พ นส ข ภ ส ข หอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย - PDF

Description
ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ ส าน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ EFFICIENT PERFORMANCE OF OFFICERS ACCORDING TO FOURFOLD IDDHIPÃDA, AT

Please download to get full document.

View again

of 165
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 12 | Pages: 165

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ ส าน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ EFFICIENT PERFORMANCE OF OFFICERS ACCORDING TO FOURFOLD IDDHIPÃDA, AT THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, THE OFFICE OF JUVENILE AND FAMILY LITIGATION IN THE NORTHEAST REGIONS พ นส ข ภ ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช ๒๕๕๕ ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ นส ข ภ ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ (ล ขส ทธ เป นของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย) Efficient Performance of Officers according to Fourfold Iddhipãda, At the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the Northeast Regions Poonsuk Phusuk A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement for the Degree of Master of Arts (Public Administration) Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University Bangkok, Thailand C.E (Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย อน ม ต ให น บว ทยาน พนธ เร อง ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ สาน กงานอ ยการ คด เยาวชนและครอบคร วในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร... (พระส ธ ธรรมาน ว ตร,ผศ.ดร.) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย คณะกรรมการตรวจสอบว ทยาน พนธ... (พระมหาโชว ทส สน โย,ดร.)... (พระมหาสาราญ กม มส ท โธ,ดร.)... (ดร.ส มฤทธ กางเพ ง)... (ดร.ป ญญา คล ายเดช)... (ดร.พ ษณ บ ญน ยม) คณะกรรมการควบค มว ทยาน พนธ พระมหาสาราญ กม มส ท โธ,ดร. ดร.ส มฤทธ กางเพ ง ดร.ป ญญา คล ายเดช ช อผ ว จ ย... (พ นส ข ภ ส ข) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ s a a q a u a q oa(l rs a a t 1J0rcyr9r?yt u'ra u ilfl ]?yru1auilil1?wla{fl : fli: 1T?mulnu ohua tfi u lj??t uluilu n i --l a a ra6 u a a 9 o v r:o{ lj:&dyt[fl11ifl'r:ljflun{]un]ilflorotttu11t d lto{{'l:1un1:r.huoanr: drunlru vasoefradtta4 oufl1:rnlul?suuaen:oilfi:? tur'rnn&?uoofllquil[?tuo 11]ud?ul.tu{flo{n'l:flRU1st1u nf,nqor:rj?cuqrqmrfl fler:ufi rfilfi n artritrygrl:voraufl fiat Cr*-+{^-9, =-...8 ^...,/ r...,,... a /o (n:v grr : : u;47ffi,hfl.etl.) o/oo naluaual.rylfl?vrulau r'ru'::rjrr:ni?0floilavrurfiiluf,...ffi, /a. (vr:sililrir{ vrqafiiu,n:.) d:vrrun:runr: fl:5iln1: (u:srurrdr:rq nryilq4fr,n:. ).u4d (n:.dilqilf RlrrrTr{) fl:5ufl15 a/oar fl::ilf'r1: 1n:.rlrgqr ndruurr) R5:uR't5 nilufl :5ilR'r:n'luqruinurfi uuf $olt?0u {?r:eil?nd1: rq nqruqr1h,n:. -Ad a:.dilqmn f1'1.1tfl{ n:.rlqqr vv n#rurnr (quqt qqtl rj:vrrun::runr: n::ufll: R::IJRl: ก ช อว ทยาน พนธ : ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ าย อ ยการ สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคะว น ออกเฉ ยงเหน อ ผ ว จ ย : นางพ นส ข ภ ส ข ปร ญญา : พ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต (ร ฐประศาสนศาสตร ) คณะกรรมการผ ควบค มว ทยาน พนธ : พระมหาสาราญ กม มส ท โธ,ดร. ป.ธ.๖, พธ.บ. (ภาษาอ งกฤษ), M.A. (Eng.), M.A. (Pol.Sc.), Ph.D. (Eng.) : ดร.ส มฤทธ กางเพ ง ศษ.บ.(บร หารการศ กษา),ศษ.ม.(บร หารการศ กษา), ศษ.ด. (บร หารการศ กษา) : ดร.ป ญญา คล ายเดช ป.ธ.๗, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร ), รป.ม. (ร ฐประศาสนศาสตร ), Ph.D. (Pol.Sc.) ว นส าเร จการศ กษา : ๑๗ / ต ลาคม / ๒๕๕๖ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ (๑) ศ กษาระด บประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล ก อ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการสาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ (๒) เปร ยบเท ยบระด บประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของ ข าราชการฝ ายอ ยการสาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จาแนกตามป จจ ยส วนบ คคล (๓) ศ กษาแนวทางเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล ก อ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการสาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ กล มต วอย างได แก ข าราชการอ ยการและข าราชการธ รการภายในสาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จานวน ๑๐๓ คน และทาการส มภาษณ ผ ให ข อม ลหล กสาค ญ จานวน ๕ คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบส มภาษณ (Interview) ว เคราะห ข อม ลโดยหาค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบค าท (t-test) การทดสอบค าเอฟ (F-test) และการว เคราะห ความแปรปรวน ทางเด ยว (One way ANOVA) ข ผลการว จ ยพบว า ๑. ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยภาพรวมและราย ด านอย ในระด บมากท ส ด โดยม ด านฉ นทะม ค าเฉล ยส งส ด รองลงมาได แก ด านว ร ยะ ด านจ ตตะ และด านว ม งสา ตามลาด บ ๒. ข าราชการฝ ายอ ยการท ม การศ กษา ท ต างก น ม ประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานตามหล ก อ ทธ บาท ๔ แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ ๐.๐๕ ส วนข าราชการฝ ายอ ยการ สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อท ม เพศ อาย ตาแหน ง ท ต างก น ม ประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ไม แตกต างก น ๓. แนวทางการประย กต ใช อ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการสาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ท สาค ญได แก ข าราชการฝ ายอ ยการท ก คนจะต องเป นผ ร กงานในหน าท ท ตนร บผ ดชอบอย และเอาใจใส กระต อร อร นในการเร ยนร งาน และ เพ มพ นว ชาความร ความสามารถในการทาก จการงาน และม งม นท จะทางานในหน าท ร บผ ดชอบ หร อก จการงานอาช พของตนให สาเร จเร ยบร อยอย เสมอ ม ความขย นหม นเพ ยร ความอดทน ไม ย อ ท อต อความยากลาบากในการประกอบก จการงานในหน าท หร อในอาช พของตนจ งจะถ งความสาเร จ และความเจร ญก าวหน า ใส ใจในประส ทธ ภาพ โดยเอาใจใส ต อก จการงานท ทาและม งกระทางาน ร จ กพ จารณาเหต ส งเกตผล ในการปฏ บ ต งานของตนเอง และของผ ร วมงานว าดาเน นไปตาม นโยบายและแผนงานท วางไว ได ผลสาเร จ เม อเก ดอ ปสรรคหร อป ญหา หาว ธ การบร หารก จการงาน ให สาเร จ โดยต ดตามประเม นผลงานและนามาว เคราะห ว จ ยให ทราบเหต ผล พ จารณาแก ไขป ญหา เหล าน น และปร บปร งพ ฒนาว ธ การทางานให ดาเน นไปส ความสาเร จ ค Thesis Title : Efficient Performance of Officers according to Fourfold Iddhipãda, at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the Northeast Regions Researcher : : Poonsuk Phusuk Degree : Master of Arts (Public Administration) Thesis Supervisory Committee : Dr. Phramaha Samran Kammasuddho, Pali VI, B.A. (Eng), M.A. (Eng), M.A. (Pol.Sc.), Ph.D. (Eng.) : Dr. Samrit Kangpheng B.Ed. (Edu.Admin.), M.Ed. (Edu.Admin.), Ph.D. (Edu.Admin.) : Dr. Panya Klaydesh, Pali VIl, B.A. (Ec.), M.P.A., Ph.D. (Pol.Sc.) Date of Graduation : 17 / October / 2013 Abstract The objectives of this research were (1) to study a degree of the officers efficient performance according to Fourfold Iddhipãda at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions, (2) to compare the efficient performance of officers according to Fourfold Iddhipãda at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions, and (3) to study ways of promoting the efficient performance of officers according to Fourfold Iddhipãda at the Office of Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions. The sample in this research was 103 prosecutors and officials at the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions including 5 interviewed administrators. The research instrument was the questionnaire and the interview schedule. The data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test of independent sample, f-test of One-Way ANOVA. ง A result of this research study was found in the following aspects. 1. The officers efficient performance according to Fourfold Iddhipãda at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions as a whole and each aspect was in the highest level. Here was the aspects orderly organized from the highest degree to the low degree: aspiration (Chanda), effort (viriya), thoughtfulness (citta) and reasoning (vimangsa). 2. The officers at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family litigation in the northeast regions, who were in the different sex, age, and position, were not different. However, the officers at the Office of the Attorney General who were in the different degree of education had the efficient performance according to Fourfold Iddhipãda in the significantly statistical difference at the level of Ways of the applied Fourfold Iddhipãda practiced by the officers at the Office of the Attorney General, the Office of Juvenile and Family Litigation in the northeast regions were in the following aspects. All officers of the Office of the Attorney General had to be responsible for the given duties, eager to understand work and, collect the experience of working, pay attention to work, be responsible for the given work until reaching the goal, get the effort and endurance without running away from the boringness and suffering until being successful and prosperous in work, pay attention for efficiency through all made activities, work reasonably both in the given work and the other works whether they were made as in a plan and a goal, search a way to get successful in work although there were many problems, try to manage the given work by means of the assessment and resolve all problems, and finally, adjust a way of performance for the success in work. จ ก ตต กรรมประกาศ ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณ คณะกรรมการผ ควบค มว ทยาน พนธ ๓ ท าน ค อ พระมหา สาราญ กม มส ท โธ,ดร., ดร.ส มฤทธ กางเพ ง และ ดร.ป ญญา คล ายเดช ท ให ความเมตตา อน เคราะห ช วยเหล อในการทาว ทยาน พนธ ฉบ บน ขอกราบขอพระค ณประธานและคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในการสอบว ทยาน พนธ และผ เช ยวชาญในการตรวจสอบค ณภาพเคร องม อการว จ ยค อ พระคร ภาวนาโพธ ค ณ,ดร. ผ อานวยการว ทยาล ยสงฆ ขอนแก น, รศ.อ ดม บ วศร, ดร.ประย ร แสงใส, ผศ. ชอบ ด สวนโคก, อาจารย ประจามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น นาง ณ ฎฐ สก ล พลายเพ ชร อ ยการผ เช ยวชาญพ เศษ สาน กงานคด อาญากร งเทพใต ขอกราบขอบพระค ณ นายช ต ช ย สาขากร อธ บด อ ยการภาค ๔, นายว ช ย ธ ญญพาน ชย อธ บด อ ยการ สาน กงานคด ปกครองขอนแก น, นายส รศ กด ศร สอาด อ ยการจ งหว ดขอนแก น, นาย น นทว ชร ส พ ฒนานนท ผ อานวยการ สาน กพ ฒนาระบบราชการ สาน กงานอ ยการส งส ด, นางสาว ส กานดา ก จหราร กษ ผ อานวยการสาน กอานวยการ สาน กงานอ ยการภาค ๔ และข าราชการฝ าย อ ยการ สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดพ ษณ โลก สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและ ครอบคร วจ งหว ดส พรรณบ ร สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดตร ง สาน กงาน อ ยการคด เยาวชนและครอบคร วลพบ ร สาน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อท กท าน ท ให ความอน เคราะห ในเก บข อม ลเพ อการว จ ยและให ข อม ลสาค ญ ขอขอบพระค ณผ ท ม ส วนเก ยวข องให ความช วยเหล อท ม อาจกล าวรายนามได ครบท งหมดท กท าน ขอกราบขอบพระค ณมารดา บ ดา สาม และญาต ๆ ท ให ความร ก ก าล งใจและ สน บสน นการศ กษาด วยด เสมอมา รวมท งคร อาจารย ท กท านท เคยอบรมส งสอนให แก ผ ว จ ย และ ขอขอบพระค ณ พระมหาพ ส ฐ ว ส ฎฐปญ โญ, ดร.ธ ญว ส ฎฐ เจร ญย ง และเพ อนๆ ผ ให ความช วยเหล อ ด วยด มาตลอด ค ณค าและประโยชน ใดๆ อ นพ งม จากว ทยาน พนธ น ผ ว จ ยขอถวายเป นเคร องบ ชาแด พระพ ทธศาสนาท ก อให เก ดสต ป ญญาและค ณ ปการอ นมหาศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks