การว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา - PDF

Description
การว จ ยและพ ฒนาของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา ดร.สมเดช ส แสง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยวชาญพ เศษ somded.net เป าหมาย ผ อานวยการ โรงเร ยน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ/

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 15 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว จ ยและพ ฒนาของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา ดร.สมเดช ส แสง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยวชาญพ เศษ somded.net เป าหมาย ผ อานวยการ โรงเร ยน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ/ เช ยวชาญ/เช ยวชาญพ เศษ คร ศ กษาน เทศก ผลงานว ชาการ และการว จ ย และพ ฒนา ม ความร ความ เข าใจ ผลงานทางว ชาการ หมายถ ง เอกสารหร อหล กฐานท จ ดท าข น จากความร ความสามารถ ท กษะและประสบการณ ของผ จ ดท าโดยการศ กษาค นคว าว เคราะห ส งเคราะห ว จ ย และได น าไปใช ในการก ป ญหา หร อพ ฒนางานในหน าท จนเก ดผลด ต อการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาและ เป นประโยชน ต อความ ก าวหน าทางว ชาการ ผลงานว ชาการสายงานบร หารสถานศ กษา เอกสารหร อหล กฐานเก ยวก บการบร หาร สถานศ กษา ท แสดงถ ง ความชานาญหร อเช ยวชาญ และ เป นประโยชน ในการบร หารสถานศ กษา หร อจ ดการศ กษา ได เป นอย างด โดยม ล กษณะด งน เป นผลงานเก ยวก บการบร หารสถานศ กษา ได แก งาน ว ชาการ งบประมาณ การเง น และส นทร พย บร หารงาน บ คคล บร หารท วไป เป นผลงานเก ยวก บการพ ฒนาการเร ยนการสอนใน กล มสาระการเร ยนร หร อสาขาว ชาต าง ๆ ผลงานว ชาการสายการสอน (คร ) เอกสารหร อหล กฐานเก ยวก บการสอน แสดงถ งความชานาญ หร อเช ยวชาญในด านน น ๆ รวมถ งผลงานในล กษณะอ น ซ งใช ประโยชน ในการสอนหร อการจ ดการศ กษาได เป นอย างด โดยม ล กษณะด งน ตรงก บสาขาว ชาท ขอให ม หร อเล อนว ทยฐานะ เป นผลงานท เก ยวก บการพ ฒนาการเร ยนการสอนในกล มสาระ การเร ยนร หร อสาขาว ชาต าง ๆ ท ใช ประโยชน ในการเร ยน การสอน เก ดจากการปฏ บ ต งานตามหน าท ความร บผ ดชอบด านการสอน ผลงานว ชาการสายงานน เทศการศ กษา เอกสารหร อหล กฐานเก ยวก บการน เทศ และการจ ด การศ กษา การพ ฒนางานด านว ชาการ การบร หารแผน งบประมาณ การบร หารงานบ คคล การเง นและทร พย ส น การบร หารท วไป การประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ด การศ กษา ท แสดงถ งความช านาญ หร อเช ยวชาญ และเป น ประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผลงานว ชาการจาแนกตามว ทยฐานะ ตาแหน ง ชานาญการ พ เศษ ผ อานวยการ โรงเร ยน ว จ ยสถาบ นใน สถานศ กษา เช ยวชาญ เช ยวชาญ พ เศษ -ว จ ยสถาบ นใน สถานศ กษา ท ประสบ ผลผลด เป นแบบอย าง - และ รายงานการพ ฒนา บร หารท ประสบผลด เป น แบบอย าง - เหม อน เช ยวชาญ แต เพ ม ประสบ ผลด ย ง และเป น ความร ใหม ผลงานว ชาการจาแนกตามว ทยฐานะ ตาแหน ง ชานาญการ พ เศษ คร การว จ ยในการ พ ฒนาการ เร ยนการสอน เช ยวชาญ เช ยวชาญพ เศษ -การว จ ยในการพ ฒนาการ เร ยนการสอน ท ประสบ ผลด เป นแบอย าง -และรายงานการ พ ฒนาการเร ยน การสอนท ประสบผลด เป น แบบอย าง - เหม อน เช ยวชาญ แต เพ ม ประสบผลด ย ง และเป น ความร ใหม ผลงานว ชาการจาแนกตามว ทยฐานะ ตาแหน ง ชานาญการ พ เศษ ศ กษาน เทศก ว จ ยและพ ฒนา งานน เทศ การศ กษา เก ยวก บงาน ว ชาการ หล กส ตร การ จ ดการเร ยนร ฯ เช ยวชาญ เช ยวชาญ พ เศษ -ว จ ยและพ ฒนาฯ ท ประสบผลผลด เป น แบบอย าง - และ รายงานการพ ฒนา การน เทศท ประสบผลด เป น แบบอย าง - เหม อน เช ยวชาญ แต เพ ม ประสบ ผลด ย ง และเป น ความร ใหม ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง ประเภท เจ าของ ต วอย าง หล กส ตร ผอ./คร /ศน. -หล กส ตรฝ กอบรม -หล กส ตร สถานศ กษา -หล กส ตรท องถ น -หล กส ตรอ นๆ ล กษณะ -ต วหล กส ตรฯ -เอกสาร ประกอบ หล กส ตร -ค ม อการใช หล กส ตร -แผนการจ ด ก จกรรม/ส อ กล มเป าหมายท จะพ ฒนา -ผอ. พ ฒนาคร / น กเร ยน -คร พ ฒนา น กเร ยน -ศน.พ ฒนา ผอ./คร /น กเร ยน ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง(ต อ) ประเภท เจ าของ ต วอย าง ล กษณะ เป าหมายท จะ พ ฒนา เทคน ค ว ธ การ ผอ. -การบร หารองค การ (TQM/SM/RBM/BSC) -กระบวนการ (PDCA) -การบร หารงาน (4 งาน) -การพ ฒนาระด บคน (ภาวะผ นา เจตคต ความร ท กษะ) -แนวทาง -กลย ทธ -ร ปแบบการ บร หาร -กระบวนการ -ประส ทธ ภาพ การบร หาร -ค ณภาพ การศ กษา -ค ณภาพคร -ค ณภาพ น กเร ยน -ผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง(ต อ) ประเภท เจ าของ ต วอย าง ล กษณะ กล มเป าหมาย ท จะพ ฒนา เทคน ค คร -การจ ดการช นเร ยน -แผนการ -น กเร ยน ว ธ การ -ว ธ การสอน (ย ดคร / จ ดก จกรรม (ต อ) ย ดน กเร ยนเป น (อาจม ศ นย กลาง เช น ค ม อ/ส อ บรรยาย/ 4 MAT)/ ประกอบ) หมวก 6 ใบ/ส บสวน สอบสวน/โครงงาน ฯ) ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง(ต อ) ประเภท เจ าของ ต วอย าง ล กษณะ กล มเป าหมา ยท จะพ ฒนา เทคน ค ศน. -การน เทศ -ค ม อ/แนว -ผอ./คร / ว ธ การ (ก ลยาณม ตร/ ทางการ น กเร ยน (ต อ) Coaching/ Clinic/ น เทศ/ การสอนงาน) พ ฒนา -ว ธ การพ ฒนา (การ ประช ม/อบรม) ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง (ต อ) ประเภท เจ าของ ต วอย าง ล กษณะ กล มเป าหมาย ท จะพ ฒนา ส อ/ เทคโนโลย คร /ศน. -แบบฝ ก -ช ดฝ ก -ช ดก จกรรม -แบบเร ยนสาเร จร ป -หน งส อ/เอกสาร ประกอบการสอน -CAI/E-Learning/E-Book -ช อส อน นๆ - ส อเหล าน ต อง ผ านการทดสอบ ค ณภาพ และ ประส ทธ ภาพ (E1/E2)ก อนใช จร ง ผอ./คร / น กเร ยน ผลงานว ชาการจาแนกตามตาแหน ง (ต อ) ประเภท เจ าของ ต วอย าง ล กษณะ กล มเป าหมาย ท จะพ ฒนา โครงการ ผอ./ศน. -รายงานโครงการ -รายงานการ ประเม นโครงการ โครงการ/ก จกรรม -ท ม งแก ป ญหาว กฤต -ท ม งสนอง ว ส ยท ศน กล ย ทธ และเป าประสงค ของ องค กร -ท ม งสนอง แนวนโยบาย ผอ./คร / น กเร ยน ส อและทางการศ กษา ส อและทางการศ กษา ค อ อะไร หมายถ ง ส งใหม (เทคน ค ว ธ การ แนวค ด ส อ โครงสร าง ผล ตภ ณฑ ฯลฯ) ท ผ านการทดลองและพ ฒนาอย างเป นระบบ ว าสามารถน ามาใช แก ป ญหาต างๆ ท เก ยวข องก บการศ กษา ส อและทางการศ กษา ม ล กษณะอย างไร 1. เก าท อ นใหม ท น 2. เคยเก าแต น ามาปร บปร งใหม 3. ม อย แล วแต เพ งน ามาทดลองใช 4. ผล ต/สร างใหม และทดลองใช คร งแรก ชานาญการพ เศษ เช ยวชาญ/ เช ยวชาญพ เศษ ความหมายของการพ ฒนาการศ กษา นวตกรรม หร อ นวกรรม มาจากค าว า นว หมายถ ง ใหม และ กรรม หมายถ ง การกระท า หมายถ ง การกระท าใหม ๆ หร อการพ ฒนา ด ดแปลงจากส งใดๆ แล วท าให ด ข น ก า ร พ ฒ น า น ว ต ก ร ร ม ก า ร ศ ก ษ า (Educational Innovation) จ งหมายถ ง การกระท าใหม การสร างใหม หร อการพ ฒนาด ดแปลงจากส งใดๆ แล วท าให การศ กษาหร อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพด ข นกว าเด ม ประเภทของทางการศ กษา 1. ส อ (ช ดก จกรรม, หน งส อ, CAI ฯลฯ) 2. ว ธ การ (ว ธ การสอน, เทคน คการสอน, เทคน ค การบร หาร โครงการ/ก จกรรมฯลฯ) 3. หล กส ตร (หล กส ตรฝ กอบรม, หล กส ตร ท องถ น, หล กส ตรอ น ๆ ฯลฯ) ประเภทของการศ กษา ด านส อการสอน ด านว ธ การจ ดการเร ยนการสอน ทางด านหล กส ตร ด านการว ดและการประเม นผล ด านการบร หารจ ดการ ด านส อการสอน บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน หน งส ออ เล คทรอน คส บทเร ยนการ ต น บทเร ยนCD/VCD หน งส อเล มเล ก บทเร ยนเคร อข าย ช ดเร ยนร ด วยตนเอง ฯลฯ แนวทางการพ ฒนาส อท น ามาใช ในการเร ยนการสอน การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน กล มสาระการ เร ยนร คณ ตศาสตร เร อง การค ณส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 4 การพ ฒนาช ดการเร ยนร ด วยตนเอง เร องระบบน เวศ ส าหร บน กเร ยนช นม ธยม ศ กษาป ท 4 การพ ฒนาส อประสมเพ อใช ในการสอนดนตร - นาฏศ ลป ช ดร าวงมาตรฐานระด บ ช นประถมศ กษาป ท 6 การพ ฒนาช ดฝ กท กษะเร องการอ านหน งส อและวารสาร ภาษาอ งกฤษ ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ด านว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การสอนแบบร วมม อร วมใจ (Cooperative Learning) การสอนแบบโครงสร างความร (Graphic Organizer) การสอนแบบศ นย การเร ยน (Learning Center) การสอนแบบส บเสาะหาความร (Inquiry Based) การสอนแบบบ รณาการ (Integrate Teaching) การสอนด วยร ปแบบซ ปปา (CIPPA Model) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) ฯลฯ แนวทางการพ ฒนาด านว ธ การจ ดการเร ยนการสอนแบบต างๆ การพ ฒนาร ปแบบการสอนแบบซ ปปา (CIPPA MODEL) เร อง พ ชดอก ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 การพ ฒนาการสอนแบบร วมม อร วมใจ เร อง เศรษฐก จ พอเพ ยง ส าหร บน กเร ยนช นม ธยม ศ กษาป ท 4 การพ ฒนาว ธ การสอนแบบฝ กท กษะกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร เร องอ บ ต เหต ในช ว ต ประจ าว น ส าหร บ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 การพ ฒนาการสอนโดยใช สถานการณ จ าลอง เร อง ส งแวดล อม ส าหร บน กเร ยนช นม ธยม ศ กษาป ท 4 ทางด านหล กส ตร หล กส ตรสาระเพ มเต ม หล กส ตรท องถ น หล กส ตรการฝ กอบรม หล กส ตรก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ฯลฯ แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรต างๆ การพ ฒนาหล กส ตรสาระเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เร อง พญา ส าหร บน กเร ยนช วงช นท 4 การพ ฒนาหล กส ตรสาระเพ มเต ม เร อง การสานตะกร า กล มสาระการ เร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น เร องดอกไม จ นทน ช นประถมศ กษาป ท 6 การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น เร องเม ยง ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 5 การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น รายว ชา ท.031 เร อง น ทานพ นบ าน ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต น ด านการว ดและการประเม นผล การสร างแบบว ดต าง การสร างเคร องม อ การประย กต ใช โปรแกรม คอมพ วเตอร ฯลฯ แนวทางการพ ฒนาด านการว ดและการประเม นผล การสร างแบบว ดความม ว น ยในตนเอง การสร างแบบว ดความค ดสร างสรรค การสร างแบบว ดแววคร การพ ฒนาคล งข อสอบ การพ ฒนาระบบการลงทะเบ ยนผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ต การพ ฒนาการใช บ ตรสมาร ทการ ด เพ อการใช บร การของสถาบ นศ กษา ด านการบร หารจ ดการ การบร หารเช งระบบ การบร หารเช งกลย ทธ การบร หารแบบหลอมรวม การบร หารเช งบ รณการ การบร หารเช งว จ ยปฏ บ ต การ การบร หารแบบภาค เคร อข าย ฯลฯ แนวทางการพ ฒนากระบวนการบร หาร การพ ฒนาร ปแบบการน เทศเช งระบบ เพ อการพ ฒนาการเร ยน การสอนของคร ระด บการศ กษาข นพ นฐาน การบร หารแบบร วมม อร วมใจ เพ อการพ ฒนางานว ชาการ ระด บ ประถมศ กษา การบร หารด วยว ฎจ กรเดม ง เพ อการพ ฒนาค ณภาพงานว ชาการ การพ ฒนาการบร หารแบบ TOPSTAR เพ อพ ฒนาค ณล กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks