แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 122
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 15 | Pages: 122

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร โรงพยาบาลตารวจ ฉบ บท ๗ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป สาน กงานตารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาส ขภาพแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ซ งได ก าหนด เป าหมายของการพ ฒนาประเทศโดยพ ฒนาค ณภาพคน พ ฒนาช มชน แก ป ญหาความยากจน ปร บโครงสร าง เศรษฐก จภายในประเทศให เข มแข ง ลดการพ งพาป จจ ยภายนอก ให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ดหล กธรรมาภ บาล ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงพยาบาลต ารวจ จ งได มอบหมายให คณะท างานจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โดยศ กษารวบรวมข อม ลพ นฐาน ท าการ ว เคราะห สภาพแวดล อมและจ ดประช ม ระดมความค ดเห นจากบ คลากรท กภาคส วนของโรงพยาบาลต ารวจท สอดคล องตามย ทธศาสตร โรงพยาบาลตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ งเป นแผนท ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อ ใช เป นแนวทาง และกลไกในการข บเคล อนองค กรไปส เป าหมาย เพ อข าราชการต ารวจและครอบคร ว ตลอดจน ประชาชนผ ร บบร การต อไป คณะทางานจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป โรงพยาบาลตารวจ และ ฝ ายย ทธศาสตร กองบ งค บการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ สำรบ ญ ส วนท ๑ สถานภาพ และบทบาทหน าท ของโรงพยาบาลตารวจ ๓ ส วนท ๒ ว เคราะห แนวทางการพ ฒนาโรงพยาบาลตารวจ (SWOT Analysis) ๑๒ ส วนท ๓ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ค าน ยม และประเด นย ทธศาสตร ๑๗ ส วนท ๔ กลย ทธ ตามย ทธศาสตร ๒๑ ส วนท ๕ แผนท ย ทธศาสตร ๒๕ ส วนท ๖ ตารางแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ๒๗ หน ำ ส วนท ๗ ภาคผนวก ๑๐๘ แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓ ส วนท ๑ สถำนภำพ และบทบำทหน ำท ของโรงพยำบำลตำรวจ ล กษณะสำค ญของโรงพยำบำลตำรวจ (Organization Profile) โรงพยำบำลต ำรวจ (รพ.ตร) เป นโรงพยาบาลของร ฐ ส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต ม ฐานะเป น กองบ ญชาการ ต งอย ณ เลขท ๔๙๒/๑ ถนนพระราม ๑ เขตปท มว น กร งเทพฯ ก อต งข นเม อป พ.ศ. ๒๔๙๕ และเต บโตอย างต อเน องจากเง นงบประมาณของแผ นด น เง นบ าร ง เง นบร จาคผ านม ลน ธ ในพระบรม ราช น ปถ มภ และม ลน ธ ส าน กงานแพทย ใหญ ป จจ บ นม ฐานะเป นโรงพยาบาลตต ยภ ม ขนาด ๖๐๐ เต ยง ให บร การผ ป วย ๗ สาขาหล ก ได แก สาขาอาย รกรรม สาขาศ ลยกรรม สาขาออร โธป ด กส สาขาส ต นร เวชกรรม สาขาก มารเวชกรรรม สาขาตา และสาขาห คอจม ก ให แก ต ำรวจ ครอบคร ว และประชำชน ให การ ตรวจร กษาผ ป วยนอกเฉล ย ๕๕๐,๐๐๐ คร งต อป และผ ป วยในเฉล ย ๒๐,๐๐๐ คร งต อป บร กำรหล ก (Main Services) ของ ค อ ๑. การให บร การด านการแพทย แก ผ ใช บร การ ครอบคล ม ๔ ด าน ได แก - การส งเสร มส ขภาพ - การป องก นโรค - การร กษาพยาบาล - การฟ นฟ สภาพ ๒. การให บร การด านน ต เวชว ทยา ๓. การผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย ๔. เป นฝ ายอานวยการด านการแพทย ให สาน กงานตารวจแห งชาต ควำมสำมำรถเฉพำะขององค กร (Core Competency) ความสามารถในการพ ฒนาองค กร ส การบร การทางการแพทย ท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทางระด บส ง สามารถร กษาโรคท ม ความซ บซ อน ก อให เก ดศ นย การแพทย เฉพาะทางต างๆหลายสาขา เช น ศ นย โรคห วใจ ครบวงจร การบร การผ าต ดข อเข าและข อสะโพก ศ นย โรคไต ศ นย ผ าต ดสมองและไขส นหล งด วยกล อง ศ นย การ ว จ ยเซลล ต นก าเน ด และศ นย ฝ กการช วยช ว ตในสถานการณ จ าลอง เป นต น ส งผลให เก ดการด าเน นการตาม พ นธก จขององค กรเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และย งย น แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔ ล กษณะโดยรวมของบ คลำกร (Workforce Profile) ม บ คลากรท งส น ๓,๒๔๓ คน แบ ง ออกเป นกล มใหญ ด งน (สถ ต ป พ.ศ. ๒๕๕๖) - แพทย และท นตแพทย ๒๐๑ คน - พยาบาล ๘๙๙ คน - อาจารย ว ทยาล ยพยาบาล ๔๒ คน - สหว ชาช พ ๑๓๐ คน - ผ ช วยพยาบาล/ผ ช วยท นตแพทย ๙๗ คน - ฝ ายอานวยการ ๔๓๐ คน - ล กจ างประจา ๑๕๒ คน - ล กจ างช วคราว ๑,๒๙๒ คน (รวมแพทย เฉพาะทาง และแพทย ประจาบ าน ๗๙ คน) การศ กษาในสายว ชาช พ ส วนมากเป นระด บปร ญญาตร ข นไป ส าหร บในฝ ายอ านวยการและล กจ าง ส วนมากจะเป นระด บปร ญญาตร และต ากว า อาย เฉล ย ๔๐-๕๐ ป อาย งานเฉล ย ๒๐-๒๕ ป (แล วแต หน วยงาน) การปฏ บ ต งานอย ภายใต การกาก บด แลของห วหน าท ส งก ด ม องค กรแพทย องค กรพยาบาล และองค กรสหว ชาช พ ทาหน าท ต อรองภายในองค กรในด านส ทธ ประโยชน ของบ คลากร และควบค มการปฏ บ ต ภายใต จร ยธรรมว ชาช พ ส งแวดล อมด ำนกำยภำพท สำค ญ อาคารสถานท : ม พ นท ประมาณ ๑๓ ไร เศษ ม อาคารสถานท ให บร การทางการแพทย น ต เวช ว ทยาและการศ กษา จ านวน ๑๕ อาคาร ม อาคารท ให บร การแก ผ ใช บร การครอบคล มท กแผนกท ให บร การ ม ห องตรวจโรคผ ป วยนอก ๘๒ ห อง หอผ ป วยในจ านวน ๓๐ หอผ ป วย หอผ ป วยหน ก จ านวน ๗ หน วย และม ห องผ าต ด ๑๖ ห อง และห องปฏ บ ต การทางการแพทย ๑๐ ห อง และห องตรวจช นส ตรทางพยาธ ว ทยาท ท นสม ย เทคโนโลย และอ ปกรณ ท สำค ญ ม อ ปกรณ ทางการแพทย ท ท นสม ย เพ อสน บสน นความสามารถพ เศษขององค กรในการ ให บร การทางการแพทย เฉพาะทาง เช น เคร องม อตรวจร กษาโรคห วใจ ผ าต ดสมองและไขส นหล ง ผ าต ดข อเข า ด วยอ ปกรณ น าร อง (Computer Assisted Surgery) ผ าต ดเปล ยนผ วข อสะโพกเท ยม (Hip Resurfacing) เคร องม อตรวจ DNA เคร องม อตรวจทางร งส ท ท นสม ย เคร องเอกซ เรย คอมพ วเตอร (Computed Tomogram) เคร องตรวจเอ มอาร ไอ (Magnetic Resonance Image) เคร องม อฟอกไต และเคร องม อการ ผ าต ดผ านกล องครบวงจร รวมท งม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ครอบคล มการปฏ บ ต งานในท กระบบของ โรงพยาบาล แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕ กฎระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง เป น รพ.ท อย ภายใต ส งก ดของส าน กงานต ารวจแห งชาต และให บร การด านสาธารณส ข ด งน น กฎระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง ได แก ระเบ ยบสาน กงานตารวจแห งชาต ว าด วยการก าหนดหน าท การงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ /ระเบ ยบด านการเง นการคล ง / พระราชบ ญญ ต (พรบ.) สาธารณส ข พ.ศ. ๒๕๓๕ / พรบ.ว ชาช พต างๆ ได แก พรบ.ว ชาช พเวชกรรม / พรบ.ว ชาช พท นตกรรม / พรบ.ว ชาช พพยาบาลและผด งครรภ / พรบ.ว ชาช พ เภส ชกรรม / พรบ.ว ชาช พเทคน คการแพทย / พรบ.ประก นส ขภาพ / มาตรฐานอาช วอนาม ยกระทรวง สาธารณส ข / พรบ.ส งเสร มและร กษาส งแวดล อม / พรบ.ปรมาณ เพ อส นต เป นต น ล กษณะสำค ญทำงส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อม และประชำกร ต งอย ใจกลางเม องหลวงของประเทศ รวมท งภารก จหล กท สน บสน นภารก จของส าน กงาน ต ารวจแห งชาต ท าให ล กษณะของประชากรท ให การด แลหลากหลาย ได แก กล มข าราชการต ารวจท วประเทศ กล มส ทธ ประก นส งคม กล มหล กประก นส ขภาพถ วนหน า และประชาชนท วไป ระบบกำรปร บปร งกำรทำงำนขององค กร (Hospital Quality Improvement System) ระบบการพ ฒนาค ณภาพ: กระบวนการพ ฒนาค ณภาพของ แบ งออกเป น ๒ ระด บ ด งน ๑) ระด บองค กร ใช มาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ ของสถาบ นร บรองค ณภาพ สถานพยาบาล (HA) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) และเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) ๒) ระด บหน วยงาน ใช PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ CQI (Continuous Quality Improvement) และเคร องม อค ณภาพต างๆ เช น LEAN เป นต น แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖ โครงสร ำงองค กร ม ระบบโครงสร างการบร หารอย ๓ ร ปแบบหล กๆ ค อ - โครงสร างการบร หารโรงพยาบาล (ร ปท ๑) - โครงสร างความร บผ ดชอบและการประสานงานในระบบค ณภาพ/สร างเสร มส ขภาพ (ร ปท ๒) - โครงสร างระบบกาก บด แลก จการ/ธรรมาภ บาล (ร ปท ๓) โรงพยำบำลตำรวจ กล มงำนอำย รกรรม กล มงำนศ ลยกรรม กล มงำนออโธป ด กส กล มงำนส ต นร เวชกรรม กล มงำนก มำรเวชกรรม กล มงำนตำ กล มงำนห คอ จม ก กล มงำนจ ตเวชและยำเสพต ด กล มงำนเวชศำสตร ครอบคร ว กล มงำนท นตกรรม กล มงำนเวชศำสตร ฟ นฟ กล มงำนร งส ว ทยำ กล มงำนว ส ญญ ว ทยำ กล มงำนพยำบำล กล มงำนผ ป วยนอก กล มงำนศ นย ส งกล บ และ รถพยำบำล กล มงำนพยำธ ว ทยำ กล มงำนช วเคม กล มงำนเภส ชกรรม กล มงำนโภชนำกำร กล มงำนส งคมสงเครำะห กองบ งค บการอานวยการ - ฝ ายธ รการกาล งพล - ฝ ายเวชระเบ ยน - ฝ ายย ทธศาสตร - ฝ ายส งกาล งบาร ง - ฝ ายซ อมบาร ง - ฝ ายกฎหมายและว น ย - ฝ ายงบประมาณ - ฝ ายการเง น - ฝ ายฝ กอบรม ว ทยำล ยพยำบำลตำรวจ สถำบ นน ต เวชว ทยำ โรงพยำบำลดำรำร ศม โรงพยำบำลนว ต สมเด จย ำ ร ปท ๑ โครงสร ำงกำรบร หำรโรงพยำบำล แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗ คณะกรรมกำรบร หำร (EXECUTIVE COMMITTEE) คณะกรรมกำรอำนวยกำรพ ฒนำค ณภำพ (LEAD TEAM) คณะทำงำนพ ฒนำค ณภำพ (Quality Management Team) ท มพ ฒนำค ณภำพ กำรด แลผ ป วย (Patient Care Team : PCT) ๑. PCT อาย รกรรม ๒. PCT ศ ลยกรรม ๓. PCT ออร โธป ด กส ๔. PCT ส ต นร เวชกรรม ๕. PCT ก มารเวชกรรม ๖. PCT ตา ๗. PCT ห คอ จม ก ท มพ ฒนำค ณภำพ กำรสน บสน น (Supportive Team : ST) ๑. ท มว ส ญญ และผ ป วยหน ก ๒. ท มฉ กเฉ นและอ บ ต เหต ๓. ท มเภส ชกรรม ๔. ท มงำนเวชกรรมป องก น ๕. ท มงำนสงเครำะห ๖. ท มงำนโภชนำกำร ๗. ท มงำนร งส ว ทยำ ๘. ท มงำนบร กำรช นส ตรทำง ห องปฏ บ ต กำร ๙. ท มจ ตเวชและยำเสพต ด ๑๐. ท มท นตกรรม ๑๑. ท มงำนศ นย ส งกล บ ฯ ๑๒. ท มเวชศำสตร ฟ นฟ ๑๓. ท มธ รกำรกำล งพล ๑๔. ท มเวชระเบ ยน ๑๕. ท มย ทธศำสตร ๑๖. ท มส งกำล งบำร ง ๑๗. ท มซ อมบำร ง ๑๘. ท มกฎหมำยและว น ย ๑๙. ท มงบประมำณ ๒๐. ท มกำรเง น ๒๑. ท มฝ กอบรม ท มคร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks