บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จำาก ด ผ จ ดทำา - PDF

Description
อาคาร ชาเลนเจอร คำานำา เอกสารฉบ บน จ ดทำาข นเพ อมอบให ก บผ ท จะเข ามาใช งานอาคารชาเลนเจอร 1-3 ณ ศ นย การแสดงส นค าและการประช มอ มแพ ค เม องทองธาน เพ อ เป นระเบ ยบและข อปฏ บ ต สำาหร บผ ท จะเข ามาใช งานอาคารในการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 24 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
อาคาร ชาเลนเจอร คำานำา เอกสารฉบ บน จ ดทำาข นเพ อมอบให ก บผ ท จะเข ามาใช งานอาคารชาเลนเจอร 1-3 ณ ศ นย การแสดงส นค าและการประช มอ มแพ ค เม องทองธาน เพ อ เป นระเบ ยบและข อปฏ บ ต สำาหร บผ ท จะเข ามาใช งานอาคารในการปฏ บ ต งาน การก อสร างและต ดต งค หาแสดงงาน โดยจะกล าวครอบคล มข นตอนการเตร ยมงาน ก อนเข าพ นท การเข าทำาการต ดต ง ตลอดจนการร อถอน ซ งผ ท ปฏ บ ต งานในอาคารจะต องร บทราบข อกำาหนด ข อห ามและข อปฏ บ ต ท งหมดตามท ระบ ใน เอกสารน ระเบ ยบและข อปฏ บ ต ในการก อสร างและต ดต งค หาน สามารถใช ได ก บการจ ดแสดงงานท กประเภท โดย ผ ร บบร การ ต องศ กษาข อม ลต างๆ จาก ระเบ ยบและข อปฏ บ ต น อย างครบถ วนและต องปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ดเพ อป องก นความเส ยหายต อช ว ตและทร พย ส นอ นจะเก ดข น บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จำาก ด ผ จ ดทำา สารบ ญ คำาจำาก ดความ 1 ระเบ ยบและข อปฏ บ ต อาคาร ชาเลนเจอร 1. ระเบ ยบและข อปฏ บ ต สำาหร บการเตร ยม งาน ก อนเข าต ดต ง หน าท ท ต องปฏ บ ต ล วงหน า ความปลอดภ ยและการป องก นความเส ยหายต อ อาคาร ข อม ลสำาค ญท ควรทราบ 4 2. การส งมอบ สถานท เพ อเข าทำาการ 5 3. การก อสร างและต ดต งใน อาคาร 5 4. ข อปฏ บ ต ในว นแสดงงาน 6 5. อ ปกรณ ท ผ ให บร การ อน ญาตให ใช ใน อาคาร 7 6. การป องก นอ บ ต เหต 7 7. การส งมอบ สถานท ค น 7 8. การไม ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบและข อปฏ บ ต 7 ภาคผนวก Floor Plan & Lay out Ground Floor of IMPACT Challenger 9 2 nd Floor of IMPACT Challenger 10 Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter Facilities 16 รายนามบร ษ ทผ ให บร การโกด งส นค า 17 ข อปฏ บ ต ในการจ ดงานประเภทเคร องจ กร 17 ข อปฏ บ ต ใน งาน ท ม อาหารและเคร องด ม 18 ข อปฏ บ ต ในการใช ห องประกอบอาหาร 19 พ นท สำารองปร งอาหารและจ ดล างภาชนะ รายการอาหารท ไม อน ญาตให จำาหน ายในการแสดงส นค า 20 Consumer Show คำาจำาก ดความ ส ญญา หมายถ ง ส ญญาบร การท ทำาข นระหว างบร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จำาก ด และ บ คคลหร อน ต บ คคลใด งาน หมายถ ง งานใดๆ ท จ ดข นในอาคารชาเลนเจอร 1-3 ตามท ตกลงใน ส ญญา สถานท หมายถ ง พ นท ให บร การท งหมดตามท ระบ ใน ส ญญา อาคาร หมายถ ง อาคารชาเลนเจอร 1-3 ผ ร บบร การ หมายถ ง ค ส ญญาก บ ผ ให บร การ รวมท งบ คคลท ได ร บการอำานวยความสะดวกจากการให บร การ แล วแต กรณ ผ ให บร การ หมายถ ง บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จำาก ด บ คคลด งต อไปน ให ถ อเสม อนหน งเป น ผ ร บบร การ ผ จ ดงาน หมายถ ง บ คคลหร อน ต บ คคลใด ผ ม อำานาจหร อม ส ทธ จ ด งาน ตาม ส ญญา รวมถ งบ คคลหร อ น ต บ คคลผ บร หารและควบค มด แล งาน ว ศวกร หมายถ ง ว ศวกรผ ม ใบอน ญาตซ งทำางานให ก บ ผ ร บบร การ ผ ร บเหมาก อสร าง หมายถ ง บ คคลหร อน ต บ คคลใดผ ร บจ างจาก ผ ร บบร การ หร อร บจ างช างเพ อก อสร างในการจ ด งาน หน วยงาน หมายถ ง แผนกหร อฝ ายใดๆของ ผ ร บบร การ ผ ร บผ ดชอบหร อม หน าท จ ด งาน ภายใต ส ญญา ล กจ าง หมายถ ง บ คคลผ เป นล กจ างของ ผ ร บบร การ คนงานก อสร าง หมายถ ง บ คคลผ ทำาการก อสร างให ก บ ผ ร บบร การ หร อ ผ ร บเหมาก อสร าง ต วแทน หมายถ ง บ คคลผ ได ร บมอบหมายให ม อำานาจในการทำาก จการใดแทน ผ ร บบร การ ผ ร วมแสดงงาน หมายถ ง บ คคลหร อน ต บ คคลใดผ ม ส วนร วมในการจ ดหร อแสดงใน งาน ไม ว าในส วนใด ผ สน บสน นการจ ดแสดงงาน หมายถ ง บ คคลหร อน ต บ คคลใดผ สน บสน นหร อให ความสะดวกด วยประการใดๆ ไม ว าก อนหร อหล งการจ ด งาน ผ ชม หมายถ ง บ คคลผ เข าร วมหร อเข าชม งาน บ คคลด งต อไปน ให ถ อเสม อนหน งเป น ผ ให บร การ ฝ ายบร หารอาคาร หมายถ ง ส วนหน งของ ผ ให บร การ ซ งม หน าท ด แลประสานงานก บ ผ ร บบร การ เก ยวก บการจ ดสถานท ของ ผ ให บร การ ฝ ายปฏ บ ต การ หมายถ ง ส วนหน งของ ผ ให บร การ ซ งม หน าท ปฏ บ ต การให ก บ ผ ให บร การ ฝ ายขาย หมายถ ง ส วนหน งของ ผ ให บร การ ซ งม หน าท ดำาเน นการตาม ส ญญา ศ นย ฯ อ มแพ ค หมายถ ง ศ นย ร วมร กษาความปลอดภ ย หร อศ นย ว ทย อ มแพ ค 1 R u l e s a n d R e g u l a t i o n อาคาร ชาเลนเจอร เอกสารประกอบการเข าใช พ นท ในอาคารและถ อเป นส วนหน งของส ญญาในการจ ดแสดงงาน 1. ระเบ ยบและข อปฏ บ ต สำาหร บการเตร ยม งาน ก อนเข าต ดต ง 1.1 หน าท ท ต องปฏ บ ต ล วงหน า การเตร ยมผ งแสดงงาน ห ามออกแบบค หามาตรฐานและค หาพ เศษ ก ดขวางทางเข า ออก บร เวณด านหน าร านจำาหน ายอาหารและเคร องด มท ผ ให บร การ กำาหนดไว ท ง ภายในและภายนอก อาคาร โดยต องเว นระยะห างอย างน อย 4.00 เมตรจากหน าร านด งกล าว และไม ก อสร างผน งท บป ดบ งท ศน ยภาพ ผ ร บบร การ จะต องส งรายละเอ ยดของแบบแปลนการก อสร างค หาพ เศษ รวมถ งส วนตกแต งภายใน และภายนอกอาคารท ได ร บการออกแบบและ อน ม ต โดยว ศวกรโครงสร างท ม ใบประกอบว ชาช พแสดงเป นลายล กษณ อ กษรและจ ดส งให ผ ให บร การ ตรวจสอบและเห นชอบก อนว นแสดงงาน อย างน อย 30 ว น ในการก อสร างเวท หร อส งก อสร างใดๆ ว ศวกรผ ออกแบบโครงสร างและควบค มงาน จะต องลงนามในสำาเนาใบประกอบว ชาช พท ร บรองสำาเนา ถ กต องแล ว แสดงความย นยอมร บผ ดชอบหากม ความเส ยหายเก ดข น กรณ ท ไม ม ว ศวกรออกแบบและควบค มงาน ผ ร บบร การ จะต องออกหน งส อ แสดงความร บผ ดชอบในความเส ยหายท อาจเก ดข นท งหมด ส งให ผ ให บร การ ก อนดำาเน นการอย างน อย 7 ว นทำาการ งานป ายประชาส มพ นธ ผ ร บบร การ ท ประสงค ขอใช พ นท เพ อต ดต งป ายประชาส มพ นธ หร อประสงค ก อสร างส วนตกแต งใดๆ จะต องย นคำาขอเป นลายล กษณ อ กษรพร อม แผนผ ง เพ อขออน ม ต จาก ผ ให บร การ ล วงหน าอย างน อย 30 ว นก อนการจ ดงาน ผ ร บบร การ สามารถต ดต งป ายประชาส มพ นธ ได ต งแต ว นแรกของว นเตร ยมงานและร อถอนให แล วเสร จภายใน 24 ช วโมงหล งจบการแสดงงาน ผ ร บบร การ ต องจ ดทำาป ายประชาส มพ นธ ด วยว สด ท ทนทาน, สวยงาม, เร ยบร อย และต ดต งด วยโครงสร างท ใช ว สด ท ม นคง แข งแรง พร อมท งปร บ แต งผ วว สด และทำาส ให เร ยบร อย การเตร ยมงานสาธารณ ปโภค การต ดต งระบบไฟฟ า ประปา ป มลม โทรศ พท อ นเทอร เน ต ระบบปร บอากาศ และระบบส อสารท กประเภท ผ ร บบร การ จะต องใช บร การจากผ ท ได ร บการแต งต งจาก ผ ให บร การ ให เป นผ ดำาเน นการเท าน น และจะต องแจ งให ผ ให บร การ ทราบล วงหน าอย างน อย 30 ว นก อนการจ ดงาน ผ ให บร การ สงวนส ทธ ในการเก บค าธรรมเน ยมในการนำาเข าและต ดต งส ญญาณโทรศ พท และอ นเทอร เน ตท งประเภทท ม สาย เช น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯ และประเภทไร สาย เช น Wireless Internet หร อ ดาวเท ยม (Satellite) ฯลฯ โดย ผ ร บบร การ ต องแจ งให ผ ให บร การ ทราบล วงหน าอย างน อย 15 ว นก อนการจ ดงาน เว นแต จะได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจาก ผ ให บร การ ท งน ผ ให บร การ ขอสงวน ส ทธ ในการให บร การระบบเคร อข ายไร สาย (Wireless LAN) และระบบอ นเทอร เน ตไร สาย (Wireless Internet or WIFI) ตามมาตรฐาน IEEE b/g/n ท ระด บคล นความถ 2.4GHz ในพ นท ของ ผ ให บร การ แต เพ ยงผ เด ยว ไม อน ญาตให ผ ร บบร การ ต ดต งและใช งานระบบเคร อข ายไร สาย และระบบอ นเทอร เน ตไร สายด งกล าว รวมถ งการใช ระบบส อสารใด ๆ อ นเป นคล นความถ เน องจากจะส งผลกระทบหร อรบกวนต อการทำางานของ ระบบเคร อข ายไร สายและระบบอ นเทอร เน ตไร สายของ ผ ให บร การ ผ ร บบร การ จะต องแจ งรายละเอ ยดการใช ไฟฟ าก อนเข าทำางานใน สถานท ไม น อยกว า 30 ว น โดยต ดต อบร ษ ทผ ร บเหมาไฟฟ าอย างเป นทางการ กระแสไฟฟ าท งหมดของบร เวณจ ด งาน จะถ กป ดลงหล งจากเล ก งาน แล วภายใน 1 ช วโมงหล งจาก งาน เล กในแต ละว น กรณ ท ผ ร บบร การ นำาเคร องป นไฟเข ามาใช ในการจ ด งาน ผ ร บบร การ ต องแจ ง ผ ให บร การ ทราบล วงหน า อย างน อย 15 ว น และจะต องจ ด ให ม อ ปกรณ รองพ นและร วก น ท งน ผ ให บร การ สงวนส ทธ ในการใช เคร องป นไฟเฉพาะเวท ก จกรรมเท าน น ไม อน ญาตให นำาไปใช ในกรณ อ นๆ ท งส น การขออน ญาตจากหน วยงานราชการเพ อจ ดก จกรรมพ เศษ ต องขออน ญาตล วงหน าก อนการจ ดงาน 30 ว น โดย การใช เคร องกระจายเส ยง จ ดพล จ บรางว ล ฯลฯ จะถ กควบค มโดยกฎหมายหร อเทศบ ญญ ต ผ ร บบร การ จะต องขออน ญาตจากเขตปกครอง, อำาเภอ, จ งหว ด หร อจากหน วยงานท เก ยวข องก อนท กคร ง และต องนำาเอกสารการอน ญาตให จ ดแสดงงานซ งลงนามโดยผ ม อำานาจมาแสดง ต อ ผ ให บร การ การนำาไพโรเทคน ค (Pyrotechnic) หร อไฟล กหน หร อพล ต างๆ ประกอบการแสดง ผ ร บบร การ จะต องนำาเอกสารการอน ญาตให ใช จ ดแสดง งาน ซ งลงนามโดยผ ม อำานาจจากเขตปกครอง, นายอำาเภอหร อผ ว าราชการจ งหว ด หร อหน วยงานท เก ยวข อง มาแสดงต อ ผ ให บร การ รวมท งต องออก หน งส อแสดงความร บผ ดชอบในความเส ยหายท อาจจะเก ดข น และต องแจ ง ผ ให บร การ ทราบล วงหน าอย างน อย 30 ว น โดย ผ ร บบร การ จะต อง จ ดให ม พน กงานด บเพล งและถ งเคม ด บเพล งท เพ ยงพอ ในว น งาน การนำาอากาศยานท กประเภท ข น ลง ภายใน สถานท รวมถ งไฟส องฟ า (Follow Moving Head) ผ ร บบร การ จะต องขออน ญาตก บกรมการบ น พาณ ชย ล วงหน าอย างน อย 15 ว นก อนว นแสดงงานและ ผ ร บบร การ ต องส งสำาเนาใบอน ญาตให ก บ ผ ให บร การ ก อนว นแสดงงาน พ นท จอดรถ จะต องจอดรถในพ นท ท ผ ให บร การ กำาหนดให เท าน น ท งน พ นท จอดรถในส วนอ น ๆ นอกเหน อจากท กำาหนดไว ผ ให บร การ ขอสงวนส ทธ เพ อใช อำานวยความสะดวกให ก บ ผ เข าชมงาน ผ ร บบร การ จะต องส งตารางเวลาปฏ บ ต งาน ต วอย างบ ตรอน ญาตเข าพ นท ท กประเภท บ ตรจอดรถ รายช อบ คคลท จะเข าทำางานใน สถานท พร อมหมายเลขโทรศ พท ของห วหน างาน ให ตรวจสอบก อนเข าปฏ บ ต งานล วงหน าอย างน อย 15 ว น ในกรณ ท ม ความจำาเป นต องการทำางานล วงเวลา ผ ร บบร การ จะต องแจ ง ผ ให บร การ ทราบล วงหน าอย างน อย 8 ช วโมงก อนเวลาเล ก งาน ของว นน น และต องม การจ ดจ างเจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยเข ามาด แล สถานท ตามความเหมาะสม 3 R u
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks