แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 13 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖) องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อาเภอว งสะพ ง จ งหว ดเลย คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค การบร หารส วนต าบลท แถลงไว ต อสภาองค การบร หารส วนตาบลได น น บ คลากรถ อเป นส วนท ม ความส าค ญย งในการบร หารและน า องค กรไป ส ความสาเร จ องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล องจ งได ให ความสาค ญก บการพ ฒนา บ คลากร โดยการส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาท กด าน เท าท ก าล งความสามารถขององค การบร หาร ส วนตาบล และบ คลากรจะทาได และได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรน ข นไว เป นแนวทางในการพ ฒนา บ คลากรท กกล มขององค การบร หารส วนตาบล ม ระยะเวลาของแผน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕5๗) ตามระยะเวลาของแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนตาบล และอาจจะม การปร บปร งให เหมาะสมข นใน โอกาสต อไป องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ าปล อง หว งเป นอย างย งว าหากได ด าเน นการ ตามแผนพ ฒนาบ คลากรน แล ว บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล องจะเป นบ คคลท ม ค ณภาพ เป นท พ งพอใจของประชาชน สามารถสร างผลงานท ด ม มาตรฐานให แก องค การบร หารส วน ตาบลหนองหญ าปล องได จ งขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องและจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสามป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕5๗) ไว ณ ท น องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล ๑ ว ตถ ประสงค ๑ เป าหมาย ๑ ข นตอนดาเน นงาน ๒ ข อม ลอ ตรากาล ง - โครงสร างอ ตรากาล งตามแผนอ ตรากาล ง ๔ - บ ญช แสดงจ ดคนลงส ตาแหน ง ๑๑ การว เคราะห บ คลากร - การว เคราะห ต วบ คลากร ๑๘ - การว เคราะห ในระด บองค กร ๑๙ - การว เคราะห โครงสร างการพ ฒนาบ คลากร ๒๐ รายละเอ ยดแผนการพ ฒนาบ คลากร - การพ ฒนาด านบ คลากร ๒๒ - การพ ฒนาด านค ณธรรม จร ยธรรม ๒๓ - การพ ฒนาด านอ น ๆ ๒๔ มาตรการเสร มสร างขว ญกาล งใจ ๒๕ มาตรการดาเน นการทางว น ย ๒๕ การต ดตามผล ๒๕ บทสร ป ๒๕ แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕5๗) ๑. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนตาบลจ งหว ดเลย เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง ๕ ด าน ได แก (๑) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดย ท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (๒) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถใน การปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง (๓) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (๔) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งาน ร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อ ความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (๕) ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การ ปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว ซ งองค การบร หารส วนต าบลหนองหญ าปล องถ อว า บ คลากรเป นทร พยากรท ม ความสาค ญและจาเป นในการบร หารจ ดการองค กร การให ความสาค ญในการพ ฒนา บ คลากร จ งเป นเร องท ส าค ญท ถ อเป นนโยบายท ผ บร หารองค กรต องให ความส าค ญและท าการพ ฒนาอย าง ต อเน องจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนา บ คลากร เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองหญ าปล อง ในการ ปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของ บ คลากร องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒. เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรขององค การ บร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง ๓. เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรของ องค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง ๓. เป าหมาย ๓.๑ เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลหนองหญ าปล อง อ นประกอบด วย พน กงานส วน ต าบล และพน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานท กคน -๒-๓.๒ เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลหนองหญ าปล องท กคน ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถนาความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด ๔ ข นตอนการดาเน นงาน ๔.๑ การเตร ยมการและการวางแผน ๑) แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๒) พ จารณาเหต ผลและความจ าเ ป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว า ผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม ๔.๒ การดาเน นการพ ฒนา ๑) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน า ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น ๒) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดย เล อกแนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บ หน วยราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ ๔.๓ การต ดตามและประเม นผล ให ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อ ผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว -๓- แผนภาพแสดงข นตอนการดาเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น ๑. การเตร ยมการและการวางแผน ๑.๑ แต งต งคณะทางาน ๑.๒ พ จารณาเหต ผลและความจาเป น ๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป น ๒. การดาเน นการ/ว ธ ดาเน นการ การด าเน นการ โดยอาจด าเน นการเอง หร อ ร วมก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชนด าเน นการ และเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสม เช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให คาปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ ๓. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและ ประเม นผล เพ อให ทราบถ งความความสาเร จ ความร ความสามารถและผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด ๕. ข อม ลด านบ คลากร ๕.๑ อ ตรากาล งตามแผนอ ตรากาล ง ตามแผนอ ตราก าล งสามป พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ก าหนดโครงสร างการแบ งส วนราชการตาม อ ตรากาล งไว ด งน - ๔ - แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตรากาล ง 3 ป ขององค การบร หารส วนต าบลหนองหญ าปล อง องค การบร หารส วนตาบล (ขนาดใหญ ) ปล ดองค การบร หารส วนตาบล (น กบร หารงาน อบต.8) สาน กงานปล ด (น กบร หารงานท วไป 7) กองคล ง (น กบร หารงานคล ง 7) กองช าง (น กบร หารงานช าง 7) กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ( (น กบร หารงานการศ กษา 7) งานบร หารท วไป งานการเง น งานก อสร าง งานบร หารการศ กษา งานนโยบายและแผน งานบ ญช งานผ งเม อง งานส งเสร มการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย งานพ ฒนาและจ ดเก บรายได งานประสานสาธารณ ปโภค งานก จการโรงเร ยน งานสาธารส ขและส งแวดล อม งานทะเบ ยนทร พย ส นและพ สด งานส งเสร มการเกษตร งานการเจ าหน าท โครงสร างส าน กงานปล ด อบต. ห วหน าสาน กงานปล ด น กบร หารงานท วไป 7 งานบร หารท วไป งานว เคราะห โยบาย และแผน งานสาธารณส ขและ ส งแวดล อม งานป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย - จนท.ว เคราะห นโยบายและแผน3-5/6ว - น กว ชาการส งเสร มส ขภาพ 3-5/6ว - จนท.ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 1-3/4 - น กพ ฒนาช มชน 3-5/6ว - เจ าหน าท บร หารงานท วไป 3-5/6ว - จพง.ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 2-4/5 - จพง.พ ฒนาช มชน 2-4/5 - เจ าพน กงานธ รการ 2-4/5 งานการเจ าหน าท - เจ าหน าท บ นท กข อม ล 1-3/4 งานส งเสร มการเกษตร ฝ ายสว สด การและ พ ฒนาช มชน น กบร หารงานท วไป 6 - บ คลากร 3-5/6ว - น กว ชาการเกษตร 3-5/6ว ระด บ 7ว 7 6ว ล กจ างประจา ล กจ างช วคร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks