สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง - PDF

Description
สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 16 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ตามท โครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ของศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ท จ ดข นใน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ น น โดยได ร บความร วมม อ จากหน วยงานภาคเอกชน ในการสน บสน น ว ทยากร และเคร องม อในการฝ กอบรม อย างด ย งจาก OMRON ELECTRONICS CO.,LTD การด าเน นงานคร งน ส าเร จตามว ตถ ประสงค ตามท ต งไว ท กประการ ท งน การด าเน นการได ร บการสน บสน น ด านงบประมาณจากศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และเจ าหน าท คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมตลอดจน ผ เข าร วมการอบรมท กท าน ท ได ให ความร วมม อซ งขอขอบค ณมา ณ ท น เอกสารสร ปโครงการฉบ บน หว งเป นอย างย งท จะใช ประโยชน ต อการจ ดท าก จกรรมหร อโครงการ ในป การศ กษาถ ดไป โดยปร บปร งตามข อเสนอแนะท ายเล ม และส ดท ายความด ต างๆ ท เก ดข นจากการจ ดท าโครงการ ในคร งน ขอมอบให ก บผ เก ยวข องท กท าน (นายว ร ตน หอมแก นจ นทร ) ผ ร บผ ดชอบโครงการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ข สารบ ญ ห วข อ ค าน า สารบ ญ หน า ก ข ส วนท 1. ส วนน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1 ต วช ว ดความส าเร จ 1 เป าหมายเช งปร มาณ 1 เป าหมายเช งค ณภาพ 1 ส วนท 2. ว ธ การด าเน นการ กล มเป าหมาย 2 เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล 2 ว ธ การเก บข อม ล 2 การว เคราะห ข อม ล 2 เกณฑ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 4 ส วนท 3. ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ผล 5 ส วนท 4. สร ปผลการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นงาน 7 สร ปผลการด าเน นงานตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 9 ป ญหาและอ ปสรรค 9 ข อเสนอแนะ 9 ส วนท 5. ภาคผนวก ส วนท 1 ส วนน า หล กการและเหต ผล เน องด วย ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ร วมก บ OMRON ELECTRONICS CO.,LTD ได ม การจ ดโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งาน โปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ให แก บ คลากรทางการศ กษา เพ อเป นการบร การว ชาการส ส งคมและเพ อให เก ดความร วมม อด านบร การทางว ชาการในการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข ง ในด านการใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต ท ถ กต อง ให แก ผ เข าร บการอบรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อให ผ เข าร วมอบรมได ร บความร ในเร องการการใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บ งานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงานอย างม ประส ทธ ภาพและถ กต อง 2. เพ อด าเน นการจ ดอบรมของศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรมให สอดคล องก บผ ใช บร การ 3. เพ อให เก ดด านบร การว ชาการในการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของผ ร บการอบรม ท งภาคร ฐและเอกชน ต วช ว ดความส าเร จ 1. บ คลากรทางการศ กษาได ร บบร การจากศ นย ถ ายเทคโนโลย อ ตสาหกรรม จ านวน 20 คน 2. บ คลากรทางการศ กษาม ความพ งพอใจภายหล งการเข าร วมก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ บ คลากรทางการศ กษาม การน าความร ไปใช ภายหล งการฝ กอบรม ไม น อยกว าร อยละ 65 เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรทางการศ กษาได ร บการอบรมหร อเข าร วมก จกรรม ไม น อยกว า 20 คน เป าหมายเช งค ณภาพ 1. ความร ความเข าใจภายหล งจากการฝ กอบรม ของกล มเป าหมาย ร อยละ ความพ งพอใจภายหล งการเข าร วมก จกรรม ของกล มเป าหมาย ร อยละ การน าความร ไปใช ภายหล งการฝ กอบรม ของกล มเป าหมาย ร อยละ 65 ส วนท 2 ว ธ การด าเน นการ เพ อให การด าเน นการของโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน จ ดข นเป นไปด วยความเร ยบร อย ทางคณะ ผ ด าเน นโครงการได ก าหนดว ธ การด าเน นการด งน กล มเป าหมาย บ คลากรทางการศ กษาได ร บการอบรมหร อเข าร วมก จกรรม จ านวน 20 คน เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล 1. แบบส ารวจความพ งพอใจ โครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว ธ การเก บข อม ล แบบส ารวจความพ งพอใจ โครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ด าเน นการประเม นการอบรมภายหล งการอบรม ในว นพฤห สบด ท 25 กรกฎาคม 2556 เพ อให ครอบคล มท งประเด นท ม ความค ดเห นเก ยวก บการอบรมคร งน ข อด ข อเส ย ตลอดจนห วข อท ผ เข าร บการอบรมต องการให เพ มเต มและข อเสนอแนะ การว เคราะห ข อม ล แบบประเม นความพ งพอใจ โครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว เคราะห ข อม ลท ได จากการท าแบบประเม นผล ความพ งพอใจของโครงการ แยกเป น 4 ห วข อ ด งน 1. ด านความร ความเข าใจ 2. ด านว ทยากร 3. ด านความพ งพอใจ 4. ด านการน าไปใช งาน และได น าคะแนนประเม นความพ งพอใจแล วมาว เคราะห หาค าเฉล ย ( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามทฤษฏ ด งน 3 หาค าเฉล ยเลขคณ ต (รว วรรณ ช นตระก ล : 164) ใช ส ตร x = x N เม อ x = ค าเฉล ยเลขคณ ต = ผลรวมของคะแนน x = คะแนนแต ละจ านวน N = จ านวนข อม ล หาค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (รว วรรณ ช นะตระก ล : 179) ใช ส ตร S.D. = (x - x ) 2 (N 1) เม อ S.D. = ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน N = จ านวนข อม ล x = ค าคะแนนแต ละคน x = ค าเฉล ยของคะแนนท งหมด x = ผลรวมของคะแนน หาค าเฉล ยร อยละ (Percentage) (น ศาร ตน ศ ลปะเดช : 144) ใช ส ตร P = F x 100 N เม อ P = ค าร อยละ F = ค าเฉล ยของคะแนนท งหมด N = จ านวนค าเฉล ย เกณฑ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล แบบประเม นความพ งพอใจ โครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน เกณฑ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลแบบประเม นผล การจ ดโครงการ แบ งออกเป นระด บความค ดเห น 5 ระด บ ด งน ตารางท 2.1 ระด บความค ดเห น 5 ระด บ ระด บความค ดเห น คะแนน ระด บค ณภาพ ด มาก 5 พ งพอใจมากท ส ด มาก 4 พ งพอใจมาก ปานกลาง 3 พ งพอใจปานกลาง พอใช 2 พ งพอใจน อย ควรปร บปร ง 1 พ งพอใจน อยท ส ด เกณฑ การประเม นค าเฉล ยความค ดเห นท ได จากแบบประเม นผลโครงการอบรมแก บ คลากร ทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ตารางท 2.2 เกณฑ การประเม นค าเฉล ยความค ดเห น ค าเฉล ยความค ดเห น ระด บค ณภาพ พ งพอใจมากท ส ด พ งพอใจมาก พ งพอใจปานกลาง พ งพอใจน อย พ งพอใจน อยท ส ด เกณฑ การประเม นค าเฉล ยเป นร อยละความค ดเห นท ได จากแบบประเม นผลโครงการอบรม แก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ด พล งงาน ตารางท 2.3 เกณฑ การประเม นค าค ดเป นร อยละ ระด บค าร อยละ ระด บค าค ณภาพ ด มาก ด ปานกลาง พอใช 0 59 ควรปร บปร ง 4 ส วนท 3 ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม โดยว เคราะห ข อม ลด านความร ความเข าใจ ด านความพ งพอใจ และด านการน าไปใช ประโยชน ของผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ด งน ข อม ลเบ องต นของผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน บ คลากรทางการศ กษาได ร บการอบรมหร อเข าร วมก จกรรม จ านวน 27 คน ผลการว เคราะห ผล ตารางท 3.1 แสดงข อม ลด านความร ความเข าใจ ของผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทาง การศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ห วข อ ค า x ค า S.D. ค าร อยละ 1. ประเม นด านความร ความเข าใจ - ท านม ความร ความเข าใจเก ยวก บห วข อน ก อน เข าร บการอบรม - ท านม ความร ความเข าใจเก ยวก บห วข อน หล ง เข าร บการอบรม จากตารางท 3.1 ผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ม ความร ความเข าใจเก ยวก บห วข อน หล งเข าร บ การอบรมม ค าเฉล ย 3.95 ค ดเป นร อยละ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ตารางท 3.2 แสดงข อม ลด านว ทยากร ของผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ห วข อ ค า x ค า S.D. ค าร อยละ 2. ประเม นด านว ทยากร - ความสามารถและเทคน คในการถ ายทอด ความร - การสร ปและการเน นประเด นส าค ญ การเป ดโอกาสให ม ส วนร วมแสดงความค ดเห น ภาพรวม จากตารางท 3.2 ผ เข าร วมโครงการอบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรม อ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ม ความพ งพอใจในด านว ทยากร ในเร องความสามารถและเทคน คในการถ ายทอดความร ม ค าเฉล ย 4.25 ค ดเป นร อยละ เร องการสร ป และการเน นประเด นส าค ญ ม ค าเฉล ย 4.15 ค ดเป นร อยละ เร องการเป ดโอกาสให ม ส วนร วมแสดง ความค ดเห น ม ค าเฉล ย 4.25 ค ดเป นร อยละ โดยม ค าเฉล ยด านว ทยากรรวม 4.23 ค ดเป นร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks