ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 14 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน ง พน กงานตามส ญญา ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๑๓ อ ตรา ด งรายละเอ ยดต อไปน ๑. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท างาน ๑.๑ ต าแหน ง พน กงานตามส ญญาโดยม รายละเอ ยดเก ยวก บ ต าแหน งและค ณว ฒ ท จะท าการสอบ ค ดเล อก ปรากฏในรายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ๒. ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ๒.๑ ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามมาตรา ๓๖ แห งพระราชบ ญญ ต ข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอน โลม ๒.๒ เป นผ ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งตามท ระบ ไว ในรายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ๒.๓ เป นบ คคลท ไม ม ประว ต เส อมเส ยในทางราชการ และเอกชน ๒.๔ เป นบ คคลท ม ท พ ก และยานพาหนะท เอ อต อการปฏ บ ต งานท งใน และนอกเวลาราชการ ๓. ว น เวลา และสถานท ร บสม คร ผ ประสงค จะสม ครซ อใบสม คร และย นใบสม ครได ท กองบร หารงานบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ในราคาช ดละ ๒๐ บาท ต งแต ว นท ๑๙ กรกฎาคม - ๕ ส งหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. (เว นว นหย ดราชการ) และกรอกข อความต าง ๆ ให ครบถ วน ถ กต อง และย นใบสม ครพร อม หล กฐาน ด งต อไปน ๓.๑ ใบสม ครท กรอกข อความสมบ รณ ๓.๒ ส าเนาปร ญญาบ ตร หร อว ฒ บ ตร และระเบ ยนผลการเร ยน (Transcript of Record) ซ งแสดงหร อระบ ว าเป นผ ได ร บว ฒ ตามค ณสมบ ต แต ละต าแหน งท ประกาศร บสม คร โดยจะต องระบ ว นท ส าเร จการศ กษา ไว ด วย และจะต องส าเร จการศ กษาภายในว นป ดร บสม คร ค อว นท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๔ (หากเป นสถาบ นการศ กษา ใน ประเทศไทย ให ใช ฉบ บภาษาไทยประกอบการสม คร) ๓.๓ ส าเนาทะเบ ยนบ าน ๓.๔ ส าเนาบ ตรประชาชน ๓.๕ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกไม สวมแว นตาด า ขนาด ๑ น ว ซ งถ ายมาแล วไม เก น ๑ ป และ ถ ายคร งเด ยวก น จ านวน ๓ ร ป /๔. การย น... ๔. การย นใบสม ครสอบค ดเล อก ๔.๑ ผ สม ครเข าการสอบค ดเล อกจะต องย นใบสม ครด วยตนเอง และกรอกรายละเอ ยดในใบ สม ครให ถ กต องและครบถ วน ๔.๒ ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกต องลงลายม อช อในใบสม ครต อหน าเจ าหน าท ๔.๓ ผ สม ครต องแจ งสถานท ท สามารถต ดต อได ทางจดหมายลงทะเบ ยนในเขตจ ายของการ ไปรษณ ย ไว ในใบสม คร ในอ ตรา ด งน ๒ ๕. ค าธรรมเน ยมในการสม ครสอบค ดเล อก ผ สม ครสอบค ดเล อกต องเส ยค าธรรมเน ยมสอบตามต าแหน งท ประสงค จะสม ครสอบค ดเล อก - ต าแหน งน กว ชาการ คนละ ๔๐ บาท - ต าแหน งเจ าหน าท เทคน ค / ธ รการ / ปฏ บ ต การ คนละ ๓๐ บาท ๖. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบค ดเล อก มหาว ทยาล ยจะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบค ดเล อก ณ บอร ดประชาส มพ นธ บร เวณ ช น ๑ อาคารภ ม ราชภ ฏ ในว นท ๘ ส งหาคม ๒๕๕๔ หร อ ๗. ว น เวลา และสถานท สอบความร ความสามารถท วไป ว นท สอบค ดเล อก สาขา / ว ชา เวลา ๑๐ ส งหาคม ๒๕๕๔ ภาคความร ความสามารถท วไป ๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น. ๑. การใช ภาษาไทย ๒. ส งคม เศรษฐก จ และการเม อง ๓. สารสนเทศ ๔. จ ตว ทยา และมน ษยส มพ นธ ๕. ความร ท วไปเก ยวก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ๖. แนวปฏ บ ต เก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน วยงาน ราชการ ภาคว ชาเฉพาะต าแหน ง ๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ น. สถานท สอบค ดเล อก จะแจ งให ทราบในว นประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบ ๘. การประกาศรายช อผ ผ านการสอบค ดเล อกภาคความร ความสามารถท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะประกาศรายช อผ ผ านการทดสอบภาคความร ความสามารถท วไป ภายในว นท ๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๔ และให ผ ผ านการทดสอบภาคความร ความสามารถท วไป เข าทดสอบภาคความ เหมาะสมก บต าแหน ง และส มภาษณ ในว นท ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๔ ด งน ๘.๑ ว น เวลา สอบภาคความเหมาะสมก บต าแหน ง และส มภาษณ ว น สอบค ดเล อก สาขา / ว ชา เวลาสอบ สถานท ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๔ ภาคความเหมาะสมก บต าแหน ง ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น. - ส มภาษณ ๑๐.๓๐ น. - สถานท สอบจะแจ งให ทราบในว นประกาศรายช อผ ผ านภาคความร ความสามารถท วไป /๙. เกณฑ การ... ๙. เกณฑ การต ดส น ผ ท ถ อว าเป นผ ผ านการสอบค ดเล อกต องได คะแนนภาคความร ความสามารถท วไป ไม ต ากว า ร อยละห าส บ ความร ว ชาเฉพาะต าแหน ง ภาคความเหมาะสมก บต าแหน งและส มภาษณ ไม ต ากว าร อยละหกส บและ ได คะแนนรวมท งหมดท กภาคไม ต ากว า ร อยละหกส บ ๓ ๑๐. การประกาศผลการสอบค ดเล อก มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะประกาศผลการสอบค ดเล อก ในว นท ๑๙ ส งหาคม ๒๕๕๔ ณ บร เวณบอร ดประชาส มพ นธ ช น ๑ อาคารภ ม ราชภ ฏ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หร อ ๑๑. การบรรจ แต งต งผ สอบค ดเล อกได ๑๑.๑ มหาว ทยาล ยจะพ จารณาบรรจ ผ สอบค ดเล อกได ล าด บคะแนนส งส ดไปหาคะแนน ต าส ดตามล าด บ หากม ผ สอบค ดเล อกได เก นจ านวนอ ตราท ก าหนดจะข นบ ญช ไว เพ อเร ยกบรรจ เม อมหาว ทยาล ยต องการ เพ มจ านวนจนกว าจะม การสอบค ดเล อกใหม บ ญช เก าจ งให ยกเล ก น บแต ว นประกาศร บสม ครสอบค ดเล อกคร งใหม เป นต นไป ๑๑.๒ ผ สม ครสอบค ดเล อกท ม ค ณว ฒ ส ง แต น าค ณว ฒ ต ามาสม ครสอบเม อสอบแข งข นได และ ได ร บการบรรจ และแต งต งแล ว จะขอปร บให ได ร บเง นเด อนตามค ณว ฒ ในภายหล งไม ได ๑๑.๓ ก าหนดรายงานต วผ ได ร บค ดเล อก ในว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มสภา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ช น ๕ และเข าปฏ บ ต งานในว นท ๑ ก นยายน ๒๕๕๔ ๑๒. ระเบ ยบ และข อปฏ บ ต เก ยวก บการสอบ ๑๒.๑ ผ เข าร บการสอบค ดเล อกต องแต งกายส ภาพเร ยบร อย ๑๒.๒ ผ เข าร บการสอบค ดเล อกต องน าบ ตรประจ าต วสอบค ดเล อกไปในว นทดสอบ และต องวาง บ ตรประจ าต วสอบไว บนโต ะ ขณะท ท าการทดสอบ หากผ ใดไม ม บ ตรประจ าต วทดสอบกรรมการก าก บห องสอบจะไม อน ญาตให เข าร บการทดสอบ เว นแต จะได ตรวจสอบหล กฐานเป นท แน ช ดแล ว จ งอน ญาตให เข าร บการทดสอบได ๑๒.๓ ผ เข าทดสอบต องไปถ งสถานท ทดสอบก อนเร มทดสอบตามสมควร ผ ใดไปไม ท นเวลาเข า ห องสอบหล งจากเวลาลงม อทดสอบแล วไม น อยกว า ๑๕ นาท จะไม ได ร บอน ญาตให เข าห องสอบ ๑๒.๔ ผ เข าสอบค ดเล อกต องเช อฟ งค าส ง และค าแนะน าของกรรมการก าก บการสอบเก ยวก บ การปฏ บ ต การสอบโดยเคร งคร ด ๑๒.๕ ผ เข าทดสอบผ ใดทดสอบเสร จก อนผ น นต องออกไปห างจากห องทดสอบ และไม กระท าการ ใด ๆ อ นเป นการรบกวนแก ผ ท ย งทดสอบอย แต ท งน ผ เข าสอบท กคนจะออกจากห องสอบก อนเวลา ๒๐ นาท หล งจากเร ม ทดสอบไม ได ๑๒.๖ หากผ เข าสอบค ดเล อกม ความข องใจเก ยวก บการปฏ บ ต หน าท เห นว าไม เป นธรรมแก ตนให ร บแจ งต อกรรมการค มสอบ หร อประธานสนามสอบในท นท เพ อจะได พ จารณาด าเน นการแก ไขในทางท เหมาะสม การแจ ง หร อร องเร ยนภายหล งจากท เก ดเหต นานเก นควร อาจจะไม ได ร บการพ จารณา ๑๒.๗ หากผ เข าสอบผ ใดท จร ตในการสอบจะไม ได ร บการพ จารณาผลการสอบท กภาค /๑๒.๘ ห ามส บบ หร ๔ ๑๒.๘ ห ามส บบ หร ในห องทดสอบ ๑๒.๙ ผ เข าสอบค ดเล อกต องน าปากกา ด นสอ ยางลบ และอ ปกรณ อ น ๆ ไปเอง ส วนกระดาษ เข ยนตอบหน วยทดสอบจะจ ดให และห ามน าข อสอบออกนอกห องทดสอบโดยเด ดขาด จ งประกาศมาเพ อทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผ ช วยศาสตราจารย ส ทธ ช ย หาญสมบ ต ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ๕ บ ญช รายช อค ณว ฒ และสาขาว ชาท จะด าเน นการสอบ ค ดเล อก เพ อบรรจ เข าท างาน ในส งก ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ล าด บท ต าแหน ง ค ณว ฒ สาขาว ชา ๑ น กว ชาการแนะแนว ปร ญญาโท สาขาจ ตว ทยาการ แนะแนว, จ ตว ทยา การศ กษาและแนะแนว และสาขาอ นท เก ยวข อง ๒ น กว ชาการสระว ายน า ปร ญญาตร สาขาพลศ กษา, ว ทยาศาสตร การก ฬา ๓ น กว ชาการภาษา ปร ญญาตร สาขาภาษาอ งกฤษ, ภาษาอ งกฤษธ รก จ, การส อสารภาษาอ งกฤษ ๔ น กว ชาการคอมพ วเตอร ปร ญญาตร สาขาว ทยาการ คอมพ วเตอร, เทคโนโลย สารสนเทศ, คอมพ วเตอร ศ กษา, เทคโนโลย และ นว ตกรรมการศ กษา หร อสาขาอ นท เก ยวข อง ๕ น กว ชาการบร หารงาน ท วไป (จ างเหมา) ๖ เจ าหน าท เทคน ค ประชาส มพ นธ ๗ เจ าหน าท เทคน คงาน ประมวลผล อน ปร ญญา ข นไป ๘ เจ าหน าท เทคน ค อน ปร ญญา คอมพ วเตอร ข นไป ๙ เจ าหน าท เทคน คเทคโนโลย อน ปร ญญา การศ กษา ข นไป ๑๐ เจ าหน าท ธ รการ ปวช. ข นไป หร อเท ยบเท า ๑๑ เจ าหน าท ปฏ บ ต การร กษา ความปลอดภ ย (จ างเหมา) ๑๒ เจ าหน าท ปฏ บ ต การร กษา ความสะอาดสระว ายน า (จ างเหมา) อ ตรา เง นเด อน จ านวน อ ตรา ส งก ดหน วยงาน ๑๐,๑๙๐.- ๒ กองพ ฒนาน กศ กษา ๘,๓๔๐.- ๑ โครงการสระว ายน า ๘,๓๔๐.- ๑ ว ทยาล ยนานาชาต ๘,๓๔๐.- ๑ ศ นย คอมพ วเตอร ปร ญญาตร ท กสาขา ๘,๓๔๐.- ๑ กองบร หารงานบ คคล อน ปร ญญา สาขาเทคโนโลย ๗,๔๖๐.- ๑ กองกลาง ข นไป นว ตกรรมการศ กษา, เทคโนโลย การศ กษา ท กสาขา ๗,๔๖๐.- ๑ กองบร การการศ กษา สาขาเทคโนโลย และ ๗,๔๖๐.- ๑ คณะคร ศาสตร ส อสารการศ กษา ท กสาขา ๗,๔๖๐.- ๑ โรงเร ยนสาธ ต ท กสาขา ๖,๐๕๐.- ๑ กองกลาง ป.๖ ข นไป ท กสาขา ๕,๓๔๐.- ๑ กองกลาง ม.๓ ข นไป ท กสาขา ๕,๓๔๐.- ๑ โครงการสระว ายน า ๖ บ ญช แสดงค ณสมบ ต ของผ สม ครสอบค ดเล อกเป นพน กงานตามส ญญา ส งก ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ล าด บท ต าแหน ง / หน วยงาน ค ณสมบ ต ประจ าต าแหน ง ๑ น กว ชาการแนะแนว กองพ ฒนาน กศ กษา ๒ น กว ชาการสระว ายน า โครงการสระว ายน า ๓ น กว ชาการภาษา ว ทยาล ยนานาชาต - ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาจ ตว ทยาการแนะแนว จ ตว ทยา การศ กษาและแนะแนว และสาขาอ นท เก ยวข อง - สามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office หร อโปรแกรมอ น ๆ ท ประย กต ใช ก บงานด านก จการน กศ กษาได ด - ม ความสามารถในการจ ดท าแผนงาน ควบค ม ตรวจสอบให ค าปร กษา แนะน า และเสนอว ธ การแก ไขปร บปร งการปฏ บ ต งานท อย ในความ ร บผ ดชอบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks