แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 25 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๑ อ านาจหน าท ๑ ว ส ยท ศน (Vision) ๑ พ นธก จ (Mission) ๒ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๒ ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๔ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒๘ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคผนวก ๔๙ - การประเม นผลการบร หารจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - แผนการด าเน นงานคณะกรรมการจ ดท าแผนการจ ดการความร และประเม นผล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ตามท พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให ราชการไทย ต องท าการปฏ ร ประบบราชการตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ให บรรล ตามว ส ยท ศน ของการพ ฒนาระบบราชการไทยท ก าหนดไว ค อ การพ ฒนาระบบราชการ ไทยให ม ความเป นเล ศ สามารถรองร บก บการพ ฒนาประเทศไทยในย คโลกาภ ว ตน โดยย ดหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด และประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ในฐานะองค กรท ท าหน าท สน บสน นการปฏ บ ต งาน ของฝ ายน ต บ ญญ ต ซ งเป นกลไกส าค ญต อความส าเร จของกระบวนการตรากฎหมาย การควบค ม การบร หารราชการแผ นด น และการท าหน าท อ น ๆ ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญ ได ตระหน ก และเห นความส าค ญในการจ ดการความร ในองค กร เพ อพ ฒนาองค กรส การเป นองค กรแห งการ เร ยนร ตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม อ นจะก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กรและ สถาบ นน ต บ ญญ ต ต อไป อ านาจหน าท (Authority) ตามความในมาตรา ๘ ทว แห งพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการฝ ายร ฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บ ญญ ต ให ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม อ านาจหน าท เก ยวก บราชการประจ าท วไป ของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา... ว ส ยท ศน (Vision) เพ อให การปฏ บ ต หน าท ตามกฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม ว ส ยท ศน ต องการก าวไปส การเป น องค กรท เป นเล ศในการให บร การ เพ อส งเสร มงานของสถาบ นน ต บ ญญ ต ให ก าวหน า ท นสม ย โปร งใส และเป นธรรม โดยค าน งถ งประโยชน ส งส ดของปวงชน -๒- พ นธก จ (Mission) เพ อให ก าวไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนดไว ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม พ นธก จท จะต องด าเน นการ ด งน ๑. สน บสน นการตรากฎหมายของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา ๒. สน บสน นการควบค มการบร หารราชการแผ นด น ๓. สน บสน นงานร ฐสภาด านต างประเทศ ๔. ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน ๕. เสร มสร างและพ ฒนางานด านการบร หารจ ดการ ด านว ชาการ และด านบร การให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๑. สมาช กร ฐสภาได ร บการสน บสน นการด าเน นงานด านน ต บ ญญ ต และการควบค มการ บร หารราชการแผ นด นท ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. สมาช กร ฐสภา ประชาชน และผ ร บบร การได ร บการบร การข อม ลและสารสนเทศท ถ กต อง สะดวก รวดเร วและท นสม ย ๓. งานร ฐสภาด านต างประเทศได มาตรฐานสากล สมาช กร ฐสภา และคณะผ แทนร ฐสภา ไทยได ร บการส งเสร มสน บสน นให เข าไปม บทบาทส าค ญในการประสานความร วมม อ และผล กด น มาตรการต างๆ ในเวท ร ฐสภาระหว างประเทศ ๔. ประชาชนและกล มเคร อข ายประชาธ ปไตยของร ฐสภา ม องค ความร ประชาธ ปไตย และ ม ส วนร วมทางการเม องและกระบวนน ต บ ญญ ต เพ มข น ๕. บ คลากรขององค กร ม ข ดความสามารถตามสมรรถนะหล ก (Competency) ม หล ก ค ณธรรม และสามารถสน บสน นงานของฝ ายน ต บ ญญ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล -๓- ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) เพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน และพ นธก จด งกล าวข างต น ส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ขององค กร ครอบคล มท ง ๕ ด าน ด งน ๑. ยกระด บข ดความสามารถในการสน บสน นกระบวนการน ต บ ญญ ต และการควบค ม การบร หารราชการแผ นด นให เก ดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งส การเป นศ นย ข อม ล น ต บ ญญ ต และร ฐสภาอ เล กทรอน กส (e-parliament) ๓. เพ มศ กยภาพงานร ฐสภาด านต างประเทศตามมาตรฐานสากล ๔. เสร มสร างองค ความร ประชาธ ปไตย และผล กด นให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและสมรรถนะของบ คลากรเพ อเพ มข ด ความสามารถในการปฏ บ ต งานควบค ก บหล กค ณธรรม จากการท ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม การปร บย ทธศาสตร ขององค กรใหม เพ อให สอดคล องก บบร บททางการเม องท เปล ยนแปลงไป โดยประกาศใช แผนกลย ทธ ของส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และต อมาได ประกาศใช แผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กคน ในองค กรได เข าใจตรงก นถ งกรอบท ศทางการพ ฒนาองค กร ตลอดจนบทบาทหน าท และการม ส วนร วมร บผ ดชอบผล กด นย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ไปปฏ บ ต เพ อข บเคล อนองค กรไปส ความส าเร จ ตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายและกรอบต วช ว ดท ก าหนดไว ร วมก น ด งน น คณะกรรมการบร หาร จ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จ งได จ ดท าแผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให ม ความสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ใหม ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร และบร บทขององค กรท เปล ยนแปลงไป ประกอบก บองค กรได ม การจ ดท าหล กสมรรถนะ (Competency) และส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ม ความจ าเป นเร งด วนในการจ ดการประช มร ฐสภาต างประเทศ ขณะท การ ด าเน นการจ ดการองค ความร ๒ องค ความร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะม การ ต อยอดและพ ฒนาต อไป ท งน เพ อให องค กรบรรล เป าหมายส การเป นองค กรแห งการเร ยนร ใน อนาคตต อไป -๔- ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๑. การพ ฒนาการ ด าเน นงานด าน น ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น ๒. การพ ฒนา การให บร การ ข อม ลและ สารสนเทศ ประชาชน /ช มชน ม กฎหมายใช บ งค บก บ ประชาชนตาม ความจ าเป น ประชาชนม ความร ความเข าใจ ด านน ต บ ญญ ต ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ในการด าเน นงาน ด านน ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น สน บสน น การปฏ บ ต งานของ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ด านการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ส วนราชการ หน วยงานอ น หน วยงานม กฎหมาย รองร บในการ ปฏ บ ต งาน ม ระบบข อม ล และฐาน ข อม ลน ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ร ฐบาลและ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ม กฎหมาย รองร บความ ต องการ ม ระบบข อม ล และฐานข อม ล น ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -ส าน กงาน เลขาธ การ ว ฒ สภา - ส าน กงาน คณะกรรมการ กฤษฎ กา - ส าน กงาน เลขาธ การ คณะร ฐมนตร - กระทรวง/ กรม -NECTEC -กระทรวง ICT -๕- แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (ต อ) ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๓. การพ ฒนา งานด าน ร ฐสภา ต างประเทศ ๔. การพ ฒนา องค ความร ประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. การพ ฒนา ศ กยภาพของ บ คลากรให ม ข ดความสามารถ ตามหล กสมรรถนะ (Competency) ประชาชน/ ช มชน ม ช องทางในการ ร บร ข อม ล ข าวสารและ ประสานงานเพ อ น าไปส แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหาต างๆ ร วมก น ประชาชนม ความร ความ เข าใจต อการเม อง การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตย และเห น ความส าค ญของ การม ส วนร วม ทางการเม อง ประชาชนได ร บ บร การท ม ประส ทธ ภาพ มากข น ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด าน ต างประเทศ ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด านการ เผยแพร ความร ด านการเม องการ ปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยและ การสร างกระบวนการ ม ส วนร วม ทางการเม อง ข าราชการได ร บ การพ ฒนาเป น บ คลากรท ม ความ สามารถตามหล ก สมรรถนะ (Competency) ส วนราชการ หน วยงานอ น ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บแนวทาง /มาตรการ แก ไขป ญหาท เก ดข นจากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ หน วยงาน ภาคร ฐม ประชาชนเข า มาม ส วนร วม ในกระบวนการ ต างๆของ หน วยงาน ภาคร ฐมากข น การปฏ บ ต งาน ร วมก นบรรล ตามเป าหมาย และม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บ แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหา จากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ ร ฐบาลม องค กรช วย สน บสน น ความร ประชาธ ปไตย องค กรน ต บ ญญ ต ม สมรรถนะส ง ร ฐบาลสามารถ ปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -กระทรวง กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks