ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร - PDF

Description
ค ม อการต ดต งและใช งาน WordPress ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร 2013 เร มใช งานว นน เพราะม อ กหลายล านเว บท ใช เว ร ดเพรสอย แบบเด ยวก บค ณ..ตอนน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 144
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 16 | Pages: 144

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการต ดต งและใช งาน WordPress ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร 2013 เร มใช งานว นน เพราะม อ กหลายล านเว บท ใช เว ร ดเพรสอย แบบเด ยวก บค ณ..ตอนน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยนวม นทราธ ราช ความต องการของระบบ ส าหร บการท า Workshop ในการอบรม WordPress ท ใช ในการอบรมเป นเวอร ช น (เวอร ช นล าส ด ณ ว นท จ ดอบรม) - เคร องคอมพ วเตอร ต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP ข นไปต ดต งบน PC หร อ Notebook - PHP เวอร ช น MySQL เวอร ช น Apache เวอร ช น phpmyadmin เวอร ช น Browser ใช ได ท กค าย(IE, Firefox, Chrome, Opera) - Utility (7-Zip, NotePad++..) กรณ อ พโหลดข น Web Hosting จร งส งท ต องเตร ยม - Hosting Server ส าหร บขอพ นท ใช บร การฝากเว บไซต - Domain name ช อเว บไซต ท ต องการจดทะเบ ยน จดโดเมน.com,.net,.org,.biz,.info ป ละไม เก น 1,000 บาท - FileZilla ส าหร บอ พโหลด(FTP)ข น Web Hosting - Internet (Modem, ADSL, Cable, 3G ฯลฯ) สารบ ญ รายการ หน า WordPress WordPress ค ออะไร 1 WordPress ก บการใช งานในป จจ บ น 1 การต ดต ง WordPress PHP(PHP Hypertext Preprocessor) 4 ค ณสมบ ต 4 การร บรองพ เอชพ 4 Apache 5 ประว ต 5 ความสามารถ 5 MySQL 6 ร นของผล ตภ ณฑ 6 ประเภทของการจ ดเก บข อม ล(DatabaseStorageEngine)ท สน บสน น 6 การใช งาน 7 โปรแกรมช วยในการจ ดการฐานข อม ลและการท างานก บฐานข อม ล 7 ส วนเช อมต อก บภาษาการพ ฒนาอ น(database connector) 7 phpmyadmin 8 การต ดต ง Appserv 9 การต ดต ง NotePad 28 การต ดต งโปรแกรม 7-Zip 36 การต ดต งโปรแกรม WordPress การใช งาน WordPress การเข ยนเน อหาบล อก (Write Post) 57 การเพ มหาบล อก (Write Page) 57 ส วนประกอบ (Page Layout) 57 เมน Posts 61 รายการ Add New 62 รายการ Categories 73 รายการ Tags 74 เมน Media 75 เมน Pages 79 สารบ ญ (ต อ) รายการ หน า เมน Comments 85 เมน Appearance 87 เมน Plugin 99 เมน Users 106 เมน Tools 111 เมน Settings 113 การใช เคร องม อ Press This 123 การ Update WordPress 126 ข นตอนการสม คร Akismet 130 การย ายข อม ลไปย ง Web Hosting ท าอย างไร 139 WordPress WordPress ค ออะไร? เว ร ดเพรสส (อ งกฤษ: WordPress) เป นโปรแกรมช วยสร างบล อก ซ งเข ยนด วย ภาษาพ เอชพ และใช ฐานข อม ล MySQL ม ส ญญาอน ญาตใช งานแบบ GPL เร มพ ฒนาโดย แมตต ม ลเลน เวก ร นป จจ บ นค อ หล งจากซอฟต แวร สร างบล อก Movable Type ของบร ษ ท Six Apart ได เปล ยนแปลงการค ดค าใช งานใน พ.ศ ผ ใช เด มของ Movable Type จ านวนมากจ งห นมาใช เว ร ด เพรสส แทน เน องจากว าม ร ปแบบการใช งานคล ายคล งก น ซ งป จจ บ น เว ร ดเพรสส ได ร บความน ยมเป นอย างมากจากบล อกเกอร ท วโลก เน องจากเป นระบบ ท ม ความย ดหย นในการใช งาน อ กท งย งม ผ ท สร างปล กอ น (โปรแกรมเสร ม), ธ ม (ร ปแบบการแสดงผล), รวมท งระบบอ นๆ ท สามารถใช งานร วมก บ เว ร ดเพรสส ได เป นจ านวนมาก จ งท าให เว ร ดเพรสส ได ร บ ความน ยมอย างย ง นอกจากน เว ร ดเพรสส ย งได แตกหน อออกมาเป น เว ร ดเพรสส ม ว เพ อให ผ ใช งานสามารถ น าไปใช สร างเว บบล อก เพ อให ผ อ นใช งานได อ กด วย ซ งระบบของ เว ร ดเพรสส MU น น ได ม การปร บปร ง ให รองร บก บผ ใช งานจ านวนมากข นกว า เว ร ดเพรสส ในร นปกต ป จจ บ นได ม การ แก ไขโค ดของ เว ร ดเพรสส เพ อใช ในการให บร การพ นท สร างบล อกด วย การพ ฒนาของ WordPress WordPress น พ ฒนาต อยอดมาจาก b2/cafelog ท พ ฒนาโดย Michel Valdrighi และช อ WordPress น ก ได มาจากการแนะน าของ Christine Selleck ซ งเป นเพ อนก บห วหน าท มพ ฒนา น นค อ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉมคร งแรกในป 2546 ซ งเป นความร วมม อก นระหว าง Matt Mullenweg และ Mike Little เพ อท จะสร าง fork ของ b2 ในป 2547 บร ษ ท Six Apart ผ พ ฒนา Moveable Type ได ม การค ดค าใช งาน ท าให ผ ใช ห นมาใช WordPress ก นเป นจ านวนมาก WordPress ก บการใช งานในป จ บ น ป จจ บ น WordPress ก ย งเป น CMS ต วหน งท ม ความสามารถในการสร างบล อกโดยเฉพาะ ได ม การน าเอา WordPress มาด ดแปลงเพ อใช ในการสร างเว บไซต ซ งเจ า WordPress ก เป นท ตอบโจทย อย างด เย ยม ม การน าเอาประโยชน จาก SEO จากระบบ WordPress มาช วยสร างอ นด บให ก บเว บของ เรา ม ระบบ Upload ท เป น Tool เข าช วย ท าให การ Upload ร ป หร อ Media ต างๆง ายเพ ยงแค ปลายน ว ม ระบบ Back end หร อ ระบบหล งบ าน ท ช วยให เราสามารถเข าไปแก ไขเน อหาภายในเว บได ตลอด ท า ให ช วยลดเวลาในการเข ยนลงอย างมาก จ งเป นท ช นชอบของเหล าน กเข ยนเว บเป นอย างมาก 1 ค ม อการต ดต งและใช งาน WORDPRESS การต ดต ง WordPress S July 29, 2013 ในการเตร ยมต ดต ง WordPress ผ เข ยนปกต แล วหากเราขอเช า Hosting จากให ให บร การ ข นตอนต อจากน อาจไม จ าเป นต องด าเน นการ แต การเช า Hosting เองจ าเป นต องเส ยค าบร การ หร อบาง ท านอาจจะใช Hosting ฟร แต ต องแลกก บโฆษณา หร อข อจ าก ดการใช งาน ด งน นเราม ว ธ การใหม ค อ จ าลองเคร องท เราใช งานเองเป น Server ท ม สภาพแวดล อมเหม อนหร อใกล เค ยงก บท เราไปขอเช าใช บร การ ด งน นเราจะต องเตร ยมโปรแกรมให พร อม ส าหร บรองร บการท างาน WordPress ซ ง ประกอบด วย - โปรแกรมจ าลองเป นเคร อง Server ในท น ผ เข ยนใช Appserv สามารถใช XAMPP แทนได - โปรแกรมแก ไข Source-code code โปรแกรม ในท น ผ เข ยนใช Notepad++ - โปรแกรมบ ดอ ด-ขยายไฟล ในท น ผ เข ยนใช 7-Zip - โปรแกรมอ พโหลดข อม ล(FTP) ในท น ผ เข ยนใช FileZilla - โปแกรม WordPress เวอร ช น ส าหร บโปรแกรม AppServ น ไม ได เก ดการสน บสน นจากหน วยงานร ฐบาล หร อหน วยงาน เอกชน หร อองค กรอ สระ ใดๆ เลยท งส น แต โปรแกรม AppServ ได ก าเน ดจากแรงบ นดาลใจจากเพ อน ของผ พ ฒนาคนหน งท ได เร มศ กษาภาษา PHP และฐานข อม ล MySQL และม ป ญหาท กคร งในการต ดต ง กว าจะต ดต งได ก ใช เวลาไม น อยกว า 3 ช วโมง บางท ท าได บ างไม ได บ าง และท กคร งท ต ดต งไม ได ก จะมา ขอความช วยเหล อจากผ พ ฒนาเป นประจ าท กคร ง จ งท าให ผ พ ฒนาได สร างโปรแกรมท สะดวกในการ ต ดต งเพ อให เพ อนของผ พ ฒนาสามารถน าไปใช งานได ท นท โดยไม ต องมาปวดห วก บการต ดต งท ย งยาก อ กต อไป ในช วงแรกท แจกจ ายน น ผ พ ฒนาได แจกจ ายในเว บไซต ท เป นภาษาอ งกฤษ ผ ใช งาน ต างประเทศให ความสนใจและม การใช งานเป นจ านวนมาก และในป จจ บ นได เพ มเต มในส วนของเว บไซต ภาษาไทย ในอนาคตผ พ ฒนาจะจ ดท าเว บไซต สามารถรองร บท กภาษา ามารถรองร บท กภาษา และเข าถ งผ ใช งานท กคนท วโลก AppServ ค อโปรแกรมท รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย างมารวมก น โดยม Package หล กด งน - Apache - PHP - MySQL - phpmyadmin 2 โปรแกรมต างๆ ท น ามารวบรวมไว ท งหมดน ได ท าการดาวน โหลดจาก Official Release ท งส น โดยต ว AppServ จ งให ความส าค ญว าท กส งท กอย างจะต องให เหม อนก บต นฉบ บ เราจ งไม ได ต ดทอน หร อเพ มเต มอะไรท แปลกไปกว า Official Release แต อย างได เพ ยงแต ม บางส วนเท าน นท เราได เพ ม ประส ทธ ภาพการต ดต งให สอดคล องก บการท างานแต ละคน โดยท การเพ มประส ทธ ภาพน ไม ได ไปย ง ใน ส วนของ Original Package เลยแม แต น อยเพ ยงแต เป นการก าหนดค า Config เท าน น เช น Apache ก จะเป นในส วนของ httpd.conf, PHP ก จะเป นในส วนของ php.ini, MySQL ก จะเป นในส วนของ my.ini ด งน นเราจ งร บประก นได ว าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความเสถ ยรของระบบ ได เหม อนก บ Official Release ท งหมด จ ดประสงค หล กของการรวมรวบ Open Source Software เหล าน เพ อท าให การต ดต งโปรแกรม ต างๆ ท ได กล าวมาให ง ายข น เพ อลดข นตอนการต ดต งท แสนจะย งยากและใช เวลานาน โดยผ ใช งาน เพ ยงด บเบ ลคล ก Setup ภายในเวลา 1 นาท ท กอย างก ต ดต งเสร จสมบ รณ ระบบต างๆ ก พร อมท จะ ท างานได ท นท ท ง Web Server, Database Server เหต ผลน จ งเป นเหต ผลหล กท หลายๆ คนท วโลก ได เล อกใช โปรแกรม AppServ แทนการท จะต องมาต ดต งโปรแกรมต างๆ ท ละส วน ไม ว าจะเป นผ ท ความช านาญในการต ดต ง Apache, PHP, MySQL ก ไม ได เป นเร องง ายเสมอไป เน องจากการต ดต งโปรแกรมท แยกส วนเหล าน ให มารวมเป นช นอ นเด ยวก น ก ใช เวลาค อนข างมาก พอสมควร แม แต ต วผ พ ฒนา AppServ เอง ก อนท จะ Release แต ละเวอร ช นให ดาวน โหลด ต องใช ระยะเวลาในการต ดต งไม น อยกว า 2 ช วโมง เพ อทดสอบความถ กต องของระบบ ด งน นจ งจะเห นว าเรา เองน นเป นม อใหม หร อม อเก า ย อมไม ใช เร องง ายเลยท จะต ดต ง Apache, PHP, MySQL ในพร บตาเด ยว ม บางค าถามท พบบ อยว า AppServ สามารถน าไปเป น Web Server หร อ Database Server ได ท นท หร อไม ข อน ต องตอบว าได แน นอน 100% แต ทางผ พ ฒนาเองขอแนะน าว า ระบบจ ดการ Memory และ CPU บน Windows ท ท างานเก ยวก บ Web Server หร อ Database Server ไม เหมาะก บการใช งาน หน กๆ เป นอย างย ง เพราะ Windows น นจะกล นก นทร พยากรอ นมหาศาล และหากเท ยบอ ตรารองร บ ระบบงานก บ OS ต วอ นเช น Linux/Unix จะย งเห นได ช ดว า OS ท ป น Windows ท ม ขนาด Memory และ CPU ท เท าๆ ก น OS ท เป น Linux/Unix น น จะรองร บงานได น อยกว ามากพอสมควร เช น Windows ร บ ได 1000 คนพร อมๆ ก น แต Linux/Unix อาจร บได ถ ง 5000 พร อมๆก น หากท านต องท างานหน กๆ ทางผ พ ฒนาแนะน าให เล อกใช Linux/Unix OS จ งจะเหมาะสมกว า 3 ค ม อการต ดต งและใช งาน WORDPRESS July 29, 2013 PHP(PHP Hypertext Preprocessor) ภาษาคอมพ วเตอร ในล กษณะเซ ร ฟเวอร -ไซด สคร ปต โดยล ขส ทธ อย ในล กษณะโอเพนซอร ส ภาษาพ เอชพ ใช ส าหร บจ ดท าเว บไซต และแสดงผลออกมาในร ปแบบ HTML โดยม รากฐานโครงสร าง ค าส งมาจากภาษา ภาษาซ ภาษาจาวา และ ภาษาเพ ร ล ซ ง ภาษาพ เอชพ น นง ายต อการเร ยนร ซ ง เป าหมายหล กของภาษาน ค อให น กพ ฒนาเว บไซต สามารถเข ยน เว บเพจ ท ม ความตอบโต ได อย าง รวดเร ว ค ณสมบ ต การแสดงผลของพ เอชพ จะปรากฏในล กษณะHTML ซ งจะไม แสดงค าส งท ผ ใช เข ยน ซ งเป น ล กษณะเด นท พ เอชพ แตกต างจากภาษาในล กษณะไคลเอนต -ไซด สคร ปต เช น ภาษาจาวาสคร ปต ท ผ ชมเว บไซต สามารถอ าน ด และค ดลอกค าส งไปใช เองได นอกจากน พ เอชพ ย งเป นภาษาท เร ยนร และ เร มต นได ไม ยาก โดยม เคร องม อช วยเหล อและค ม อท สามารถหาอ านได ฟร บนอ นเทอร เน ต ความสามารถการประมวลผลหล กของพ เอชพ ได แก การสร างเน อหาอ ตโนม ต จ ดการค าส ง การอ าน ข อม ลจากผ ใช และประมวลผล การอ านข อม ลจากดาต าเบส ความสามารถจ ดการก บค กก ซ งท างาน เช นเด ยวก บโปรแกรมในล กษณะ CGI ค ณสมบ ต อ นเช น การประมวลผลตามบรรท ดค าส ง (Command line scripting) ท าให ผ เข ยนโปรแกรมสร างสคร ปต พ เอชพ ท างานผ านพ เอชพ พาร เซอร (PHP parser) โดยไม ต องผ านเซ ร ฟเวอร หร อเบราว เซอร ซ งม ล กษณะเหม อนก บ Cron (ในย น กซ หร อล น กซ ) หร อ Task Scheduler (ในว นโดวส ) สคร ปต เหล าน สามารถน าไปใช ในแบบ Simple text processing tasks ได การรองร บพ เอชพ การแสดงผลของพ เอชพ ถ งแม ว าจ ดประส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks