แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 20 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน นโครงการ/ก จกรรม พ ฒนาบ คลากร และสอดคล องก บความต องการและข อม ล สถานะป จจ บ นท แท จร งท จะใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยได จ ดให ม การประช มส มมนาผ บร หารและบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวมข อม ลจากท กหน วยงานของ คณะ ท งในระด บสาขาว ชา และศ นย ซ งท าให ได ข อม ลท สามารถน ามาใช ในท าแผนพ ฒนา บ คลากรจากกระบวนการท เป นระบบได แก การว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล งของสายสน บสน น การสารวจความต องการฝ กอบรมของบ คลากรสายสน บสน น มาตรฐาน การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ข อค ดเห นและข อเสนอแนะจากการประเม นความพ งพอใจของ ผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรเพ อจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากรสายสน บสน นอย างเป นร ปธรรม ในส วนของท าแผนพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการน น ม การว เคราะห และประมาณการข อม ลเก ยวก บ จ านวนบ คลากรเพ อทดแทนอ ตราเกษ ยณ การส ารวจ ความต องการศ กษาต อ ฝ กอบรมส มมนา/ศ กษาด งาน และการพ ฒนาต าแหน งทางว ชาการของ บ คลากรในแต ละสาขาว ชา โดยได ค าน งถ งส ดส วนมาตรฐานของอาจารย ต อน กศ กษาในแต ละกล ม สาขาว ชา ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจ าระด บปร ญญาตร : ปร ญญาโท: ปร ญญาเอก และส ดส วนของ อาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ตามหล กเกณฑ ของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งท าให ท าแผนการพ ฒนาบ คลากรประจ าการโดยการให ลาศ กษาต อ แผนการพ ฒนาตาแหน งทางว ชาการ และแผนการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมส มมนาและศ กษา ด งานแล วเสร จและคาดว าจะสามารถนาไปส การปฏ บ ต ได จร ง (รศ.พ ระว ฒ ส วรรณจ นทร ) คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง สารบ ญ ส วนท ๑ ข นตอนทาแผนการให ๑ ส วนท ๒ การดาเน นท าแผนพ ฒนาบ คลากร ๓ ข อม ลเบ องต น ๔ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน ๔ พ นธก จ และว ตถ ประสงค ๕ โครงสร างองค กร ๕ แผนภ ม การบร หารงาน ๖ บ คลากร ๗ โครงการท ๑ โครงการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ๙ โครงการท ๒ โครงการการระดมแนวทางสร างคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ๑๐ โครงการท ๓ โครงการการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการทางานสาหร บบ คลากรสาย สน บสน นว ชาการเพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑๑ โครงการท ๔ โครงการอบรมเพ อเข าส ตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ ๑๒ โครงการท ๕ โครงการพ ฒนาโครงการพ ฒนาบ คลากรทางว ชาการ เร อง การอบรมเช งปฎ บ ต การการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อจ ดการเร ยนการสอน ๑๓ โครงการท ๖ โครงการพ ฒนาศ กยภาพในการท าว จ ยอย างม ออาช พ ภายใต ห วข อเร อง การใช สถ ต อย างไรให เหมาะสมก บงานว จ ย ๑๔ โครงการท ๗ โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การความร ๑๕ โครงการท ๘ โครงการพ ฒนาน กว จ ยหน าใหม ในการเข ยนโครงการงานว จ ย เพ อให ได ร บท นสน บสน นการว จ ยจากแหล งท นภายนอก ๑๖ โครงการท ๙ โครงการอบรมเพ อพ ฒนาการองค ความร ภายใต ห วข อเร อง เทคน คการพ ฒนาองค ความร ส ส งคม ๑๗ โครงการท ๑๐ โครงการอบรมเพ อพ ฒนาความร ในการประก นค ณภาพการศ กษา สาหร บกรรมการประก นค ณภาพ ๑๘ โครงการท ๑๑ โครงการเสร มสร างสมรรถภาพทางส ขภาพของบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ๑๙ โครงการท ๑๒ โครงการส มมนาว ชาการ เร อง ท ศทางการปร บปร งหล กส ตร ภาษาอ งกฤษเพ อรองร บการเข าส อาเซ ยน ๒๐ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง โครงการท ๑๓ โครงการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการทางานสาหร บบ คลากร สายว ชาการเพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๒๑ โครงการท ๑๔ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การการและการสร าง บทเร ยน E-learning ๒๒ โครงการท ๑๕ โครงการสร างความร และความต นต วต อภ ยอ นอาจเก ดข น ก บโครงข ายสารสนเทศและแนวทางในการป องก นภ ยท เหมาะสม เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๒๓ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ส วนท ๑ ข นตอนทาแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากรน นได จ ดทาข นโดยม ข นตอนด งน ๑. ประช มส มมนาผ บร หารและบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวม ข อม ลจากท กหน วยงานของ คณะ ๒. การว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล งของสายสน บสน น ๓. การสารวจความต องการฝ กอบรมของบ คลากรสายสน บสน น ๔. ว เคราะห มาตรฐาน การปฏ บ ต งาน ของเจ าหน าท ข อค ดเห น และข อเสนอแนะจากการ ประเม นความพ งพอใจ ของผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร ๕. ว เคราะห และประมาณการข อม ลเก ยวก บ บ คลากรเพ อทดแทนอ ตราเกษ ยณ การ สารวจความต องการศ กษาต อ ฝ กอบรมส มมนา/ศ กษาด งาน และการพ ฒนาตาแหน งทาง ว ชาการของบ คลากรในแต ละสาขาว ชา โดยได คาน งถ งส ดส วนมาตรฐานของอาจารย ต อ น กศ กษาในแต ละกล มสาขาว ชา ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาระด บ ปร ญญาตร : ปร ญญา โท: ปร ญญาเอก และส ดส วนของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ตาม หล กเกณฑ ของการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ๖. รวบรวม และว เคราะห ข อม ลเพ อประกอบการกาหนดท ศทางและทาแผน พ ฒนา บ คลากรตามจ ดเน นของสถาบ น ๗. วางแผนการดาเน นงานของ การพ ฒนาบ คลากรตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของคณะและ สถาบ น ๘. จ ดทาแผนปฏ บ ต การการพ ฒนาบ คลากร ๑ ข นตอนด งกล าวข างต นสามารถสร ปได ด งผ งงานข างล างน เร มต น ประช มส มมนาผ บร หารและบ คลากรท เก ยวข อง ส งแบบสารวจความต องการ รวบรวมข อม ลและว เคราะห ความต องการ วางแผนการดาเน นงาน ตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของคณะ และสถาบ น จ ดทาแผนปฏ บ ต การ การพ ฒนาบ คลากร ๒ ส วนท ๒ การดาเน นทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๓ ข อม ลเบ องต น คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง จ ดต ง ข นเม อท 10 พฤศจ กายน พ.ศ.2520 ด วยความค ดร เร มของ ศาสตราจารย ดร.ว ทยา เพ ยรว จ ตร รองอธ การบด สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ศาสตราจารย ประสม ร งส โรจน คณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.โกศล เพ ชร ส วรรณ คณบด คณะ ว ศวกรรมศาสตร (ตาแหน งในขณะน น) ท จะให สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหาร เป น ศ นย กลางการศ กษาท สมบ รณ ตามว ตถ ประสงค ของสถาบ นท ว า สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล า เป นสถาบ นการศ กษาและว จ ย ม ว ตถ ประสงค ท จะผล ตคร อาช วศ กษาระด บปร ญญาตร ให การศ กษา และว จ ยทางเทคโนโลย และว ทยาศาสตร ด งน น เพ อตอบสนองว ตถ ประสงค ด งกล าว จ งได นาส วน ราชการระด บภาคว ชาทางสาขาว ทยาศาสตร ภาษา ส งคมศาสตร และมน ษย ศาสตร ซ งส งก ดอย ใน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และคณะว ศวกรรมศาสตร ขณะน น แยกออกมารวมเข าด วยก น จ ดต งเป น คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและว ทยาศาสตร โดยร ฐมนตร ว าการทบวงมหาว ทยาล ยได ลงนามอน ม ต เม อ ท 10 พฤศจ กายน พ.ศ.2520 ม ภารก จท สาค ญ ค อ ร บผ ดชอบการผล ตคร อาช วศ กษา สาหร บ ว ทยาล ยเทคน คและอาช วศ กษาต าง ๆ และจ ดการเร ยนการสอนหมวดว ชาพ นฐานท วไป (ป จจ บ น เร ยกว า หมวดว ชาศ กษาท วไป) ตามหล กส ตรระด บปร ญญาตร ให ก บคณะต างๆ ภายในสถาบ นฯ ต อมาเม อท 8 ธ นวาคม พ.ศ ทบวงมหาว ทยาล ยอน ม ต ให สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง จ ดต งคณะว ทยาศาสตร ข น โดยรวบรวมภาคว ชาและบ คลากรทาง ว ทยาศาสตร แยกออกจากคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและว ทยาศาสตร จ ดต งเป นคณะว ทยาศาสตร ส วนคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและว ทยาศาสตร เด ม เปล ยนช อเป น คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ตามท ประกาศในราชก จจาน เบกษา ฉบ บพ เศษ หน า 44 เล ม 105 ตอนท 206 ท 8 ธ นวาคม 2531 เป นต นมาจนถ งป จจ บ น ดอกไม ประจาคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ค อ ดอกแก วเจ าจอม ปร ชญา : ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ว ชาการเป นเล ศ บรรเจ ดค ณธรรม ช วยช นาส งคม ช นชมความเป น ไทย ก าวไกลในระด บสากล ปณ ธาน : ม งม นในการศ กษา เพ อผล ตบ ณฑ ตท กระด บ ทางด านคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรม ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ว ส ยท ศน : ม งพ ฒนาองค กร ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และภ ม ป ญญา ท งทางด านว ชาการ ว ชาช พ ควบค ไปก บการม ค ณธรรมและจร ยธรรม พ ฒนาองค ความร เพ อให เก ด นว ตกรรมใหม ๆ และเผยแพร ส ระด บสากล ๔ พ นธก จ : ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ตามความต องการของส งคม ว จ ย พ ฒนาองค ความร ใหม ๆ ส งเสร มและสน บสน นก จกรรม การให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ต บ ณฑ ตทางอ ตสาหกรรม ท ม ความร ทางทฤษฏ และปฏ บ ต และเป นผ ใส ใจในการ ค นคว า และพ ฒนาตนเองอย ตลอดเวลา 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตทางด านศ ลปศาสตร ให เป นน กภาษาศาสตร ท ม ความร และท กษะในการ ใช ภาษาต างประเทศเพ อสน บสน น การพ ฒนาทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และอ ตสาหกรรม 3. เพ อผล ตน กว ชาการศ กษา น กบร หาร ด านอาช วะและเทคน คศ กษา ด านการ อ ตสาหกรรม ท ม ความร และความสามารถเพ อพ ฒนาส งคมต อไป 4. เพ อค นคว า ว จ ย อ นนามาซ งการพ ฒนาองค ความร และสามารถประย กต ใช งานได 5. เพ อให บร การด านว ชาการ แก ช มชน องค กรต างๆ ท งในและภายนอกสถาบ น 6. เพ อส งเสร มและสน บสน นก จกรรม เพ อผด งไว ซ งศ ลปะ ว ฒนธรรม และประเพณ อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks