ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท - PDF

Description
ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค าน า ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เล มน จ ดท าข น เพ อให การจ ดระบบการให บร การภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นไป ในร ปแบบของการใช

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 14 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค าน า ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เล มน จ ดท าข น เพ อให การจ ดระบบการให บร การภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นไป ในร ปแบบของการใช ทร พยากรร วมก นในท กหน วยงานและเก ดศ นย กลาง การให บร การด านสาธารณ ปโภคแบบครบวงจรเก ดข นภายในมหาว ทยาล ย และเพ อให ผ ใช บร การได ทราบถ งขอบเขตและข นตอนของการให บร การ ตลอดจนหมายเลขโทรศ พท ต ดต อและแบบฟอร มการให บร การ รวมไปถ ง การรายงานและการสร ปผลการให บร การ ด งน น กองอาคารสถานท จ งได จ ดท าค ม อเล มน ข น เพ อให เก ดความ สะดวกและความคล องต วของผ ใช บร การเป นหล ก และเพ อให เข าใจใน กระบวนการให บร การ เพ อท จะได น าค ม อเล มน ย ดเป นแนวปฏ บ ต ในการ ต ดต อประสานงานก บกองอาคารสถานท ต อไป ผ จ ดท า กองอาคารสถานท ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 2 สารบ ญ เร อง หน า บทน า 3 งานบร หารท วไป 4 ศ นย บร การกองอาคารสถานท 6 งานพ สด 10 งานผ งแม บท 13 งานปร บอากาศ 16 งานไฟฟ า 17 งานประปา 18 งานแม บ าน 19 งานภ ม ท ศน 21 งานจ ดการขยะและน าเส ย 22 งานซ อมบ าร ง 23 งานบร การท วไป 24 งานบรรเทาสาธารณภ ย 25 งานโทรศ พท และซ อมบ าร งโสตฯ 26 งานจราจรและร กษาความปลอดภ ย 27 งานอาคารช ดพ กอาศ ยฯ 28 ภาคผนวก แบบฟอร มการขอใช บร การ 31 เบอร ภายใน 32 ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 3 บทน า ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน ส าน กด ม ค ณธรรม ม งม นบร การ สร างสรรค ประโยชน ม งบร การเพ อให การบร หารจ ดการทร พยากรของกองอาคาร สถานท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม งเน นการให บร การท ม ค ณภาพและพ ฒนาระบบงานอย าง ต อเน อง เพ อสน บสน นพ นธก จมหาว ทยาล ย โดยใช เทคโนโลย ท เหมาะสม ภายใต การบร หารจ ดการท ด สภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท ต งอย หล งอาคารบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ม บ คลากรท งส น 570 คน ประกอบด วย ข าราชการ 2 คน ล กจ างประจ า 10 คน พน กงานราชการ 3 คน พน กงาน มหาว ทยาล ย 14 คน ล กจ างช วคราว 541 คน ม พ นท ท ต องด แลร บผ ดชอบ เขตพ นท ขามเร ยง 1,300 ไร และเขตพ นท ในเม อง 394 ไร ม ภารก จหล ก ในการให บร การเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนและส งเสร มก จการ ของมหาว ทยาล ยมหาสารคามด วยความสะดวกรวดเร ว ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจส งส ด ป จจ บ นม การให บร การด งต อไปน ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 4 งานบร หารท วไป งานบร หารท วไป ม หน าท ร บผ ดชอบและควบค มงานด านธ รการ งาน การเง นและบ ญช งานบ คคล งานด านพ สด งานว เคราะห นโยบายและแผน งานประก นค ณภาพ และงานบร หารความเส ยง ตลอดจนต ดต อประสานงาน ก บหน วยงานท เก ยวข อง รวมถ งการประชาส มพ นธ และเผยแพร ผลการ ปฏ บ ต งานให บ คลากรเข าใจอย างถ กต อง แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานสารบรรณ 1.หน วยงานท าหน งส อขอความอน เคราะห มาย งกองอาคารสถานท 2.ลงทะเบ ยนร บหน งส อ 3.เสนอผ านห วหน างานบร หารท วไป 4. เสนอผ อ านวยการกองอาคารสถานท (ผอ.อน ม ต กรณ ในอ านาจ ผอ.) ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 5 5. เสนอผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาระบบกายภาพ ฯ (ผช. ฯ อน ม ต กรณ ในอ านาจ ผช. ฯ) 6. เสนอรองอธ การฝ ายอ านวยการ (รองอธ การฯ อน ม ต กรณ ในอ านาจรองอธ การฯ) 7. เสนออธ การบด หมายเหต กรณ ข นตอนท 2 หากหน งส อไม ถ กต องท าการแจ งไปย งหน วยงาน เจ าของเร อง แก ไข ส วนข นตอน 4-6 หากได ร บการอน ม ต แล ว ท าการส าเนา เอกสารเก บไว ท งานสารบรรณ แล วโทรแจ งหน วยงานเจ าของเร อง และส ง เอกสารฉบ บจร ง ไปย งผ เก ยวข องเพ อด าเน นงานต อไป ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 6 ศ นย บร การกองอาคารสถานท ศ นย บร การกองอาคารสถานท ม หน าท เป นศ นย กลางการ ประสานงานการร บเร องแจ งซ อมงานไฟฟ า งานประปา งานปร บอากาศ งานซ อมบ าร ง งานโทรศ พท และอ นๆ ใน มหาว ทยาล ย และการขอใช พ นท ภายในมหาว ทยาล ย รวมไปถ งเป นศ นย ควบค มระบบกล อง CCTV ภายใน มหาว ทยาล ย ม ช องทางการให บร การด งน 1. เบอร ภายใน เบอร ตรง ม อถ อ ระบบออนไลน หร อ 5. บ นท กข อความขอความอน เคราะห แจ งซ อมถ ง ห วหน า ศ นย บร การกองอาคารสถานท แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานแจ งซ อม 1.ผ ใช บร การด าเน นการแจ งซ อมตามช องทาง เจ าหน าท ออกใบงานให ช างตามท ได ร บเร อง ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 7 3.ช างร บใบงานและตรวจสอบหน างาน 4. ม ว สด 4.1 ไม ม ว สด 4.2 ช างไม สามารถซ อมได 5. ด าเน นการซ อม 5.1 ด าเน นทาง พ สด 5.2 พ สด ด าเน นการหา ผ ประกอบการ 5. ช างค นใบงาน 6.1 ด าเน นการเบ กจ าย 6. ลงใบงานในระบบ 7.สร ปรายงานผลต อผ บ งค บบ ญชา หมายเหต เม อช างด าเน นการเสร จแล วเจ าหน าท ลงข อม ลในระบบและจะม การโทรแจ งผลการซ อม หร อผ แจ งสามารถตรวจสอบผลการซ อมได ท ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 8 แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานการขอใช พ นท ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 9 แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานการขอด เทปบ นท กกล อง CCTV 1.ผ ใช บร การกรอกแบบฟอร มท ศ นย บร การกองอาคารฯ 2. เจ าหน าท ออกใบงาน และตรวจสอบว น เวลา ว าง ของเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ 3.มอบใบงานเจ าหน าท 4. ประสานงานไปย งผ ใช บร การ 5. รายงานผลต อผ บร หาร ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 10 งานพ สด งานพ สด ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดหา การ ควบค ม และการซ อมบ าร งพ สด เพ อน ามาบร หารจ ดการตามภารก จของ กองอาคารสถานท ตลอดจน การจ าหน ายพ สด ท ช าร ด เส อมสภาพ ให ถ กต องตามระเบ ยบหร อกฎหมายอ นท เก ยวข อง แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานพ สด 1.ผ ขอใช กรอกแบบแจ งความต องการใช พ สด /บ นท กข อความ 2.งานพ สด ลงทะเบ ยนร บ 3. เจ าหน าท พ สด ตรวจสอบรายละเอ ยด ให ความเห นชอบตาม ความต องการใช แล วเสนอต อผ ม อ านาจให จ ดซ อจ ดจ าง 4. ค ดเล อกผ ขาย / ร บจ าง เปร ยบเท ยบราคา-เจรจาต อรองราคา ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เจ าหน าท พ สด รายงานขอซ อ ขอจ างพ สด เสนอต อผ ม อ านาจให จ ดซ อจ ดจ าง 6. ด าเน นการจ ดซ อตามระเบ ยบ ฯ 7. ส งมอบพ สด และตรวจร บ 8. ลงทะเบ ยนควบค มพ สด 9. เบ กจ ายและน าไปใช ตามภารก จ ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 12 ข นตอนการซ อและการจ างท กว ธ ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 13 งานผ งแม บท งานผ งแม บทม หน าท ออกแบบงานด านสถาป ตยกรรมและงานเข ยน แบบ บร หารจ ดการเก ยวก บการส ารวจ และค านวณ ออกแบบโครงการ ก อสร าง ท าการประมาณราคากลางของงานก อสร าง บร หารจ ดการ เก ยวก บการตรวจว เคราะห การช าร ดว บ ต ของอาคาร รวมไปถ งงานส ารวจ แผนท ของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ทางด านส ารวจสภาพกายภาพ เช น ขอบเขตท ด น อาคารและส งปล กสร าง แนวถนน ค คลอง ทางระบายน าผ ว ด น งานจ ดท าข อม ลอาคาร เช น ประเภทของอาคาร พ นท ของอาคารแต ละ หล ง แต ละช น พ นท ใช สอยอาคารท งหมด และรายละเอ ยดการก อสร าง แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานออกแบบและประมาณราคากลาง 1.หน วยงานส งหน งส อขอความอน เคราะห ออกแบบส งก อสร าง 2.งานสารบรรณกองลงทะเบ ยนร บหน งส อ 3.ร บหน งส อขอความอน เคราะห จากธ รการกอง 4.ลงทะเบ ยนร บ ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เสนอห วหน างานผ งมอบหมายงาน 6.ธ รการจ ายงาน 7. มอบสถาปน กออกแบบ 8. ว ศวกรออกแบบ 9.ส งข อม ลให ช างเข ยนแบบด าเน นการเข ยนแบบ 10. เสนอผ เก ยวข องลงนามในแบบ 11. น าข อม ลจากช างเข ยนแบบมาประมาณราคากลาง 12. ว ศวกรประมาณราคากลาง (พร อมเสนอผ เก ยวของลงนาม) 13. ท าบ นท กข อความส งค นหน วยงานเจ าของเร อง ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 15 หมายเหต กรณ ข นตอนท 9 หากด าเน นการเข ยนแบบเสร จแล วส งกล บไปย ง ข นตอนท 7-8 เพ อตรวจสอบ หากไม ถ กต องมอบนายช างเข ยนแบบด าเน นการแก ไข แล ว ส งไปย งข นตอนท 10 แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานส ารวจและร งว ดท ด น 1.หน วยงานส งหน งส อขอความอน เคราะห ส ารวจและร งว ดท ด น 2.งานสารบรรณกองลงทะเบ ยนร บหน งส อ 3.ร บหน งส อขอความอน เคราะห จากธ รการกอง 4. มอบเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ 5. ท าหน งส อมอบอ านาจ เสนอผ บร หารลงนาม 6. เจ าหน าท ออกท าการร งว ดท ด นใน ว น เวลา ท ก าหนด ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 16 งานปร บอากาศ งานปร บอากาศม หน าท ด แล ต ดต งซ อมแซมอ ปกรณ เคร องปร บอากาศภายในมหาว ทยาล ย ตรวจสอบด แลระบบไฟส ารอง แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานปร บอากาศ 1.ช างร บใบงานจากศ นย บร การกองอาคารสถานท 2.ตรวจสอบหน างาน 3. ด าเน นการซ อม/ต ดต ง 3.1 ช างไม สามารถซ อมได 4. ช างค นใบงาน 4.1 พ สด ด าเน นการหา ผ ประกอบการ 5.สร ปรายงานผลต อผ บ งค บบ ญชา งานไฟฟ า ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 17 งานไฟฟ าม หน าท การจ ดระบบไฟฟ าภายในบร เวณพ นท มหาว ทยาล ย ตรวจสอบ บ าร งร กษา ต ดต งและซ อมแซมระบบไฟฟ า อ ปกรณ เคร องม อ ไฟฟ าส องสว าง คร ภ ณฑ รวมไปถ งการขยายเขตระบบ ไฟฟ าภายในมหาว ทยาล ย แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานไฟฟ า 1.ช างร บใบงานจากศ นย บร การกองอาคารสถานท 2.ตรวจสอบหน างาน 3. ด าเน นการซ อม 3.1 ช างไม สามารถซ อมได 4. ช างค นใบงาน 4.1 พ สด ด าเน นการหา ผ ประกอบการ 5.สร ปรายงานผลต อผ บ งค บบ ญชา ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 18 งานประปา งานประปาม หน าท ควบค มการผล ตน าประปาให ม ค ณภาพส าหร บใช อ ปโภค บร โภคภายในมหาว ทยาล ย เขตพ นท ขามเร ยงการตรวจเช ค ด แล บ าร งร กษา และซ อมแซมระบบประปา ภายในมหาว ทยาล ยฯ แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานงานประปา 1.ช างร บใบงานจากศ นย บร การกองอาคารสถานท 2.ตรวจสอบหน างาน 3. ด าเน นการซ อม 3.1 ช างไม สามารถซ อมได 4. ช างค นใบงาน 4.1 พ สด ด าเน นการหา ผ ประกอบการ 5.สร ปรายงานผลต อผ บ งค บบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks