ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) - PDF

Description
ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร TH SARABUN PHK 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) 1 ต าแหน งทางว ชาการ สาขาว ชา คณะ สถาบ น/น กศ กษาสาขาว ชา คณะ สถาบ น อ เมล : บทค

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร TH SARABUN PHK 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) 1 ต าแหน งทางว ชาการ สาขาว ชา คณะ สถาบ น/น กศ กษาสาขาว ชา คณะ สถาบ น อ เมล : บทค ดย อ (ผ น าเสนอผลงานด วยภาษาไทย ต องเข ยนบทค ดย อท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ประมาณ ต วอ กษร ก าหนดค าส าค ญท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2-5 ค า พ มพ ด วยต วอ กษร TH SARABUN PHK ขนาด 14 ต วปกต ส าหร บข อความ ส วนห วข อใช ต วอ กษรขนาด 16 ต วหนา) ค าส าค ญ:ไม เก น 5 ค า ABSTRACT Abstract should be within 300 words. The official language of the conference is English. Keywords: Keyword A, Keyword B, Keyword C (no more than 5 keywords) 1. ความเป นมาของป ญหา 2. ว ตถ ประสงค 3. สมมต ฐาน 4. ว ธ การด าเน นการว จ ย 5. ผลการว จ ย 6. อภ ปรายและสร ปผล 7. ก ตต กรรมประกาศ (ถ าม ) 8. เอกสารอ างอ ง ส วนประกอบของบทความ ส วนท หน ง ช อผ แต ง ข อม ลของผ แต ง ส วนท สอง บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ พร อมค าส าค ญ ส วนท สาม เน อหา (ความเป นมาของป ญหา ว ตถ ประสงค สมมต ฐาน ว ธ การด าเน นการว จ ย ผลการว จ ย อภ ปรายและสร ปผล) ส วนท ส ก ตต กรรมประกาศ (ถ าม ) ส วนท ห า เอกสารอ างอ ง ร ปแบบของบทความ เน อหาท งหมดของบทความฉบ บเต ม (รวมบทค ดย อและรายการอ างอ ง)ไม เก น 10 หน ากระดาษ A4 ล กษณะ ร ปแบบท ก าหนด ร ปแบบกระดาษและการพ มพ แนวต งและจ ดพ มพ หน าเด ยว ไม ต องใส หมายเลขหน า ชน ดและขนาดของต วอ กษร ต วอ กษร TH Sarabun PHK ขนาด 14 ต วปกต ส าหร บพ มพ เน อหา ส วนห วข อใช ต วอ กษรขนาด 16 ต วหนา จ ดช ดขอบซ าย การจ ดหน า ก นหน า ก นหล ง และจ ดคอล มน เด ยว (Single space) ระยะขอบ ด านบน 0.8 น ว ด านล าง 1 น ว ด านซ ายและด านขวา 1.2 น ว การเข ยนอ างอ ง การเข ยนอ างอ งใช ระบบต วเลข (ช อผ แต ง, ป ท พ มพ ) แทรกในเน อหา ตามระบบแบบ APA ชน ดของไฟล ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 ไม ใช การอ างอ งแบบท ายหน าหร อเช งอรรถ (Footnotes) ร ปภาพ ร ปท 1 ช อร ป... (ค าบรรยายใต ร ปใช ต วอ กษร ขนาด 14 ต วปกต จ ดก งกลางหน า) ตาราง ค าบรรบายและรายละเอ ยดในตารางใช ต วอ กษร ขนาด 14 ต วปกต ตารางท 1 แสดงข อแนะน าในการเข ยนบทความ ขนาดกระดาษ ล กษณะ ร ปแบบท ก าหนด A4 ร ปแบบกระดาษ แนวต ง ชน ดของต วอ กษร ขนาดของต วอ กษร TH Sarabun PHK ขนาด 14 ต วปกต (ยกเว นห วข อหล ก) การจ ดหน า ก นหน า ก นหล ง และจ ดคอล มน เด ยว ระยะขอบ ด านบน 0.8 น ว ด านล าง 1 น ว ด านซ ายและด านขวา 1.2 น ว ชน ดของไฟล ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 การเข ยนอ างอ ง การอ างอ งเอกสาร (Citations) การเข ยนอ างอ งท ใช ในวารสารเล มน เป นการอ างอ งแบบต วเลข ให ผ เข ยนใช ร ปแบบการเข ยน ระบบเด ยวก นท งเร อง ท งน ผ เข ยนบทความต องร บผ ดชอบความถ กต องของเอกสารท น ามาอ างอ งท งหมด หล กการอ างอ งแบบต วเลข การเร ยงล าด บรายการอ างอ งเอกสารและแหล งข อม ลต าง ๆ ท ใช ม ว ธ การด งน 1) ใส ต วเลขก าก บไว ท ายข อความหร อช อบ คคลท อ างอ ง โดยเร ยงตามล าด บต วเลขท อ างอ ง [1],[2],[3],[4] ไปจนจบบท โดยไม ต องเร ยงตามต วอ กษร ไม ต องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 2) ในกรณ ท ม การอ างอ งซ าให ใช ต วเลขเด มท เคยใช อ างมาก อนแล ว 3) แหล งท ใช อ างอ งท งหมดน น จะไปปรากฏอย ในรายการอ างอ งท ายบทความ ร ปแบบการพ มพ ของเอกสารอ างอ ง 1. การอ างอ งจากหน งส อ ช อผ แต ง.//ป ท พ มพ.//ช อหน งส อ.//คร งท พ มพ.(ถ าม )//สถานท พ มพ /://ส าน กพ มพ. [1] ธ ดา สาระยา กว าจะเป นคนไทย. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ: ศยาม. กรณ ผ แต งท ใช นามแฝง [1] มนท รา (นามแฝง) บนทางช ว ต น รมล เมธ ส วก ล. กร งเทพฯ: แพรวส าน กพ มพ. กรณ หน งส อแปล [1] ค น โอะ, วาย ชาต และการเต บโตทางเศรษฐก จ: เกาหล และไทย. (ส ก ญญา น ธ งกร,& อนงค โรจน สณ ชย, ผ แปล). กร งเทพฯ: ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. กรณ เอกสารท ไม ได ต พ มพ [1] ว นช ย ศ ร ชนะ การประก นค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา. เอกสารประกอบการส มมนาว ชาการ ของอาจารย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ณ ห องกรณ ศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 ก มภาพ นธ. (อ ดส าเนา). [2] Search and Training Center Guidelines for research report writing. Bangkok: RTC. (Brochure) กรณ หน งส อท ไม ปรากฏป ท พ มพ ส าน กพ มพ และโรงพ มพ [1] ช ศ กด เวชแพทย. ม.ป.ป.. กล มอาการปวดกล ามเน อและพ งผ ด. กร งเทพฯ: ม.ป.ท.. 2. การอ างอ งจากวารสาร ช อผ แต ง.//ป ท พ มพ.//ช อบทความ.//ช อวารสาร.//ป ท (ฉบ บท ),//เลขหน า-เลขหน า. [1] น ภา ผ องพ นธ ภ ยช ว ตของว ยร น. วารสารสวนปร ง.15(1), การอ างอ งจากว ทยาน พนธ ช อผ เข ยน. //ป ท พ มพ. //ช อว ทยาน พนธ.// ว ทยาน พนธ ปร ญญา /สาขาว ชา /คณะ /สถาบ น [1] อน สรณ อ ณโณ ว สาม ญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงท ณฑ ในส งคมไทย. ว ทยาน พนธ ปร ญญา ร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. 4. การอ างอ งจากอ นเทอร เน ต ช อผ เข ยน.// ป ท พ มพ //ช อเร อง.//ค นเม อว นท เด อน ป,//จาก/ ช อแหล งข อม ลบนอ นเทอร เน ต Author. Year. Title. Retrieved month day, year, from source [1] สรรร ชต ห อไพศาล นว ตกรรมและการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในสห สวรรษใหม กรณ การ จ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ (Web-Based Instruction: WBI). ค นเม อ 1 พฤษภาคม 2545, จาก [2] Feldman, B.J Icecream history and folklore. Retrieved Apirl 25, 2002, from เอกสารอ างอ ง (ต วอย าง) [1] พ ช ย ส ห โสภณ ธ ญล กษณ ทองงามและร กบ ญ คงส าราญ. (2536). Microsoft Word เวอร ช น 2 ส าหร บว นโดวส. กร งเทพฯ : ซ เอ ดย เคช น. [2] พ มลพรรณ พ ทยาน ก ล. (2550). ว ธ ส บค นว สด สารสนเทศ. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: (ว นท ค นข อม ล: 16 ก นยายน 2546). [3] สรรร ชต ห อไพศาล. (2545). นว ตกรรมและการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในสห สวรรษใหม กรณ การจ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ (Web-Based Instruction: WBI). ค นเม อว นท 1 พฤษภาคม 2545, จาก [4] อรวรรณ ป ล นธน โอวาท. (2539). หล กและปร ชญาของวาทว ทยา. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. [5] Xiuzhi Li. (2010). A Comparative Analysis of English and Chinese Idiom-From the Perspective of Conceptual Metaphor of Happiness. Journal of Language Teaching and Research, 1(4), กร ณาส งต นฉบ บผ านระบบการส งบทความออนไลน โดยเข าเวบไซต และเล อกเข าไปในการประช มว ชาการระด บชาต ภายในว นจ นทร ท 22 ม นาคม 2556 ผ น าเสนอท ไม ปฏ บ ต ตามค าแนะน าและร ปแบบท ก าหนดให จะไม ได ร บการพ จารณา หากม ข อสงส ยในการจ ดเตร ยมต นฉบ บ กร ณาต ดต อทางอ เมล :
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks