แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทน า ในป งบประมาณ 2550 กรมสรรพากรได ร บเป าหมายการจ ดเก บภาษ จ านวน 1,141,000 ล านบาท (ตามเอกสารงบประมาณ) ส งกว าผลการจ ดเก บภาษ ป งบประมาณ 2549

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทน า ในป งบประมาณ 2550 กรมสรรพากรได ร บเป าหมายการจ ดเก บภาษ จ านวน 1,141,000 ล านบาท (ตามเอกสารงบประมาณ) ส งกว าผลการจ ดเก บภาษ ป งบประมาณ 2549 ร อยละ 7.9 ( ผลการจ ดเก บภาษ ท งป จ านวน 1,057, ล านบาท ) น บว าเป นเป าหมายการ จ ดเก บท ส งภายใต สภาวะการเม องท ย งไม ม เสถ ยรภาพอ นเป นผลต อเน องมาจากป 2549 ซ งส งผลต อ ความเช อม นของภาคเอกชนและผ บร โภค อ นเป นป จจ ยพ นฐานส าค ญท เอ อต อการจ ดเก บภาษ นอกจากน ภาพล กษณ องค กรก ได ร บผลกระทบตามมาด วย ซ งเป นป จจ ย ส าค ญ และท าทายต อการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 น เป นอย างย ง แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 ย งคงด าเน น การตามย ทธศาสตร ต อเน องจากป 2549 กล าวค อ 1) ย ทธศาสตร : สร างฐานภาษ ท ย งย น 2) ย ทธศาสตร : ม งส การเป นองค กรเช งว ทยาการ 3) ย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบ ICT เช งร ก โดยจากการทบทวนการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2549 รวมท งป ญหา และความท าทาย ท เก ดข น แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ งได ปร บปร งให ตอบสนองต อป ญหา และความท าทายด งกล าว ตลอดจนให เข าก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป และการเพ มน าหน กในม ต การให บร การเพ อสะท อนภาพการเป น ป แห งการให บร การ ในอ นท จะช วยแก ป ญหาภาพล กษณ องค กร แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยแบ งเป น 4 ด าน (ม ต ) ด งน ด านประส ทธ ภาพตามภารก จ ซ งประกอบด วย แผนบร หารการจ ดเก บ ภาษ แผนงาน e-marketing แผนบร หารการก าก บด แลผ เส ยภาษ แผนการพ ฒนาโปรแกรม Aging งานค างค นภาษ ม ลค าเพ ม บร หารการเร งร ดหน ภาษ อากรค าง บร หารการส ารวจและต ดตามผ อย นอกระบบ ด านค ณภาพการให บร การ ประกอบด วย แผนการใช ICT เพ อการบร การ และการบร หารงาน โครงการป แห งค ณภาพการให บร การ แผนการม ส วนร วมของประชาชน แผนการให บร การข อม ลข าวสาร (ตาม พ.ร.บ.ข าวสาร) แผนกลย ทธ กรมสรรพากรใสสะอาด ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย แผนงานลดรอบ ระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการ แผนด าเน นงานตามข อเสนอการเปล ยนแปลง กรมสรรพากร(ด านกระบวนงาน) แผนการพ ฒนาการควบค มการเบ กจ ายภายในหน วยงาน 2 แผนการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต แผนต ดตามประเม นผลการใช พล งงาน (ตามมาตรการ ประหย ดพล งงาน) ด านการพ ฒนาองค กร ประกอบด วย แผนปฏ บ ต การ(Action plan) การ บร หารจ ดการ ระบบฐานข อม ลสารสนเทศของกรมสรรพากร แผนการจ ดการความร (KM) แผนงานการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล (HR-Scorecard) แผนด าเน นงานตาม ข อเสนอการเปล ยนแปลงกรมสรรพากร (ด านการพ ฒนาบ คลากร) แผนการถ ายทอดเป าหมาย ท งน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าวจะม การท าค าร บรองปฏ บ ต ราชการของส าน ก กอง และกล มงานท เป นหน วยสน บสน น โดยม การถ ายทอด ต วช ว ด และค า เป าหมายองค กรลงส การปฏ บ ต และม ระบบเช อมโยงความร บผ ดชอบในความส มฤทธ ผล ร วมก บหน วยงานปฏ บ ต อย างช ดเจน 2. ว ส ยท ศน 3. พ นธก จ ระบบงานมาตรฐานสากล เพ อบร การประชาชน และเก บภาษ ท วถ ง เป นธรรม จ ดเก บภาษ อากรให ได ตามประมาณการ ให บร การและสร างความสม ครใจในการเส ยภาษ เสนอแนะการใช นโยบายทางภาษ อากรอย างท วถ ง เป นธรรม สามารถใช เป นกลไกในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และการแข งข นของประเทศต อ กระทรวงการคล ง 3 4. การว เคราะห สภาพแวดล อมและข ดสมรรถนะของกรมสรรพากร (SWOT Analysis) จ ดแข ง ระบบงานท ม มาตรฐาน ความพร อมในการใช ระบบ IT เพ อการ บร การและการบร หารจ ดการภายใน กรมสรรพากร องค กรม ความพร อมต อการเปล ยนแปลง และม การพ ฒนาการเร ยนร อย างต อเน อง โอกาส ธ รก จม ความหลากหลาย ประชาชนและภาคเอกชนม การใช IT อย าง แพร หลาย ม เทคโนโลย สม ยใหม เพ อการประย กต ใช อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดอ อน องค กรขนาดใหญ การข บเคล อนท าได ช า ขาดระบบการให แรงจ งใจ ภาวะค กคาม ความเส ยงท ไม สามารถควบค มได เช น เสถ ยรภาพทางการเม อง ราคาน าม น เศรษฐก จโลกชะลอต ว โรคระบาด ภ ยธรรมชาต ฯ ธ รก จม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ความต องการในการร บบร การของผ เส ย ภาษ และภาคเอกชนม ไม จ าก ด ป ญหาด าน Virus ท งในด านผ เส ยภาษ และ กรมสรรพากร บทบาทและภารก จท เพ มข นมากและ รวดเร ว 5. ย ทธศาสตร กรมสรรพากร ป 2550 กรมสรรพากร ม ย ทธศาสตร ในการท างาน ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : สร างฐานภาษ ท ย งย น ย ทธศาสตร ท 2 : ม งส การเป นองค กรเช งว ทยาการ ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาระบบ ICT เช งร ก 4 6. แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป าหมายการปฏ บ ต งานตามต วช ว ดท ส าค ญรายหน วยงาน 6.3 ค าร บรองปฏ บ ต ราชการรายหน วยงาน สรรพากรภาค สรรพากรพ นท ส าน ก / กอง / กล มงาน / ศ นย 7. การด าเน นงาน การก าก บ ต ดตามและประเม นผล ให ท กหน วยงาน ด าเน นการตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการท ได จ ดท าข น สามารถ ก าหนดแผนงาน โครงการ/ก จกรรม ข นได ตามความเหมาะสม ท งน เพ อให การด าเน นงานบรรล ผล ตามต วช ว ดท ได ถ กถ ายทอดจากระด บองค กร (ต วช ว ดของกรมฯ) รวมท งต วช ว ดตามภารก จของ หน วยงานเอง (ส าน ก/กอง กล มงาน ศ นย ) การต ดตาม ประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการฯ : ผษ. ร บผ ดชอบในการต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ และค าร บรองปฏ บ ต ราชการของแต ละ หน วยงาน การพ จารณาความด ความชอบ (สรรพากรพ นท สรรพากรภาค) การประสานงานก บ หน วยประเม นผลจากหน วยงานภายนอก ได แก กระทรวงการคล ง ก.พ.ร. ส าน กงบประมาณ เป นต น 7.3 การก าก บ ต ดตามประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากร เพ อให บรรล ตามเป าหมายการท างาน ให ม หน วยงานท เป นเจ าภาพหล กร บผ ดชอบเฉพาะด าน ด งน 1) มก. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านการ ก าก บด แลผ เส ยภาษ 2) มจ. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านการเร งร ด ลดและจ าหน ายหน ภาษ อากรค าง 3) ศน. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านส ารวจ ต ดตามธ รก จนอกระบบภาษ 4) สภ เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งานท กเร อง ของ สท. ในพ นท ร บผ ดชอบ 5) ผษ. เป นเจ าภาพ ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานด านจ ดเก บภาษ สรรพากร ตามประมาณการ 5 6) สป. เป นเจ าภาพต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานในเร องท ผ บร หาร มอบหมาย การตรวจราชการ การตรวจเพ อควบค มภายในต าง (Risk Management) รวมท งการประสานงานก บคณะผ ตรวจกระทรวงฯ: ตร.1-6 และ ตน. ร บผ ดชอบในการด าเน นการ เพ อให การปฏ บ ต งานของท กหน วยงานเป นไปตามระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน และการ ควบค มภายในหน วยงาน การก าก บการปฏ บ ต งานเก ยวก บการก าก บด แลผ ประกอบการบนระบบงาน ก าก บด แล และการตรวจสภาพก จการ เป นไปตามระเบ ยบฯ ท เก ยวข อง และท มก.ก าหนด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks