การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร - PDF

Description
การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร AN ACADEMIC ADMINISTRATION OF LEARNING AND TEACHING OF SMALL PRIMARY SCHOOLS, SAI YOK DISTRICT, KANCHANABURI

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 7 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร AN ACADEMIC ADMINISTRATION OF LEARNING AND TEACHING OF SMALL PRIMARY SCHOOLS, SAI YOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE พระสรรช ย ชยธม โม (น ลเจ ยรน ย) ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช ๒๕๕๔ การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร พระสรรช ย ชยธม โม (น ลเจ ยรน ย) ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ ทธศ กราช ๒๕๕๔ (ล ขส ทธ เป นของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย) AN ACADEMIC ADMINISTRATION OF LEARNING AND TEACHING OF SMALL PRIMARY SCHOOLS, SAI YOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE PHRA SANCHAI JAYADHAMMO ( NINJIEARANAI ) A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement for The Degree of Master of Arts (Educational Administration) Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University Bangkok, Thailand C.E (Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) ก ช อว ทยาน พนธ : การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนโรงเร ยนประถมศ กษา ขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ว จ ย : พระสรรช ย ชยธม โม (น ลเจ ยรน ย) ปร ญญา : พ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) คณะกรรมการควบค มว ทยาน พนธ : ผศ.ดร.ส น งามประโคน พธ.บ.,M.A.,Ph.D. : ผศ.ดร.อ นถา ศ ร วรรณ พธ.บ., M.Ed., Ph.D. : ผศ.ดร.ส ทธ พงษ ศร ว ช ย พธ.บ., M.Ed., Ph.D. ว นท ส าเร จการศ กษา : ๑๕ ม นาคม ๒๕๕๕ บทค ดย อ การว จ ยเร องการบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนโรงเร ยนประถมศ กษาขนาด เล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร ม ว ตถ ประสงค ในการว จ ยค อ ๑. เพ อศ กษาการด าเน นงานการ บร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ด กาญจนบ ร ๒. ศ กษาป ญหาอ ปสรรคการบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค ๓.เพ อเสนอแนะแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานว ชาการ ด านการเร ยนการสอนโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค ประชากรท เป นผ บร หารและ คร ผ สอนในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร จ านวน ๑๒๒ คน เคร องม อท ใช ค อ แบบสอบถามและแบบส มภาษณ ท ผ ว จ ยสร างข นเอง ว เคราะห ข อม ล โดยการหา ค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยพบว า ๑. ผ บร หารและคร ผ สอนม ความค ดเห นในด าเน นงานการบร หารงานว ชาการด านการ เร ยนการสอนโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร โดยรวมอย ใน ระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด านพบว า ผ บร หารและคร ผ สอนม ความค ดเห นอย ในระด บมากท ก ด านซ งม ผลการว เคราะห แต ละด านด งน ๑.๑ด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนได จ ดท าโครงสร างหล กส ตร สถานศ กษา และสาระต าง ๆ ท ก าหนดให ม ในหล กส ตรสอดคล องก บว ส ยท ศน เป าหมาย และ ค ณล กษณะท พ งประสงค,โรงเร ยนได ว เคราะห สภาพแวดล อมและประเม นสถานภาพในสถาน ศ กษา เพ อก าหนดว ส ยท ศน ภารก จ เป าหมาย ในการพ ฒนาหล กส ตร ๑.๒ด านการใช ส อการเร ยน การสอนโรงเร ยนสน บสน นให คร เห นความส าค ญและประโยชน ของการใช ส อการเร ยนการสอน, คร เล อกส อการเร ยนการสอนสอดคล องก บเทคน คและว ธ การสอน ๑.๓ด านการน เทศการศ กษา โรงเร ยนม การวางแผนการน เทศภายในสถานศ กษา,โรงเร ยนม การน เทศการเร ยนการสอนภายใน โรงเร ยนอย างต อเน อง ๑.๔ด านอาคารสถานท และส งแวดล อม คร จ ดสถานท ให เหมาะก บก จกรรม การเร ยนการสอน,ใช สถานท นอกโรงเร ยนในการเร ยนร เช น ช มชน ว ด ภ ม ป ญญาท องถ น ๑.๕ด าน การว ดผลและประเม นผลคร น าผลการว ดและประเม นผลมาปร บปร งการเร ยนการสอนอย าง ต อเน อง,คร ว ดผลโดยเน นความเข าใจ และการน าไปใช ๒. ป ญหาอ ปสรรคการบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร ๒.๑ ด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาขาดความร ความเข าใจความร วมม อจาก บ คลากรท เก ยวข องในการสร างหล กส ตรสถานศ กษา ๒.๒ ด านการใช ส อการสอน ขาดงบประมาณ ในการจ ดหาส อการสอน,คร ขาดความร ในการผล ตส อการสอน ๒.๓ ด านน เทศการศ กษา บ คลากร ไม เห นความส าค ญของการน เทศการศ กษา น เทศไปแล วไม น าไปใช จร ง ๒.๔ ด านอาคารสถานท และส งแวดล อม งบประมาณน อย อาคารเร ยนม สภาพเก าทร ดโทรม ๒.๕ ด านการว ดผลประเม นผล คร ขาดความร ด านว ดผลประเม นผล เคร องม อว ดไม ได มาตรฐาน ๓. ข อเสนอแนะแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอน โรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร ๓.๑ ด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา อบรมผ ท เก ยวข องให ช มชนม ส วนร วม ในการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ๓.๒ ด านการใช ส อการสอนส งเสร มให ความร บ คลากรในการ ผล ตส อการสอน และใช ส อการสอนอย างจร งจ ง ๓.๓ ด านน เทศการศ กษา-จ ดท าปฏ ท นการน เทศ การศ กษาสร างความร ความเข าใจและให บ คลากรคร เห นความส าค ญ ๓.๔ ด านอาคารสถานท และ ส งแวดล อม จ ดสรรงบประมาณสน บสน นจากหน วยงานต นส งก ดหร อหน วยงานท เก ยวข อง ๓.๕ ด านการว ดผลประเม นผลม การอบรมพ ฒนาความร ความเข าใจในการว ดผลประเม นผลให ก บคร ม แบบแผนว ดผลควบค ก บการจ ดการเร ยนร ท ด ข ค Thesis Title : An Academic Administration of Learning and Teaching of Small Primary Schools, Saiyok District, Kanchanaburi Province Researcher : Phra Sanchai Jayadhammo (Ninjearanai) Degree : Master of Arts (Educational Administration) Thesis Supervisory Committee : Asst. Prof. Dr. Sin Karmprakhon B.A., M.A., Ph.D. : Asst. Prof. Dr. Intra Sirivan B.A., M.Ed., Ph.D. : Asst. Prof. Dr. Suddhipong Srivichai B.A., M.Ed., Ph.D. Date of Graduation : March 15, 2012 ABSTRACT The study entitled. An academic administration of learning and teaching of small primary schools, sai yok district, Kanchanaburi province. The objectives of this research are: 1. To study the operation an academic administration of learning and teaching of small primary schools, sai yok district, Kanchanaburi province. 2. To study the problems of academic administration of learning and teaching of small primary schools, sai yok district. 3. To study in the way of academic administration of learning and teaching of small primary schools, sai yok district,. The population of the administrators and teachers in small primary schools, sai yok district, kanchanaburi province. Of 122 people. Tools used were questionnaires and interviews that were created. Data analysis. By frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of research were as follows : 1. Administrators and teachers. The opinion in operation. an academic administration of learning and teaching of small primary schools, sai yok district, kanchanaburi province. The overall high level. Considering that it was also found. Administrators and teachers are very good in all aspects. The analysis of each follows: 1.1 Curriculum development. The school has a structured curriculum. And material that are specified in the courses. Objectives and desirable features. The analysis environment. And assessment in schools. To define the vision, mission, goals and programs. 1.2 The medium of instruction. The school encourages students to focus. The advantage of using the medium of instruction., Teacher learning and teaching the technique. 1.3 And teaching methods. The supervision of education. The school has a plan of supervision in the school, school supervision. Teaching and learning. Within the school continued. 1.4 Building the environment the ideal place for teaching and learning activities, take place outside of school. To learn the local community. 1.5 The measurement and evaluation. The results of measurement and evaluation to continuously improve teaching and learning, teacher performance, with emphasis on understanding. And its use. 2.. Problems of academic administration of learning and teaching of small primary schools, Sai Yok District, Kanchanaburi Province. : 2.1 Development of the curriculum. Lack of cooperation from the personnel involved in the school curriculum. 2.2 The use of teaching materials. Budget shortfall in the supply of teaching materials, lack of knowledge in the production of teaching materials. 2.3 Supervision of the study. People do not realize the importance of teacher education. Supervision to be put to practical use. 2.4 The budget is building and the old school buildings have deteriorated. 2.5 Evaluation of the results. Lack of knowledge of the measure. Measurement is not standardized. 3. The guidelines development an academic administration of learning and teaching of small primary schools, Sai Yok district, Kanchanaburi province. : 3.1 Development of the curriculum. Training related to community participation in curriculum development. 3.2 The use of promotional materials to educate staff in the production of teaching materials. And learning seriously. 3.3 Communication and Education - a calendar of educational supervision and awareness of the importance to teachers.3.4 The building and the environment. Budget support from the agency or agencies involved. 3.5 Measurement and evaluation of training to develop skills for assessing teacher performance, coupled with structured learning as well. ง จ ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน ส าเร จได ร บความอน เคราะห ช วยเหล อเป นอย างด ย งจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส น งามประโคน ประธานกรรมการควบค มว ทยาน พนธ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ทธ พงษ ศร ว ช ย และ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ นถา ศ ร วรรณ กรรมการควบค มว ทยาน พนธ ท ได เมตตาน เคราะห เป นอาจารย ท ปร กษาให ค าแนะน าช แนะตรวจแก ไขว ทยาน พนธ ฉบ บน เสร จ สมบ รณ ขอขอบพระค ณและอน โมทนาขอบค ณ ผ เช ยวชาญท กท านท ได ให ความอน เคราะห ช วยตรวจสอบความถ กต องด านภาษา เน อหา ระเบ ยบว ธ เคร องม อท ใช ในการด าเน นการว จ ยพร อม ท งค าแนะน าท เป นประโยชน ต อการว จ ยได ส าเร จด วยด ขอขอบพระค ณพระมหาสม กล ยาโณ,ดร. ประธานกรรมการการสอบป องก นงาน ว ทยาน พนธ และอน โมทนาขอบค ณรองศาสตราจารย ดร. สมาน งามสน ท คณะกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ และคณะกรรมการตรวจสอบว ทยาน พนธ ท กท าน ท ได ตรวจสอบความถ กต อง และให ค าแนะน า ท เป นประโยชน ในการแก ไข ขอขอบพระค ณ พระคร บวรกาญจนร กษ พระอ ป ฌชาย เจ าอาวาสว ดท งก างย าง ท ให การสน บสน นส งเสร มในค าใช จ ายต าง ๆ ในการศ กษา ค ณแม ร ศม เหร ยญเพชร ค ณพ อสมช ย น ลเจ ยรน ย ท คอยให ก าล งใจสน บสน นเม อยามข ดสน และอน โมทนาขอบค ณ คณาจารย ท กท าน เจ าหน าท ท กฝ ายท ได เมตตาประส ทธ ประสาท ถ ายทอดความร ประสบการณ ต างๆ ท เป นประโยชน รวมท งสหธรรม ก ท กร ปท ให ก าล งใจ ค ณคร จากโรงเร ยนบ านท งก างย าง ท ให การ ช วยเหล อในการท าว จ ย พร อมบรรดา ญาต ม ตร ท กคนท ส งเสร มช วยเหล อด วยแรงกายและแรงใจด วยด เสมอมา ค ณ ปการใดๆ ท เก ดจากการท างานว จ ยน ผ ว จ ยขอน อมถวายส กการะบ ชา แด ค ณพระร ตนตร ย ค ณคร อ ป ชฌาย อาจารย เก ดความส ขสงบร มเย น ตลอดถ งผ ม อ ปการค ณ ท กท าน และขออ ท ศก ศลผลบ ญท เก ดจากการว จ ยน ให ก บบรรพชนผ ล วงล บ หากว าข อบกพร องใดๆ ท เก ด จากการว จ ยน ผ ว จ ยขอน อมร บไว เพ อน าไปปร บปร งแก ไขในโอกาสต อไป พระสรรช ย ชยธม โม (น ลเจ ยรน ย) ม นาคม ๒๕๕๕ สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อภาษาไทย บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภ ม ก ค จ ฉ ฌ ฎ บทท ๑ บทน า ๑ ๑.๑ ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ๓ ๑.๓ ขอบเขตการว จ ย ๔ ๑.๔ ป ญหาท ต องการทราบ ๔ ๑.๕ ค าน ยามศ พท เฉพาะท ใช ในการว จ ย ๕ ๑.๖ ประโยชน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks