สรุปสูตรฟิสิกส์.pdf

Description
PHYSICS PAT"A สูตรฟิสิกส์ 1 PHYSICS PAT"A ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง 1D motion s ระยะทาง หรื อ การกระจัด (m) u ความเร็ วเริ่ มต้ น(m/s) v ความเร็ วปลาย(m/s) 2 2 a ความเร่ ง (m/s ) t เวลา (s) g ความเร่งแนว

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    PHYSICS PAT&QUOTA 1 สตรฟสกส      PHYSICS PAT&QUOTA 2 ตัวแปรท เก ยวของ    s  ระยะทาง หรอ การกระจัด ( m )   u  ความเรวเร มตน( m/s )   v  ความเรวปลาย( m/s ) a  ความเรง ( m/s 2 ) t   เวลา ( s )    g   ความเรงแนวด ง ( 9.8 m/s 2 )   สมการการเคล อนท    แนวตรง   แนวด ง   v u at      v u gt      2 12  s ut at      2 12  s ut gt      2 u v s t         2 u v s t         2 2 2 v u as     2 2 2 v u gs     2 12  s vt at      2 12  s vt gt      กราฟการเคล อนท    ชนดกราฟ   พนท ใตกราฟ   ความชันของกราฟ   s-t - v v-t s a a-t  V  -   1D motion    PHYSICS PAT&QUOTA 3 ตัวแปรท เก ยวของ    F   แรง ( N )   m  มวล ( kg ) a  ความเรง ( m/s 2 )  g   ความเรงจากแรงโนมถวง ( 9.8 m/s 2 )   การรวมแรง   1 2  F F F       1 2  F F F       2 21 2 1 2 2 cos  F F F FF           21 2 sintancos  F  F F         การแตกแรง   กฏการเคล อนท ของนวตัน   กฏขอท    1 “ หากแรงลัพธท กระทาตอวัตถมคาเปนศนย   วัตถจะรักษาสภาพเดม   ” 1. วัตถอย น งๆ  2 . วัตถเคล อนท ดวยความเรวคงท    กฏขอท   2   “ หากแรงลัพธท กระทาตอวัตถมคาไมเปนศนย   วัตถจะเคล อนท ดวยความเรง   และความเรง   ท  เกดขน   จะแปรผันตรงกับแรง   และแปรผกผันกับมวล ”    F ma     กฏขอท    3 “ เม อมแรงกรยากยอมตองมแรงปฏกรยา   ซ งมขนาดเทากัน   แตมทศตรงกันขาม ”  F กรยา   =  –  F ปฏกรยา   Force & Newton’s Law      PHYSICS PAT&QUOTA 4 แรงเสยดทาน  คอ แรงท เกดจากการเสยดสระหวางผวสัมผัส   มทศตานการเคล อนท เสมอ     f N       กฏแรงดงด  ดระหวางมวล   คาความเรงโนมถวงของโลกท บรเวณใด ๆ 2  x ee x  g r  g r         คาความเรงโนมถวงของดาวเคราะหอ น เทยบกับโลก   2  x x ee e x  g M r  g M r           
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks