ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล - PDF

Description
ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 15 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล และสถานศ กษาในส งก ด ค ม อฉบ บ น ได จ ดท าเพ อแนะน าว ธ การใช งานต าง ๆ ในระบบ อาท เช น การส งหน งส อ การร บหน งส อ รวมไป ถ งแนะน าข อจ าก ด และเง อนไขต าง ๆ ของการร บ ส ง หน งส อ นอกจากน น ค ม อฉบ บน ย งแนะน า ข นตอนการต ดต งโปรแกรมท จ าเป นต องานเอกสาร น นค อ โปรแกรม PDF Creator และแนะน า การแปลงเป น PDF ไฟล อ กด วย ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ลจ ดท าค ม อการใช งานฉบ บน เพ อมอบให แก ผ ใช งานระบบ ได แก บ คลากรส าน กงานการศ กษาเอกชน และบ คลากรของสถานศ กษาในส งก ด ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ลหว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะเป น ประโยชน ส าหร บผ ใช งานในระบบได เป นอย างด หากม ข อผ ดพลาดประการใด ส าน กงานการศ กษา เอกชนจ งหว ดสต ล ขออภ ยมา ณ โอกาสน ด วย กล มนโยบายและแผน ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล สารบ ญ เร อง ความต องการของระบบ... การเข าใช ระบบ การส งหน งส อ.. การร บหน งส อ.. การด รายช อผ ใช.. ร จ กไฟล PDF ข นตอนการต ดต งโปรแกรมเป ดไฟล PDF (Foxit Reader). ข นตอนการต ดต งโปรแกรมแปลงไฟล PDF (PDFCreator) ข นตอนการแปลงไฟล ด วยโปรแกรม PDF Creator..... หน า คณะผ จ ดท า 1. ความต องการของระบบ ความต องการของระบบ ในท น หมายถ ง การใช งานระบบ E-Filing ส าน กงานการศ กษาเอกชน ในหน วยงานด งกล าวจะต องม ค ณสมบ ต ด งน - ม เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถเช อมต ออ นเตอร เน ตได - ม เคร องพ มพ หร อเคร องแสกนเอกสาร - ม บ คลากรท ม ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร อ นเตอร เน ต ระบบ E-Filing และพ มพ งานได - ม ซอฟต แวร ท จ าเป นส าหร บการใช งานก บระบบ E-Filing ได แก o โปรแกรมเว บบราวเซอร ส าหร บเป ดหน าเว บเพจ เช นIE หร อ FireFox เป นต น o โปรแกรมส าหร บเป ดอ าน และสร างเอกสาร ได แก Microsoft Word, Excel และ Powerpoint o โปรแกรมส าหร บอ าน หร อสร างไฟล PDF เช น Acrobat Reader Foxit PDF Creator หร ออ น ๆ 2. การเข าใช ระบบ ว ธ การเข าใช ระบบ E-Filing ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ด งน 2.1 เป ดโปรแกรมเว บบราวเซอร เช น Internet Explorer (IE) หร อ FireFox ) แล วพ มพ ช อ ลงในช อง address แล วกด Enter จากน นจะปรากฎ ด งร ปท 1 1 แบบฟอร ม login 1 2.2 พ มพ username และ password (ท ทางส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ลได ก าหนดให ไว แล ว) ลงในฟอร มด งร ปท 2 แล วกดป ม เข าส ระบบ 2 แสดงการกรอกข อมล username และ password กรณ username และ password ท ใส ไม ถ กต อง ระบบจะแสดงกล องข อความส แดง เข ยนว า username และ password ผ ด (ด งร ปท 3) ให ผ ใช ท าการพ มพ username และ password ท ถ กต องลงใน ฟอร ม แล วกด ป มเข าส ระบบอ กคร ง 3 แสดงการข อความกรณ ใส username และ password ผ ด 2 เม อ username และ password ถ กต อง ระบบจะเข าส หน าหน งส อเข า ด งร ปท 4 4 แสดงหน าแรกเม อ login เข าส ระบบส าเร จ 3. การส งหน งส อ 3.1 ให ผ ใช คล กเล อกท เมนส งหน งส อ จากน นจะปรากฎแบบฟอร มส งหน งส อ ด งร ปท 5 5 แสดงแบบฟอร มส าหร บส งหน งส อ 3.2 ให ผ ใช ท าการกรอกข อม ลด งต อไปน ลงในแบบฟอร ม 3 3.2.1 ข อม ลเลขท หน งส อ (เป นส วนท จ าเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง) ข อม ลช อเร อง (เป นส วนท จ าเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง) เร องโดยย อ (ส วนน ผ ส งอาจจะไม กรอกก ได ) ข อม ลผ ร บหน งส อ (เป นส วนท จ าเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง) ในส วนข อม ล ผ ร บ ผ ส งสามารถส งเป นรายหน วยงาน หร อเป นรายกล มก ได ในระบบ E-Filing ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ลได จ ดกล มท งหมด 4 กล ม ได แก กล มส วนกลาง กล มโรงเร ยนเอกชนสอนสาม ญ กล มโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาควบค สาม ญ กล มโรงเร ยนเอกชนนอกระบบ ในส วนท จ าเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง หากเม อใดผ ส งล ม หร อไม กรอก ข อม ล ระบบจะไม ด าเน นการส งหน งส อให และระบบจะแสดงข อความเต อนให ผ ใช ระบ ข อม ล ในส วนท ย งไม ได กรอก ต วอย างการกรอกข อม ลลงในแบบฟรอ ม 6 ต วอย างการกรอกแบบฟอร มเพ อส งหน งส อราชการผ านระบบ E-Filing ท ถ กต อง 4 จากต วอย างการส งหน งส อในร ปท 6 จะเห นได ว าเป นการส งหน งส อให ก บผ ร บเป นราย หน วยงาน ไม ได ส งเป นรายกล ม ด งน นหากผ ใช ม ความประสงค จะส งหน งส อให ก บหน วยงานท อย ใน กล มเด ยวก นท งหมด ผ ใช สามารถเล อกท าเคร องหมายถ กท ช อกล มได ท นท โดยไม ต องท าการเล อก ท ละหน วยงาน ต วอย างการแจ งเต อนข อความกรณ ไม ได กรอกข อม ลช อเร อง 7 หน าแสดงข อความแจ งเต อนกรณ ไม ได ระบ ช อเร อง ต วอย างการแจ งเต อนข อความกรณ ไม ได กรอกข อม ลเลขท หน งส อ 8 แสดงข อความแจ งเต อนกรณ ไม ได ระบ เลขท หน งส อ 5 3.2.8 ต วอย างการแจ งเต อข อความกรณ ไม ได ระบ ช อผ ร บหน งส อ 9 แสดงข อความแจ งเต อนกรณ ไม ได ระบ ช อผ ร บหน งส อ 3.3 ให ผ ใช ท าการส งหน งส อ หร อเอกสารแนบ ด งน เล อกประเภทหน งส อ หร อเอกสารแนบ จากน นระบ หมายเลขหน าของหน งส อ หร อเอกสารแนบท ส ง เล อกไฟล ท ต องการส ง โดยคล กป มเร ยกด หร อ Browse 10 แสดงหน าส าหร บส งไฟล หน งส อราชการ และเอกสารแนบ 6 3.3.4 แล วกดป มส งเอกสารแนบ จะปรากฎรายการไฟล แนบท ส งแล ว ด งร ป หน างแสดงรายการไฟล หน งส อราชการ หร อเอกสารแนบท ได ท าการส งแล ว เง อนไขในการส งหน งส อ และเอกสารแนบ ม ด งน - หน งส อ หร อเอกสารแนบท ส งแต ละคร งจะต องม ขนาดของไฟล ไม เก น 4 MB - การส งหน งส อ และเอกสารแนบสามารถท าได หลายคร งตามต องการ - การส งหน งส อ และเอกสารแนบ ต องระบ หมายเลขหน าท กคร ง โดยสามารถ พ มพ เป นข อความก ได ต วอย างการกรอกข อม ล เช น 1, 1-5 หร อ ท กหน า ก ได หากไม กรอกข อม ลส วนน ผ ใช ไม สามารถท าการส งหน งส อ และเอกสาร แนบได - ไฟล หน งส อ หร อเอกสารแนบ ชน ดไฟล ท สามารถส งได ได แก ไฟล ภาพ (เช น.jpeg.png.gif.bmp) ไฟล เอกสาร จาก Microsoft Word หร อ Microsoft Excel และไฟล PDF 7 3.3.5 เม อไม ม การส งเอกสารแนบแล ว ให กดป มเสร จส นการส งเอกสาร จากน นจะปรากฎหน า หน งส อออก ด งร ปท หน าต างหน งส อออก (หน งส อราชการท ส งออกให ก บหน วยงานอ น ๆ) รายละเอ ยดหน าหน งส อออก ม ด งน - รายช อหน งส อท ส งไปแล วท งหมด พร อมว นท และเวลาท ส งหน งส อ - รายการจ านวนผ ม ส ทธ ร บหน งส อ ค อ จ านวนหน วยงานท ได ส งหน งส อไปให - จ านวนหน วยงานท ร บ ค อ ส วนท แสดงว าม หน วยงานท ได เป ดเอกสารท ส งไป แล วเท าไหร - จ านวนหน วยงานท ย งไม ได ร บ ค อ ส วนท แสดงว าหน งส อท ส งแล วม หน วยงาน ท ย งไม ได เป ดอ าน - เมน ด หน งส อ ผ ใช สามารถทราบรายละเอ ยดการส งหน งส อ เช น รายช อผ ท ร บ หน งส อแล ว (เป ดอ านเอกสารแล ว) รายช อผ ท ย งไม ได ร บเอกสาร(ย งไม ได เป ด เอกสาร)และอ นๆด งร ปท 13 8 13 หน าต างแสดงรายละเอ ยดหน งส อท ส ง - เมน แก ไข ผ ใช สามารถท าการแก ไขการส งหน งส อท ส งไปแล วได ด งร ป เช น แก ไขผ ร บ แก ไขเอกสารท ส งไปแล ว - เมน ลบ ใช ส าหร บลบรายการการส งหน งส อ และเอกสารแนบท งหมด ออก จากหน าหน งส อออกของผ ส ง และออกจากรายการหน งส อเข าขอผ ร บด วย เช นก น เม อกดเมน ลบ จากปรากฏด งร ป หน าต างแสดงข อความย นย นการลบหน งส อส งเม อเล อกเมนลบ 9 4. การร บหน งส อ ข นตอนการร บหน งส อ ด งน 4.1 เล อกเมน หน งส อเข า จะปรากฎด งร ป 15 กรณ ท ม หน งส อเข ามาใหม และย งไม ได เป ดอ าน จะม icon new กระพร บแสดงข น 15 หน าต างหน งส อเข า 4.2 เล อกเมน ด หน งส อเพ อด รายละเอ ยดเอกสาร และเอกสารแนบหน งส อเข าท ส งมา ด งร ป แสดงรายละเอ ยดหน งส อเข า (หน งส อท ส งมา) 10 5. ดรายช อผ ใช เม อผ ใช คล กเมน รายช อผ ใช จะแสดงรายช อผ ใช หร อ ช อหน วยงานในระบบ E-Filing ส าน กงานการศ กษาเอกชนท งหมด โดยรายช อผ ใช จะถ กแสดงตามกล ม ด งร ปท หน าต างแสดงรายช อผ ใช งานในระบบ E-Filing ท งหมด ในหน าม การรายงานจ านวนเข าใช ระบบและการเข าระบบคร งล าส ดของผ ใช แต ล ะคน เพ อให เราสามารถตรวจสอบได ว าผ ร บเอกสารได เข ามาในระบบล าส ดเม อใด 11 ค ม อการใช งานระบบ E-Filing ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล 6. ร จ กไฟล PDF ในโลกย คด จ ท ล หลายส งหลายอย างได ถ กแปรเปล ยนให เป นอ เล กทรอน กส จากหน งส อท ถ อ อ านก นอย างค นเคยในร ปกระดาษก ได กลายเป นส อ อ เล กทรอน กส ก นมากข น ส งท เราเคยเร ยกว า book paper document กลายเป น e-book e-paper และ e-document โดยเฉพาะอย าง ย งเอกสารท ม ให อ านหร อ download ก นผ านเว บน น ป จจ บ นพบว าน ยมจ ดท าเป นไฟล แบบ PDF บน เว บไซต แทบท กแห งจะพบม ไอคอน PDF ท เป นส ญล กษณ บ งบอกให ร ว าไฟล น นต องเป ดด วย Adobe Reader ซ งเป นโปรแกรมท เราสามารถ download มาใช ได ฟร ส าหร บผ อ านท ไม ค อยร จ กค นเคยก บ PDF บทความน จะช วยให ท านร จ กก บ PDF มากย งข น ท านจะได ค นพบค าตอบส าหร บค าถามท ว า ท าไมต องท าเอกสารเป นเป น e-document แบบ PDF? เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป นเอกสาร e-book (Electronics Book) ร ปแบบหน ง ท ได ร บความน ยมอย างส งในป จจ บ น โดยเฉพาะการน าเสนอผ าน WWW โดยเป นร ปแบบ ของเอกสารท พ ฒนาโดย เน องจากเอกสาร ล กษณะน ม ร ปแบบ และการจ ดหน ากระดาษ เหม อนเอกสารต นฉบ บท กประการ ม ขนาดไฟล ไม โตมาก น ก ท างานข ามระบบ (Cross Platform) ได ท าให เอกสารน เป นอ สระจากซอฟต แวร ฮาร ดแวร และ ระบบปฏ บ ต การ (OS) กล าวค อ เอกสาร PDFสร างได ท งจากเคร องคอมพ วเตอร ระบบ Macintosh และ PC และสามารถเร ยกด ร วมก นได น นเอง 6.1 เอกสาร PDF ค ออะไร? Portable Document Format (PDF) ค อไฟล ประเภทหน งในถ กสร างมาจากโปรแกรม Adobe Acrobat หร อโปรแกรมประเภท PDF Creater ต วอ นๆ เหมาะส าหร บการท าเอกสารต วอย าง, ใบเสนอ ราคา, Manual, Sample Picture หร อเอกสารอ นๆ ป จจ บ นเป นท น ยมมากในการท า e-document หร อ e-paper ต างๆ เน องจากไฟล ท ได ม ค ณภาพส ง ไม ผ ดเพ ยนจากต นฉบ บ และผ ท น าไฟล PDF ไปใช งาน ก ไม สามารถแก ไขต นฉบ บของเราได ด วย ถ งแม ว าในป จจ บ นจะม โปรแกรมออกมาใหม เพ อท จะแปลง ไฟล PDF กล บไปเป นไฟล ในร ปแบบเด มก ตาม แต จากการทดลองใช งานแล วพบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks