คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร - PDF

Description
1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 10 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน การว ดผลประเม นผล ให เข าใจ 2. ช แจงว ธ การศ กษาบทเร ยนสาเร จร ป ให น กเร ยนเข าใจ สามารถศ กษาได ด วยตนเอง และปฏ บ ต ตามข นตอนตามลาด บท กกรอบจนจบ โดยเน นให น กเร ยนซ อส ตย ต อตนเอง ไม เป ดด เฉลยก อน 3. ถ าน กเร ยนคนใดศ กษาบทเร ยนแล วย งไม เข าใจ คร ช แนะเสร มให น กเร ยนได ฝ กปฏ บ ต ท งท ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ห องสม ดไอท และห องสม ดม ช ว ตของโรงเร ยน จะทาให เข าใจบทเร ยนได ด ย งข น 4. ผลงานของน กเร ยนท ได จากการทาก จกรรมสามารถนาไปประเม นเพ อเป นคะแนน ว ดผลระหว างเร ยนโดยน กเร ยนและคร ผ สอนร วมก นประเม นผลงาน 2 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บน กเร ยน 1. บทเร ยนสาเร จร ป เร อง สรรค สร างงานเอกสาร เล มท 5 Mind Mapping เล มน ให น กเร ยนเร ยนร ด วยตนเอง ม ก จกรรมให น กเร ยนปฏ บ ต ม คาอธ บายตามข นตอน ต วอย าง และการนาไปประย กต ใช ในการพ ฒนาเอกสารประเภทต าง ๆ 2. น กเร ยนทาความเข าใจ บทเร ยนส าเร จร ปเล มน ไม ใช เป นแบบทดสอบ แต ม งให น กเร ยนได เร ยนร ด วยตนเองตามความสามารถ 3. น กเร ยนม สมาธ และความซ อส ตย ต อตนเอง ในขณะท ศ กษาบทเร ยนควรปฏ บ ต ตามข นตอน ไม ข ามข นตอน ม ฉะน นผลงานท น กเร ยนได ร บจะไม สมบ รณ ไม ผ าน ตามเกณฑ การประเม น 4. ให น กเร ยนปฏ บ ต งานด วยความต งใจ ถ าปฏ บ ต ไม ได หร อม ข อสงส ยให ศ กษาเน อหา หร อด บทเร ยนในกรอบท ผ านมา ซ งจะทาให น กเร ยนปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน ตรวจคาตอบก บเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ศ กษาเน อหาตามกรอบ ปฏ บ ต งานตามเกณฑ การประเม นผลงาน จากน นท า แบบทดสอบหล งเร ยนและตรวจคาตอบก บเฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน เพ อจะได ทราบความก าวหน าของน กเร ยน 6. เม อน กเร ยนทราบผลความก าวหน าเป นท พอใจให เก บเอกสาร ผลการประเม น อ ปกรณ ท น ามาใช ในการเร ยนร ให เร ยบร อย เพ อพร อมท ผ อ นจะนาไปศ กษาได ต อไป 3 จ ดประสงค กำรเร ยนร 1. อธ บายความหมาย Mind Mapping หร อแผนผ งความค ดได 2. บอกว ธ การแทรกร ปร างอ ตโนม ต (คาบรรยายภาพ) และ การเร ยกใช งาน SmartArt ได 3. ออกแบบและจ ดทา Mind Mapping ได 4 แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง Mind Mapping สร างสรรค คาช แจง ทาเคร องหมายกากบาท ท บ ก ข ค หร อ ง ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว (กร ณาเข ยนคะแนนลงในแบบประเม นท คร แจกให ) 1. Mind Mapping ค ออะไร ก. แผนผ งเม อง ข. แผนผ งความค ด ค. แผนผ งโครงสร าง ง. แผนผ งระบบแผนท 2. ข อใดเป นหล กในการจ ดทา Mind Mapping ก. ใช ภาพให มากท ส ด ใช ภาพก อนค าสาค ญ ข. เร มต นด วยภาพส ตรงด านซ ายหน ากระดาษ ค. เข ยนคาสาค ญให ม ขนาดเท าก นก บเน อหาเพ อให อ านง าย ง. คาสาค ญควรม ล กษณะเป น หน วย คาสาค ญ 2 คาต อ 1 เส น 3. เม อต องการแทรกร ปร างอ ตโนม ต ควรคล กท แท บเคร องม อใดข นมาใช ก. แท บ แทรก ข. แท บ ม มมอง ค. แท บ หน าแรก ง. แท บ เค าโครงหน ากระดาษ 4. ในการจ ดทาแผนผ งความค ด จะใช ร ปร างอ ตโนม ต ประเภทใด ก. ตาราง ข. แผนภ ม ค. ส ญล กษณ ง. คาบรรยายภาพ 5. แผนผ งความค ดถ อว าเป นว ธ หน งท ช วยบ นท กความค ดเพ อ ก. ความไม ย งยาก ข. เห นภาพความค ดท หลากหลายม มมอง ค. การบ นท กท ย งไม จ ดเป นระบบระเบ ยบ ง. เพ อเห นว ธ การท ไม สอดคล องก บโครงสร าง 5 6. ต องการเพ มร ปทรง SmartArt จะปฏ บ ต อย างไร ก. คล กเมาส ขวาร ปร างท ต องการเพ ม เพ ม SmartArt ข. คล กเมาส ซ ายร ปร างท ต องการเพ ม เพ ม SmartArt ค. คล กเมาส ขวาร ปร างท ต องการเพ ม เพ มร ปร าง ง. คล กเมาส ซ ายร ปร างท ต องการเพ ม เพ มร ปร าง 7. ข อใดค อ ว ธ การสร าง SmartArt ท ถ กต อง ก. แท บแทรก SmartArt ข. แท บเค าโครง SmartArt ค. แท บหน าแรก SmartArt ง. แท บออกแบบ SmartArt 8. ข อใดค อประโยชน ของ SmartArt ก. ใช ว เคราะห ข อม ลโดยด ผลจากการจ บกล มก นของช ดข อม ล ข. ใช ด แนวโน มข อม ลอย างรวดเร วแบบไม ต องการรายละเอ ยด ค. เปร ยบเท ยบความแตกต างของข อม ลแต ละชน ดอย างช ดเจน ง. แสดงความส มพ นธ ของข อม ลเป นลาด บข นตอน 9. เม อต องการลบร ปทรงของ SmartArt สามารถปฏ บ ต ได อย างไร ก. แท บเค าโครง ลบร ปทรง ข. แท บออกแบบ ลบร ปทรง ค. คล กร ปทรงท ต องการลบ กดป ม Delete ท แป นพ มพ ง. คล กร ปทรงท ต องการลบ กดป ม Spacebar ท แป นพ มพ 10. เม อต องการปร บแต งร ปร างอ ตโนม ต สามารถปฏ บ ต ได อย างไร ก. คล กร ปร างอ ตโนม ต คล กแท บออกแบบ ข. คล กร ปร างอ ตโนม ต คล กแท บร ปแบบ ค. คล กร ปร างอ ตโนม ต คล กแท บหน าแรก ง. คล กร ปร างอ ตโนม ต คล กแท บม มมอง เก งมากค ะ... ต งใจท าข อสอบก นท กคน ไปตรวจคาตอบก บ เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ก นได เลยนะคะ 6 เฉลย แบบทดสอบก อนเร ยน ข อท คาตอบ 1 ข 2 ก 3 ก 4 ง 5 ข 6 ค 7 ก 8 ง 9 ค 10 ข ทาได หร อเปล าคะ ถ าท าเสร จแล ว... ศ กษาเน อหาในกรอบท 1 ก นเลยนะคะ ประเทศลาว 7 เป นย งไงก นบ างคะ เด กๆ สน กก บการทาแผ นพ บ ต อไปจะพาไปร จ กก บ Mind Mapping หร อ แผนผ งความค ด เด กๆ จะได ออกแบบ อยากร แล วใช ไหมคะว าค ออะไร ไปศ กษาก นเลยค ะ ในเร องท น กเร ยนสนใจก นนะคะ ผลงำนน กเร ยน Mind Mapping (แผนผ งความค ด) เร องท น กเร ยนสนใจ จานวน 2 เร อง ไปศ กษาความร เบ องต นของ Mind Mapping ก นนะคะ 8 กรอบท 1 เร อง ความหมายของ Mind Mapping หร อแผนผ งความค ด Mind Mapping หร อ แผนผ งควำมค ด ค ออะไร Mind Mapping หร อ แผนผ งความค ด ค อ แผนภาพท แสดงความค ด ท เช อมโยงก นเหม อนก บการเช อมโยงของเซลประสาทใน สมอง โดยใช คา ภาพ หร อส ญล กษณ ท เช อมโยงก นแล วแผ เป นร ศม ออกไปจากศ นย กลาง การวาดแผนท ความค ดถ กใช เป นเคร องม อนาเสนอประเด นจากการแลกเปล ยน เร ยนร หร อการนาเสนอ ความค ด ท ช วยให การสร ปประเด นม ความช ดเจน การเข ยนแผนผ งความค ดเก ดจากการใช ท กษะของสมอง เป นการท างานร วมก น ของสมองท ง 2 ซ ก ค อ สมองซ กซ ายและสมองซ กขวา ด งน สมองซ กขวา ทาหน าท ส งเคราะห ค ดสร างสรรค จ นตนาการ ความงาม ศ ลปะ จ งหวะ สมองซ กซ าย ทาหน าท ในการ ว เคราะห ค าภาษา ส ญล กษณ ระบบ ลาด บความ เป นเหต เป นผล ตรรกว ทยาฯ นอกจากน แผนผ งความค ดย งเป นกระบวนการจ ดระบบการจา และการจ ดกระทา ข อม ล เป นการบ รณาการภาพ ส ค าศ พท และเช อมโยงกระบวนการเร ยนร แบบม ส วนร วมก บแผนผ งความค ด ร ความหมายของแผนผ งความค ดแล วไปศ กษา หล กการสร าง Mind Mapping ก นค ะ 9 หล กกำรสร ำง Mind Mapping 1. เร มต นด วยภาพส ตรงก งกลางหน ากระดาษ 2. ใช ภาพให มากท ส ด ใช ภาพก อนคาสาค ญ (Key word) หร อรห ส เป นการช วยการทางานของสมอง ด งด ดสายตาและช วยจา 3. เข ยนคาสาค ญต วใหญ อ านง าย ช ดเจน ช วยให สามารถประหย ดเวลา เม อย อนกล บมาอ านอ กคร ง 4. เข ยนคาสาค ญเหน อเส น และแต ละเส นต องเช อมต อก บเส นอ น ๆ 5. คาสาค ญควรม ล กษณะเป น หน วย คาสาค ญ 1 คาต อ 1 เส น 6. ระบายส ให ท ว Mind Mapping เพราะส ช วยยกระด บความจา เพล นตา กระต นสมองซ กขวา 7. เพ อให เก ดความค ดสร างสรรค ใหม ๆ ควรปล อยให ห วค ดม อ สระมากท ส ด ท มา : ว นท 9 ส งหาคม 2555 ต วอย ำงกำรเข ยน แผนผ งควำมค ด ด วยคอมพ วเตอร ต วอย ำงกำรเข ยน แผนผ งควำมค ด ด วยม อ ท มา : ว นท 9 ส งหาคม 2555 10 คาถามประจ ากรอบท 1 1. แผนผ งความค ด ค ออะไร ก. เป นแผนภาพท แสดงโครงสร างของอาคารโดยใช คา ภาพ หร อส ญล กษณ ข. เป นแผนภาพท แสดงความค ดเห นของข อม ลโดยใช ภาพ และส ญล กษณ ค. เป นแผนภาพท แสดงความสาค ญของหน วยงานโดย ใช ส ญล กษณ ง. เป นแผนภาพท แสดงความค ดท เช อมโยงก นโดยใช คา ภาพ หร อส ญล กษณ 2. สมองด านใดม หน าท ในการว เคราะห ก. สมองด านหน า ข. สมองด านซ าย ค. สมองด านขวา ง. สมองด านหล ง คาตอบอย หน าถ ดไปคร บ 11 คาตอบประจ ากรอบท 1 1. แผนผ งความค ด ค ออะไร ตอบ : ข อ ง. เป นแผนภาพท แสดงความค ดท เช อมโยงก นโดย ใช คา ภาพ หร อส ญล กษณ ข อ ก. เป นแผนภาพท แสดงโครงสร างของอาคารโดยใช คา ภาพ หร อส ญล กษณ ไม ถ ก ข อ ข. เป นแผนภาพท แสดงความค ดเห นของข อม ลโดยใช ภาพ และส ญล กษณ ไม ถ ก ข อ ค. เป นแผนภาพท แสดงความสาค ญของหน วยงานโดย ใช ส ญล กษณ ไม ถ ก 2. สมองด านใดม หน าท ในการว เคราะห ข อม ล ตอบ : ข อ ข. สมองด านซ าย ข อ ก. สมองด านหน า ไม ถ ก ข อ ค. สมองด านขวา ไม ถ ก ข อ ง. สมองด านหล ง ไม ถ ก ไม ยากใช ไหมคร บ เราไปเร ยนร เร องการใช ร ปร างอ ตโนม ต ก นคร บ 12 กรอบท 2 เร อง การใช ร ปร างอ ตโนม ต (คาบรรยายภาพ) เร มจาก คล กแท บ แทรก ในกล ม ภาพประกอบ คล กป ม ร ปร าง 1 ใช เมาส คล ก ร ปร าง แล วเล อนไปท คาบรรยายภาพ เล อกร ปร างต างๆ ตามต องการ ได เลยค ะ เม อเล อกร ปร างคาบรรยายภาพ เร ยบร อย แล ว เมาส ก จะเปล ยนเป น + ให วาด ขนาดตามต องการ (เราสามารถขยายหร อ ลดลงได ) พ มพ ข อความลงไปได เลยคะ ไม ต องคล กขวา สาหร บร ปร างคาบรรยายภาพ 2 13 เม อต องการปร บแต งร ปร างอ ตโนม ต ให คล กร ปร างอ ตโนม ต ท สร างข น จากน นคล ก แท บร ปแบบ สามารถปร บแต งให ส ส นได อ ก และเราย งสามารถใช ร ปร างอ ตโนม ต อ นๆ ได อ กนะคะ เช น ร ปร างพ นฐาน ดาวและแบนเนอร แต อย าล มนะคะว า ร ปร างท ไม ใช ร ปร างคาบรรยายภาพ เราจะพ มพ ข อความลงไป ก ต องคล กขวา เล อก เพ มข อความ 14 คาถามประจ ากรอบท 2 เม อน กเร ยนเล อกร ปร างคาบรรยายภาพ เมาส จะเปล ยนต วช เป นล กษณะใด ก. + ข. = ค. ง. คาตอบอย หน าถ ดไป 15 คาตอบประจากรอบท 2 เม อน กเร ยนเล อกร ปร างคาบรรยายภาพ เมาส จะเปล ยนต วช เป นล กษณะใด ตอบ : ข อ ก. + ข. = ไม ถ ก ค. ไม ถ ก ง. ไม ถ ก ตอบถ กไหมเอ ย เราไปเร ยนร เร อง การสร าง SmartArt ก นค ะ 16 กรอบท 3 กำรสร ำง SmartArt SmartArt ค อ การแสดงข อม ลในร ปแบบของร ปภาพ หร อ กราฟฟ กท ม ลาด บข นตอน เป นการแสดงความส มพ นธ ของข อม ล ท าให สามารถเข าใจได ง ายย งข น ม ว ธ การด งน 1. คล กแท บแทรก คล กป ม SmartArt 2. เล อกร ปแบบ SmartArt ท ต องก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks