สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย - PDF

Description
( ) รายงานการว จ ย เร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ได ร บการสน บสน นจาก สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร 2545

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 7 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
( ) รายงานการว จ ย เร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ได ร บการสน บสน นจาก สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร 2545 ( ) สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ส691ส สภาพและป ญหาการบร หารและการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษา ในประเทศไทย. กร งเทพฯ : สำน กนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สกศ., ,156 หน า ISBN 1.การศ กษาข นพ นฐาน การบร หาร. 2.ช อเร อง สภาพและป ญหาการบร หารและการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในประเทศไทย ส งพ มพ สกศ. อ นด บท 177/ 2545 พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2545 จำนวน 1,000 เล ม จ ดพ มพ เผยแพร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ถนนส โขท ย กร งเทพฯ โทร ต อ 2414, 2416, 2424 โทรสาร Web Site : สำน กพ มพ ห างห นส วนจำก ด ว.ท.ซ. คอมม วน เคช น 2 ซอยส ข มว ท 65 ถนนส ข มว ท แขวงพระโขนงเหน อ เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร ( ) คำนำ การปฏ ร ปในระด บสถานศ กษาม ความสำค ญย งต อความสำเร จของการปฏ ร ปการศ กษา ตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ซ งได กำหนดภารก จหลาย ประการท ม ผลให การบร หารและการจ ดการศ กษาในระด บสถานศ กษาต องเปล ยนแปลงไป เช น การปฏ ร ปการเร ยนร การประก นค ณภาพ การกำก บและส งเสร มของคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน เป นต น สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต เห นว าม ความจำเป นท จะต องร ข อม ลสภาพ การดำเน นงานของสถานศ กษา เพ อช วยให การวางแผนปฏ ร ปการศ กษาในระด บสถานศ กษาม ความเป นไปได มากข น จ งได ขอให ศาสตราจารย ดร ธ ระ ร ญเจร ญ ผ ม ความเช ยวชาญใน การศ กษาว จ ยด านการบร หารการศ กษามาเป นเวลายาวนาน เป นผ ดำเน นการว จ ยในเร องน ซ งท าน ได ท มเทให ก บงานน อย างมาก ด วยการออกภาคสนามเพ อเก บรวบรวมข อม ลท งในร ปเอกสาร และการส มภาษณ ผ บร หารการศ กษา คร และผ บร หารสถานศ กษาในหลายจ งหว ด รายงานการว จ ยเร อง สภาพและป ญหาการบร หารและการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาในประเทศไทย ช ให เห นว า ผ บร หารสถานศ กษาม บทบาทและเป นป จจ ยสำค ญย ง ต อการปฏ ร ปการศ กษา ผ บร หารท ให ความสำค ญก บงานว ชาการและม เวลาอย ด แลสถานศ กษามาก จะเป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาได ด และงานว จ ยน ย งได สะท อนป ญหาหลายประการท เก ดข นใน ความพยายามปฏ ร ปการศ กษาของสถานศ กษา ซ งเป นข อม ลท ม ประโยชน อย างมากสำหร บการ วางแผนปฏ ร ปการศ กษาของท กหน วยงานท เก ยวข อง สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ขอขอบค ณศาสตราจารย ดร. ธ ระ ร ญเจร ญ ท ได ทำว จ ยเร องน จนประสบความสำเร จอย างด ย ง (นายร ง แก วแดง) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ( ) คำช แจงของผ ว จ ย การศ กษาว จ ยคร งน ม เป าหมายเพ อร สภาพและป ญหาการบร หารและการจ ดการศ กษา ข นพ นฐานของสถานศ กษาระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาส งก ดร ฐ ในการท จะรองร บ การกระจายอำนาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 โดยรวบรวมและประมวลผลใน 2 ว ธ ค อ การศ กษาเจาะล กภาคสนาม และการสำรวจ โดยใช แบบสอบถามท สร างข น การดำเน นการตามข อจำก ด 3 เด อน เป นไปด วยด เพราะได ร บความร วมม อช วยเหล อจาก บ คคลหลายฝ าย โดยเฉพาะผ บร หารการศ กษาระด บจ งหว ด และคณะผ บร หารโรงเร ยนและคร อาจารย ท ร วมให ข อม ล โดยเฉพาะอย างย ง ผอ.ปจ.ยโสธร (สมชาย ส งห ยะบ ศย ), ผอ.ปจ.สม ทรสาคร (พ ทยา ม ส ก), ผอ.ปจ. (ส น นท นพศร ), และ ผอ.ปจ.น าน (ส มฤทธ พ ฒนร งสรรค ) ผอ.สศจ. ยโสธร (ส ข ม ก ล), ผอ.สศจ. สม ทรสาคร, ผอ.สศจ.ส ราษฎร ธาน (โกว ท นวลขาว) และ ผอ.สศจ.น าน (ณรงค ช นสาร) ผ ว จ ยขอขอบค ณอย างย ง นอกจากน ขอขอบค ณ ผ อำนวยการและท มงานกล มงานการบร หารและการจ ดการศ กษา สกศ. โดยเฉพาะค ณประภาพรรณ ไชยวงษ และค ณจ นตนา ศ กด ภ อร าม ท ช วยประสานงาน และช วยเหล อหลายอย าง และขอขอบค ณ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ท สน บสน นท นการว จ ย ผ ว จ ยหว งว า การว จ ยคร งน คงจะได ข อม ลประกอบการพ จารณากำหนดนโยบาย และดำเน น การต อไป ผ ว จ ยพร อมท จะร บข อเสนอแนะเพ อปร บปร งให เป นรายงานท สมบ รณ ย งข น ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ ( ) สารบ ญ หน า คำช แจงของผ ว จ ย บทสร ปผ บร หาร ก บทท 1 บทนำ 1. หล กการและเหต ผล 1 2. ว ตถ ประสงค 5 3. ขอบเขตการว จ ย 6 4. แหล งข อม ล 6 5. ว ธ ดำเน นการ 6 6. คำน ยามศ พท 7 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7 บทท 2 ผ บร หารสถานศ กษา วรรณกรรมและการว จ ยท เก ยวข อง 1. ว กฤตการศ กษาไทย 8 2. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ การปฏ ร ปการศ กษา แนวทางในการปฏ ร ป การปฏ ร ปการศ กษาตาม พ.ร.บ ป ญหาและอ ปสรรคในการปฏ ร ปการศ กษา ย ทธศาสตร เพ อความสำเร จในการปฏ ร ปการศ กษา ความค บหน าในการปฏ ร ปการศ กษา มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประเม นภายนอก เกณฑ การประเม นผ บร หารปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร ของ สำน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต เกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ การกระจายอำนาจการบร หาร ผ บร หารสถานศ กษาก บการกระจายอำนาจ ความหมายและว ตถ ประสงค 46 ( ) หน า 5.3 ร ปแบบการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจการบร หารการศ กษา หล กการและเหต ผลของการกระจายอำนาจการบร หารการศ กษา การบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐาน (School-Based Management) แนวค ดเก ยวก บคณะกรรมการสถานศ กษา หล กการและแนวค ด ร ปแบบคณะกรรมการสถานศ กษา ผ บร หารโรงเร ยนม ออาช พ ความสำค ญ ล กษณะการบร หารตามแนวปฏ ร ปของ พ.ร.บ.การศ กษา แห งชาต พ.ศ ล กษณะผ บร หารการศ กษาม ออาช พ การว จ ยท เก ยวข อง แนวทางการออกใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หารการศ กษา เกณฑ ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หารการศ กษา พฤต กรรมการบร หารของผ บร หารโรงเร ยน ผลการประเม นค ณภาพและระบบประก นค ณภาพภายใน โรงเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต การประเม นมาตรฐานโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรม สาม ญศ กษา ป การศ กษา 2541 จำแนกตามขนาดโรงเร ยน 91 บทท 3 ว ธ ดำเน นการว จ ย 3.1 ว ธ ท ใช ศ กษา การศ กษาข อม ลภาคสนาม การศ กษาเช งปร มาณ 95 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลภาคสนาม สถานท เก บข อม ล ว ธ การศ กษา ผลการว เคราะห ข อม ล 100 ( ) หน า ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ ข อม ลเบ องต นของกล มต วอย าง ความค ดเห นท ม ต อการปฏ ร ปการศ กษา สภาพการดำเน นการของโรงเร ยน ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หาร ประส ทธ ภาพในการบร หารและการจ ดการศ กษา อ นเน องมาจากการกระจายอำนาจ ป ญหาและอ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษา ความต องการในการพ ฒนาตนเองของผ บร หารโรงเร ยน การเปร ยบเท ยบความค ดเห นตามต วแปรต าง ๆ การประมวลความค ดเห นเพ มเต ม 130 บทท 5 สร ป อภ ปรายและเสนอย ทธศาสตร 1. ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย ว ธ ดำเน นการ ว ธ ว จ ย สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ย ทธศาสตร เพ อการกระจายอำนาจ ข อเสนอแนะ 140 เอกสารประกอบการค นคว า 142 ภาคผนวก แบบสอบถาม 2. ประว ต ผ ว จ ย ( ) สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 องค ประกอบของ พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ ตารางท 2 ร อยละโรงเร ยนท ผ านเกณฑ มาตรฐานด านค ณภาพน กเร ยน การบร หารโรงเร ยน การเร ยนการสอนและการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา 90 ตารางท 3 แสดงจำนวนโรงเร ยนท ผ านเกณฑ /ไม ผ านเกณฑ มาตรฐานกลาง จำแนกตามขนาดโรงเร ยน 91 ตารางท 4 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา ป การศ กษา ตารางท 5 รายละเอ ยดค า reliability จำแนกตามเน อหาสาระ (n = 46) 95 ตารางท 6 จำนวนกล มต วอย างจำแนกตามจ งหว ดและตำแหน ง 96 ตารางท 7 การเก บข อม ลเจาะล กภาคสนาม ท ง 4 จ งหว ด 99 ตารางท 8 ผลการประเม นโรงเร ยนจำแนกตามเกณฑ มาตรฐานบางข อ 102 ตารางท 9 ข อม ลเบ องต นของกล มต วอย างท ตอบแบบสอบถาม 116 ตารางท 10 ความค ดเห นต อการปฏ ร ปการศ กษา 118 ตารางท 11 สภาพการดำเน นการของโรงเร ยน 119 ตารางท 12 ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หาร โดยภาพรวมและรายด าน 120 ตารางท 13 ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หารในด านการบร หารท วไป 120 ตารางท 14 ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หารในด านการบร หารบ คคล 121 ตารางท 15 ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หาร ในด านการบร หารงบประมาณ 121 ตารางท 16 ศ กยภาพในการร บการกระจายอำนาจการบร หาร ในด านการบร หารว ชาการ 122 ตารางท 17 ประส ทธ ภาพในการบร หารและการจ ดการศ กษาตามแนวทาง การกระจายอำนาจการบร หาร 123 ( ) หน า ตารางท 18 ป ญหา อ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษาโดยภาพรวม 124 ตารางท 19 ป ญหา อ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษา ในด านงบประมาณ อาคารสถานท 125 ตารางท 20 ป ญหา อ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษา ในด านคร อาจารย 125 ตารางท 21 ป ญหา อ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษา ในด านผ ปกครอง ประชาชน และองค กรต าง ๆ 126 ตารางท 22 ป ญหา อ ปสรรคในการบร หารและการจ ดการศ กษา ในด านผ บร หารโรงเร ยน 126 ตารางท 23 ความต องการพ ฒนาตนเองของผ บร หารโรงเร ยน 127 ตารางท 24 การเปร ยบเท ยบความค ดเห นในประเด นต าง ๆ โดยภาพรวมจำแนก ตามต วแปรต าง ๆ 128 ( ) ( ก) บทสร ปผ บร หาร รายงานการว จ ยเร อง สภาพและป ญหาการบร หาร และการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในประเทศไทย การว จ ยเช งเจาะล กและเช งสำรวจคร งน เป นการประมวลสภาพและป ญหาการจ ดการศ กษา และการบร หารเท าท เป นอย ในป จจ บ น เพ อใช เป นข อม ลประกอบการพ จารณารายละเอ ยด ของนโยบาย และดำเน นการเพ อรองร บการกระจายอำนาจการบร หารและการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks