แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 22 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได จ ดท าข นเพ อก าหนด ท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องเป นไปในท ศทางเด ยวก นก บท ศทางการท างานของกรมการพ ฒนาช มชนตามแผน ย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ใน ๕ ป ข างหน ากรมการพ ฒนาช มชนได ก าหนดท ศทางการท างานเพ อสร าง ช มชนเข มแข ง เศรษฐก จฐานรากม นคง ภายใต พ นธก จ ๔ ประการค อ ๑ พ ฒนาระบบและกลไกส งเสร มการม ส วนร วมและการเร ยนร กของช มชน ๒. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาการบร หารจ ดการช มชน ๓. ส งเสร มการพ ฒนาระบบกลไกและก จกรรมทางเศรษฐก จของช มชนตามปร ชญาเศรษก จ พอเพ ยง และ ๔ พ ฒนาสมรรถนะองค กรในการท างานเช งบ รณาการ โดยก าหนดประเด นย ทธศาสตร ส าหร บข บเคล อน ๕ ประเด น ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ สร างสรรค ช มชนอย เย นเป นส ข ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ เสร มสร างข ดความสามารถการบร หารงาน ช มชน ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มเศรษฐก จสร างสรรค ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ เสร มสร างธรรมาภ บาลและความม นคงของ ท นช มชน ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ เสร มสร างองค กรให ม ข ดสมรรถนะส ง ด งน น เพ อข บเคล อนว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ให ส มฤทธ ผล กรมการพ ฒนาช มชนจ งได ก าหนดท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลตามกรอบแนวทาง HR Scorecard ของ ก.พ.ภายใต แผน ย ทธศาสตร ทร พยากรบ คคลกรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ด งน ว ส ยท ศน บร หารทร พยากรบ คคลตามหล กธรรมาภ บาลให บ คลากรเป นคนเก ง ด ม ความส ข และผ กพ นก บกรมการพ ฒนาช มชน ๓ พ นธก จ ๑.พ ฒนาระบบงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๒. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาบ คลากร ๓. ส งเสร มการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตบ คลากร ๕ ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ๑ เสร มสร างระบบการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อบรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ค อ กระบวนการ บร หารทร พยากรบ คคลม ความโปร งใสเป นท ยอมร บ ย ทธศาสตร ๒ พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลเช งย ทธศาสตร เพ อบรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ค อ กรมการพ ฒนาช มชนสามารถบร หารก าล งคนสอดคล องก บท ศทางขององค การ ย ทธศาสตร ๓ พ ฒนาข ดความสามารถบ คลากรม งส ความเป นเล ศ เพ อบรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ค อ บ คลากรกรมการพ ฒนาช มชนม ความเช ยวชาญในงานอาช พจนเป นท ยอมร บ ย ทธศาสตร ๔ พ ฒนาระบบสารสนเทศด านทร พยากรบ คคล เพ อบรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ค อ บ คลากร กรมการพ ฒนาช มชนม สารสนเทศทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เป นป จจ บ น ส าหร บใช ในการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร ๕ เสร มสร างความผาส ขและความผ กพ นของบ คลากรท ม ต อองค กร เพ อบรรล เป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร ค อ บ คลากรกรมการพ ฒนาช มชนม ค ณภาพท ด ม ความผ กพ นก บงานการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชนได ก าหนดแนวทางการปฏ บ ต เพ อบรรล ท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร จตามแนวทาง HR Scorecard ของ ก.พ. ด งน ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ๑.๑ กรมการพ ฒนาช มชน สามารถบร หารและพ ฒนา ก าล งคนสอดคล องก บท ศทาง ขององค กร ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ล ของ ช ว ตการท างาน ๑.๒ กรมการพ ฒนาช มชนม ระบบบร หารก าล งคนท ม ท กษะ และสมรรถนะส ง ๒.๑ ผ บร หารม สารสนเทศ ทร พยากรบ คคลท ถ กต องเป น ป จจ บ นส าหร บใช ในการต ดส นใจ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๓.๑ บ คลากรม ความเช ยวชาญ ในงานอาช พจนเป นท ยอมร บ ๔.๑ กระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลม ความโปร งใส เป นท ยอมร บ ๕.๑ บ คลากรกรมการพ ฒนา ช มชนม ค ณภาพช ว ตท ด และม ความผ กพ นก บงาน ๑.๑.๑ ม แผนก าล งคนท ระบ ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสม ก บการบรรล ภารก จขององค กร ๑.๑.๒ ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถนะ ท กษะ และความร เพ อเตร ยมความพร อมในการ ปฏ บ ต งาน ๑.๒.๑ ระด บความส าเร จของการวางแผนการสร างและพ ฒนา ข าราชการเพ อวางแผนทดแทนในต าแหน งบร หาร ๑.๒.๒ ม แผนพ ฒนาความก าวหน าในสายอาช พของข าราชการท ม สมรรถนะส งหร อข าราชการในสายงานหล ก ๑.๒.๓ ม แผนพ ฒนาสมรรถนะของผ บร หารท กระด บ ๒.๑.๑ ม ฐานข อม ลบ คลากรท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ยอย เสมอ ๒.๑.๒ ม ฐานข อม ลด านการพ ฒนาบ คลากรท ครบถ วนและท นสม ย ๒.๑.๓ ม การจ ดเก บหล กฐานหร อรายงานเก ยวก บการต ดส นใจ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ผ ได ร บผลกระทบได ตรวจสอบ ๒.๑.๓ ร อยละความพ งพอใจของข าราชการต อ(ภาพรวม)การ บร หารทร พยากรบ คคล ๓.๑.๑ ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ๓.๑.๒ ร อยละความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมการพ ฒนาช มชน ๓.๑.๓ ร อยละความพ งพอใจของข าราชการต อระบบการพ ฒนา บ คลากรของกรมการพ ฒนาช มชน ๓.๑.๔ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กรท สอดคล องก บความจ าเป นในการข บเคล อนพ นธก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร ๔.๑.๑ ม การส อสารนโยบายและท ศทางการบร หารทร พยากร บ คคลอย างท วถ ง ๔.๑.๒ จ านวนเร องร องเร ยนเก ยวก บความไม โปร งใสในการบร หาร ทร พยากรบ คคล ๕.๑.๑ จ านวนก จกรรมหร อโครงการเพ อการปร บปร งระบบการ ปฏ บ ต งานและสภาพแวดล อม ๕.๑.๒ จ านวนสว สด การ นอกเหน อจากส งท กฎหมายก าหนด ๕.๑.๓ จ านวนก จกรรมหร อโครงการเพ อสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บร หารก บผ ปฏ บ ต งาน และระหว างผ ปฏ บ ต งานด วยก น ๑ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ม เจตนารมณ ท จะให การบร หารทร พยากร บ คคลของข าราชการพลเร อนเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค า และความ ม ค ณธรรม โดยให ข าราชการปฏ บ ต ราชการม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และม ค ณภาพช ว ตท ด ด งน น ก.พ. จ งได ปร บ แนวทางการบร หารทร พยากรบ คลภาคร ฐภายใต การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ และก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และมาตรฐานการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลของส วนราชการให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยได ออกระเบ ยบการบร หารทร พยากรบ คคลเพ อประโยชน ในการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการ บร หารทร พยากรบ คคล โดยได ก าหนดมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Scorecard) ไว ๕ ม ต ค อ (๑) ม ต ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) (๒) ม ต ประส ทธ ภาพของการาบร หารทร พยากรบ คคล (HR Operational Efficiency) (๓) ม ต ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) (๔) ม ต ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) และ (๕) ม ต ค ณภาพช ว ตและคว ามสมด ลของช ว ตและการท างาน (Quality of Work Life) นอกจากน น ก.พ. ย งได ก าหนดระเบ ยบ ก.พ.ว าด วยการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการเพ อ ประโยชน ในการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคลให ส วนราชการจ ดท าแผนกล ย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลในแต ละป ท สอดคล องก บมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล ตามท ก.พ. ก าหนด อ กท ง ในการต ดตามการด าเน นงานของส วนราชการ ก.พ. ย งก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท า รายงานเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการเสนอ ก.พ. ภายในเด อนต ลาคมของท กป นโยบายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด ๕ การม งเน นทร พยากร บ คคล ท ก าหนดแนวทางให ส วนราชการปฏ บ ต เพ อยกระด บการบร หารจ ดการ ซ งการด าเน นงานตามนโยบาย ด งกล าวของส วนราชการ ย งแสดงให เห นถ งความม งม นท จะท าให บ คลากรม ความพ งพอใจ ม การพ ฒนา และม ความผาส กซ งเก ยวข องก บว ธ การปฏ บ ต งานท ม ความย ดหย นและม ผลการปฏ บ ต งานท ด โดยนโยบายการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก าหนดความท าทายท ส วนราชการต องให ความส าค ญก บบ คลากร ๖ ประการ ประกอบด วย (๑) การแสดงให เห นถ งความม งม นของผ น าองค การท ม ต อความส าเร จของบ คลากร (๒) การยกย องชมเชยบ คลากรท มากกว าการให ค าตอบแทนตามปกต (๓) การสน บสน นการพ ฒนาและความก าวหน า ของบ คลากร (๔) การแบ งป นความร ขององค การเพ อให บ คลากรสามารถให บร การผ ร บบร การได ด ย งข น และ ๑ P age สน บสน นให องค การบรรล ว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ (๕) การสร างสภาพแวดล อมสน บสน นเพ อบ คลากรท หลากหลาย ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมการพ ฒนาช มชนโดยกองแผนงานได ด าเน นการทบทวนท ศทางการท างาน ของกรมการพ ฒนาช มชนในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ด วยการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการพ ฒนา ช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ด งน น เพ อก าหนดท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลเป นไปตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร จการบร หารทร พยากรบ คคลของ ก.พ. รวมท งสอดคล องก บท ศทางการท างานของกรมการพ ฒนาช มชน ตามแผนย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ กรมการพ ฒนาช มชนจ งได ด าเน นการจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อใช เป นกรอบแนวทางใน การบร หารทร พยากรบ คคลของกรมการพ ฒนาช มชนต อไป ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑.๒.๑ กรมการพ ฒนาช มชนพ อประเม นสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ ฒนาช มชน ๑.๒.๒ เพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks