รายงานการว จ ยในช นเร ยน - PDF

Description
1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน ช อเร องว จ ย ผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excel สาหร บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งหว ด เช ยงใหม ช อผ ว จ ย อาจารย จ ตตาร ตน ตะตารน

Please download to get full document.

View again

of 73
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 15 | Pages: 73

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน ช อเร องว จ ย ผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excel สาหร บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งหว ด เช ยงใหม ช อผ ว จ ย อาจารย จ ตตาร ตน ตะตารน ง ระยะเวลาการว จ ย ว นท 5 มกราคม 2554 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ป ญหา จากการจ ดการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร เร อง โปรแกรม Excel ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 33 คน พบป ญหาเก ยวก บผ เร ยนท ม ความสามารถทางการเร ยนร ไม เท าก น เก ดป ญหาเข าใจบทเร ยนไม พร อมก น บางคนต องใช เวลาใน การเร ยนร เร วกว าคนอ น แต ต องรอเพ อนๆ ท ย งเร ยนไม เข าใจ ทาให เก ดความเบ อหน ายและขาด ความสนใจ และ ม น กศ กษาจานวน10 คน หร อร อยละ ขาดท กษะการปฏ บ ต งานในแต ละ เน อหาท ถ กต องและบางคนไม สามารถปฏ บ ต ได เลย เป นผลทาให ไม ม งานส งคร ผ ว จ ย หร อบางคนม งานส งแต ผลงาน อย ในเกณฑ ต องปร บปร ง เม อคร ผ ว จ ยซ กถามในประเด นหร อเน อหาท สาค ญของ การเร ยนแต ละคร ง น กศ กษาไม สามารถตอบคาถามได ถ กต อง และในขณะท ดาเน นการสอนอย น น น กศ กษากล มน ม กไม ต งใจเร ยน ค ยก นเวลาเร ยน และชอบแกล งเพ อนคนอ น ทาให น กศ กษาคนอ น ไม ม สมาธ ในการเร ยน สาเหต ของป ญหา จากป ญหาในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. 2 โรงเร ยนยางฮอม2ว ทยาคม สามารถมองเห นสาเหต ของป ญหา ได ด งน 1. คร ผ ว จ ยไม ใช ส อประกอบการสอน 2. น กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 ม ท กษะพ นฐานทางคอมพ วเตอร ต า 3. น กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 ย งเข าใจเร อง โปรแกรม Excel ท เร ยนไม ช ดเจนพอ ว ธ การแก ป ญหา จากป ญหาท พบ ผ ว จ ยจ งสนใจท จะแก ไขป ญหาโดยการสร างส อนว ตกรรมข นมา ซ ง บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนสามารถสนองความต องการในการเร ยนร ท คาน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คคลได อย างด และเป ดโอกาสให ผ เร ยนเร ยนได ไม ม ข อจาก ดเร องเวลา สามารถเร ยนซ าก คร งก ได ตามความต องการ ตามความสนใจของผ เร ยน และท สาค ญค อ บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอนม การประเม นผลการเร ยนแบบ Immediate Feedback เพ อให ผ เร ยนมองเห นผลสาเร จ เห น ความก าวหน าของตนเองในการเร ยนร ในแต ละตอน หร อแต ละหน วยการเร ยน ด วยเหต ผลสน บสน นด งกล าว ผ ว จ ยจ งเห นว าการนาเอาบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนมา ใช เป นส อการสอน ย งช วยประหย ดเวลาในการเร ยนเพราะผ เร ยนสามารถศ กษาด วยตนเองได คร ไม ต องเส ยเวลาสอนหร อทบทวนบทเร ยนหลายคร ง แทนท ผ เร ยนท งช นจะได เร ยนเน อหาบทอ นๆ ต อไป ในฐานะท ผ ว จ ยเป นคร ท สอนว ชาคอมพ วเตอร จ งเล อกส อคอมพ วเตอร ช วยสอนมา ประกอบการจ ดการเร ยนการสอน ซ งเน อหาเร องโปรแกรม Excel เป นเน อหาท เข าใจยาก ต องใช การชานาญในการใช คาส งต างๆ หากใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนมาช วยเสร ม จะช วยให บทเร ยนไม น าเบ อ โดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท คร ออกแบบบทเร ยนจากเน อหาท จ ดลาด บความง ายไปยาก และสร างบทเร ยนให น าสนใจ นาเสนอในร ปแบบ Multimedia ท ม ท ง ต วอ กษร ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เพ อกระต นให น กศ กษาสนใจเร ยนมากข น เพ อให เก ดความ ชานาญในการใช คาส งพ นฐานของโปรแกรม Excel ในข นส งต อไป ทาให ผ ว จ ยสนใจท จะศ กษา เก ยวก บการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการเร ยนการสอน เร อง โปรแกรม Excel ด วย ว ธ การด งน 1. คร ผ ว จ ยสอบก อนเร ยน เร อง โปรแกรม Excel ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 2. คร ผ ว จ ยช แจงและน ดเวลาเร ยนการสอนซ อมเสร ม คร ผ ว จ ยได ใช เวลานอกจากท เร ยน มาสอนซ อมเสร มให ก บกล มของน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน ในเร องโปรแกรม Excel โดยใช เวลา น. ของว นพฤห สบด เป นเวลา 3 ส ปดาห 3. คร ผ ว จ ยอธ บายจ ดประสงค ท จะเร ยนร ให ช ดเจน 4. คร ผ ว จ ยทาการสอนซ อมเสร มพ นฐานความร เร อง โปรแกรม Excel ของน กศ กษาช น ม ธยมศ กษาป ท 1ท อย ในระด บต า รวมท งให น กศ กษาทบทวนความร และศ กษาเน อหาด วยตนเอง โดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรม Excel โดยม ข นตอนการใช ส อ ด งน 4.1 คร ผ ว จ ยอธ บายข นตอนการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอนให ก บน กศ กษาให เข าใจ 4.2 น กศ กษาศ กษาเน อหาโดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรม Excel 2 3 ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 โดยคร คอยด และและให คาแนะนาอย างใกล ช ด 4.3 คร ผ ว จ ยส งเกตพฤต กรรมของน กศ กษาและทาการบ นท กผลการส งเกต 4.4 น กศ กษาทาแบบฝ กโดยปฏ บ ต ตามบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 4.5 เม อส นส ดการการเร ยนร แล ว ให น กศ กษาทาแบบทดสอบหล งเร ยน ตรวจสอบ คะแนนของน กศ กษาจากการทาแบบทดสอบหล งการเร ยนร เพ อประเม นผลน กศ กษา 4.6 สร ปผลท น กศ กษาแต ละคนท ได ร บจากการเร ยนจากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอน โดยการนาข อม ลมาว เคราะห ผล 5. หล งจากน กศ กษาศ กษาเน อหาจากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนแล ว คร ผ ว จ ยสร ป เน อหาหล งเร ยนและทาการประเม นผลงานน กศ กษาและบ นท กหล งการสอนท กคร ง 6. หล งจากทาการประเม นผลแล วให น กศ กษาทาแบบสอบถามความพ งพอใจ ท ม ต อ บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ว ตถ ประสงค การว จ ยในช นเร ยนคร งน ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อศ กษาผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excel ส าหร บน กศ กษาท เร ยนอ อน โดย ใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 โดยพ จารณาจาก 1.1 คะแนนสอบก อนเร ยน-หล งเร ยน เร อง โปรแกรม Excel 1.2 คะแนนผลงานของน กศ กษา 1.3 พฤต กรรมการเร ยนของน กศ กษา 2. เพ อศ กษาประส ทธ ภาพของบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรม Excel 3. เพ อศ กษาความความพ งพอใจของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 ต อการ เร ยนร เร อง โปรแกรม Excel โดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในรายงานผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excelสาหร บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน คร ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ย ท เก ยวข อง โดยแยกรายละเอ ยดเป นประเด นต างๆ ด งต อไปน 1. การจ ดการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร 1.1 โครงสร างหล กส ตรสาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1.2 เน อหาว ชาคอมพ วเตอร เร อง โปรแกรม Excel 2. การสอนซ อมเสร ม 2.1 ความหมายของการสอนซ อมเสร ม 2.2 จ ดม งหมายของการสอนซ อมเสร ม 2.3 หล กการสอนซ อมเสร ม 2.4 ประเภทของการสอนซ อมเสร ม 2.5 ว ธ การสอนซ อมเสร ม 2.6 การประเม นผลการสอนซ อมเสร ม 3. บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.1 ความหมายของคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.2 องค ประกอบของคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.3 ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.4 ล กษณะของบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.5 ทฤษฎ การเร ยนร ของมน ษย ท เก ยวเน องก บการออกแบบคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.6 จ ตว ทยาการเร ยนร ท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.7 การออกแบบและข นตอนการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.8 ประโยชน ของคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.9 ข อด และข อจาก ดของคอมพ วเตอร ช วยสอน 4. การหาประส ทธ ภาพบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 5. ความพ งพอใจในการเร ยนร 5.1 ความหมายของความพ งพอใจ 5.2 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บความพ งพอใจ 5.3 การว ดความพ งพอใจ 5.4 ประโยชน ของความพ งพอใจในการเร ยน 5.5 ความพ งพอใจท ได ร บจากส อ 4 5 6. งานว จ ยท เก ยวข องก บบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 6.1 งานว จ ยภายในประเทศ 6.2 งานว จ ยในต างประเทศ การจ ดการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงสร างหล กส ตรสาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ เน อหาของหล กส ตรกล มสาระการเร ยนร คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและ บร หารธ รก จ ม โครงสร างประกอบด วยรายว ชา ด งต อไปน โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ ภาคเร ยนท 2/2554 เวลาเร ยน ระด บช น ช อรายว ชา/รห สว ชา หน วยก ต / ชม. รายว ชาพ นฐาน รายว ชาเพ มเต ม 6 โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา กล มสาระการเร ยนร คอมพ วเตอร ธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา2554 ระด บช น ช อรายว ชา/รห สว ชา รายว ชาพ นฐาน เวลาเร ยน หน วยก ต / ชม. รายว ชาเพ มเต ม 7 เน อหาว ชาคอมพ วเตอร เร อง โปรแกรม Excel เน อหาว ชาคอมพ วเตอร รายว ชา โปรแกรม Excel ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2ตาม หล กส ตรสถานศ กษา จากการว เคราะห สาระการเร ยนร ประกอบด วยห วข อต อไปน คาอธ บาย รายว ชา ผลการเร ยนร หน วยการเร ยนร จานวน 6 หน วย รายละเอ ยดด งน คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม โปรแกรม MS Excel สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช.2 ภาคเร ยนท 2 เวลา 40 ช วโมง จานวน 1 หน วยก ต ศ กษาหล กการของตารางทางาน การคานวณบนตารางทางาน ร ปแบบของ งาน ท อย บนตาราง การป อนข อม ล การแก ไขข อม ลการเก บข อม ลลงแฟ มข อม ล การเร ยกข อม ล จากแฟ มข อม ลมาดาเน นการ การจ ดร ปแบบช นงาน การพ มพ การสร างกราฟ ฟ งก ช นการ คานวณ และฟ งก ช นการทางานต าง ๆ ประย กต ตารางทางานในงานต าง ๆ เพ อให ม ความร ความเข าใจ และท กษะเก ยวก บการใช โปรแกรมตารางทางาน ม เจตคต ท ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ต อการทางาน และสามารถนาไปประย กต ใช ในการทางานได อย างหลากหลาย ม ความค ดร เร ม สร างสรรค ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ขย น อดทน ร กการทางาน ประหย ด อดออม ตรงต อ เวลา เอ อเฟ อ เส ยสละ และม ว น ยในการทางาน เห นค ณค าความสาค ญของงานและอาช พส จร ต ตระหน กถ งความสาค ญของสารสนเทศ ผลการเร ยนร 1.ร และเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมตารางการทางานเบ องต นการใช สม ดงานและแผ น งาน และจ ดการเก ยวก บแฟ มข อม ลเบ องต นได 2.ม ความร เข าใจหล กการ และว ธ การพ มพ และการแก ไขข อม ลในโปรแกรมตารางการ ทางาน 3.ม ความร ความเข าใจ สามารถใช คาส งพ นฐานในการจ ดร ปแบบและ ตกแต งเอกสาร และประย กต ใช ให เหมาะสมและสร างสรรค 4.ม ความร เข าใจ หล กการคานวณ โดยใช ส ตรหร อฟ งก ช นอย างถ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks