รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน - PDF

Description
รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 11 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน นการ นางร ตนา จามพฤกษ หล กการและเหต ผล ว ทยาศาสตร เป นพ นฐานท สาค ญท ส ดต อการพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน าในท กๆ ด าน เช น การศ กษา เศรษฐก จ อ ตสาหกรรม เกษตรกรรม เป นต น ประเทศท พ ฒนาแล วท งหลายจะให ความสาค ญต อการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พร อมท งปล กฝ งให ประชากรของชาต เห นความสาค ญและม เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น บต งแต เยาว ว ย ทางโรงเร ยนบ านดอยคาได พ จารณาเห นว าก จกรรมการส ปดาห ว ทยาศาสตร เป นก จกรรม หน งท น าสน บสน นส งเสร ม และกระต นให น กเร ยนซ งเป นเยาวชนของชาต ได ฝ กการใช ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ผลต อช ว ตประจาว นได เป นอย างด ทางโรงเร ยน จ งได ร วมก บคณะคร ท กท านจ ดให ม ก จกรรมส ปดาห ว ทยาศาสตร ข น เพ อเป นการส งเสร มให น กเร ยนโรงเร ยนบ านดอยคาได ใช ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาและใช ประโยชน ในช ว ตประจาว นต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนท กระด บช น ม ความร ความเข าใจในการใช ท กษะ กระบวนการทาง ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ และเห นค ณค าของว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการดารง ช ว ตประจาว นมากย งข น 2. เพ อส งเสร มการศ กษาค นคว า ความค ดร เร มสร างสรรค และใช ท กษะกระบวนการ ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 3. เพ อกระต นให น กเร ยนค ดค นผลงานทางด านว ทยาศาสตร อ กท งม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร 4. เพ อให น กเร ยนท ม ความสนใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม โอกาสแลกเปล ยน ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนสามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบและม ความค ดแบบองค รวม 2. น กเร ยนสามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3. น กเร ยนม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 4. น กเร ยนม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น 5. น กเร ยนม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน 6. น กเร ยนสามารถทางานร วมก บผ อ นได 7. น กเร ยนสามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจในผลงานของตนเอง 8. น กเร ยนได ม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น 9. น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร ว ธ การดาเน นงาน 1. คณะคร วางแผนการจ ดก จกรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน 3. จ ดก จกรรมตามท วางแผน 4. สร ปก จกรรม รายละเอ ยดก จกรรม ข นเตร ยมการ 1. เตร ยมสาระการเร ยนร เก ยวก บการจ ดค ายว ทยาศาสตร โดยจ ดก จกรรมเป นฐาน ม 6 ฐาน 2. ประช มคร ประจาฐาน 3. แบ งเน อหาการเร ยนร เป นฐาน และแบ งหน าท ให คณะคร ร บผ ดชอบในแต ละฐาน 4. เตร ยมส อ อ ปกรณ และแบบประเม นผล 5. กาหนดสถานท สาหร บน กเร ยน 6. จ ดทาเอกสารประกอบการทาก จกรรมในแต ละฐาน ข นตอนการดาเน นการ 1. แบ งกล มน กเร ยนเป นกล มย อย 6 กล ม แบบคละช นโดยท กกล มม น กเร ยนครบท กช น 2. บอกให น กเร ยนท กคนร ถ งประว ต ว นว ทยาศาสตร แห งชาต พอส งเขป 3. ให น กเร ยนเร ยนร ตามฐานการเร ยนร โดยแบ งก จกรรมเป น 6 ฐาน ด งน ฐานท 1 อว ยวะน าร ของคนและส ตว ฐานท 2 จ กรวาลของเรา ฐานท 3 สารอาหารใน ผ ก-ผลไม บ านเรา ฐานท 4 แสงและการมองเห น ฐานท 5 กล องจ ลทรรศน ฐานท 6 มห ศจรรย วงจรไฟฟ าขนาดเล ก 4. น กเร ยนประเม นตนเองหล งการเร ยนร 5. ว ทยากร น กเร ยนประเม นผลความพ งพอใจหล งการเร ยนร ในฐานต างๆ 6. สร ปและประเม นผลการจ ดก จกรรม ผลการจ ดก จกรรม จากการจ ดก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL เป นการฝ กกระบวนการท กษะทางว ทยาศาสตร ผลปรากฏด งน 1. น กเร ยนท กคนร วมก จกรรมด วยความสน กสนานม ความส ข สามารถฝ กปฏ บ ต จร งได 2. น กเร ยนท กคนม ความต งใจส งและม ความพยายามเร ยนร จากก จกรรมและส อการเร ยนใน แต ละฐาน ม ความสนใจแหล งเร ยนร ท กแห งท จ ดให ม การสอบถามคณะคร เม อม ข อสงส ย ม การจดบ นท กข อม ล ความร ท ได ร บ สามารถสร ปและสร างองค ความร ได 3. น กเร ยนได ฝ กปฏ บ ต จร ง ทาให ม ท กษะในกระบวนการว ทยาศาสตร มากข น 4. น กเร ยนสามารถทางานร วมก นเป นกล มได 5. น กเร ยนสามารถแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น ตารางท 1 แสดงผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ท รายการ ร อยละ ผลการประเม น ระด บค ณภาพ 1 สามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบ มาก และม ความค ดแบบองค รวม 2 สามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค มากท ส ด 3 ม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น มาก 4 ม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น มากท ส ด 5 ม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน มากท ส ด 6 สามารถทางานร วมก บผ อ นได มากท ส ด 7 สามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจในผลงานของตนเอง มากท ส ด 8 ม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น มากท ส ด 9 ม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร มากท ส ด รวมเฉล ย มากท ส ด N = 86 จากตารางท 1 ผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด พบว า ค าเฉล ย ค ดเป นร อยละ อย ในระด บมากท ส ด ซ งถ อว าผ านเกณฑ การประเม นและบรรล เป าหมาย เม อพ จารณาตามรายละเอ ยดพบว าน กเร ยนม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความ ค ดเห นซ งก นและก นร อยละ สามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจใน ผลงานของตนเอง ร อยละ สามารถทางานร วมก บผ อ นได ร อยละ ม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร ร อยละ ม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น ร อยละ ม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน ร อยละ สามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค ร อยละ ม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น ร อยละ สามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบ และม ความค ดแบบองค รวม ร อยละ ตามลาด บ ตารางท 2 แสดงผลการประเม นระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ท รายการ ผลการประเม นความพ งพอใจ ร อยละ ระด บความพ งพอใจ 1 ก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ มากท ส ด 2 การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของน กเร ยน มากท ส ด 3 ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสม มากท ส ด 4 น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม มากท ส ด 5 การจ ดก จกรรมฯผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน มากท ส ด 6 การปฏ บ ต งานและการทางานเป นกล มของน กเร ยน มากท ส ด 7 ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง มากท ส ด 8 ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯผ เร ยนสามารถนาไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นได อย างเป นส ข มากท ส ด 9 การจ ดก จกรรมฯใช ส อ อ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยนและจ ดหาได ง าย มากท ส ด 10 น กเร ยนม ความส ขสน กสนานก บก จกรรมว นน มากท ส ด N = 86 รวมเฉล ย มากท ส ด จากตารางท 1 ผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด พบว า ค าเฉล ย ค ดเป นร อยละ อย ในระด บมากท ส ด ซ งถ อว าผ านเกณฑ การประเม นและบรรล เป าหมาย เม อพ จารณาตามรายละเอ ยดพบว าก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ ร อยละ น กเร ยนม ความส ขสน กสนานก บก จกรรมว นน ร อยละ ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯ ผ เร ยนสามารถนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได อย างเป นส ข ร อยละ การจ ดก จกรรมฯ ผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน ร อยละ การจ ดก จกรรมฯใช ส อ อ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยน และจ ดหาได ง าย ร อยละ ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง ร อยละ น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม ม ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสมและการปฏ บ ต งาน และการทางานเป นกล มของน กเร ยน ร อยละ การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของ น กเร ยนร อยละ ตามลาด บ สร ปผลการทาก จกรรม จากการจ ดก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL สามารถ สร ปได ด งน 1. น กเร ยนท กระด บช น ม ความร ความเข าใจในการใช ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ และเห นค ณค าของว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการดารงช ว ตประจาว น มากย งข น 2. น กเร ยนสามารถศ กษาค นคว า ความค ดร เร มสร างสรรค และใช ท กษะกระบวนการ ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 3. น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร 4. น กเร ยนท ม ความสนใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม โอกาสแลกเปล ยน ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น ภาคผนวก ภาพก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ฐานท 1 อว ยวะน าร ของคนและส ตว ฐานท 2 จ กรวาลของเรา ฐานท 3 สารอาหารใน ผ ก-ผลไม บ านเรา ฐานท 4 แสงและการมองเห น ฐานท 5 กล องจ ลทรรศน ฐานท 6 มห ศจรรย วงจรไฟฟ าขนาดเล ก แบบประเม นความพ งพอใจและความค ดเห นของผ เข าร วม ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ผ ประเม น คร น กเร ยน อ นๆ คาช แจง ให ผ ประเม นแสดงความค ดเห นต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามความร ส กท แท จร ง โดยทาเคร องหมาย ในช องระด บความพ งพอใจ ซ งม รายการด งน 5 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมากท ส ด 4 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมาก 3 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจปานกลาง 2 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อย 1 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อยท ส ด ท รายการ 1 ก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ 2 การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของน กเร ยน 3 ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสม 4 น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม 5 การจ ดก จกรรมฯผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน 6 การปฏ บ ต งานและการทางานเป นกล มของน กเร ยน 7 ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง 8 ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯผ เร ยนสามารถนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได 9 การจ ดก จกรรมฯใช ส ออ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยนและ จ ดหาไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks