ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ - PDF

Description
ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 16 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ การท ย ดหย น ช วยให เก ดความคล องต วต อสภาพและความจ าเป น ตามเง อนไขของการท างานในภาคราชการท สอดร บก บระบบการบร หาร ม ระบบส ญญาจ าง เป นกลไกรองร บ และผ บร หารสามารถบร หารร ปแบบการจ างให เหมาะสมก บล กษณะงาน และภารก จ โดยม ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการเก ยวก บระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ของพน กงานราชการในเร องต างๆ เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการ ระบบพน กงานราชการได เร มใช ในส วนราชการต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถ งป จจ บ น เป นระยะเวลากว า ๗ ป ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะฝ ายเลขาน การคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ จ งได ด าเน นการศ กษาต ดตามการประเม นผลการบร หารระบบพน กงานราชการ ป ญหา อ ปสรรคของส วนราชการในการใช ระบบพน กงานราชการ และได จ ดท าข อเสนอเพ อ พ ฒนาระบบพน กงานราชการต อคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ ในการประช ม คร งท ๒/๒๕๕๓ เม อว นท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ม มต เห นชอบแนวทางการพ ฒนา ระบบพน กงานราชการ และได ม ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการเก ยวก บระบบการ บร หารงานบ คคลในเร องต างๆ ให เหมาะสมตอบสนองต อสภาพการณ ล กษณะงานและ การปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงาน ก.พ. ได จ ดท าค ม อการบร หารงานพน กงานราชการ เพ อเป นเอกสารการใช งานระบบ พน กงานราชการโดยได รวบรวมระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการเก ยวก บระบบการบร หารงานบ คคลในเร องต างๆ การก าหนดต าแหน ง การสรรหาและเล อกสรร ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน การประเม น ผลการปฏ บ ต งาน ท ได ม การแก ไขปร บปร งพร อมค าอธ บายประกอบการด าเน นการ โดยจ ดพ มพ รวมเล มและเผยแพร แก ผ ปฏ บ ต งานของส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคล ของพน กงานราชการให ม ความเข าใจและสามารถด าเน นการตามกระบวนการต างๆ ได อย าง ถ กต อง เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อราชการตามเจตนารมณ ของระบบพน กงาน ราชการได ต อไป ส าน กพ ฒนาระบบจ าแนกต าแหน งและค าตอบแทน ส าน กงาน ก.พ. สารบ ญ ส วนท ๑ ความเป นมาของระบบพน กงานราชการ ๑ ส วนท ๒ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๗ สาระส าค ญของระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน า หมวด ๑ พน กงานราชการ ๘ หมวด ๒ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ๑๑ หมวด ๓ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๑๒ หมวด ๔ ว น ยและการร กษาว น ย ๑๓ หมวด ๕ การส นส ดส ญญาจ าง ๑๔ หมวด ๖ คณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ ๑๖ บทเฉพาะกาล ๑๗ ค าอธ บายระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๙ ส วนท ๓ ประกาศและข อก าหนดเก ยวก บพน กงานราชการ การก าหนดล กษณะงานค ณสมบ ต เฉพาะของกล มงานและ การจ ดท ากรอบอ ตราก าล งพน กงานราชการ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง การก าหนด ๒๓ ล กษณะงานและค ณสมบ ต เฉพาะของกล มงานและการจ ดท า กรอบอ ตราก าล งพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๓๕ การก าหนดล กษณะงานและค ณสมบ ต เฉพาะของกล มงาน และการจ ดท ากรอบอ ตราก าล งพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ การสรรหาและเล อกสรรพน กงานราชการ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง หล กเกณฑ ๕๑ ว ธ การและเง อนไขการสรรหาและการเล อกสรรพน กงานราชการ และแบบส ญญาจ างของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ สารบ ญ (ต อ) หน า - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๖๓ หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการสรรหาและการเล อกสรร พน กงานราชการ และแบบส ญญาจ างของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ การสรรหาและเล อกสรรคนพ การเป นพน กงานราชการ - กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพ การท นายจ างหร อเจ าของ ๘๗ สถานประกอบการและหน วยงานของร ฐจะต องร บเข าท างานและ จ านวนเง นท นายจ างหร อเจ าของสถานประกอบการจะต องน าส งเข า กองท นส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ๙๑ เร องประเภทและหล กเกณฑ ความพ การ - แนวทางปฏ บ ต ในการสรรหาและเล อกสรรคนพ การเป นพน กงานราชการ ๙๕ และค าอธ บายตามหน งส อคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ ท นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พ เศษ ๑๗๙๑ ลงว นท ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๔ ค าตอบแทนของพน กงานราชการ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ค าตอบแทน ๑๐๑ ของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ค าตอบแทน ๑๐๙ ของพน กงานราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ค าตอบแทน ๑๑๑ ของพน กงานราชการ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ค าตอบแทน ๑๑๕ ของพน กงานราชการ (ฉบ บท ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๑๒๑ ค าตอบแทนพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท แก ไขเพ มเต ม สารบ ญ (ต อ) ส ทธ ประโยชน ของพน กงานราชการ หน า - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ส ทธ ประโยชน ๑๒๗ ของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ ๑๓๑ เร อง ส ทธ ประโยชน ของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานราชการ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง แนวทาง ๑๓๕ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๑๔๗ แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เคร องแบบพ ธ การของพน กงานราชการ - ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๑๖๗ เคร องแบบพ ธ การของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ค าอธ บายประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ๑๖๙ เคร องแบบพ ธ การของพน กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ให แก พน กงานราชการ ๑๗๑ การเท ยบต าแหน งของพน กงานราชการ ๑๗๔ บ ตรประจ าต วของพน กงานราชการ ๑๗๕ ภาคผนวก สารบ ญ (ต อ) หน า องค ประกอบและอ านาจหน าท ของคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ ๑๗๗ ประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง ต งคณะอน กรรมการ บร หารพน กงานราชการ - คณะท ๑ ด านการก าหนดล กษณะงาน กรอบอ ตราก าล งพน กงานราชการ ๑๗๙ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน - คณะท ๒ ด านการสรรหาและเล อกสรรและการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๑๘๑ - คณะท ๓ ด านกฎหมายและว น ย ๑๘๓ มต คณะร ฐมนตร เก ยวก บพน กงานราชการ ๑๘๕ ส วนท ๑ ส วนท ๑ ความเป นมาของระบบพน กงานราชการ ส บเน องจากการปร บระบบราชการให ม ประส ทธ ภาพ ม โครงสร างท กระช บเหมาะสม ก บสถานการณ ท าให ต องปร บเปล ยนระบบการบร หารงานบ คคลให สอดคล องก บระบบบร หาร จ ดการภาคร ฐแนวใหม โดยปร บขนาดก าล งคนให เหมาะสมก บภารก จท ร ฐต องปฏ บ ต ถ ายโอน ภาระงานท ไม ใช ภารก จหล กของร ฐส ภาคเอกชนด วยการจ างเหมาบร การหร อซ อบร การ และถ าย โอนอ ตราก าล งคนจากส วนกลางไปส องค กรปกครองส วนท องถ นและภาคเอกชนอย างเหมาะสม และพ ฒนาบ คลากรในระบบราชการให ม ศ กยภาพเหมาะสมก บภารก จ ระบบส ญญาจ างจ งเป น เคร องม อท ช วยให การปร บระบบราชการส มฤทธ ผล เพราะระบบส ญญาจ างเป นระบบการจ าง บ คคลภาคร ฐระบบใหม เพ อทดแทนการจ างล กจ างประจ าและล กจ างช วคราว และกรณ ท ไม สามารถใช ระบบจ างเหมาบร การ รวมท งกรณ ท ม ความจ าเป นเร งด วนต องจ างบ คลากรท ม ความร ความสามารถ เพ อปฏ บ ต งานในภารก จท ม ระยะเวลาส นส ดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย ร ฐบาล คณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได ม มต เห นชอบแผนปร บ ระบบบร หารภาคร ฐ ซ งเป นแผนปร บเปล ยนระบบราชการไปส การจ ดการภาคร ฐแนวใหม ท ม องค กรขนาดเล ก กะท ดร ด และม ประส ทธ ภาพ โดยม การพ ฒนาร ปแบบ เง อนไข การท างานและการจ างงานภาคร ฐเป นโครงการหน งในแผนปร บระบบบร หารภาคร ฐท ม งเน น ให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย และม หล กเกณฑ ว ธ การท ย ดหย น ซ งจะท าให เก ด ความคล องต วต อสภาพและความจ าเป นตามเง อนไขของการท างานในภาคราชการท สอดร บ ก บระบบบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การจ างงานระบบใหม ในภาคร ฐ เป นส วนหน งจากการศ กษาของโครงการพ ฒนา ร ปแบบ เง อนไขการท างานและการจ างงานภาคร ฐ เพ อสร างระบบการจ างงานภาคร ฐระบบใหม ท เปล ยนแปลงจากการท ภาคร ฐเป นผ ด าเน นการเองท งหมดไปส ระบบท ภาคร ฐจะด าเน นการ เท าท จ าเป นและม ข าราชการประจ าจ านวนไม มากแต ม ค ณภาพส งโดยเฉพาะงานท เป นภารก จหล ก ส าหร บงานท เป นภารก จรองหร อภารก จสน บสน นสามารถจ างบ คคลหร อน ต บ คคลภายนอก มาช วยปฏ บ ต งานโดยม ข าราชการประจ าบางส วน ควบค มด แลบ คคลเหล าน ๒ ส าน กงบประมาณซ งได ร บมอบหมายจากคณะกรรมการก าหนดเป าหมายและ นโยบายก าล งคนภาคร ฐ (คปร.) ได วางระบบล กจ างส ญญาจ างโดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ทดแทนล กจ างประจ า (ซ งในขณะน นอย ในความร บผ ดชอบของส าน กงบประมาณ) และคณะร ฐมนตร ได อน ม ต ในหล กการให ม การใช ระบบส ญญาจ างในการบร หารล กจ าง ของส วนราชการ ตลอดจนเห นชอบหล กการร างระเบ ยบว าด วยล กจ างส ญญาจ างของส วนราชการ พ.ศ.. ท ส าน กงบประมาณไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks