สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ PDF

Description
- ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต Master of Public and Private Management Program 2. ช อปร ญญา การจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต Master of Public and Private Management รอ.ม. M.P.P.M. 3. ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะหล กส ตร ไม ม 4. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร แผน ก2 ศ กษารายว ชา 27 หน วยก ต และว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต รวมท งส น 39 หน วยก ต แผน ข ศ กษารายว ชา 36 หน วยก ต และการค นคว าอ สระ 3 หน วยก ต รวมท งส น 39 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรปร ญญาโท ตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา 5.2 ภาษาท ใช ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ/เอกสารประกอบการสอนและต าราเป นภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ร บเฉพาะน กศ กษาไทย หากน กศ กษาต างชาต ม ความร ภาษาไทยก สามารถ สม ครเข าศ กษาได 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของสถาบ นท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรงแต ม ความร วมม อทางการด านว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาท งภายในและต างประเทศ 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว ค อ การจ ดการภาคร ฐและ ภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต (รอ.ม.) - ๒-6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 เป ดสอนภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2556 เป นต นไป คณะกรรมการสภาว ชาการ อน ม ต /เห นชอบหล กส ตรในการประช มคร งท 5/2555 ว นท 24 ธ นวาคม 2555 สภาสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร อน ม ต /เห นชอบหล กส ตรในการประช ม คร งท 1/2556 ว นท 9 มกราคม ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งจบการศ กษา 1. น กบร หารท ปฏ บ ต งานในภาคร ฐและภาคเอกชน 2. คร อาจารย น กว ชาการด านร ฐประศาสนศาสตร และการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน 3. บ คลากรในหน วยงานราชการหร อหน วยงานเอกชน 4. น กการเม องและข าราชการการเม อง 5. น กธ รก จ ผ ประกอบการ และอาช พอ สระอ น ๆ - ๓-9. ช อ เลขประจาต วประชาชน ตาแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 9.1 ศ นย การศ กษากร งเทพมหานคร เลขประจาต ว ประชาชน xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส งส ด/สาขาว ชา สถาบ นท สาเร จการศ กษา * ศาสตราจารย อ ญชนา ณ ระนอง * รองศาสตราจารย จ ร ว จ ตรวาทการ - Ph.D. (Policy Development & Program Evaluation) - M.P.P. (Public Policy) - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร ) ภาคภาษาอ งกฤษ - วท.บ. (สาธารณส ข ศาสตร - Ph.D. (Anthropology) - M.A. (Asian Studies) - B.A. (Political Science) - Vanderbilt University,U.S.A. - Vanderbilt University, U.S.A. - มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - มหาว ทยาล ยมห ดล - University of California at Berkeley, U.S.A. - University of California at Berkeley, U.S.A. - University of California at Berkeley, U.S.A. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * รองศาสตราจารย บ ญอน นต พ น ยทร พย * รองศาสตราจารย ก ตต บ นนาค xxxxxxxxxxxxx ผ ช วยศาสตราจารย วรก ลยา ว ฒนส นธ - Ph.D. (Higher Education) - Ed.D. (Administration and Supervision) - B.B.A. (Business Administration) - พบ.ด. (การบร หารการ พ ฒนา) - บช.ม. (บ ญช ต นท น) - บธ.บ. (การบ ญช ) - M.B.A. (Accounting) - บช.ม. (การบ ญช ) - บช.บ. (การบ ญช ) - Loyola University Chicago, U.S.A. - Loyola University Chicago, U.S.A. - East-West University, U.S.A. - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒน บร หารศาสตร - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - มหาว ทยาล ยรามคาแหง - Indiana University, U.S.A. - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หมายเหต * อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร - ๔ - เลขประจาต ว ประชาชน xxxxxxxxxxxxx 9.2 ศ นย การศ กษาชลบ ร ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส งส ด/สาขาว ชา สถาบ นท สาเร จการศ กษา * รองศาสตราจารย ทว ศ กด ส ทกวาท น xxxxxxxxxxxxx * ผ ช วยศาสตราจารย ณ ฐฐา ว น จน ยภาค xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx * รองศาสตราจารย บ ญเสร ม ว ม กตะน นทน อาจารย อมรศ กด ก จธนาน นท อาจารย เท ยนช ย วงศ ช ยส วรรณ หมายเหต * อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร - พบ.ม. (ร ฐประศาสน ศาสตร ) - วท.บ. (ว ทยาศาสตร การแพทย ) - ท.บ. (ท นตแพทย ) - Ph.D. (Public Administration) - M.P.P. (Public Policy) - พบ.ม. (ร ฐประศาสน ศาสตร ) - ร.บ. (บร หารร ฐก จ) - M.B.A. (Business Administration) - บช.ม. (การบ ญช ) - บช.บ. (การบ ญช ) - Ph.D. (Policy Studies) - พบ.ม. (ร ฐประศาสน ศาสตร ) - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร ) - Ph.D. (Sociology) - M.A. (Sociology) - ร.บ. (ร ฐศาสตร ) - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - University of Southern California, U.S.A. - University of Southern California, U.S.A. - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร - มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - Arizona State University, U.S.A. - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - School for Policy Studies, University of Bristol, England - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร - มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช - State University of New York at Binghamton, U.S.A. - State University of New York at Binghamton, U.S.A. - มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - ๕-10. สถานท จ ดการเร ยนการสอน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร ป จจ บ นในย คโลกาภ ว ตน สภาพแวดล อมทางด านการบร หารของประเทศไทย ได ม การเปล ยนแปลง และพ ฒนาไปอย างรวดเร ว ท งป จจ ยภายในและป จจ ยภายนอกท กระทบต อการบร หาร ไม ว าจะเป นป จจ ย ทางด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ว ฒนธรรม เทคโนโลย เป นต น การบร หารองค การสม ยใหม ในย คโลกา- ภ ว ตน จ าเป นต องค าน งถ งป จจ ยแวดล อมใหม ๆ ท ส งผลกระทบต อการบร หาร ท งนโยบายขององค กร ท ต องม การปร บเปล ยนเพ อให ม ความเหมาะสมก บสถานการณ และการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมทางการเม อง เศรษฐก จ ส งคม ตลอดจนเทคโนโลย และนว ตกรรมทางการบร หารท เก ดข นใหม อย เสมอ โดยเฉพาะอย างย ง การเข าส ประชาคมอาเซ ยนของประเทศไทย ในป พ.ศ.2558 อ นจะน ามาซ งความเป นเสร ทางการค า การ ลงท น และการบร การ ในฐานะน กบร หารต องม การพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มประส ทธ ภาพด านท กษะ ความช านาญงาน เทคน คการบร หารงานใหม ๆ ตลอดจนปร บเปล ยนท ศนคต ของบ คลากรท กระด บ ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น บร บทส งคมป จจ บ นม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งทางด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย และ กระแสโลกาภ ว ตน ม ผลกระทบต อองค การท งทางตรงและทางอ อม น บเป นส งท ท าทายท ผ บร หารจะต อง เตร ยมตนเองให พร อม เพ อสามารถบร หารจ ดการก บสถานการณ ด งกล าว ได อย างม ประส ทธ ผลและ ประส ทธ ภาพ นอกจากน ผ บร หารจะต องม สมรรถนะท เหมาะสมในการบร หารงาน และบร หารทร พยากรท กประเภท ขององค การให เก ดประโยชน ส งส ด ข บเคล อนภารก จขององค การให บรรล เป าหมายตามย ทธศาสตร และ นโยบายท กาหนดไว 12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวของก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร คณะร ฐประศาสนศาสตร ได ก าหนดปร ชญาในการบร หารหล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชน มหาบ ณฑ ต โดยม งผล ตมหาบ ณฑ ตทางด านการจ ดการเก ยวก บภาคร ฐและภาคเอกชน ให ม ความร ท ง ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต สามารถน าไปประย กต ใช ก บงานได อย างเหมาะสม รวมท งเป นผ ท ม ค ณธรรม ท งน เน องจากป จจ บ นความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคเอกชนม ความจ าเป นต อการข บเคล อนประเทศไปส ส งคม แห งความร (Knowledge-based Society) ท ม การพ ฒนาอย างย งย น จ งจ าเป นท จะต องสร างมหาบ ณฑ ตท ม ความร ความเข าใจในองค ความร ด านการจ ดการใหม ๆ ม ท กษะในเทคน คการบร หารท งของภาคร ฐและ ภาคเอกชน รวมถ งการน าหล กธรรมาภ บาลไปใช ในการพ ฒนาองค การ ตลอดจนเพ อเป นฐานรากในการสร าง ความเข าใจท ด และความร วมม อก นระหว างภาคร ฐและภาคเอกชนเพ อการพ ฒนาประเทศต อไป ด งน น การเร ยนการสอนของคณะร ฐประศาสนศาสตร จ งเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และม การ แลกเปล ยนประสบการณ ท งจากน กศ กษาและอาจารย ผ สอน และม การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนแบบ E- learning ให น กศ กษาสามารถทบทวนรายว ชาท เร ยนได ตลอดเวลา นอกจากน ย งม การน ากรณ ศ กษามาใช ประกอบการเร ยนการสอน เพ อให น กศ กษาสามารถท าความเข าใจ ว เคราะห ส งเคราะห ประเด นต างๆ ใน - ๖ - กรณ ศ กษาได อย างล กซ ง อ นถ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนท ทางสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ให ความสาค ญและส งเสร มในป จจ บ น 12.2 ความเก ยวของก บพ นธก จของสถาบ น คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นบ ณฑ ตว ทยาล ยแห งแรกในประเทศ ไทยท จ ดการเร ยนการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา จ ดต งข นเม อว นท 5 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ในส งก ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดยม คณาจารย จากมหาว ทยาล ยอ นเด ยน าร วมร างหล กส ตรและด าเน นการสอน ต งแต ป การศ กษา ต อมาร ฐบาลไทยได จ ดต งสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ข น เม อว นท 1 เมษายน พ.ศ.2509 โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตและพ ฒนาบ คคลทางการบร หารการพ ฒนา ตาม พระราชบ ญญ ต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.2509 ได ก าหนดให คณะร ฐประศาสนศาสตร (Graduate School of Public Administration) ผล ตพ ฒนบร หารศาสตรมหาบ ณฑ ตทางร ฐประศาสน- ศาสตร ซ งด าเน นการเร อยมาจนถ งป จจ บ นเป นระยะเวลากว า 56 ป ซ งม การพ ฒนาการเป ดหล กส ตรต างๆ อย างต อเน อง ด งน ในระยะแรก ม การเร ยนการสอนในระด บปร ญญาโท จะเป นการเร ยนการสอนเฉพาะภาคปกต ต อมา ในป การศ กษา 2527 คณะร ฐประศาสนศาสตร ได จ ดการเร ยนการศ กษาในระด บปร ญญาเอกทางการบร หาร การพ ฒนา (ภาคภาษาไทย) น กศ กษาส วนใหญ เป นคณาจารย ในมหาว ทยาล ยต าง ๆ โดยหล กส ตรปร ญญาเอก ได ดาเน นการสอนเป นหล กส ตรภาษาไทย จานวน 4 ร น ในป พ.ศ.2530 คณะได เป ดสอนหล กส ตรปร ญญาโท ภาคพ เศษ ข นในกร งเทพมหานครเป นร นแรก ต อมาคณาจารย ได พ จารณาเห นว า ผ บร หารท งภาคร ฐและภาคเอกชนในส วนภ ม ภาคเป นผ ท ม ความส าค ญต อ การพ ฒนาประเทศ แต ย งม โอกาสด านการศ กษาน อยกว าผ ท ท างานในส วนกลาง หร อกร งเทพมหานคร คณะ จ งได ให ความส าค ญในเร องโอกาสทางการศ กษา ประกอบก บคณะผ บร หารของว ทยาล ยคร อ ตรด ตถ ได เด นทาง มาเย ยมชมการเร ยนการสอนท สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร และเสนอแนวค ดว า คณะร ฐประศาสน- ศาสตร ควรขยายโ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks