โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ - PDF

Description
2556 โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) 2 สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 บทท 1 บทนา

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 8 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2556 โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) 2 สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 บทท 1 บทนา 7 1. หล กการและเหต ผล 7 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 7 3. ว ตถ ประสงค 7 4. เป าหมาย 8 5. ว ธ การดาเน นการ 8 6. ผ เข าร วมโครงการ 8 7. สถานท จ ดโครงการ 8 8. ระยะเวลาดาเน นการ 8 9. งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ 8 บทท 2 การว เคราะห ข อม ล 9 บทท 3 สร ปผลการประเม นโครงการ 10 ภาคผนวก 15 3 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 จานวนและร อยละของผ ตอบแบบประเม น 12 ตารางท 2 จานวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของความค ดเห นต อการจ ดส มมนา13 บทสร ปสาหร บผ บร หาร การสารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการส มมนาเร อง การพ ฒนาแผนย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต การสาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ณ ภ แก ว ร สอร ท แอนด แอดเวนเจอร ปาร ค อ.เขาค อ จ.เพชรบ รณ ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ผ ร บผ ดชอบโครงการ ค อ นายส รศ กด แก วคาแสน และนางสาวน นธ ดา น อยส ข สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ ผ เข าร วม โครงการ บ คลากรสาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ จานวน 36 คน ผ บร หารและว ทยากร จานวน 6 คน รวม 42 คน ได ร บแบบสอบถามกล บค น จานวน 36 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ ซ งสอบถามจาก บ คลากรสาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ ช วงเวลาในการสารวจค อว นท 21 ก มภาพ นธ 2556 ผลการศ กษาพบว าผ ตอบแบบประเม นส วนใหญ เป นเพศหญ ง จานวน 22 คน ค ดเป นร อยละ 61.1 เป นเพศชาย จานวน 14 คน ค ดเป นร อยละ 38.9 ม อาย ระหว าง ป จานวน 14 คน ค ดเป นร อยละ 38.9 รองลงมาม อาย ระหว าง ป จานวน 12 คน ค ดเป นร อยละ 33.3 ตามลาด บการศ กษา ส วนมากจบปร ญญาตร จานวน 28 คน ค ดเป นร อยละ 77.8 รองลงมาจบปร ญญาโท จานวน 7 คน ค ด เป นร อยละ19.4 ตามลาด บ อาช พส วนใหญ เป นข าราชการ จานวน 16 คน ค ดเป นร อยละ 44.4 รองลงมา เป นพน กงานมหาว ทยาล ย จานวน 13 คน ค ดเป นร อยละ 36.1 ตามลาด บ จากตารางท 2 ผลการศ กษาพบว า ความค ดเห นของผ เข าร วมส มมนาภาพรวมอย ในระด บมาก ท ส ด ( X =4.72) ด านความร ความเข าใจ และนาความร ไปใช อย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ย ( X =4.44) ด านว ทยากร อย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ย ( X =4.82) ด านสถานท โสตท ศน ปกรณ และอ นๆ อย ในระด บ มากท ส ด ค าเฉล ย ( X =4.80) ด านการให บร การของเจ าหน าท อย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ย ( X = 4.80) ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห นและความต องการในการส มมนาคร งต อไป 1. ว นกาหนดระยะเวลาในการจ ดส มมนาควรจ ดในว นหย ดราชการ 2. ควรม การจ ดส มมนาข นท กป สร ปแนวทางปร บปร ง และพ ฒนา สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ กล มท 1 number one 1. พ ฒนาคน - ส งเสร มบ คลากรให ใช เทคโนโลย ท ท นสม ย - ส งเสร มส ขภาวะของบ คลากรอย างต อเน อง 2. พ ฒนางาน ม เคร องม อ อ ปกรณ ครบคร นและท นสม ย 3. บร หารจ ดการท ด และผล กด นให องค กรม ความคล องต ว 4. ม งบประมาณสน บสน นอย างเพ ยงพอ 5. ประสานความร วมม อก บหน วยงานภายในภายนอกม งส ความเป นนานาชาต 4 กล มท 2 เขาซ อนแผน 1. พ ฒนาหล กส ตร (TQF) 2. พ ฒนาการให บร การ ความพ งพอใจไม น อยกว า 80% ลดข นตอน,สะดวกรวดเร ว 3. ระบบร บเข า ม ความหลากหลาย พ ฒนาระบบร บเข าศ กษา สน บสน นเร ยนด ภาคอ สาน 4. บ คลากร อบรมท กษะภาษาอ งกฤษ ศ กษาต อต างประเทศ แลกเปล ยนบ คลากรก บต างประเทศ 5. เทคโนโลย Web,ประชาส มพ นธ ผ าน Wireless App.สน บสน นการทางานท กท ท กเวลา 6. ระบบทะเบ ยน ชาระเง นสะดวกรวดเร ว, ระบบ Smart Card, สามารถชาระผ านบ ตรเครด ต(ใน และต างประเทศ) ตารางเร ยน/ตารางสอนผ าน Mobile กล มท 3 Power Three 1. พ ฒนาการให บร การด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย 2. ส งเสร มความพร อมของบ คลากรเพ อเข าส AEC 3. เพ มกลย ทธการร บเข าเพ อให ได น กศ กษาท ม ค ณภาพ และพร อมเข าส AEC 4. ปร บปร งการประชาส มพ นธ และการส อสารองค กรท ท นสม ย รวดเร ว และเข าถ งง าย กล มท 4 The Winner 1. พ ฒนาคน 2. พ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3. พ ฒนาระบบการบร การ/ระบบงาน 4. พ ฒนาสภาพแวดล อมขององค กร 5. ม งบประมาณสน บสน นอย างเพ ยงพอ กล มท 5 ห าซ า 1. Smart Service 2. Go Inter 3. Fast Track 4. Information Mobile 5. One stop 6. KM Banking 5 6 บทนา โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ณ ภ แก ว ร สอร ท แอนด แอดเวนเจอร ปาร ค อ.เขาค อ จ.เพชรบ รณ ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 *********** 1. หล กการและเหต ผล การบร หารราชการแผ นด นของประเทศไทยได พ ฒนาเป นการบร หารราชการแผ นด นตามแนวทาง ของการจ ดการภาคร ฐแนวใหม ท ให ความสาค ญก บการพ ฒนาองค การภาคร ฐท กระด บให เป นองค การท ม การบร หารจ ดการในเช งย ทธศาสตร หร อการพ ฒนาเป นอง ค การม งเน นผลงานเช งย ทธศาสตร การ บร หารงานเน นให ม การว ดและประเม นผลงาน ม การต ดตามงานตามระบบต วช ว ดผลงานท เร ยกว า การ บร หารงานท ม งผลส มฤทธ หร อ RBM (Results Based Management) และให ราชการไทยใสสะอาดตาม หล กธรรมาภ บาล (Good governance) สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) เป นหน วยงานสน บสน นได ดาเน นการตามแผนย ทธศาสตร การบร หารมหาว ทยาล ยขอนแก น ซ งม เป าหมายในการเป นศ นย กลางการ ให บร การการศ กษาท ม ความเป นเล ศในการให บร การท ได มาตรฐานด วยความเสมอภาคและรวดเร ว ด วย ข อม ลท ถ กต องและเทคโนโลย ท ท นสม ย โดยม งเน นการพ ฒนาองค กรท เป นมาตรฐานสากล ฝ ายแผนและสารสนเทศ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) จ งได จ ดโครงการพ ฒนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การข นเพ อกาหนดแนวทางร วมก น และข บเคล อน แผนปฏ บ ต ราชการ รวมถ งผลการปฏ บ ต ราชการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ให ประสบผลสาเร จ 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ (1. นายส รศ กด แก วคาแสน 2. นางสาวน นธ ดา น อยส ข ) 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมาย ทบทวนแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป 2556 ของสาน กทะเบ ยนฯ เพ อหาแนวทางปร บปร ง และพ ฒนา สาน กทะเบ ยนฯ 2. เพ อว เคราะห SWOT ของสาน กทะเบ ยนฯ ประกอบการกาหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ท าทาย 3. เพ อเสร มสร างความส มพ นธ แลกเปล ยนความเห นและประสบการณ ระหว างผ บร หาร ห วหน า กล มภารก จ และบ คลากรสาน กทะเบ ยนฯ 4. เป าหมาย 1. การทบทวน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ว เคราะห SWOT และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2556 ของสาน กทะเบ ยนฯ 5. ว ธ การดาเน นการ 7 1. บรรยายแนวทางการแปลงแผนส การปฏ บ ต โดย รศ.ดร.ชนะพล ศร ฤาชา ผ อานวยการสาน ก ทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) 2. บรรยายการวางแผนย ทธศาสตร โดย ผศ.ดร.ส รภ ทร เช ยวชาญว ฒนา รองผ อานวยการฝ ายแผนและสารสนเทศ 3. สร ปผลการประเม นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2555 โดย นายชานนท นนทค ปต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายประก นค ณภาพ 4. แบ งกล มทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมาย : ว เคราะห เท ยบเค ยง ผลล พธ เป าหมาย เพ อหาแนวทางปร บปร ง และพ ฒนา สาน กทะเบ ยนฯ 5. แบ งกล มว เคราะห SWOT ของสาน กทะเบ ยนฯ เพ อประกอบการกาหนดเป าประสงค เช งกล ย ทธ ท ท าทาย 6. ผ เข าร วมโครงการ ผ บร หาร บ คลากรสาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ และว ทยากร จานวน 60 คน 7. สถานท จ ดโครงการ ณ ภ แก ว ร สอร ท แอนด แอดเวนเจอร ปาร ค อ.เขาค อ จ.เพชรบ รณ 8. ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ก มภาพ นธ งบประมาณ จานวนท งส น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ วน) เบ กจากเง นงบประมาณรายได หมวดอ ดหน นท วไป สาน กทะเบ ยนและประมวลผล 1. ค าท พ ก จานวน 70,000 บาท 2. ค าอาหาร อาหารว างและเคร องด ม จานวน 50,000 บาท 3. ค าของท ระล ก จานวน 10,000 บาท 4. ค าว สด จานวน 40,000 บาท 5. ค าปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการปกต จานวน 12,000 บาท 6. ค าถ ายเอกสาร และเข าปกเย บเล ม จานวน 5,000 บาท 7. ค าเบ ยเล ยงพน กงานข บรถ/ค าน าม นเช อเพล ง จานวน 10,000 บาท 8. ค าใช จ ายอ นๆ จานวน 3,000 บาท รวมท งส น 200,000 บาท หมายเหต : รายการจ าย ถ วเฉล ยจ ายท กรายการ 10. ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ ระด บความสาเร จของการจ ดทาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ 11. ผลท คาดว าจะได ร บ 11.1 สาน กได ทบทวนแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2556 ให สอดคล องก บ มหาว ทยาล ย 11.2 ทราบผลว เคราะห SWOT ของสาน กทะเบ ยนฯ 11.3 เสร มสร างความส มพ นธ แลกเปล ยนความเห นและประสบการณ ระหว างผ บร หาร ห วหน า กล มภารก จ และบ คลากรสาน กทะเบ ยนฯ 8 9 บทท 2 การว เคราะห ข อม ล ในการศ กษาคร งน ผ ศ กษาทาหารว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ โดยใช โปรแกรมสาเร จร ป SPSS FOR Windows Version 11.5 เพ อแปรผลข อม ล 1. ข อม ลท วไปเก ยวก บผ ตอบแบบสอบถาม คานวณหาความถ ค าร อยละ 2. ข อม ลเก ยวก บระด บความพ งพอใจเก ยวก บการส มมนา โดยคานวณจากส ตร Daniel 1991 (Daniel 1991 อ างในกรองแก ว โคตรภ เว ยง, 2543) และหาค าร อยละ ค าเฉล ย และค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน โดยคานวณค าพ ส ยของช วงคะแนน ด งน พ ส ยของช วงคะแนน = ค าคะแนนส งส ด ค าคะแนนต าส ด ระด บท ต องการ = = 0.80 ระด บคะแนน ความหมาย มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 10 บทท 3 สร ปผลการประเม นโครงการ ในการจ ดทาโครงการพ ฒนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ณ ภ แก ว ร สอร ท แอนด แอดเวนเจอร ปาร ค อ.เขาค อ จ.เพชรบ รณ ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ผ เข าร วมโครงการ บ คลากรสาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ จานวน 36 คน ผ บร หารและว ทยากร จานวน 6 คน รวม 42 คน ม ด งน ลาด บท ช อ / สก ล หน วยงาน 1 รศ.ดร.ชนะพล ศร ฤาชา สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 2 ผศ.ชนะช ย ส บปร สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 3 ผศ.ดร.ส รภ ทร เช ยวชาญว ฒนา สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 4 รศ.ดร.อรวรรณ บ ราณร กษ สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 5 นายชานนท นนทค ปต สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 6 นายส รศ กด แก วคาแสน สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ 7 นายประส ทธ ม ลเพ ย สาน กบร หารแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks