งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา... - PDF

Description
ข อก าหนดและเง อนไขในการก อสร าง (Terms of Reference) งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา ความเป นมา สวนส ตว นครราชส มา เป นแหล งท องเท ยวท ส าค ญของจ งหว ดนครราชส มา เป

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อก าหนดและเง อนไขในการก อสร าง (Terms of Reference) งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา ความเป นมา สวนส ตว นครราชส มา เป นแหล งท องเท ยวท ส าค ญของจ งหว ดนครราชส มา เป นสวนส ตว หน งในห าขององค การ สวนส ตว ในพระบรมราช ปถ มภ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท เป ดด าเน นการการให บร การแก น กท องเท ยวอย างเป นทางการแล ว ซ งประกอบด วยสวนส ตว ด ส ต สวนส ตว เป ดเขาเข ยว สวนส ตว เช ยงใหม สวนส ตว นครราชส มา และสวนส ตว สงขลา สวนส ตว นครราชส มาน ก อต งในสม ยพลเอกชาต ชาย ช ณหะว ณ เป นนายกร ฐมนตร ด าเน นการพ ฒนา ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 23 พฤษภาคม พ.ศ และอน ม ต งบประมาณในการจ ดสร าง 120 ล านบาท การด าเน นงาน 10 ป โดยปร บปร งพ นท แห งแล งรกร าง ซ งเด มเป นไร ม นส าปะหล งให เป นพ นท ใหม แบบท งหญ าซาว นน า โดยม พ นท ท งส น 545 ไร 1 งาน 48 ตารางวา และเป ดให เข าชมได อย างเป นทางการ เม อว นท 14 ธ นวาคม พ.ศ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ต ณส ลานนท ประธานองคมนตร และร ฐบ ร ษ เป นประธานในพ ธ เป ดสวนส ตว นครราชส มา สวนส ตว นครราชส มา ม ร ปแบบของการสร างสวนส ตว ตามหล กสากลน ยมเน นความท นสม ย ปลอดภ ย และ เน อหาสาระแฝงไว ในการเท ยวชม และย งม ภารก จในการอน ร กษ ส ตว ป า การว จ ยทางส ตว ศาสตร การให ความร และการ ตรวจด แลร กษาส ตว ป าเจ บป วย การเพาะเล ยงและขยายพ นธ โดยเฉพาะ นกกะเร ยนพ นธ ไทยซ งเป นนกหายากและใกล ส ญพ นธ พบเห นในธรรมชาต ได น อยมาก แต ในป จจ บ นสวนส ตว นครราชส มาสามารถเพาะเล ยงนกกะเร ยนพ นธ ไทยได เป นจ านวนกว า 100 ต ว น บเป นความส าเร จของสวนส ตว นครราชส มา และนอกจากน นย งสามารถเพาะเล ยงแพร พ นธ นก หายากอ กหลายพ นธ เช น นกเง อกกรามช าง นกเง อกกราวฮอร นบ ล นกเง อกห วหงอก เป นต น ส วนแสดงเส อโคร งเป นส วนแสดงหน งท เป ดใช บร การมานานซ งป จจ บ นอาคารม สภาพเส อมโทรมมาก โดยเฉพาะส วนคอกก กส ตว หร อในส วนแสดงส ตว ท ไม สามารถมองเห นเส อได ประกอบก บการวางต วอาคารส วนจ ด แสดงเป นผน งค.ส.ล.ท ม ความส ง เมตร จากระด บจ ดชมท าให ม มมองในการชมส ตว สามารถมองหร อชมได ม มเด ยว TOR4 เส อโคร ง 1/7 2. หล กการและเหต ผล สภาพอาคาร ป ญหา และอ ปสรรคของการก อสร าง 2.1 ด านกายภาพ ป จจ บ นอาคารส วนแสดงเส อโคร งเด มม อาย การใช งานมานานกว า 15 ป แล ว จ งเห นควรท จะได ร บการ ก อสร างใหม ท งหมด โดยให ม ร ปแบบใหม ท ท นสม ย โดยม การด าเน นการด งน รายละเอ ยดงานก อสร างเส อโคร ง 1.งานก อสร างค น าก นส ตว ยาวรวม 26 เมตร 2.งานก อสร างก าแพงห นเท ยมยาวรวม 75 เมตร 3.งานก อสร างเพ งพ กส ตว จ านวน 1 หน วย 4.งานผ วพ นห นเท ยมภายในส วนแสดงและผ วพ นจ ดชมส ตว พ นท รวม 326 ตร.ม. 5.งานก อสร างอาคารคอกก กแบบท 1 จ านวน 1 หน วย 6.งานก อสร างอาคารคอกก กแบบท 2 จ านวน 1 หน วย 7.งานก อสร างล าธาร น าตก และ บ อน า พ นท รวม 72 ตร.ม. 8.งานก อสร างศาลาชมส ตว จ านวน 1 หน วยและลานพลาซ าพ นท รวม 350 ตร.ม. 9. งานระบบกรองน า จ านวน 2 หน วย 10. ต ดต งอ ปกรณ เคร องเล นการส งเสร มพฤต กรรมส ตว ป า 11. งานต ดต งกระจก Laminate Tempered ต ดต ง ราว Stainless 12. งานต ดต งระบบร วไฟฟ าภายในส วนแสดง 13. งานระบบน า Sprinkler ภายในส วนแสดง 14. งานตกแต งภ ม ท ศน ประกอบส งก อสร างงานก อสร าง TOR4 เส อโคร ง 2/7 3. ว ตถ ประสงค 4. เป าหมาย 3.1 เพ อเพ มศ กยภาพในการจ ดการด แลส ตว 3.2 เพ อให ส วนจ ดแสดงได มาตรฐาน 4.1 เพ อให ได ส วนจ ดแสดงส ตว ส วนคอกก ก ส วนภ ม ท ศน โดยรอบ ได มาตรฐาน 4.2 เพ อเป นการพ ฒนาพ นท ใหม ให เก ดประโยชน ในการใช งานต อไป 4.3 เพ อให ได มาตรฐานท เท ยบเท าระด บมาตรฐานสากล 5. ข อก าหนดเบ องต น และขอบข ายการด าเน นการ 5.1 การก อสร างส วนจ ดแสดงเส อโคร ง จะต องเป นไปตามร ปแบบและรายการท สวนส ตว ฯก าหนด 5.2 ส วนจ ดแสดง อาคารคอกก กจะต องได มาตรฐานตามท ร ปแบบก าหนด 5.3 การก อสร างต องม การร บประก นผลงานอย างน อย 2 ป 6. สถานท ด าเน นการ สวนส ตว นครราชส มา ต งอย ท เลขท 111 หม 1 ต าบลไชยมงคล อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 7. บ คลากร ว ศวกรโยธา ว ศวกรส ขาภ บาล ช างก อสร าง ช างประปา ช างไฟฟ า ช างศ ลป TOR4 เส อโคร ง 3/7 8. ระยะเวลา ผ ร บจ างจะต องด าเน นการก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร งให แล วเสร จภายใน 270 ว น หล งจากลง นามในส ญญาจ าง โดยแบ งงวดการส งงานจ างออกเป น งวดงาน ด งน งวดงานงานปร บปร งส วนจ ดแสดงเส อโคร ง งวดท 1 เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานร อถอนพร อมขนย ายเศษว สด แล วเสร จ 100% 2. งานปร บพ นท ป กผ งก าหนดส งปล กสร าง แล วเสร จ 100% 3. งานด นข ด แล วเสร จ 100% 4. งานข ดหล มฐานรากอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 5. งานผ กเหล กฐานราก แล วเสร จ 100% พร อมท งม ว สด อ ปกรณ ของงานงวดต อไปอย ในสถานท ก อสร างเร ยบร อยแล ว ระยะเวลาด าเน นการ 30 ว น งวดท 2 เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานเทคอนกร ตฐานรากอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 2. งานหล อเสาตอม อ อาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 3. งานเทคอนกร ตฐานรากก าแพงห นเท ยม แล วเสร จ 100% งวดท 3 เป นจ านวนเง น 1,800,000 บาท (หน งล านแปดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานเทคอนกร ตคานช นล างอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 2. งานเทคอนกร ตพ นช นล างอาคารคอกกก ก แล วเสร จ 100% 3. งานเทคอนกร ตคานก าแพงห นเท ยม แล วเสร จ 100% งวดท 4 เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานหล อเสาร บโครงหล งคา อาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 2. งานเช อมโครงเหล กหล งคา อาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 3. งานเช อมโครงสร างเหล ก ก าแพงห นเท ยม แล วเสร จ 100% TOR4 เส อโคร ง 4/7 งวดท 5 เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานม งหล งคาอาคารอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 2. งานม งหล งคาอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 3. งานก ออ ฐผน งอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 4. งานแต งผ วก าแพงห นเท ยม แล วเสร จ 100% งวดท 6 เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานแต งผ วผน ง-พ นอาคารคอกก ก แล วเสร จ 100% 2. งานแต งผ วผน งห นเท ยม แล วเสร จ 100% 3. งานระบบประปาท งหมด แล วเสร จ 100% 4. งานฝ าภายในท งหมด แล วเสร จ 100% 5. งานต ดต งผน งตาข าย แล วเสร จ 100% 6. งานค น า แล วเสร จ 100% พร อมท งม ว สด อ ปกรณ ของงานงวดต อไปอย ในสถานท ก อสร างเร ยบร อยแล ว ระยะเวลาด าเน นการ 40 ว น งวดท 7 (งวดส ดท าย) เป นจ านวนเง น 1,700,000 บาท (หน งล านเจ ดแสนบาทถ วน) เม อผ ร บจ างได ปฏ บ ต งาน 1. งานต ดต งประต หน าต างท กอาคาร แล วเสร จ 100% 2. งานระบบไฟฟ าท งหมด แล วเสร จ 100% 3. งานต ดต งผน งกระจกใส แล วเสร จ 100% 4. งานทาส ธรรมชาต แล วเสร จ 100% 5. งานต ดต งป ายให การศ กษา แล วเสร จ 100% 6. งานภ ม ท ศน แล วเสร จ 100% พร อมเก บกวาดสถานท ก อสร างให สะอาดเร ยบร อย คณะกรรมการควบค มงานและตรวจการจ าง ได ตรวจร บงาน เป นท เร ยบร อย ระยะเวลาด าเน นการ 40 ว น งวดงานรวมท งหมด 7 งวด ระยะเวลาการก อสร างรวม 270 ว น TOR4 เส อโคร ง 5/7 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 จะม อาคารส วนจ ดแสดงส ตว คอกก ก จ ดชมส ตว ท ม ค ณภาพ 9.7 สามารถรองร บการบร การได เพ มข น 10. ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา อ เล กทรอน กส ด งกล าว 10.1 ผ เสนอราคาต องเป นน ต บ คคลผ ม อาช พร บจ างก อสร างท ประม ลจ างด วยระบบ 10.2 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ และ ได แจ งเว ยนช อแล วหร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบ ของทางราชการ 10.3 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น และต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ เสนอราคาก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศประกวดราคาจ างด วย ว ธ อ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ ถ กกระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม 10.4 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทยเว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 10.5 ผ เสนอราคาต องม ผลงานทางด านงานก อสร างประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคาจ าง ใน วงเง นไม น อยกว า 6,000,000.- บาท (หกล านบาทถ วน) ต อ 1 งานส ญญาเด ยวท งน ต องเป นผลงานท ด าเน นการแล วเสร จ มาแล วไม เก น 5 ป น บจากว นตรวจร บงานงวดส ดท ายถ งว นท ซ อแบบ และผลงานด งกล าวข างต นต องเป นค ส ญญา โดยตรงก บส วนราชการ หน วยงามตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการส วนท องถ น ร ฐว สาหก จ หร อหน วยงาน เอกชนท สวนส ตว นครราชส มาเช อถ อ 10.6 บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาต องไม อย ในฐานะเป นผ ไม แสดงบ ญช รายร บรายจ าย หร อแสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญ 10.7 บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐซ งได ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างด วย ระบบอ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ต องลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของกรมบ ญช กลางท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ 10.8 ค ส ญญาต องร บจ ายเง นผ านบ ญช เง นฝากกระแสรายว น เว นแต การร บจ ายเง นแต ละคร งซ งม ม ลค าไม เก นสามหม นบาทค ส ญญาอาจร บจ ายเป นเง นสดก ได TOR4 เส อโคร ง 6/7 TOR4 เส อโคร ง 7/7
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks