระด บการบร หารงานช นต น ช นกลาง และช นส ง (๒) กระจายอ านาจการจ ดศ กษาอบรมให สถานการศ กษาอบรมต างๆ ในส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต เพ อท าการฝ กอบรมเพ มประส ทธ ภาพให แก ข าราชการต ารวจ ในระด บการบร หารงานช นต น (สารว ตร) ช นกลาง (ผ ก าก บการ) ภายใต มาตรฐานท กองบ ญชาการศ กษา กาหนดไว สาหร บกองบ ญชาการศ กษาคงท าการฝ กอบรมในระด บการบร หารงานช นส ง (ผ บ งค บการ) ท งน เพ อพ ฒนาศ กยภาพของสถานการศ กษาอบรมในส งก ดสาน กงานตารวจให ม มาตรฐานและท ดเท ยนก น หน า -๔- (๓) กระจายการฝ กอบรมทบทวนให สถาน ต ารวจจ ดการฝ กอบรมข าราชการ ต ารวจในส งก ด โดยให ข าราชการต ารวจท อย ในส งก ดสถาน ต ารวจน นๆ ท ผ านการฝ กอบรมจาก กองบ ญชาการศ กษาเป นว ทยากรการฝ กอบรม ซ งในส วนของกองบ ญชาการศ กษาจะจ ดช ดฝ กอบรม เคล อนท หร อ Mobile unit เพ อให การสน บสน นในกรณ ท ได ร บการร องขอ โดยการประกอบก าล งจาก หน วยงานในส งก ด เช น กองบ งค บการฝ กอบรมตารวจกลาง ว ทยาล ยการตารวจ หร อกล มงานอาจารย (๔) พ ฒนาช องทางการส อสารให สามารถส อสารก บกล มเป าหมายได อย าง ท วถ งและครอบคล ม โดยการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให เป นแกนหล กในการให บร การ การศ กษาอบรมว ชาช พตารวจ เพ อให สามารถฝ กอบรมหล กส ตรพ นฐานท จ าเป นในว ชาช พต ารวจ ผ านทางเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศด วยระบบออนไลน ได อย างสะดวกและง าย เพ อประโยชน ในการเผยแพร องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต งานไปให ข าราชการตารวจอย างท วถ ง (๕) รวบรวมและเผยแพร องค ความร ว ชาช พต ารวจผ านช องทางการ ส อสารของหน วยงานท เข าถ งได ง าย สะดวก และรวดเร ว ภายใต ข อจาก ดของการเข าถ งข อม ล เช น การจ ดระด บของการเข าถ งข อม ลเป นองค ความร เป ดท ข าราชการต ารวจหร อประชาชนสามารถเข าถ งได องค ความร ท สงวนไว ให เฉพาะข าราชการต ารวจเข าถ งได หร อองค ความร ท ส าค ญต องได ร บการอน ม ต จากกองบ ญชาการศ กษาก อนเข าถ งข อม ล (๖) สร างโอกาสให ข าราชการต ารวจได ร บการค ดเล อกเข าร บการศ กษา อบรมท เป นธรรมและเท าเท ยมก น (๗) ก าหนดแนวทางการค ดเล อกผ เข าร บการศ กษาอบรมให ม ความ เหมาะสมก บหล กส ตรการศ กษาอบรม สามารถนาองค ความร ไปถ ายทอดให แก ผ อ นได หร อสามารถ นาไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ (๘) ประสานหาแนวทางการแลกเปล ยนให ข าราชการต ารวจไปฝ กอบรม หล กส ตรการเร ยนการสอนว ชาการต ารวจหร อการบ งค บใช กฎหมายในกล มประเทศอาเซ ยน เพ อเป นการสร างเคร อข ายความร วมม อและการประสานงานในกล มประเทศอาเซ ยน โดยผ ท ส าเร จการฝ กอบรมด งกล าวจะม ส ทธ เท าเท ยมก บผ ท ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรการ ฝ กอบรมท จ ดโดยสถานการศ กษาอบรมในส งก ดสาน กงานตารวจแห งชาต หน า -๕- (๙) จ ดท าระบบทะเบ ยนผ ผ านการศ กษาอบรม และผ ทรงค ณว ฒ หร อ ผ ชานาญการ เพ อให สถานการศ กษาอบรมในส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต สามารถส บค นข อม ล และเช ญผ ท อย ในระบบท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks