หน วยท การว เคราะห ข อม ล - PDF

Description
หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล เม อเก บรวบรวมข อม ล แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ไม ว าข อม ลน นเป นข อม ลเช ง ปร มาณหร อข อม ลเช งค ณภาพ โดยข อม ลท เก บมาม ว ตถ ประสงค เพ อ การหาค ณภาพเคร องม อ การ หาประส

Please download to get full document.

View again

of 90
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 29 | Pages: 90

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล เม อเก บรวบรวมข อม ล แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ไม ว าข อม ลน นเป นข อม ลเช ง ปร มาณหร อข อม ลเช งค ณภาพ โดยข อม ลท เก บมาม ว ตถ ประสงค เพ อ การหาค ณภาพเคร องม อ การ หาประส ทธ นว ตกรรม และ จ ดทารายงาน จาเป นต องศ กษาเร ยนร เก ยวก บหล กการและสถ ต ท ใช อย างเหมาะสม ซ งในเม อเร ยนร แล ว คร ผ สอนต องนาไปจ ดการเร ยนร ให ก บน กเร ยนท เร ยน โครงงาน และคร สอนเองจาเป นต องใช เช นเด ยวก น เอกสารหน วยน นอกจากศ กษาว ธ การคานวณ แล วได เสนอว ธ การใช โปรแกรม Microsoft Excel ด งรายละเอ ยดด งต อไป 3.1 การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลเบ องต น การว เคราะห ข อม ลเป นส วนสาค ญท จะเสนอผลการศ กษา การจะว เคราะห ข อม ลผ ศ กษา ต องจ ดห วข อเร องท จะว เคราะห สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการศ กษา และต องม ห วเร องท จะ ว เคราะห ถ าม ความละเอ ยดเพ ยงพอตามข นตอนของการศ กษา ท ให ผ สนใจศ กษาเห นค ณค าของงาน ท ศ กษาว าได ค นพบปรากฏการณ อะไรอ กมากมายท ค นพบคาตอบ สถ ต ท ใช ว เคราะห ม ด งน 1) ค าร อยละ ( Percetage ; %) การทาโครงงานของน กเร ยน จาเป นต องม การเก บ ข อม ลในล กษณะต างๆ ท งข อม ลท เป นเช งปร มาณและค ณภาพ เช น น กเร ยนท ทาโครงงานศ กษาเก ยวก บ ช วประว ต ของ หม บ านแห งหน ง เพ อจ ดทาหน งส อเล มเล ก ท องเท ยวเช ง ประว ต ศาสตร ในหม บ าน... น กเร ยนจาเป นต องวางแผนและเก บข อม ลจากบ คคลหลายคน ซ ง ข อม ลส วนบ คคล เช น เพศ อาช พ ฯลฯ หร อน กเร ยน สารวจชน ดของพ ชสม นไพรในหม บ าน แล วนามาสร ปเป นภาพรวมเปร ยบเท ยบเท ยบจานวนของแต ละชน ด เป นต น ข อม ลถ าม จานวน น อย จะสร ปเป นจานวนได แต ถ า ม จานวนมาก และต องการเปร ยบเท ยบ ต องนามาทาเป นร อยละ ค าร อยละ เป นค าท แสดงการเปร ยบเท ยบต อหน งร อยในการว เคราะห ข อม ลระด บ นามบ ญญ ต (Nomial Scales) ซ งเป นข อม ลเช งค ณภาพ ค อ ข อม ลท ไม สามารถว ดออกมาเป น ค าของต วเลขได โดยตรง แต จะเป นข อม ลท บรรยายค ณสมบ ต หร อล กษณะของส งท กาล ง สนใจ และข อม ลเช งค ณภาพน นได ถ กแจงน บเป นความถ ซ งบางคร งในการสร ป อภ ปราย 40 การใช สถ ต เป นฐานในการสอนแบบโครงงาน เปร ยบเท ยบข อม ล ต งแต กล ม ข นไป เม อจานวนข อม ลไม เท าก นทาให การเปร ยบเท ยบทา ได ยาก ไม สะดวกในการสร ปผล จ ง จาเป นต องปร บจานวนโดยใช ฐานให เท าก น ฐาน จานวนท น ยมใช ก น ค อ ฐานจานวน 100 หร อเป นอ ตราส วน ท ม ส วนเป น 100 น นเอง ด งน น ค าท ได จ งเป นค าท เร ยกว า ร อยละหร อ เปอร เซนต (Percetge ; %) เช น = , = 70% ส ตร การหาร อยละ = 100 N หมายถ ง จานวนท สนใจ, N หมายถ ง จานวนท งหมด ผลการสร ปข อม ลท เป นร อยละ ต องแสดงจานวนข อม ลท งหมด เน องจากบางคร งข อม ลในแต ละช ด ม จานวนข อม ลท งหมดแตกต างก นมาก ให ทราบด วย ) ค าเฉล ยเลขคณ ต (Arithmetic Mea) ข อม ลท น กเร ยนเก บรวบรวมจากการทาโครงงาน เช น ผลการทดลองว ดเป นปร มาณ เช น การว ดอ ณภ ม ท ทาว ดซ าๆ ปร มาณความเข มข นของสาร เวลาในการอบกล วยท พอเหมาะ การ ว ดเส นผ าศ นย กลางและความส งของ ไหข าวเหน ยวท มาขนยาดต างๆ หร อ การเก บข อม ลทาง ส งคมศาสตร เช น อาย ของผ ม ความร ทางประว ต ศาสตร ของหม บ าน เป นต น ข อม ลเราน ถ านามา ว เคราะห ทางสถ ต ค ากลางท ใช จะนาน ยมใช ค าเฉล ยเลขคณ ต ค าเฉล ยเลขคณ ต เป นการว เคราะห ข อม ลในระด บอ ตรภาค (Iterval Scales) หร อ ระด บอ ตราส วน (Ratio Scales) ซ งข อม ลเป นเช งปร มาณ ค อ ข อม ลใช แทนขนาด หร อ ปร มาณ ซ งว ดออกมาเป นค าของต วเลขโดยตรง เช น อาย ส วนส ง น าหน ก คะแนน เป นต น การหาต วแทนข อม ล ท เป น หน งค า จะใช อะไร หร อทาอย างไร ท จะได ต วแทนข อม ล ด งน นการว ดเพ อหาแนวโน มส ส วนกลางของข อม ล ค าเฉล ยเลขคณ ต เป นค า หน งค า ท ใช เป นต วแทนของข อม ลกล ม หร อเป นค าเฉล ย (Average) ท ใช แทนกล มท งหมด ค าเฉล ยเลขคณ ต หมายถ ง ค าท หาได จากผลรวมของข อม ลท งหมดหารด วยจานวน ข อม ลท งหมดของข อม ลช ดน น หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล 41 ส ญล กษณ ท ใช ถ าเป น ค าเฉล ยของกล มต วอย างใช x และค าเฉล ยของกล ม ประชากรใช ส ตรในการคานวณ ส ตร x = i1 x i หร อ ส ตร x = x xi หมายถ ง ผลรวมของคะแนนคนท 1 ถ งคนท i1 ผลรวมของคะแนนน กเร ยนท กคน หมายถ ง จานวนน กเร ยนต วอย างท งหมด x หมายถ ง 3) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Stadard Deviatio) ในการว ดเพ อหาแนวโน มส ส วนกลาง ทาให เราทราบค ณล กษณะของข อม ลท เป น ต วแทนกล มเพ ยงค าเด ยวเท าน น แต เน องจากค าท เป นต วแทนกล ม หน งค า น น จะทาให ทราบล กษณะของข อม ลไม เพ ยงพอว าล กษณะข อม ลในกล มม ความแตกต างหร อใกล เค ยงก น มากเพ ยงใด ซ งการเก บข อม ลจากโครงงาน หร อ ค ณคร ต องการรายงานผลการพ ฒนาการเร ยน การสอน เช น ข อม ลท เก บได ถ าม คะแนนเปร ยบเท ยบ 3 ช ด ค อ 5, 6, 7, 8, 9 และ, 4, 7, 10, 1 และ 7, 7, 7, 7, 7 พบว า ข อม ลท ง 3 ช ด ม ค าเฉล ยเท าก น ค อ 7 แต ถ าพ จารณาข อม ลท ง 3 ช ด ม ล กษณะการ กระจายแตกต างก น ซ งถ าการนาเสนอข อม ลเพ ยงค าเฉล ย การพรรณนาล กษณะข อม ลไม เพ ยง พอท จะสร ปได อย างสมบ รณ ด งน นในเปร ยบเท ยบข อม ล จาเป นต องพ จารณา ค าการกระจายของ ข อม ลค ก บค าเฉล ย ของข อม ลเสมอไป ถ าข อม ลแต ละจานวนม ค าห างก นมาก เร ยกว า ม การกระจายมาก ถ าข อม ลแต ละจานวนม ค าห างก นน อย เร ยกว า ม การกระจายน อย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เป นค าสถ ต ต วหน งท สามารถนามาว ดการกระจายของ ข อม ลได โดยใช อธ บายค ก บ ค าเฉล ยเลขคณ ต จะช วยให อธ บายข อม ลได อย างถ กต อง 4 การใช สถ ต เป นฐานในการสอนแบบโครงงาน สมบ รณ ย งข นด งจะแสดงในต วอย างต อไป ข อม ลท ใช หาค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เป น ข อม ลท ม ล กษณะเช นเด ยวก บการหาค าเฉล ยเลขคณ ต ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เป นการว ดการกระจายว ธ หน งซ งน กสถ ต น ยมใช ก นมาก เม อเปร ยบเท ยบก บการกระจายแบบอ น ท งน เน องจาก 1) เป นว ธ การว ดการกระจายของข อม ลซ งใช ค าในข อม ลท กค ามาคานวณ ) ม ความละเอ ยดถ กต อง น าเช อถ อได ด ท ส ด และสามารถนาไปใช ในทาง สถ ต ข นส งต อไปได 3) ขจ ดป ญหาเร อง การใช ค าส มบ รณ 4) ม ว ธ ล ดในการคานวณ ทาให การคานวณทาได สะดวกและรวดเร ว ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค อ รากท สองท ไม เป นจานวนลบ ของค าเฉล ยของกาล งสอง ของผลต างระหว างค าในข อม ลก บค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลน น หร อ ถ าให ความหมายท ง าย ต อการเข าใจ ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานหมายถ ง ผลรวมของท กค าท ห างจากค ากลางของข อม ล (x - x ) ท ยกกาล งสอง หารด วยจานวนข อม ล แล วนาค าท ได มาหาค ารากท สอง ( ) ส ญล กษณ ท ใช แทน ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค อ S หร อ S.D. กรณ เป นกล มต วอย าง และ (ซ กมา (Sigma)) ในกรณ ท เป นประชากร ส ตรการคานวณม ด งน ก. ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร () ส ตร = N i1 (x μ) i N หร อ ส ตร = N i1 x N i (μ) เข ยนอย างง าย = (x μ) เข ยนอย างง าย = N x N (μ) ข. ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของกล มต วอย าง (S หร อ S.D.) ส ตร S.D. = (x x) หร อ ส ตร S.D. = 1 x ( x) ( 1) หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล 43 4) การว ดการกระจายส มพ ทธ (Relative dispersio) ม ประโยชน ในการเปร ยบเท ยบการกระจายของข อม ลสองช ดว าข อม ลใด ม การกระจายมากกว าก น ต วเลขท เรานามาเปร ยบเท ยบน นเร ยกว า ส มประส ทธ ม ว ธ ว ดการ กระจายข อม ลหลายว ธ ซ งในท น ขอเสนอใช ส มประส ทธ แห งความแปรผ น (Coefficiet of Variatio ; C.V.) ส ตร C.V. = S.D. 100 x ค าส มประส ทธ เป นอ ตราส วนจ งไม ม หน วย เพราะค า S.D. และ x เป นค าท ม หน วยเหม อนก น ต วอย างการหาค าเฉล ย ( x ) S.D. และ C.V. ต วอย าง 1 จากผลการว ดท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยนก อนเร ยน จากคะแนนเต ม 40 คะแนน น กเร ยนท งหมด 30 คน ได คะแนนด งน คะแนนก อนเร ยน น กเร ยนคนท เพศ (pre-test) =X (X i ) i 1 ชาย หญ ง ชาย หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง ชาย หญ ง 44 การใช สถ ต เป นฐานในการสอนแบบโครงงาน น กเร ยนคนท เพศ คะแนนก อนเร ยน (X (pre-test) =X i ) i 10 หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง หญ ง ชาย ชาย ชาย หญ ง หญ ง ชาย ชาย ชาย หญ ง ชาย ชาย หญ ง หญ ง รวม x = 480 x = 8,6 หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล 45 การหาค า เฉล ย ( x ) จากส ตร ค าเฉล ย ( x ) = แทนค าได ; x = x x = 16 การหาค า S.D. จากส ตร S.D. = x ( x) ( 1) แทนค าได ; S.D. = 30(8, 6) (480) 30 9 S.D. = 47,860 30, S.D. = 0.06 S.D. = 4.47 46 การใช สถ ต เป นฐานในการสอนแบบโครงงาน 3.1. การว เคราะห ข อม ลเบ องต นโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ก อนท จะใช Microsoft Excel ในการว เคราะห ข อม ล จาเป นต องม ความร พ นฐานใน หน าต างการใช โปรแกรม Microsoft Excel ซ งม รายละเอ ยดและว ธ การต างๆ ด งน 1) ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Excel 1.1) หน าต างของโปรแกรมและล กษณะจอภาพการทางานของ Microsoft Excel หน าต างของโปรแกรม Microsoft Excel ในแต และ Versio จะไม แตกต างก นมาก พ นฐาน การใช งานจะท วไปจะเหม อนก น ต างก นท ล กเล น การเข าหาคาส งท ต องการ อาจเปล ยน แปลง เช น ต วอย างหน าต างของ Microsoft Excel จาก Excel (1) แถบห วเร อง () แถบรายการคาส ง (3) แถบเคร องม อ (4) Ico คาส ง (5) แถบแสดงสดมภ หร อแนวต ง 13.ป มควบค มโปรแกรม (8) fx แทรกฟ งก ช น (6) Cell สาหร บกรอกข อม ล (10) แถบแก ไขข อม ลหร อเข ยนคาส ง (7) กล องช อบอกช อ Cell ท ทางาน (9) แถบแสดงลาด บแถว (14) แถบแสดงการเช อมต อ Olie (15) แถบแสดงFile ทางานผ านมา หร อ สร างสม ดงานใหม (11) ช อและแผ นงานท ทางาน (1) แถบเคร องม อช ดร ปวาด (16) แถบเล อนหน าต าง หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล 47 รายละเอ ยดในแต ละรายการ ด งน (1) แถบห วเร อง เป น แถบท แสดง ช อโปรแกรมท ทางาน และช อ ไฟล ท กาล งทางาน โดยเป ดใช โปรแกรมคร งแรก ช อไฟล Book1 แต เม อบ นท ก คร งแรก เปล ยนจากช อ Book1 เป นช อไฟล ท เราต องการใช () แถบรายการคาส ง เป น แถบท แสดงประเภท การใช งานของโปรแกรม ในแต ละประเภทท ต องการใช โดยในประเภท จะม คาส งย อยท ต องการใช งานทาง แถบรายการ เช น ประเภทแฟ ม จะม คาส งท ต องการเก ยวก บจ ดการ แฟ ม ท ทางาน เช น การบ นท ก การจ ดร ปแบบ ขนาดหน ากระดาษ การพ มพ เป นต น แถบห วเร อง จะม คาส งท ต องการส ง ให โปรแกรมทางานครบท กคาส ง (3) แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks