แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 20 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร โทรศ พท โทรสาร ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2556 ของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโกฉบ บน ได จ ดท าข น ตามแผนย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาว ทยาล ยดอนบอสโกตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ป การศ กษา โดยก าหนดเป น 9 ย ทธศาสตร ครอบคล มกระบวนการจ ดการศ กษาท กกระบวนการตามแนวทางของส าน กมาตรฐาน การอาช วศ กษา ค อ ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษา ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการสอน ย ทธศาสตร การพ ฒนาผ เร ยน ย ทธศาสตร พ ฒนาการให บร การด านว ชาช พแก ช มชนและ ส งคม ย ทธศาสตร พ ฒนางานว จ ยและนว ตกรรม ย ทธศาสตร การเสร มสร างสมรรถนะด านภาวะผ น าและการจ ดการ ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย างต อเน องและม การน าผลการประเม นมา ใช ในการพ ฒนาการบร หารให ได มาตรฐาน นอกจากน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2556 ได ก าหนดโครงการ/งาน/ก จกรรมให สอดคล องก บต วบ งช ของการประเม นค ณภาพรอบสาม ด านอาช วศ กษา (พ.ศ ) ของส าน กงาน ร บรองและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนาสถานศ กษาของคณะผ ตรวจประเม น ค ณภาพรอบสอง ตลอดจนแผนงบประมาณเพ อใช เป นแนวทางในการบร หารงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน โดยให สอดคล องก บสภาพป จจ บ น ป ญหา และความต องการของว ทยาล ยฯ แผนปฏ บ ต การประจ าป ฉบ บน ได ร บความร วมม อจากท กฝ ายท เก ยวข องในการวางแผนและก าหนด แนวทางการบร หารว ทยาล ยฯ ซ งประกอบด วย ผ บร หาร คณะกรรมการบร หารว ทยาล ยฯ คณะคร ฝ ายต างๆ ขอขอบค ณท กท านท ม ส วนร วมในการท าแผนปฏ บ ต การฉบ บน จนส าเร จ หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การประจ าป ของโรงเร ยนฉบ บน จะเป นประโยชน ส าหร บท กฝ าย ท กแผนก ในการน าไปปฏ บ ต การเพ อบรรล เป าหมายต อไป ส าน กงานประก นค ณภาพภายใน ก 2 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลท วไป - ประว ต ความเป นมา 5 - หล กส ตรท เป ดท าการสอน 7 - ข อม ลด านอาคารสถานท 7 - ข อม ลด านจ านวนน กเร ยน น กศ กษา 9 - ข อม ลด านจ านวนบ คลากรของโรงเร ยน 10 - โครงสร างการบร หารโรงเร ยน 11 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ว ส ยท ศน 12 - พ นธก จ 12 - เป าหมาย 12 - ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาอาช วศ กษา 13 - ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 15 - ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการอาช วศ กษา 17 - ย ทธศาสตร การพ ฒนาการบร การว ชาการและว ชาช พ 18 - ย ทธศาสตร การพ ฒนางานนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 18 - ย ทธศาสตร การปล กฝ งจ ตส าน กและเสร มสร างความเป นพลเม อง และพลโลก 19 - ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาอย างต อเน องและรองร บการประเม นค ณภาพ รอบสาม 20 - ย ทธศาสตร การพ ฒนางานการศ กษาพ เศษ 21 - ย ทธศาสตร เตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 21 ส วนท 3 แผนปฏ บ ต งานจ าแนกตามย ทธศาสตร แผนงาน โครงการ/งาน/ก จกรรม - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและ ผ ส าเร จการศ กษา 22 ข 3 สารบ ญ หน า ส วนท 3 แผนปฏ บ ต งานจ าแนกตามย ทธศาสตร แผนงาน โครงการ/งาน/ก จกรรม (ต อ) - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 31 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การบร หารจ ดการอาช วศ กษา 44 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนาการให บร การว ชาการ และว ชาช พ 48 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนางานนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 51 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การปล กจ ตส าน กและเสร มสร าง ความเป นพลเม องไทยและพลโลก 55 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย างต อเน องและรองร บการประเม น ค ณภาพรอบสาม 60 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร การพ ฒนางานการศ กษาพ เศษ 64 - แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร เตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 67 ค 4 1. ข อม ลท วไป ประว ต ความเป นมาของงว ทยาล ย ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก เป นโรงเร ยน อาช วศ กษาประเภทช างอ ตสาหกรรมจ ดต ง ข นโดย อน ม ต ของกระทรวงศ กษาธ การ เป นโรงเร ยนส งก ด ม ลน ธ คณะซาเลเซ ยนแห งประเทศไทย อย ในความ อ ปการะของกรมประชาสงเคราะห และด าเน นก จการ โดยคณะน กบวชซาเลเซ ยน ป พ ทธศ กราช 2489 ได เร มด าเน นก จการ เป ดโรงเร ยนอาช วะข น โดยเช าว งของพระองค เจ าบวรเดช ท ถนนว ทย (สถานท ตเนเธอร แลนด ในป จจ บ น) และเป ด สอนแผนกว ชาช พช างต ดเย บเส อผ า ช างพ มพ และช างไม แก น กเร ยนท เป นเด กก าพร าและยากจน กล มแรกจ านวน 35 คน โดยไม เก บค าเล าเร ยนแต อย างใด ซ งถ อเป นนโยบายของโรงเร ยนต งแต บ ดน นเป นต นมา เวลาน นม คร สอน 2 คนและบาทหลวงมาร โอ ร เซดด เป นอธ การชาวอ ตาเล ยนองค แรก ป พ ทธศ กราช 2492 โรงเร ยนได ย ายมาอย สถานท ป จจ บ นท ถนนเพชรบ ร และได เป ดหล กส ตรระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาช างกลโรงงาน ช างไฟฟ าก าล ง ช างยนต และการพ มพ หล กส ตร ปวช. น โรงเร ยนม งเน นให ความช วยเหล อแก เด กก าพร า เด กยากจน และผ ด อยโอกาส ให ได ร บการศ กษาว ชาช พจนจบ หล กส ตร โดยไม เก บค าเล าเร ยน ป พ ทธศ กราช 2495 ท านผ หญ งละเอ ยด พ บ ลสงคราม ได เล งเห นการณ ไกลว าโรงเร ยนน จะเจร ญก าวหน า เป นประโยชน ต อส งคมและประเทศชาต อย างมากในอนาคต ท านได สละเง นสร างอาคารเร ยน 2 ช น เป นต กยาว 40 เมตร กว าง 15 เมตร จ านวน 1 หล ง มอบให อธ การโรงเร ยน เพ อใช เป นท เร ยนและท พ กอาศ ย แต เป นท น า เส ยดายท ต กหล งน ม อาย ได ไม ถ ง 4 ป ก ต องถ กร อถอนเพราะร ฐบาลจ าเป นต องต ดถนนต ดผ านต วต กของโรงเร ยนพอด เม อต กหล งน ถ กร อถอน ก ต องพยายามสร างต กใหม จ งได ขอความช วยเหล อจากผ ใจบ ญท งท ร จ กและไม ร จ ก ท าการ สร างต กหล งใหม เป นโรงฝ กงาน 3 หล ง เป นต กช นเด ยวกว าง 12 เมตร ยาวหล งละ 50 เมตร โดยใช เวลาท าการ ก อสร างท งส น 3 ป ป พ ทธศ กราช 2502 ร ฐบาลไทยได ร วมม อก บร ฐบาลเยอรม น ท าการก อสร างต กหล งใหม แทนต กหล งเก าท ถ กร อถอน โดยสร างเป นต ก 3 ช น กว าง 15 เมตร ยาว 117 เมตร ขนานก บถนนเพชรบ ร ต ดใหม เป นต กท เพ ม ความเป นสง าให แก ช มชนย านน ได เป นท น าภาคภ ม ใจย ง 1 ป พ ทธศ กราช 2505 ได สร างโบสถ ประจ า โรงเร ยน ซ งเป นโบสถ ท โอ โถงและสง างาม เพ อ ประกอบพ ธ กรรมต างๆ และเพ อขอโมทนาค ณ พระเจ า พร อมท งขอพรจากพระ ว นท 5 ก มภาพ นธ พ ทธศ กราช 2515 ฯพณฯ พจน สาราส น รองนายกร ฐมนตร ได เป นประธานเป ดงานฉลองครบรอบ 25 ป ของ การก อต งโรงเร ยน ว นท 22 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2516 ฯพณฯ ล ก ส เวร มาเดอร ส เอกอ ครราชท ตเบลเย ยมประจ า ประเทศไทย พร อมภร ยา ได เย ยมชมก จการของโรงเร ยน ว นท 28 พฤษภาคม พ ทธศ กราช 2517 ฯพณฯ ว น ด อง เซน เอกอ ครราชท ตเนเธอร แลนด ประจ า ประเทศไทยพร อมภร ยา ได เย ยมชมก จการของโรงเร ยน ว นท 2 กรกฎาคม พ ทธศ กราช 2517 ฯพณฯ โซโร เอกอ ครราชท ตอ ตาล ประจ าประเทศไทยพร อมภร ยา ได เย ยมชมก จการของโรงเร ยน ว นท 30 กรกฎาคม พ ทธศ กราช 2517 สมเด จพระราชาธ บด โบดวงและสมเด จพระราช น ฟาบ โอลาแห ง ประเทศเบลเย ยมได เสด จพระราชด าเน นเย ยมชมก จการของโรงเร ยนเป นการส วนพระองค ป พ ทธศ กราช 2518 ร ฐบาลประเทศเนเธอร แลนด ได ให ความช วยเหล อแก โครงการท นการศ กษาเพ อคร ดอนบอสโก เป นโครงการสน บสน นคร ให ได ศ กษาต อในระด บอน ปร ญญาและปร ญญาตร ในสถาบ นเทคโนโลย พระ จอมเกล าพระนครเหน อ หร อสถาบ นเทคโนโลย อ นๆ เป นการยกระด บค ณภาพการศ กษาให ก บบ คลากรคร เพ อ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนของโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพด ย งข น โครงการน ได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาล ประเทศเนเธอร แลนด เป นเวลา 15 ป ว นท 5 กรกฎาคม พ ทธศ กราช 2519 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วและสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ได เสด จพระราชด าเน น ทรงเป ดอาคารฝ กงานช างกลโรงงานและต กอาคารเร ยนห าช น พร อมท ง ได เสด จพระราชด าเน นทอดพระเนตรก จการต างๆ ของโรงเร ยนท กแผนก น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณต อน กเร ยน และคณะผ บร หารโรงเร ยนดอนบอสโกอย างหาท เปร ยบม ได ว นท 10 กรกฎาคม พ ทธศ กราช 2529 เจ าชายว ลเลม อเล กซานเดอร มก ฎราชก มารแห งประเทศ เนเธอร แลนด ได เสด จพระราชด าเน นเย ยมชมก จการของโรงเร ยนเป นการส วนพระองค ป พ ทธศ กราช 2529 โรงเร ยนได เป ดหล กส ตรพ เศษภาคค า สอนว ชาช พด านการพ มพ แก คนพ การทางการ ได ย น (คนใบ -ห หนวก) เป นหล กส ตรสองป ป พ ทธศ กราช 2536 โรงเร ยนได เป ดหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ใน 3 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างเทคน คอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาเทคน คยานยนต และสาขาว ชาการพ มพ จะเป ดสอนในป พ ทธศ กราช 2551 โดยเก บค าเล าเร ยน ว นท 27 มกราคม พ ทธศ กราช 2539 ฯพณฯ พลเอกเปรม ต ณส ลานนท ประธานองคมนตร และ ร ฐบ ร ษ ได เป ดงานฉลอง 50 ป ของการก อต งโรงเร ยน ว นท 3 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2543 คณะกรรมการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ มอบโล เก ยรต ค ณแก โรงเร ยนดอนบอสโก เน องในโอกาสได ร บค ดเล อกให เป นองค กรด เด น ท ให การสน บสน นคนพ การ 2 ว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2549 แผนกการพ มพ ได ร บอน ญาตให เป ดเป นศ นย ทดสอบมาตรฐานฝ ม อ แรงงาน สาขาช างพ มพ ออฟเซต ประเภทป อนแผ น จากกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ เป ดหล กส ตรว ชาช พระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาการพ มพ (ปวช.) ส าหร บคนพ การทางการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks